Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Cuong on Tap Hki Lop 7 Mon Sinh Hoc

De Cuong on Tap Hki Lop 7 Mon Sinh Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 1,455|Likes:
Published by nx_266

More info:

Published by: nx_266 on Dec 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

 
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HKI LÔÙP 7MOÂN: SINH HOÏC
ÑAËC ÑIEÅM CHUNG VAØ VAI TROØ THÖÏC TIEÃN CUÛAÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH:
I.
Ñaëc ñieåm chung :
Ñoäng vaät nguyeân sinh coù ñaëc ñieåm chung:-Cô theå coù ch thöôùc hin vi, chæ laø moät teá baøonhöng ñaûm nhieäm moïi chöùc naêng soáng.-Phaàn lôùn dò döôõng.-Di chuyn baèng chn gi, loâng i, rôi bôi hay tieâugiaûm.-Sinh sn voâ tính theo kieåu phaân ñi.II.
Vai troø thöïc tieãn :
Ñoäng vaät nguyeân sinh coù vai troø:-Laøm thöùc aên cho ñoäng vaät ôû nöôùc: truøng roi, truøngbieán hình, truøng giaøy…-Laøm saïch moâi tröôøng ôùc: truøng roi, truøng binhình…-Coù yù nghóa veà ñòa chaát: truøng loã-Gaây beänh ôû ñoäng vaät: truøng caàu, truøng baøo töû…-Gaây beänh ôû ngöôøi: truøng kieát lò, truøng soát reùt…
THY TÖÙC :
I.
Hình daïng ngoaøi vaø di chuyeån :
-Caáu to ngoaøi: cô theå hình truï di.+ Phaàn döôùi laø ñeá, baøm vaøo giaù theå+ Phaàn treân laø loã mieäng, xung quanh coù tua mieäng+ Cô theå ñoái xöùng toûa troøn-Di chuyeån baèng 2 caùch:+ Kieåu saâu ño+ Kieåu loän ñaàuII.
Caáu taïo trong :
 Thaønh cô theå coù 2 lôùp teá baøo: lôùp ngoaøi vaø lôùp trong,giöõa laø taàng keo moûng.-Lôùp ngoaøi:+ Teá baøo gai: töï veä, taán coâng+ Teá baøo thaàn kinh: maïng löôùi thaàn kinh+ Teá baøo sinh saûn: sinh saûn+ Teá baøo moâ bì – cô: di chuyeån-Lôùp trong: teá baøo moâ cô – tieâu hoùa: tieâu hoùaIII.
Dinh ôõng :
-Dinh döôõng:+ Thuûy töùc gieát moài baèng gai ñoäc, ñöa moài vaøomieäng baèng tua
 
+ Tieâu hoùa moài trong ruoät tuùi nhôø teá baøo moâ cô –tieâu hoùa+ Chaát baõ thaûi ra ngoaøi qua loã mieäng-Trao ñoåi khí qua thnh cô theå.IV.
Sinh saûn :
-Moïc choài-Sinh saûn höõu tính: baèng caùch hình thaønh teá baøo sinhduïc ñöïc, teá baøo sinh duïc caùi.-Taùi sinh: Ti sinh toaøn boä cô theå töø moät phn theå.
MT SOÁ GIUN TROØN KHC VÑAËC ÑIMCHUNG CUÛA NGAØNH GIUN TROØN:
I.
Moät soá giun troøn khaùc :
-Phn lôùn giun troøn kí sinh ôû ñoäng vaät, thöïc vaät vaøcon ngöôøi.-Giun kim sinh ôû ruoät gingöôøi.-Giun moùc caâu kí sinh ôû taù trng nôøi.-Giun reã la kí sinh ôû reã la.* Giun troøn kí sinh ôû ruoät, cô cuûa ñoäng vaät, ngöôøi, kí sinhôû thöïc vaät gaây nhieàu taùc haïi -> caàn giöõ veä sinh moâitröôøng, veä sinh caù nhaân, veä sinh aên uoáng ñeå traùnh giun.II.
Ñaëc ñieåm chung :
-theå hình truï tôøng thuoân hai ñaàu-Khoang thchöa chính tùc-quan tieâu hoùa baét ñaàu töø mieäng, keát thuùc ôûhaäu moân
TRAI SOÂNG :I.Hình dng, cu to:1.Voû trai:
Goàm 2 maûnh gaén vôùi nhau bôûi daây chaèng baûn leà.Voû trai goàm 3 lôùp:+ Lôùp söøng+ Lôùp ñaù voâi+ Lôùp xaø cöø
2.Cô theå trai:
-Maët ngoi aùo sinh ra ùp voû ñaù vi.-Maët trong aùo taïo thaønh khoang aùo, laø moâi tröôøngdinh döôõng cuûa trai.-Ñaàu trai tiu gim.
II.Di chuyn :
-Nhôø söï thoø ra thuït vaøo cuûa chaân keát hôïp vôùi söï ñoùng môû cuûa voû, taïo ra löïc ñaåy do nöôùc phuït ra ôûraûnh sau.
III.Dinh döôõng :
 
Doøng nöôùc vaøo
{
Oxi -> mangVuïn höõu cô vaø ÑVNS ->mieäng-Dinh döôõng thñng.
IV.Sinh saûn :
SGK/64
NHEÄN VAØ SÖÏ ÑA DAÏNG CUÛA LÔÙP HÌNH NHEÄN :
I.
Nheän :
1.
Ñaëc ñieåm caáu taïo :
-Phaàn ñaàu ngöïc:+ Ñoâi kìm coù tuyeán ñoäc: Baét moài, töï veä+ Ñoâi chaân xuùc giaùc: caûm giaùc veà khöùu giaùc vaøxuùc giaùc+ 4 ñoâi chaân boø: di chuyeån vaø chaêng löôùi-Phaàn buïng:+ Ñoâi khe thôû: hoâ haáp+ Loã sinh duïc: sinh saûn+ Caùc nuùm tuyeán tô: sinh ra tô nheän2.
Taäp nh :a.Chaêng löôùi:
Nheän thöôøng chaêng tô vaøo ban ñeâm.
b.Baét moài:
Nheän duøng löôùi ñeå baét moài.III.
Moät soá ñaïi dieän cuûa lôùp hình nheän :
1.
Moät soá ñaïi dieän :
-Boï caïp-Caùi gheû-Ve boø2.
 YÙ nghóa thöïc tieãn :
-Moät soá hình nhn coù haïi: caùi gheû, ve b-Ña soá hình nheän coù lôïi vì saên baêt saâu boï coù haïi
ÑA DAÏNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA LÔÙP SAÂUBOÏ:
I.
Ña daïng veà loaøi, loái soáng vaø taäp tính cuûa saâuboï:
-Saâu boï csoá loaøi ùn-Loái soáng ña daïng-Taäp tính phong phII.
Nhaän bieát moät soá ñaïi dieän vaø moâi tröôøng soáng:
Ñoäng vaät lôùp saâu boï phaân boá khaép nôi treân haønh tinh:döôùi nöôùc, treân caïn, treân khoâng, kí sinh ôû ngöôøi, thöïcvaät, ñoäng vaät…III.
Ñaëc ñieåm chung vaø vai troø thöïc tieãn cuûalôùp saâu boï:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->