Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5480, 5.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5480, 5.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 402|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
Moramo po~eti vra}ati povjerenje jednih u druge, kazao Lagumd`ija
Ako bismo dali odgovor na slu~aj „Sejdi} iFinci“, pitanje Br~ko Distrikta ili popisa stanovni{tva, stvari bi dobile neku novu dinamiku i optimizam, rekao Dodik 
Serveri Wikileaksa
unuklearnom bunkeru
U Semberiji kriti~no, u Podrinju se voda povla~i
[ema bunkera Bahnhofa koji se nalazi 30 metara ispod zemlje
D
elegacije Saveza ne-zavisnih socijaldemo-krata (SNSD) i Soci-jaldemokratske par-tije (SDP), predvo|ene Milora-dom Dodikom i Zlatkom Lagu-md`ijom, ju~er su u Sarajevudogovorile formiranje zajedni-~ke radne grupe koja bi trebalaispitati koja su to pitanja o koji-ma postoji saglasnost obje strane.Razgovaralo se o mnogim pi-tanjima va`nim za BiH, kao {tosu novi ekonomski projekti, putdr`ave ka EU i NATO-u.
 5. str.
SARAJEVO
Razgovori SDP-a i SNSD-a
Intervju:Miroslav Ili} pred koncert u Sarajevu
NIKAD NISAMBIO LICEMJERI KUKAVICA
Bundesliga:U~inak na{ih reprezentativaca
SALIHOVI] STRIJELAC,D@EKO PROMA[IO PENAL
Pop la ve
   P  a  n  o  r  a  m  a   5   1 .  s   t  r .   8 .  s   t  r .
Ugro`eno 3.000ku}a
5#).#501561$7&70156+$H*7'7
Valentin Incko obi{ao Vi{egrad i Gora`de
(Foto: M. Andri})
[vedska:Prema pisanju medija
   4 .  s   t  r .
 2. i 3. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 5. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5480
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Mostar:Potresna ispovijest Ned`ada Delanovi}a
U MAKEDONIJI KAO [TI]ENIK
DOMA PRO@IVLJAVAO PAKAO
U Vrbanji nestao mali Damjan Oroz:Otac Milan na mjestu nesre}e
(Foto: B. Spaseni})
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,5. decembar/prosinac 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Apsurdi: Sekretarice bolje pla}ene od sudskih policajaca
- Zakon je potpuno nakaradno urediooblast pla}a na dr`avnom nivou. Obim,slo`enost i struktura poslova nisu vali-dno vrednovani. Zakon je napravljenpo mjeri i prohtjevima pojedinih kate-gorija. O{te}eni su i potcijenjen je radonih koji „vuku posao“, a nagra|eni su oni koji skoro pa da nerade ni{ta!
(kanader)
PORTAL - komentar dana
Ki{a koja je padala cijeli dan ipodzemne vode koje su punileobjekte ote`avale su ju~er ionakomukotrpan posao uklanjanja poslje-dica nezapam}enih poplava koje supogodile Gora`de.Na ve}ini poplavljenih podru~jaDrina se povukla u svoje korito injen vodostaj pao je za oko dva i pometra u odnosu na kriti~nu no}.
Uni{tena imovina
Pod vodom je bilo 220 ku}a, kaoi brojni privredni objekti, javneustanove, poljoprivredna dobra.Op}inska komisija zapo~ela je pr-eliminarnu procjenu {teta, ali ve}sada je jasno da }e ona biti vi{emi-lionska.Bego Borovac iz ulice Sinica os-tao je bez krova nad glavom. U ku}ije u no}i s petka na subotu ostao svedo 1.30 sati, a kada je vidio da vo-da raste, zvao je u pomo} specija-lce MUP-a BPK Gora`de. Njegovkom{ija Omer Kadri} tako|er je os-tao bez svega.Hazim U{anovi}, vo|a Gorskeslu`be spa{avanja u akciji pomo}istanovni{tvu, poma`u}i drugima„zaboravio“ je na vlastitu imovinuu naselju Luka. Dok je druge eva-kuirao i na nogama, sa jo{ 15 ~lano-va, proveo tri dana i dvije no}i, podvodom se na{la njegova ku}a, pa~ak i poljoprivredna ma{ina u gara`i.- Najbitnije je bilo spasiti lju-de i u tome smo i uspjeli. Tu`no jebilo gledati ljude koji pla~u dokostaju bez svega. U ratu sam izgu-bio sina i o imovini nisam ni ra-zmi{ljao, ve} o mogu}nosti da sedesi tragedija. Hvala Bogu pa ni-smo imali `rtava - ka`e U{anovi}.
