Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Jesus y La Mujer Samaritana La Mision de Dios (Notas de Lideres celulares)

Jesus y La Mujer Samaritana La Mision de Dios (Notas de Lideres celulares)

Ratings:
(0)
|Views: 956|Likes:
Published by Carlos Rincon
Desafiar a cada discípulo de nuestra congregación a que viva la Misión de Dios en su vida, su célula, su Iglesia, y su OIKOS (entorno).

El Texto de hoy nos “muestra” o define la misión de Cristo, así como la condición de la gente que queremos “tocar” con el amor de Dios, pero además nos “muestra” la condición de la Iglesia.
Desafiar a cada discípulo de nuestra congregación a que viva la Misión de Dios en su vida, su célula, su Iglesia, y su OIKOS (entorno).

El Texto de hoy nos “muestra” o define la misión de Cristo, así como la condición de la gente que queremos “tocar” con el amor de Dios, pero además nos “muestra” la condición de la Iglesia.

More info:

Published by: Carlos Rincon on Dec 06, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

 
UNHOPFJHP [FQF QHXODIOHP MINDOD@FLHP, T @HLXLFQHP^
 Mh`hnahq 8, 1;6; 
@ho}qi mh Rdmf Rd`}iqdipf [fch 6
[qhcxo}f {fqf do}qimx`dq lf`gfqlf:¹Vxä hp lf Ndpdðo mh lf Dclhpdf9
[qhcxo}h `xfl pd flcxoi {xhmhhw{ld`fq `xæl hqf lf `iomd`dðo pi`dflmh lfp nxjhqhp ho lip mîfp mh Jhpúp
]hnf
:
Jhpúp t lf Nxjhq Pfnfqd}fof
'Lf Ndpdðo mh @qdp}i {fqf px Dclhpdf$
 
]hw}i
: Jxfo =:6.04
[qi{ðpd}i
:
 
Mhpfbdfq f `fmf mdp`î{xli mh oxhp}qf `iocqhcf`dðo f vxh rdrf lf Ndpdðo mh Mdip ho px rdmf, px `älxlf, pxDclhpdf, t px IDEIP 'ho}iqoi$/
 
Oi hp lf Rdpdðo mh xo lîmhq vxh mhphf gf`hq flci {fqf Mdip
 
]fn{i`i hp lf rdpdðo mh xof Iqcfodzf`dðo,Odocxof mh hpfp `ipfp hp lf ndpdðo vxh lf Dclhpdf mhahqîf mh }hohq,{iqvxh pinip lf Dclhpdf mh @qdp}i, t li vxh oip mhbdoh hp Jhpúp, pd lfndpdðo mh lf Dclhpdf oi hp lf ndpdðo mh @qdp}i ho}io`hp lf Dclhpdf oi hp}ærdrdhomi ho lf ndpdðo mh @qdp}i/Hl ]hw}i mh git
oip “nxhp}qf„
i mhbdoh lf ndpdðo mh @qdp}i, fpî `ini
lf `iomd`dðo mh lf cho}h vxh vxhqhnip “}i`fq„`io hl fniq mh Mdip, {hqi fmhnæp oip “nxhp}qf„
ho biqnf chohqfl lf `iomd`dðo mh lf Dclhpdf/
Hp}xmdi Aîald`i:¹Vxä hp li vxh hp}f gdp}iqdf oip hophöf mh lf Ndpdðo mh Jhpúp9D/
 
]imf [hqpiof hp {fq}h mh lf Ndpdðo mh Jhpúp/
F/
 
Vxh xof pilf {hqpiof hp dn{iq}fo}h
/6/
 
Lf ndpdðo mh lf Dclhpdf oi pdcodbd`f vxh pilfnho}h lfp nxl}d}xmhp pio dn{iq}fo}hp, 'rp/ 6.0$ {hqi `inifvxî rhnip `io `lfqdmfm hl hobivxh mh Jhpúp }fnadäo hqf {hqpiofl/1/
 
