Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity
P. 1
Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők-Fejes József Balázs

Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők-Fejes József Balázs

Ratings: (0)|Views: 542 |Likes:

More info:

Published by: Andrea Annamária Duka on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
 Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged 
Roma tanulók motivációjátbefolyásoló tényezõk 
 A roma tanulók iskolai sikertelenségeit új nézőpontból, a tanulásimotiváció felől vizsgáljuk. A különböző kultúrákba tartozó gyermekek tanulási motívumainak ismerete alapvető szerepet  játszhat a roma kisebbség iskolai kudarcainak felszámolásában.
A
magyarországi roma kisebbség felemelkedésének útja az iskolán keresztül vezet – halljuk gyakran, a valóságban azonban a roma tanulók többsége sikertelen a magyar iskolarendszerben, a kötelezõ oktatás által kínált lehetõségeket a roma társadalom nem tudja kiaknázni (lásd:
 Polónyi
, 2002). Az okokat kutatva nem kerülhetõmeg a tanulási motiváció vizsgálata, mely az iskolai sikeresség kulcsfontosságú megha-tározója.
 Nagy József 
(2000) megfogalmazása szerint a tanulás eredményessége a tanu-lási motívumrendszer fejlettségétõl függ, a tanulási képességek „csak” a tanulás haté-konyságát befolyásolják. Amotivációkutatások új felismerései tovább növelik e témakör jelentõségét. Az eredmények szerint a motívumok és képességek fejlõdése szorosan egy-másba fonódik, egymást segíti, és valószínûsíthetõ, hogy a motívumok az intelligenciá-nál szorosabb kapcsolatban állnak a készségfejlõdés ütemével, gyorsaságával. (
 Józsa
,2005) Természetesen a roma gyermekek iskolai kudarcai nem vezethetõek vissza egyet-len problémára, az okok egymással összefüggõ halmazáról van szó (eltérõ családi szoci-alizáció, nyelvi hátrány, elõítéletek, szegregáció stb.), amelynek elemei leginkább a tanu-lási motiváción keresztül fejtik ki hatásukat. Az elõzõekbõl következõen a roma tanulóktanulási motivációjának elemzésekor tulajdonképpen az egész cigányság helyzetének ja-vulásáról – illetve annak akadályairól – van szó.Aroma és nem roma tanulók motivációjának feltételezhetõ különbségeit a Nagy Jó-zsef által kidolgozott új megközelítésû tanulási motiváció keretein belül értelmezem, a motiváció szociokulturális elméletének (
 Rueda és Moll,
1999) szem elõtt tartásával, va-gyis az egyéni aktivitás szociokulturális kontextusának hangsúlyozásával.Atéma tanulmányozásakor figyelembe kell vennünk, hogy a magyarországi roma ki-sebbség – mint minden népcsoport – rendkívül heterogén (
Szuhay
, 1997), így olyan álta-lános megállapítások nincsenek, amelyek a hazai romák minden csoportjára érvényeseklennének. Emellett figyelembe kell vennünk azt is, hogy a jövedelmi szempontból ked-vezõtlen helyzetben lévõ kisebbségek esetében a családi élet és a gyermeknevelés szoká-sait illetõen számos hasonló vonás fedezhetõ fel. (
Vajda
, 1994) Vagyis a szocializációs,motivációs eltérések egy része nem a roma kultúra sajátja, hanem a hátrányos helyzeteredménye. Észrevételeim így leginkább a kedvezõtlen anyagi helyzetben élõ, hagyomá-nyaikat õrzõ cigány közösségekre jellemzõek.
Roma gyermekek szocializációja
Aroma gyermekek többségitõl eltérõ szocializációja több szempontból is hatással le-het a motivációra. Elöljáróban fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a roma családokszocializációs hatásait vizsgáló empirikus kutatások szegényesek, így a túlzott általáno-sításoktól óvakodnunk kell. Acsaládi szocializáció jellegzetességeit illetõen mindenek-
   I  s   k  o   l  a   k  u   l   t   ú  r  a   2   0   0   5   /   1   1
 3
Fejes József Balázs
         t        a        n       u         l        m         á        n       y
 