Privremeni smje{taj
Ve}ina od oko 600 evakuiranihosoba smje{tena je kod rodbine iprijatelja, a za deset porodica ~ije suse ku}e u naseljima Luka, Pobar-nik i Hubjeri uru{ile Op}ina je ju-~er ustupila stanove. Voda iz gra-dskog vodovoda nije za pi}e, pa sepojedini dijelovi grada snabdijeva-ju iz cisterni.
 Al. B.
Drina se povla~i u svoje korito
[tete su vi{emilionske
Tu`no je bilo gledati ljude koji pla~u dok ostajubez svega, ka`e Hazim U{anovi}
Gora`de ju~er: Uklanjanje posljedica poplava
(Foto: A. Bajramovi})
Federalni premijer MustafaMujezinovi} u informaciji zaTV BPK Gora`de poru~io je da}e u Gora`de do}i kada se vodapovu~e, a novinarima Radio Go-ra`da u telefonskom razgovorukazao je da ne}e on zaustavljativodu, ni nositi vre}e.
Mujezinovi}dolazi kada sevoda povu~e
Kako bi animirao me|unaro-dne donatore i prijateljske ze-mlje, Gora`de, Vi{egrad i NovoGora`de ju~er popodne posjetio jei visoki predstavnik Valentin In-cko (Inzko).- U Gora`du nisam bio 13 go-dina i ovaj grad mi, ~ak i poslije ovekatastrofe, djeluje kao svijetli gradpun nade. Me|utim, jutros (ju~er,op. a.) kada sam otvorio novine, vi-dio sam {ta se ovdje desilo i sponta-no sam odlu~io do}i, da skrenempa`nju nekih humanitarnih organi-zacija, ambasada da do|u ovamo ipomognu - kazao nam je Incko.I bh. vlastima poru~io je da lo-kalne vlasti ne}e mo}i same sani-rati {tete.
Incko obi{ao ugro`ena podru~ja
 Incko ju~er u Gora`duU{anovi}: Spa{avao ljude
Katastrofalne poplave, neza-pam}ene u posljednjih stotinu go-dina, tokom petka i subote zahva-tile su podru~je Semberije. Pod vo-dom su dijelovi Janje te kompletnapodru~ja sela Amajlije, Popovi,Dijelovi, Dvorovi, Trnjaci, Dazda-revo, Gojsovac, Kriva Bara, Batko-vi}, iz kojih je ju~er po~ela evaku-acija stanovni{tva.
Isklju~enje struje
Ugro`eno je vi{e od 3.000 ku}ai vikendica, farme i veliki komple-ksi poljoprivrednog zemlji{ta. Vo-da je stigla i do Bijeljine, koja jeudaljena deset kilometara od Dri-ne, zaplaviv{i kru`ni tok kodTr`nog centra FIS te dijelove Ko-mitske ulice, a do{la je i do Mana-stira svete Petke na lokalitetu Petjezera.Ugro`eno je i izvori{te vodeGrmi}, ali iz Vodovoda javljaju daje voda za sada hemijski ispravnaza pi}e. „Elektrodistribucija“ javljada je isklju~eno 25 trafostanica, od~ega dvije u Bijeljini. Bez struje i te-lefona su sela Popovi, Amajlije,Gojsovac, Dijelovi i Dvorovi.Presje~eni su magistralni pravciBijeljina - Pavlovi}a most i Bijelji-na - Ra~a, ali se do grani~nog pri-jelaza Ra~a mo`e sti}i alternativnimpravcem Bijeljina - Batkovi} - Br-adac - Ra~a.Stanje je alarmantno, jer sugra|ani iznena|eni katastrofalnimrazmjerama poplave kakvu ne pa-mte ni najstariji stanovnici Se-mberije. Mnoga podru~ja odsje~enasu od puteva, bez struje i vode su,pa se hrana, voda i lijekovi dosta-vljaju ~amcima i vozilima OSBiH.Evakuiraju se `ene, djeca, star-ije i bolesne osobe, a oni koji se nemogu smjestiti kod rodbine, privr-emeni smje{taj dobivaju u bijelji-nskoj kasarni.Iz Civilne za{tite javljaju da je pr-otok vode na Hidrocentrali Zvornikju~er iznosio 2.300 kubnih metara usekundi, ali to je jo{ visoko iznad1.900 kubika u sekundi, kada se uvo-de vanredne mjere za{tite od popla-va. Problem uslo`njava i trenutni vo-dostaj rijeke Save, koji iznosi 783 ce-ntimetra, jer se na 750 centimetarauvode vanredne mjere za{tite.Sava ne prima vodu iz Drine,koja u bujicama te~e cijelom Se-mberijom i razlijeva se kuda godmo`e. Civilna za{tita i „Vodoprivre-da“ prokopali su Pavlovi}a put nadva mjesta kako bi smanjili odlivvode prema Bijeljini.