Hl ho`xho}qi mh Jhpúp `io lf nxjhq oi bxh xof `fpxfldmfm/ Jxfo mh`lfqf vxh Jhpúp }hoîf vxh {fpfq {iqhph lxcfq/ 'R/=$ Hp}i hqf næp vxh xof `iorhodho`df, {iq lf mdp}fo`df, {hqi nxhp}qf px hobivxh ho pxndpdðo/
A/
 
Odocxof {hqpiof hp}æ bxhqf mh lf Ndpdðo mh Mdip
/ Jxfo hp`icdð hp}f gdp}iqdf vxh pilfnho}h f{fqh`h hopx hrfochldi {fqf mhnip}qfqoip vxdho, i vxdhohp {xhmh phq {fq}h mhl Qhdoi mh Mdip:6/
 
Xof {hqpiof pfnfqd}fof/
Lip jxmîip t lip pfnfqd}foip ph imdfafo, Jhpúp daf nfp fllæ mh lip{qhjxd`dip qf`dflhp, i qhldcdipip/ Lf qhldcdðo i of`diofldmfm oi mhp`fldbd`f f ofmdh mhl fniq mh Mdip/1/
 
Lf {hqpiof næp dopdcodbd`fo}h hp {fq}h mh lf Ndpdðo mh Jhpúp
/ Lf Pfnfqd}fof hp xof {qxhaf{hqbh`}f mh hp}f rhqmfm/f/
 
@ini tf ghnip rdp}i hqf xof nxjhq mh iqdcho pfnfqd}foi/a/
 
Hqf xof nxjhq, hp}i pdcodbd`faf vxh:d/
 
Oi }hoîf odocxof mhqh`gi piaqh pxp rdmf: lf nxjhq phmhaîf {iq `in{lh}i f px mxhöi: fl {fmqh pd hp pil}hqf,fl nfqdmi, pd hp `fpfmf5 fl `xöfmi pd hp rdxmf pdo gdji/dd/
 
Ph `iopdmhqfaf dobhqdiq fl ginaqh, Lf nxjhq oi qh`daîf dop}qx``dðo qhldcdipf, ph px{ioîfvxh hqf do`f{fz mh `in{qhomhqlf/ Lfp hp`xhlfp hqfo pðli {fqf rfqiohp, lip nfhp}qip'hp`qdafp$oi }hoîfo !mdp`î{xlfp!/`/
 
Hqf xof nxjhq mh nflf qh{x}f`dðo/
Xof hwfodnf`dðo `lfqf mhl ]hw}i oip qhrhlf px pd}xf`dðonf}qdniodfl/
 
'Jxfo =:62.67 QR2;$d/
 
Hp}f nxjhq ph gfaîf `fpfmi 8 rh`hp, t fgiqf hp}faf rdrdhomi ho xodðo ldaqh/ @ini oi ph{hqnd}îf f lfp nxjhqhp mdriq`dfqph, hp `lfqi vxh hp}f nxjhq gfaîf pdmi qh`gfzfmf {iq 8mdbhqho}hp ginaqhp, t lxhci hl úl}dni, oi hqf `iopdmhqfmi rfldmi/ Lf xodðo ldaqh hqf rdp}f`io mhpfcqfmi, t lfp {hqpiofp hqfo hrd}fmfp, phöflfmfp, t qh`gfzfmfp/
Qin{hq hl Gdhli:
[dmf f mip {hqpiofp `io fo}d`d{f`dðo, vxh`in{fq}fo `ini lf ndpdðo mh lf Dclhpdfgf Fbh`}fmi pxp rdmfp/

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
EzequielDanielVelàzquezCortès liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Iglesia Centro De Recuperacion Espiritual NadameFaltara liked this
Joseph Escobar added this note
jajjajajajja
Martha Duque Jordan liked this
Víctor Grajeda liked this
segundo1250 liked this
publiquen2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->