elõtt
 Forray
és
 Hegedûs
(1998) munkáira és
Oppelt 
(idézi:
 Harsányi
és
 Radó
, 1997)megfigyeléseire támaszkodhatunk.Tapasztalataik szerint a roma családok idõkezelése eltér a nem romákétól. Acsalád éle-tének strukturálatlansága miatt az idõélmény és az idõfogalom nem, vagy alig alakul ki. Aroma családok rugalmasan kezelik az idõt, nem kötött napirendben élik az életüket, amimegnehezíti az iskola idõkötöttségeihez való alkalmazkodásukat. Általános, hogy a csecse-mõ etetésének nincs rituális ideje és helye, akkor és ott szoptatnak, amikor a gyermek fel-sír, és úgy gondolják, hogy éhes. (
Szuhay
, 1999) Aroma gyermekek általában maguk irá-nyítják egész napos programjukat. Kevés az esélye annak, hogy kialakuljon az a biológiaióra, amely pszichofiziológiai alapja lesz a rendszeres életnek, tervezésnek, elõrelátásnak.Cigány családokban jót tenni a gyerekkel annyit jelent, hogy amit megkívánnak, azon-nal meg kell adni nekik. Agyermekeket semmire sem kényszerítik, inkább szeretettelje-sen megvárják, amíg szólnak, de akkor azonnal kielégítik az igényeiket. Így nem alakulki a késleltetés és az önkontroll képessége, amely a megfelelõ iskolai teljesítményhez el-engedhetetlen.Agyermekek önállósodásával együtt felerõsödik a családi féltés, a kényeztetés és a fél-tés hatására pedig a gyermek életébõl kimarad a szeparációs félelem és a dackorszak.Mindez ugyancsak érinti az önkontrollra irá-nyuló képességet.Jellemzõ a magas gyermekszám, a gyer-mek gyakran három-négy generáció közöttél. (
 Liégeois
, 2002;
Tót 
, 1997a) Aszociálistér és ingerek gazdagsága nyugodt érzelmimiliõt biztosít. Agyermeket nemcsak a szülõgondozza, neveli, hanem testvérei, közeleb-bi-távolabbi rokonai, egész közössége.Anevelés a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés helyett a modellkövetésre épül, aziskola viszont nem így mûködik. Az érzel-mek, indulatok kinyilvánítását semmi semakadályozza, ez az azonosulás mintája.Acigány családok – és szegény szubkultú-rák – meghatározó jellemzõje, hogy a gyer-meki világ sem térben, sem pszichésen nemkülönül el a felnõttekétõl. (
Vajda
, 1994) Aközéposztályi kultúrában megszokott gyer-mekvilág hiányzik, nincs gyermekre szabott bútor, mese- és játékvilág. Agyermekekegyfolytában a felnõttvilág részesei, elõttük zajlik az élet. (
Szuhay
, 1999)Mindezek hatására eltérõek a roma gyermekek serdülõkori sajátosságai is. Aroma gyermekek elnyújtott gyermekkorát nem a normál serdülõkor követi, hanem a körülbe-lül 10–13 életév között hirtelen megjelenõ „kicsinyített felnõttkor”. Aserdülõkor válsá-gai helyett felnõtt problémáik vannak. Az átlagosnál hamarabb elvárják segítségüket a családfenntartásban. Otthon már serdülõkoruk óta felnõttként kezelik õket, ugyanakkorgyereknek minõsülnek az iskola szemében. Különösen az iskolában túlkoros gyermekek-nek jelent problémát a kis-felnõtt szerepe, akik a két-három évvel fiatalabb osztálytársa-ikkal sem értenek szót. Akorábbi felnõtté válás összefügg azzal a körülménnyel is, hogya középiskolás korú cigány gyerekek a tradíciók szerint már családalapításra érettnekszámítanak. (
 Liskó
, 2002)Atöbbségi és roma családok eltérõ mûködésének különbségeire empirikus bizonyíté-kok is rendelkezésre állnak.
Tót 
(1997a) szakmunkás és szakiskolai tanulók körében vég-zett felmérése, illetve
 Kiss
és
Gordos
(2003) általános iskolás tanulókat célzó kutatása alapján azt láthatjuk, hogy a családon belüli probléma-megbeszélést tekintetve a cigány
4
Fejes József Balázs: Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezõk
 A magyarországi romákcsaknem 90 százaléka magyar anyanyelvű (romungró), a töb-biek valamelyik roma dialektust (oláh) vagy a román nyelvegyik dialektusát (beás) beszélő közösségekből származnak. Abeiskolázott roma gyerekek ma- gyar nyelvtudása változatos ké- pet mutathat: az oláh vagy beásegynyelvűségtől egészen addigterjedhet a skála, hogy a gyere-kek jobban beszélt nyelve amagyar.
 
