Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MU Mynganii Hugjliin Undesnii Tsogts Bodlogo

MU Mynganii Hugjliin Undesnii Tsogts Bodlogo

Ratings: (0)|Views: 1,426|Likes:

More info:

Published by: Naranchimeg Batjargal on Dec 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

 
1
ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÌßÍÃÀÍÛÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÎÄ ÑÓÓÐÈËÑÀͯÍÄÝÑÍÈÉ ÕªÃÆËÈÉÍÖÎÃÖ ÁÎÄËÎÃÎ
(Òºñºë)
ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒ2007 ÎÍ
 
2
 
3
ÃÀÐ×ÈÃ
ÎÐØÈË5ÍÝÃ. ÍÈÉÒËÝà ¯ÍÄÝÑËÝË7
1.1. Äýëõèéí õºãæëèéí ÷èã õàíäëàãà71.2. Á¿ñ íóòãèéí õºãæëèéí õàíäëàãà8
ÕΨÐ. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ªÍªªÃÈÉÍ ÁÀÉÄÀË,ÎÐ×ÍÛ ¯ÍÝËÃÝÝ9
2.1. Ìîíãîë Óëñûí õºãæëèéí ºíººãèéí áàéäàë92.2. Îð÷íû ¿íýëãýý10
ÃÓÐÀÂ. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÀÐ×ÈÌ, ÀËÑÛÍ ÕÀÐÀÀ,ÒÝÐï¯ËÝÕ ×ÈÃËÝ˯¯Ä11
3.1. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé õºãæèëä áàðèìòëàõ çàð÷èì113.2. Ìîíãîë÷óóäûí ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñ113.3. Ìîíãîë Óëñûí ¿íäýñíèé õºãæëèéí àëñûí õàðàà123.4. ¯ÕÖÁ-ûã õýðýãæ¿¿ëýã÷ òàëóóä, òýäíèé õ¿ëýýõ ¿¿ðýã, îðîëöîî123.5. Ìîíãîë Óëñûí ÌÕÇ-ä ñóóðèëñàí ¯ÕÖÁ-ûí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë¿¿ä13
 ÄªÐªÂ. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ Õ¯ÍÈÉ ÕÈÉÃÝÝÄ ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕªÃÆÈË14
4.1. ßäóóðàë, àæèëã¿éäëèéã áóóðóóëàõ áîäëîãî144.2. Æåíäýðèéí òýãø áàéäëûã õàíãàõ áîäëîãî144.3. Ãýð á¿ëèéí õºãæèë, õ¿í àì ç¿éí áîäëîãî154.4. Áîëîâñðîëûí õºãæëèéí áîäëîãî164.5. Ýð¿¿ë ìýíäèéí õºãæëèéí áîäëîãî184.6. Ñî¸ë, óðëàãèéí õºãæëèéí áîäëîãî204.7. Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí õºãæëèéí áîäëîãî204.8. Íèéãìèéí õàìãààëàë, õºäºëìºðèéí áîäëîãî21
ÒÀÂ. ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ªÑªËÒ, ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ23
5.1. Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí áîäëîãî235.2. Ýäèéí çàñãèéí áîäèò ñàëáàðóóäûí õºãæëèéí áîäëîãî295.3. Äýä á¿òöèéí õºãæëèéí áîäëîãî355.4. Á¿ñ íóòàã, õºäººãèéí õºãæëèéí áîäëîãî41
ÇÓÐÃÀÀ. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÍÛ ÁÎÄËÎÃÎ43 ÄÎËÎÎ. ÕÓÓËÜ, ÝÐÕ Ç¯É, ÒªÐÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÛÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ45
7.1. Õóóëü, ýðõ ç¿éí øèíýòãýë457.2. Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí áàéãóóëàë, òºðèéí óäèðäëàãûí õºãæèë467.3. Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí çàõèðãàà, òºðèéí àëáàíû øèíýòãýëèéí áîäëîãî477.4. ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí áîäëîãî487.5. Ãàäààä áîäëîãî497.6. Áàòëàí õàìãààëàõ ñàëáàðûí áîäëîãî51
ÍÀÉÌ. ÁÎÄËÎÃÛÍ ÕÝÐÝÃÆÈËÒÈÉÍ ÃÎË ¯Ð įÍ,Ò¯¯ÍÈÉà ÕÀÍÃÀÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌ52
8.1. ÌÕÇ-ä ñóóðèëñàí Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé õºãæëèéí öîãö áîäëîãûí ãîë ¿ð ä¿í528.2. Öîãö áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ òîãòîëöîî56
Õàâñðàëòóóä
Õàâñðàëò 1: Ýäèéí çàñàã, ìàòåìàòèêèéí GMF çàãâàðààð òîîöîîëñîí õºãæëèéí õýòèéí òºëâèéí¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé Õºãæëèéí öîãö áîäëîãî, ñòðàòåãèéí õ¿ðýõ ò¿âøèí,Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé Õºãæëèéí öîãö áîäëîãûí áîäèò ñàëáàð, äýä á¿òöèéí õºðºíãºîðóóëàëòûí òîîöîîÕàâñðàëò 2: Ìîíãîë Óëñûí ÌÕÇ-ä ñóóðèëñàí ¯íäýñíèé õºãæëèéí öîãö áîäëîãûí ¿íäýñëýë

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
yaaduu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Zulaa Ragchaa liked this
Oyuntugs Batsukh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->