Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mongolian Economic Development Trand. 2009

Mongolian Economic Development Trand. 2009

Ratings: (0)|Views: 493|Likes:

More info:

Published by: Naranchimeg Batjargal on Dec 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2009 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ
(ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ)
2009 оны 8 дугаар сарын 25-ны байдлаар
Нэг. Макро эдийн засгийн бодлого
Зорилт 1. Инфляцийн хэт өсөлтийг бууруулж, макро эдийн засгийн тогтвортой,тэнцвэрт байдлыг хангах замаар бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлнэ
.Шалгуур үзүүлэлт:ДНБ-ний бодит өсөлт, /хувиар/ 10.1нэг хүнд ногдох ДНБ-ний хэмжээ /ам.доллар/ 2042.1
1.
1.1. Эдийн засгийн салбаруудын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх замаар өсөлтийгнэмэгдүүлэх
 
/С.Баярцогт, Засгийн газрын гишүүд/
Биелэлт:
Түлш, эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухайЗасгийн Газрын хуралдаанд оруулах асуудлыг яамдуудад танилцуулан саналыг тусгажЗасгийн газарт оруулан "Түлш, эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн талаар авах зарим аргахэмжээний тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 1 сарын 21-ний өдрийн 20дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлэв.1. “Дулааны цахилгаан станц 4” ХК-ийн аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгооргенераторын 10 кВ-ын тосон таслууруудыг шинэчлэхэд шаардлагатай 1,5 тэрбумтөгрөгийг Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтухай хуулийн төсөлд тусган шийдвэрлэх арга хэмжээ авах2. Түлш, эрчим хүчний үйлдвэрүүдэд 2010-2012 онд хийх хөрөнгө оруулалтынарга хэмжээнд шаардагдах 259.2 тэрбум төгрөгийг энэхүү тогтоолоор баталсанхавсралтын дагуу жил бүрийн улсын төсөвт тусган, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах3. Улсын их хурлын 2008 оны 47 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан өөрийнхөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих авто зам, эрчим хүчнийбарилга байгууламжийн жагсаалтын 2 дахь хэсгийн 12, 13 дахь заалтаас Улаанбаатархотын кабель шугамын шинэчлэлт, кабель шугамын сувагт оруулах ажлыг гүйцэтгэхэд9,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг хасах асуудлыг 2009 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгах арга хэмжээг авах4. Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн техникийн шинэчлэлтийгэхлүүлэхэд шаардагдах 34.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийн 12,4 тэрбумтөгрөгийг 2009 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөсөлд тусгах, үлдсэн 21,6 тэрбум төгрөгийг шинээр хувьцаа гаргах замаарсанхүүжүүлэх асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэх5. Нүүрсний аюулгүйн нөөцийг бий болгох эрх зүйн орчин бүрдүүлэх талаар саналболовсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх6. Багануур, Шивээ овоогийн нүүрсний уурхайн санхүүгийн хүндрэлтэй байдлыгхаргалзан Сангийн яам болон эдгээр уурхайн хооронд байгуулсан дамжууланзээлдүүлэх гэрээний дагуу Багануур ХКйн 2007-2011 онд төлөх зээлийн нийт
1
 
төлбөрийн 50 хувь, Шивээ-овоо ХК-ийн 2008-2012 онд төлөх зээлийн нийт төлбөрийн 50хувийн хугацааг тус тус хойшлуулах арга хэмжээ авах7. Эрчим хүчний зориулалтаар нийлүүлэх нүүрсний үнийг уурхайн санхүүгийн биедаасан байдлыг хангах хэмжээнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянаж байх,цахилгаан дулааны үнэ тарифыг индексжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлэх талаар саналболовсруулж шийдвэрлүүлэх үүргийг холбогдох яам, байгууллагад даалгав. Эрдэсбаялаг, эрчим хүчний сайдын 2010-2012 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг болон 2009оны төсвийн тодотголын саналыг боловсруулахдаа тогтоолын биелэлтийг ханганажиллалаа.Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 болон 25дугаар зүйлийг үндэслэн Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын төсвийн хүрээниймэдэгдэл боловсруулан Сангийн яаманд оруулахтай холбогдуулан салбарынкомпаниудын Техник, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн 2010 оны төсөл, 2011-2012 онытөсөөллийг нэгтгэн боловсруулж Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо болон Сангийняаманд хүргүүлэв.Дэлхий даяар болон Монгол Улсад нүүрлээд буй санхүүгийн хямрал салбарынкомпаниудад хэрхэн нөлөөлж буй талаар болон хямралын үед найдвартай ажиллагаагхангах, хямралаас урьдчилан сэргийлэх талаархи компаниудын төлөвлөгөө, авч буйарга хэмжээ, компаниудын өнөөгийн эдийн засаг, санхүү, үнэ тарифд тулгамдаж буйшийдвэрлүүлэх асуудлын саналыг авч нэгтгэн боловсруулж Хямралыг даван туулахтөлөвлөгөөнд тусгуулав.2009 оны эхний хагас жилд цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах үйлажиллагаа эрхэлдэг 17 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын хэрэглэгчдээс авахавлага оны эхэнд байснаас 2.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж 34.3 тэрбум төгрөгт, бэлтгэннийлүүлэгч, харилцагч байгууллагуудад өгөх өглөг 6.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж 61.6тэрбум төгрөгт хүрчээ. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад авлага 10.7 тэрбумтөгрөгөөр, өглөг 15.2 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2009 оны 60 дугаар захирамжийн дагуу эрчимхүчний компаниудын санхүүгийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор Эрдэс баялаг, эрчимхүчний сайд, Төрийн өмчийн хорооны даргын 2009 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн234/276 дугаар хамтарсан тушаалаар түлш, эрчим хүчний салбарын үйлдвэр,компаниудын өр авлагыг бууруулах ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна.Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 22 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Санхүү,эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний биелэлтийгУИХ, Засгийн газарт тайлагнахтай холбогдуулан Уул уурхайн салбарыг дэмжижэкспортын орлогыг нэмэгдүүлэх болон Эрчим хүчний сүлжээний аюулгүй байдлыгхангах, найдвартай байдлыг дээшлүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийн биелэлтийгнэгтгэн гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүллээ.Эрчим хүчний чанартай, найдвартай хангамж, үйлчилгээний чанарыгдээшлүүлэхэд чиглэсэн дүрэм, журам, заавар, стандартуудыг боловсруулж цахилгааныгхэрэглэгчдэд хүргэх үйл ажиллагаанд оролцогч компаниудад мөрдүүлэн байнгын хяналттавин ажиллаж байна. Хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн тасралтгүй байдал,хэрэглэгчид ногдож буй тасалдлын үргэлжлэх хугацаа, тасалдлын давтамж зэргийголон улсын хэмжээнд мөрддөг И
саиди
, И
саифи
, И
каиди
индексүүдийг ашиглан сар бүр гаргандүгнэж хэвшүүлэв.Эрчим хүчний салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, дулааныцахилгаан станцуудын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч, цахилгаан
2
 