Ogromne {tete
Razmjere {tete za sada su nemje-rljive, a ogor~eni gra|ani sa ze-bnjom ~ekaju najavljeno zahla-dnjenje i nove padavine. No} s pe-tka na subotu hiljade gra|ana Bi-jeljine provele su na ulicama i nakriznim mjestima pored grada,kako bi se uvjerili u stanje na ter-enu i eventualno poduzeli mjereza{tite.
 E. MUSLI 
POPLAVE
Nezapam}ena situacija u Semberiji
Ugro`eno 3.000 ku}a, uDvorovima evakuacija
No} s petka na subotu hiljade gra|ana Bijeljine provele naulicama i na kriznim mjestima
Zbog velike {tete na stambenimobjektima, posebno u monta`nimku}ama, u op}ini Novo Gora`de urestoranu dru{tvene ishrane Fabr-ike `ice otvorena je kuhinja iz ko-je se svakodnevno hranom snabdi-jeva oko 300 stanovnika koji se du-`e vrijeme ne mogu vratiti svojimku}ama, prenosi Fena.Na~elnik op}ine Novo Gora`deuputio je apel za pomo} ugro`enomstanovni{tvu u ovoj op}ini kako bise {to hitnije sanirale {tete nastaleizlijevanjem rijeke Drine.- Oko 150 porodi~nih ku}a je po-topljeno, a oko 300 gra|ana je iselje-no, jer su im uni{tena sva materija-lna dobra, uklju~uju}i odje}u, obu}ui namje{taj. Ve}ina je smje{tena kodrodbine, a njih oko 50 u osnovnoj{koli - kazao je na~elnik ove op}ineDalibor Ne{kovi}, upu}uju}i apel zahitnu pomo} u hrani, garderobi,}ebadima, gra|evinskom materijalu.On je naglasio da je otvoren i`irora~un za finansijsku pomo}, asvi koji `ele, novac mogu uplatiti na`irora~un otvoren kod NLB Razvo-jne banke, ~iji je broj 562-006-80946072 30.
Na~elnik op}ine Novo Gora`de
Ne{kovi} uputio apel za pomo}
Vodostaji rijeka ublagom opadanju
Federalni operativni centarcivilne za{tite u redovnom izv-je{taju navodi da je vodostaj ri-jeke Drine u konstantnom bla-gom opadanju.Grani~ni prijelaz Doljani od10.30 sati pu{ten je u promet,prenosi Fena.Rijeka Sava du` cijelog svogtoka je u porastu na podru~juPosavskog kantona. Stanje naklizi{tu kod HE Bogati}i u12.45 sati je nepromijenjeno tenije bilo pomjeranja tla, niobjekata, ka`e se u izvje{taju.Zbog izuzetno velikog brojamje{tana Semberije ugro`enihpoplavama, Op}ina Bijeljinaotvorila je dva ra~una na koja semo`e uplatiti novac kao pomo}:Nova banka AD Banja Luka,555-001-01777777-86 (za uplateu KM) i Nova banka AD BanjaLuka, 555-110-10103017-17 (zauplate u devizama).
