Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
The Convention Relating to the Status of Refugees (Research Paper)

The Convention Relating to the Status of Refugees (Research Paper)

Ratings: (0)|Views: 215|Likes:
Published by investigadora
a research about the status of refugees under the convention and the protocol relating to refugees,with a study case(Palestinian refugees ).
a research about the status of refugees under the convention and the protocol relating to refugees,with a study case(Palestinian refugees ).

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: investigadora on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/26/2014

 
 
Ugn @odxnduiodqnlbuidj uo ugn pubu~poh qnh~jnnp
 
 
UGN SLBD=
 
Iduqoe~`uiod
 
@gbsunq odn=idunqsqnubuiod oh ugn `odxnduiod
 
Sbqu odn= Ugn sqnbkaln
 
Sbqu uzo=bqui`ln 2 uo 28
“jndnqbl sqoxipiodp bde m~ei`ibl
 
pubu~p‛
 
 
Sbqu ugqnn= 
bqui`ln 2: uo 15 “Jbidh~l nksloykndu bde znlhbqn‛
 
 
Sbqu ho~q=
 
= bqui`ln
1> uo 0: “bekidipuqbuixn knbp~qnp bde ugn
 
nwn`~ubqy, uqbdpiuoqy sqoxipiodp‛
 
 
Sbqu hixn = 
bqui`ln 07 uo 58 “Hidbl `lb~pnp‛
 
 
@gbsunq uzo=b aqinh oxnqxinz oh ugn sqouo`ol
 
Sbqu odn=Ugn sqnbkaln
 
Sbqu uzo=kbid sqoxipiodp oh ugn 298: sqouo`ol
 
Sbqu ugqnn=Ugn eihhnqnd`n anuznnd ugn `odxnduiod bde
 
sqouo`ol
 
 
@gbsunq ugqnn=Eilnkkb oh Sblnpuidibd qnh~jnnp
 
Sbqu odn=Gipuoqi`bl ab`fjqo~de od ugn Sblnpuidibd Dbfab
 
Sbqu uzo=ugn pubu~p oh Sblnpuidibd qnh~jnnp id Lnabdod
 
Sbqu ugqnn=Ugn qoln oh ~dqzb
 
@od`l~piod
 
aialiojqbsgy
 
Iduqoe~`uiod=
gn ynbq 1339 zill kbqfp ugn >7ug Bddixnqpbqy oh ugn ^diune Dbuiodp @odxnduiodqnlbuidj uo ugn Pubu~p oh Qnh~jnnp$ Ugn @odxnduiod zbp b lbdekbqf id ugn pnuuidj oh pubdebqep hoq ugn uqnbukndu oh qnh~jnnp$ Iu id`oqsoqbune ugn h~debkndubl `od`nsup oh ugn qnh~jnn sqoun`uiod qnjikn bde gbp `oduid~ne uo qnkbid ugn `oqdnqpuodn oh ugbu qnjikn uougn sqnpndu eby$Od 17 M~ly 29>2, zgnd ugn @odxnduiod zbp oqijidblly beosune, iu zbp uo enbl ziug ugnbhunqkbug oh Zoqle Zbq II id N~qosn nxnd bp ugn @ole Zbq pnu id$ Ugn idpsiqbuiod hoq ugn@odxnduiod zbp ugn puqodj jloabl `okkiukndu uo ndp~qidj ugbu ugn eipslb`nkndu bde uqb~kb`b~pne ay ugn snqpn`~uiod bde enpuq~`uiod oh ugn zbq ynbqp zo~le dou an qnsnbune$ A~u e~qidjugn en`benp ugbu hollozne, iu jloablipne, bde ugn 298: Sqouo`ol nwsbdene ugn p`osn oh ugn@odxnduiod bp ugn sqoalnk oh eipslb`nkndu psqnbe bqo~de ugn zoqle$ Id ugnpn oqijidp linp ugn
@odxnduiod‟p bxoznely g~kbdiubqibd `gbqb`unq zgi`g ndp~qnp ugbu iup h~debkndubl
`od`nsupqnkbid iduqidpi`blly po~de$Abpi`blly, iu ip ugn qnpsodpiailiuy oh Pubunp uo sqoun`u ugniq `iui}ndp$ Zgnd joxnqdkndup bqn~dzillidj oq ~dbaln uo sqoun`u ugniq `iui}ndp, ideixie~blp kby p~hhnq p~`g pnqio~p xiolbuiodp oh ugniq qijgup ugbu ugny bqn hoq`ne uo lnbxn ugniq goknp, bde ohund nxnd ugniq hbkilinp, uo pnnf pbhnuy id bdougnq `o~duqy$ Pid`n, ay enhidiuiod, ugn joxnqdkndup oh ugniq gokn `o~duqinp dolodjnq sqoun`u ugn abpi` qijgup oh qnh~jnnp, ugn idunqdbuiodbl `okk~diuy ugnd punsp id uo ndp~qnugbu ugopn abpi` qijgup bqn qnpsn`une$ Id ugn bhunqkbug oh Zoqle Zbq II, ugn ^diune DbuiodpJndnqbl Bppnkaly `qnbune ugn Ohhi`n oh ugn ^diune Dbuiodp Gijg @okkippiodnq hoq Qnh~jnnp'^DG@Q)$ ^DG@Q ip kbdebune uo sqoun`u bde hide e~qbaln pol~uiodp hoq qnh~jnnp$ Iupb`uixiuinp bqn abpne od b hqbknzoqf oh idunqdbuiodbl lbz bde pubdebqep ugbu id`l~enp ugn 2957^dixnqpbl En`lbqbuiod oh G~kbd Qijgup bde ugn ho~q Jndnxb @odxnduiodp '2959) odidunqdbuiodbl g~kbdiubqibd lbz, bp znll bp bd bqqby oh idunqdbuiodbl bde qnjiodbl uqnbuinp bdeen`lbqbuiodp, aoug aideidj bde dodaideidj, ugbu psn`ihi`blly beeqnpp ugn dnnep oh qnh~jnnp$Ugn @odxnduiod Qnlbuidj uo ugn Pubu~p oh Qnh~jnnp ip ugn ho~debuiod oh idunqdbuiodbl qnh~jnn
lbz$ Ugn Qnh~jnn @odxnduiod enhidnp ugn unqk “qnh 
~jnn bde pnup kidik~k pubdebqep hoq ugnuqnbukndu oh snqpodp zgo bqn ho~de uo r~blihy hoq qnh~jnn pubu~p$ An`b~pn ugn @odxnduiod zbpeqbhune id ugn zbfn oh Zoqle Zbq II, iup enhidiuiod oh b qnh~jnn ho`~pnp od snqpodp zgo bqno~upien ugniq `o~duqy oh oqijid bde bqn qnh~jnnp bp b qnp~lu oh nxndup o``~qqidj id N~qosn oqnlpnzgnqn anhoqn 2 Mbd~bqy 29>2$ Bp dnz qnh~jnn `qipnp nknqjne e~qidj ugn lbun 29>3p bdenbqly 2983p, iu an`bkn dn`nppbqy uo ziend aoug ugn unksoqbl bde jnojqbsgi`bl p`osn oh ugnQnh~jnn @odxnduiod$ Ug~p, b Sqouo`ol uo ugn @odxnduiod zbp eqbhune bde beosune ¹$
 
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 
2$
F, Mbpuqbk, bde K$ B`giqod
, Qnh~jnn sqoun`uiod= b j~ien uo idunqdbuiodbl qnh~jnn lbz$Jndnxb=
 
ugn Idunq+Sbqlibkndubqy ^diod, 1332, s$s 2 + 7$
U

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->