дамжуулалт, түгээлтийн алдагдлыг бууруулах замаар үр ашгийг дээшлүүлэх зорилттавин ажиллаж байна.Дулааны цахилгаан станцуудын дотоод хэрэгцээнд зарцуулсан цахилгааныхэмжээг сар бүр авч нэгтгэн хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар дотоод хэрэгцээнд зарцуулсан цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг 16.08хувьд хүргэн бууруулснаар 6.65 сая кВтцахилгааныг буюу үүнийг хэрэглэгчдэдхудалдах үнээр тооцоход 452.2 гаруй сая төгрөгийн хэмнэлтийг гаргасан.Цахилгаан түгээх компаниудтай 2009 онд байгуулсан “Гүйцэтгэлийн гэрээ”-ндцахилгаан түгээлтийн алдагдлыг бууруулах заалт тусгаж өгсөн бөгөөд Төвийн бүсийнцахилгаан дамжуулалт, түгээлтийн алдагдлыг бууруулах чиглэлээр ДСЦТС ХК-дтомилолтоор очиж ажилласны зэрэгцээ ТБЦДС, УБЦТС, ЭБЦТС, БЗӨБЦТС компаниароны эхний 5 сарын дүнгээр алдагдал нэмэгдсэн шалтгаанаар алдагдлын судалгаахийлгэн ЭХЗГ дээр уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж, цаашид алдагдлыг бууруулахталаар зөвлөмж, чиглэл өгч ажиллаж байна.Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч томоохон 13 болон орон нутгийн 4компаниас үнэ тарифаа нэмэгдүүлэх санал тооцоог ЭХЗГазарт ирүүлсэн билээ.ЭХЗГ-аас компаниудын санал тооцоог хянаж хэрэглэгчдэд борлуулж буйцахилгаан, дулааны тарифыг өөрчлөх бодит шаардлага болон эдийн засгийн хямралтнөхцөл байдлаас хамааран нэмэгдүүлж болох боломжит хэмжээг тогтоох ажлыг хийждуусгав.Эдийн засгийн хямрал нүүрлээд буй өнөөгийн нөхцөлд хэрэглэгчдийн үнэтарифыг их хэмжээгээр нэмэгдүүүлэхгүй байх зорилгоор зардал бууруулах бүх лболомжийг авч үзэж байгаагийн дотор эрчим хүчний компаниудын үндсэн хөрөнгийнэлэгдлийн зардлын өсөлтийг тарифт шат дараатайгаар буюу 6-8 жилийн хугацаандхувааж тусгах бодлогыг баримталж байна. Мөн түүнчлэн тариф нэмэгдүүлэх саналирүүлсэн компани бүрийн зардлын үндэслэл тооцоог хамгаалуулах ажлыг 2009 оны 5-рсарын 14-ний өдрөөс эхлэн зохион байгууллаа.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын тарифын саналыг хянаж үзээдцахилгааны үнийг дунджаар 24,1
%
дулааны үнийг дунджаар 20,4
%
нэмэгдүүлэхшаардлагатай гэсэн дүгнэлт гаргаж, эцсийн байдлаар хянагдаад, Засгийн газрынхуралдаанаар хэлэлцүүлэх гэж байна.Энэхүү үнийн өөрчлөлт нь айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын төсөв, инфляцидямар нөлөө үзүүлэх талаар судалгаа тооцоонуудыг хийж бага орлоготой, эмзэг бүлгийнхэрэглэгчдийг үнийн өсөлтийн дарамтаас хамгаалах, үнийн хөөрөгдөл бий болгохгүйбайхад гол анхаарлаа чиглүүлэн ажиллаж байна.Эрчим хүчний хэрэглэгчдийн сарын цахилгааны хэрэглээний түвшингийнсудалгааг 3 ангиллын дагуу гаргасан бөгөөд энэ нь амьжиргааны түвшинд тохирсонтарифын тогтолцоог боловсронгуй болгоход чухал ач холбогдолтой юм.Хэрэгжилт 70 %
Хоёр. Бодит салбарын хөгжлийн бодлого
Зорилт 3. Хувийн хэвшил, бизнесийн хөгжлийг дэмжсэн төр, хувийн хэвшлийнтүншлэлийг хөгжүүлж, байгаль экологид ээлтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээгдэмжинэ.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->