Ra~uni za pomo}
Semberija: Pod vodom dijelovi naselja Janja
(Foto: G. Bobi})
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,5. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
@
 avaz.ba)
@
iranti idu`nici
Umjesto da dug prvo poku{aju naplatiti od onihkoji su im du`ni, banke su svoje naplatnemehanizme usmjerile odmah na `irante
Slu~aj violinistice Sarajevske filharmonije Zvjezdane Patak,koja bi zbog tu|eg duga od 2.685 maraka mogla ostati bez stana, sa-mo je jedan od hiljada sli~nih u BiH u kojima su ljudi dovedeni doivice ponora samo zato {to su nekome bili `iranti.U zemlji u kojoj svako misli da je ugro`en, ~ini se da su `iranti,ipak, najugoro`enija kategorija. Ni krivi ni du`ni moraju otpla}iva-ti tu|e dugove. Na to su, istina, stavljaju}i potpise na mjenice i dr-uge dokumente u banci, sami pristajali, mnogi od njih vjerovatnomisle}i da se prijateljstva - garancije se uglavnom prijateljima daju- ne mogu pokvariti za nekoliko hiljada maraka. Na kraju ostaju beznovca, ali i prijatelja, {to u krajnjem, uzimaju}i u obzir okolnosti,mo`da i nije lo{e.No, iako uz dobrovoljni pristanak klijenata, „instituciju“ `iran-ta izgradio je bankarski sistem. Jer, bez najmanje jednog `iranta, zarazliku od evropskih ure|enih zemalja, kredit uglavnom nije mo-gu}e dobiti.Do prije nekoliko godina, dok nije uveden centralni registar po-dataka, znalo se desiti da jedna osoba bude `irant za desetine kre-dita. Takvu praksu omogu}avale su banke, koje su, jure}i za zaradomkroz plasman {to vi{e kredita, poslovale mimo svih ekonomskih, fi-nansijskih, a pogotovo moralnih principa, ne provjeravaju}i finansi-jske mogu}nosti ni du`nika, ni `iranata.Kada su se pojavili problemi, kada su glavni du`nici prestali vra}atikredite, neki zato {to stvarno ne mogu, a drugi jer su, jednostavno,bezobrazni prevaranti, sva odgovornost svalila se na ple}a `iranata.Umjesto da dug, {to je valjda elementarna logika, prvo poku{ajunaplatiti od onih koji su im du`ni, banke su svoje naplatne meha-nizme usmjerile odmah na `irante, guraju}i ih tako u sva|e i obra~unes onima kojima su davali garanciju.U BiH je ve} zabilje`eno nekoliko slu~ajeva samoubistva osobakoje vi{e nisu mogle vra}ati tu|e bankarske dugove. Me|usobnihobra~una du`nika i `iranata za sada nije bilo, ili nisu dospjeli u ja-vnost. No, re~enica gospo|e Patak da banke tjeraju du`nike i `iranteda se me|usobno ubijaju, zvu~i vrlo upozoravaju}e.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Dijelove Bosne i Hercegovine ko-ji su pogo|eni stavi~nim poplavamanarednih dana }e kontrolirati epidemi-olo{ki stru~njaci zbog osnovane su-mnje da je ugro`eno zdravstveno sta-nje stanovni{tva Fo~e, Gora`da, Vi{egr-ada, Zvornika i Bijeljine, saznaje„Dnevni avaz“ me|u stru~nim ti-mom ljekara za vanredne situacije uRS.Postoje osnovane bojazni da bi sa-da mogle uslijediti velike epidemi-je najprije crijevnih i stoma~nihoboljenja i ozbiljne infekcije me|ustanovni{tvom kriti~nih podru~ja. Tonam je ju~er potvr|eno me|u zdra-vstvenim stru~njacima Vlade RS,odnosno resornog ministarstva, Insti-tuta za za{titu zdravlja RS i Kli-ni~kog centra Banja Luka.- Za sada nemamo zvani~ne po-datke o ozbiljnim infekcijama, pri-javljene slu~ajeve sa stoma~nim ko-mplikacijama, ali, rukovo|eni dosa-da{njim iskustvom, s povla~enjemvode o~ekujemo i epidemije - izjavi-la je za „Dnevni avaz“ Milka Mr|a,portparol Instituta za za{titu zdravljaRS.Od ponedjeljka ljekari Klini~kogcentra Banja Luka i tim epidemio-loga Instituta izlaze na teren, gdje }ese s nadle`nim op}inskim slu`bamainformirati, a zatim poduzeti odr-e|ene mjere za spre~avanje epidemi-ja i zaraznih oboljenja.