gyerekek helyzete kedvezõtlenebb. Tót mintájában kétszer annyian jelezték a roma tanu-lók közül a személyes támasz hiányát a családban, mint a nem roma tanulók. Az általá-nos iskolások körében a kérdés arra vonatkozott, hogy a gyerekek mennyire könnyen be-szélik meg problémáikat szüleikkel. Ezen a téren is jelentõs különbségek rajzolódtak ki.Külön figyelmet érdemlõ kérdés a roma tanulók nyelvi szocializációja, amely két ol-dalról is befolyásolhatja a tanulási motivációt: egyrészt a nem megfelelõen elsajátítotttöbbségi nyelv, másrészt a középosztályitól eltérõ nyelvhasználati mód külön-külön isakadályozhatja a sikeres iskolai munkát, leginkább a tanulási énképen keresztül. Különö-sen igaz lehet ez a tradicionális elvek szerint mûködõ iskolákban, ahol a verbális intelli-gencia az iskolai siker alapja.Amagyarországi romák csaknem 90 százaléka magyar anyanyelvû (romungró), a töb-biek valamelyik roma dialektust (oláh) vagy a román nyelv egyik dialektusát (beás) be-szélõ közösségekbõl származnak. (
 Kemény
, 2000) Abeiskolázott roma gyerekek magyarnyelvtudása változatos képet mutathat: az oláh vagy beás egynyelvûségtõl egészen addigterjedhet a skála, hogy a gyerekek jobban beszélt nyelve a magyar. (
 Réger
, 1995) Anyel-vi hátrányok meglétét Nagy (1980) adatai alátámasztják: a roma gyermekek iskolaké-szültségének elmaradásában egyetlen cigánymiliõ-specifikus tulajdonságot talált, a be-szédtechnikát.
 Kemény
(1996) adatai szemléletesen tükrözik az anyanyelv fontosságát: a 25–29 éves korcsoportban a magyar anyanyelvûek 77 százaléka, a román anyanyelvûek58 százaléka és a cigány anyanyelvûek 52 százaléka végezte el az általános iskolát.Az otthon elsajátított nyelvhasználati módok elõnyök vagy hátrányok forrásai lehetnekaz iskolában.
 Bernstein
(1975) szerint a különbözõ környezetbõl származó gyermekek el-térõ beszédformákat vagy kódokat alkalmaznak. Az alsóbb osztályokba tartozó gyermekekbeszédére korlátozott kód jellemzõ. Akorlátozott kód inkább gyakorlati tapasztalatok,mintsem elvontabb gondolatok kifejezésére alkalmas, így az alsóbb osztályok nyelvhasz-nálati módja összeütközésbe kerülhet az elméleti oktatással.
 Derdák 
és
Varga
(1996) sze-rint Bernstein elmélete fokozottan érvényes a roma gyermekek esetében. Vizsgálatuk sze-rint a roma tanulók nyelvi nehézségei inkább az otthoni környezet és az iskolában megje-lenõ világ fogalmi struktúrája közötti váltásra, mintsem a kétnyelvûségre vezethetõ vissza.Ehhez a vonulathoz illeszkedik
 Réger
(1995) elmélete, mely szerint a cigányság ese-tében az iskolai kudarcokat elõidézõ nyelvi hátrány jelentõs része az iskoláskor elõttiírás-olvasásra szocializálás hiányából adódik. Agyermekek már az iskola elõtti életkor-ban rengeteg tapasztalatra tesznek szert írott, nyomtatott szövegek használatával kapcso-latban. Ennek során számos olyan nyelvhasználati és interakciós készséget tanulnak meg,amelyek alapvetõen fontosak az írás, olvasás késõbbi elsajátításához. Az írás-olvasásra szocializálás kulcsfogalma az „írás-olvasási esemény”. Ilyen esemény minden olyan al-kalom, amikor az írott, nyomtatott betû szerves része a felnõtt és gyermek közötti együtt-mûködésnek. Ilyen esemény lehet például mesekönyvek nézegetése, tévéhirdetések, kon-zervdobozok szövegének felolvasása. Az ilyen módon nevelõdõ gyermek azt is megta-pasztalja, hogy környezetében az írás-olvasás kulturálisan nagyra értékelt tevékenység-nek számít. Az elõbb említett tapasztalatok a cigány gyermekek esetében hiányoznak. Ahagyományos cigány közösségekben a gyermeket körülvevõ tárgyi világból hiányzik a mesekönyv, hiányoznak az írásbeliséggel kapcsolatos események. Az iskola viszont fel-tételezi, elvárja az írásbeliséggel kapcsolatban megszerzett tudást, és kezdettõl fogva építis rá. Ugyanakkor az iskola szempontjából teljesen lényegtelennek tûnnek azok a nyelv-használati módok, amelyekre a gyermeket anyanyelvi közössége megtanítja.
Tanulási motiváció és hátrányos helyzet
Motívumokon a személyiség azon komponenseit értjük, melyek viselkedésünk viszo-nyítási pontjaiként funkcionálnak, melyek alapján tudatos vagy tudattalan döntést ho-
   I  s   k  o   l  a   k  u   l   t   ú  r  a   2   0   0   5   /   1   1
 5 
Fejes József Balázs: Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezõk

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Faragó Veronika liked this
Kovács Gábor liked this
Éva Bettes liked this
pupari liked this
pupari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->