V. S.
Zdravstveni stru~njaci upozoravaju
Nakon poplava o~ekuju se epidemije
VRBANJA
Potraga za dvogodi{njim Damjanom Orozom
Roditelji sumnjajuda se dje~ak utopio
Nakon nesretnog doga|aja, o~evog vapaja i poziva u pomo},kom{ije pozvale policiju i uklju~ile se u potragu
Samo sam se okrenuo na seku-ndu da zakop~am jaknu i njega vi{enije bilo. Nema ga. Nema mogdjeteta. Nema mog jedinog sina, ne-prestano je ju~er ponavljao bolomi tugom shrvani Milan Oroz, ~iji jedvogodi{nji sin Damjan nestao pr-ekju~er oko 14 sati dok se s ocemigrao u blizini nabujale rijeke Vr-banje ispred njihove porodi~neku}e u ~elina~kom naselju Luke.
Bez tragova
Pretpostavlja se da je dje~akupao u rijeku, ~iji je vodostaj zna-tno narastao zbog ki{a, te da ga jevoda odmah povukla i odnijela, pasu ronioci banjalu~kog kluba„Buk“ i Specijalne jedinice polici-je ju~er pretra`ivali mjesto nesta-nka, kao i desetak kilometara ni-zvodno.No, nije prona|en nijedan tr-ag, kao ni tijelo nesretnog dje~aka.- Sve je trajalo nekoliko seku-ndi. Stajali smo na obali rijeke.Okrenuo sam se le|ima sinu da za-kop~am jaknu, zapeo mi je ra-jsfer{lus i kada sam se ponovo okr-enuo, njega vi{e nije bilo. Nije bi-lo nikakvog vidljivog traga naobali da se okliznuo, ali rijeka jebila znatno nabujala i odnijela gaje - kroz suze je ju~er za „Avaz“ is-pri~ao Milan.Na pitanje gaji li jo{ ikakve na-de da je Damjan `iv te da je oti{aona drugu stranu i izgubio se, kr-oz jecaj je odgovorio:- Ne. Apsolutno nikakve.Nakon nesretnog doga|aja,o~evog vapaja i poziva u pomo}, nalice mjesta do{le su kom{ije. Onisu pozvali policiju i uklju~ili se upotragu. Odmah su anaga`irani ironioci „Buka“, koji su pretra`iva-nje korita Vrbanje prekinuli pre-kju~er u ve~ernjim satima zbogslabe vidljivosti, ali su nastaviliopet ju~er ujutro.
Ronila~ki timovi
Iz Centra javne bezbjednostiBanja Luka isti~u da ne}e prekinu-ti potragu dok ne prona|u dijete teda su na licu mjesta ronila~ki timo-vi koji ~ine sve {to je u njihovojmo}i da prona|u tijelo dje~aka ia-ko je voda mutna, a vodostaj i da-lje visok.
 B. SPASENI]
Prema kazivanjima kom{ija,dje~ak je bio `ivahan i veseo i~esto se igrao na mjestu pored ri-jeke, ali ga roditelji nikada nisuispu{tali iz vida.- Otac i majka su o~ajni i ne-utje{ni. To im je bilo jedino dije-te. Kada smo ~uli oca kako jau~e,svi smo istr~ali napolje i uklju~ilise u potragu, ali nije na|en nije-dan trag. Mali Damjan svaki danje bio sa mnom i igrao se u momdvori{tu i radionici.Uvijek je bio razigran, rado-znao i nikoga se nije bojao. Svi ukom{iluku su ga voljeli. Tog ko-bnog dana nikako ga nisam vi-dio, a ~ini se da vi{e nikada ine}u - kazao je kom{ija DraganTe{i}.
Damjana su svi voljeli
Otac Milan na mjestu nesre}e
(Foto: B. Spaseni})

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amina Džihan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->