Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Chương 1 T ng quan v công ngh ph n m m
1.1 Gi i thi u v m t s khái ni m cơ b n
1.1.1 Ph n m m là gì?
1.1.2 Công ngh ph n m m là gì?
1.1.3 S khác bi t gi a công ngh ph n m m và khoa h c máy tính?
1.1.4 S khác bi t gi a công ngh ph n m m và công ngh h th ng?
1.1.5 Quy trình ph n m m là gì?
1.1.6 Mô hình quy trình phát tri n ph n m m là gì?
1.1.7 Các chi phí trong công ngh ph n m m
1.1.8 Các phương pháp công ngh ph n m m là gì?
1.1.9 CASE (Computer-Aided Software Engineering)
1.2 Th nào là m t ph n m m t t?
1.2.1 Thách th c ñ i v i công ngh ph n m m?
1.3 V n ñ v tính chuyên nghi p và ñúng quy t c
1.4 Bài t p
Chương 2 Quy trình xây d ng ph n m m
2.1 M t s mô hình phát tri n ph n m m
2.1.1 Mô hình thác nư c
2.1.2 Mô hình xây d ng ti n tri n
2.1.3 Công ngh ph n m m d a thành ph n
2.1.4 Mô hình phát tri n l p l i, tăng thêm
2.1.5 Mô hình xo n c
2.2 Các ho t ñ ng trong quy trình ph n m m
2.2.1 ð c t ph n m m
2.2.2 Thi t k ph n m m và cài ñ t
2.2.3 ðánh giá ph n m m
2.2.4 C i ti n ph n m m
2.3 Bài t p
Chương 3 Yêu c u h th ng
3.1 Yêu c u h th ng
3.1.1 Yêu c u ch c năng
3.1.2 Yêu c u phi ch c năng
3.1.3 Yêu c u mi n ng d ng
3.1.4 M t s k thu t ñ c t yêu c u h th ng
3.1.4.1 ð c t b ng ngôn ng hư ng c u trúc
3.1.4.2 ð c t d a bi u m u (Form-based)
3.1.4.3 Bi u ñ trình t
3.2 Yêu c u c a ng i s d ng
3.3 Tài li u ñ c t yêu c u
3.4 Bài t p
Chương 4 Quy trình xác ñ nh yêu c u
4.1 Phân tích kh thi
4.2 Phát hi n và phân tích yêu c u
4.2.1 Khung nhìn (Viewpoint)
4.2.2 Ph ng v n
4.2.3 K ch b n
4.2.4 Ca s d ng
4.3 ðánh giá yêu c u
4.4 L p k ho ch qu n lý yêu c u
4.5 Bài t p
Chương 5 Các mô hình h th ng
5.1 Mô hình ng c nh
5.2 Mô hình ng x
5.2.1 Mô hình lu ng d li u
5.2.2 Mô hình máy tr ng thái
5.3 Mô hình d li u
5.4 Mô hình ñ i t ng
5.4.1 Mô hình th a k
5.4.3 Mô hình ng x
5.6 Bài t p
Chương 6 Thi t k ki n trúc
6.1 Thi t k ki n trúc là gì?
6.2 T ch c h th ng
6.2.1 Kho d li u dùng chung
6.2.2 Mô hình client – server
6.2.3 Mô hình phân l p
6.3 Phân rã h th ng
6.3.1 Phân rã hư ng ñ i tư ng
6.3.2 Pipeline hư ng ch c năng
6.4 Các chi n l c ñi u khi n
6.4.1 ði u khi n t p trung
6.4.1.1 Mô hình g i tr l i (call-return)
6.4.1.2 Mô hình qu n lý
6.4.2 ði u khi n hư ng s ki n
6.4.2.1 Mô hình lan truy n (Broadcast)
6.4.2.2 Mô hình hư ng ng t (Interrupt-driven)
6.5 Các ki n trúc tham chi u
6.6 Bài t p
Chương 7 Thi t k giao di n ngư i dùng
7.1 Giao di n ng i dùng
7.1.1 Tác nhân con ngư i trong thi t k giao di n
7.1.2 Các nguyên t c thi t k giao diên
7.1.3 Bi u di n thông tin
7.2 Quy trình thi t k giao di n ng i dùng
7.2.1 Phân tích ngư i s d ng
7.2.2 L p m u th giao di n ngư i dùng
7.2.3 ðánh giá giao di n ngư i dùng
7.3 Bài t p
Chương 8 C i ti n ph n m m
8.1 B o trì ph n m m
8.1.1 D ñoán b o trì
8.1.2 D ñoán thay ñ i
8.2 Các quy trình c i ti n ph n m m
8.3 Tái k ngh h th ng (System re-engineering)
8.4 Bài t p
Chương 9 Ki m th ph n m m
9.1 Quy trình ki m th
9.2 Ki m th h th ng
9.2.1 Ki m th tích h p
9.2.2 Ki m th ñ c l p
9.2.3 Ki m th thành ph n
9.2.3.1 Ki m th l p ñ i tư ng
9.2.3.2 Ki m th giao di n
9.2.4 Thi t k các trư ng h p ki m th
9.2.5 T ñ ng ki m th
9.3 Bài t p
Chương 10 Qu n lý d án
10.1 ð nh nghĩa v qu n lý d án
10.2 Các ho t ñ ng qu n lý
10.3 L p k ho ch d án
10.4 L ch bi u c a d án
10.5 Qu n lý r i ro
10.6 Bài t p
Chương 11 Chu n và các quy trình ho t ñ ng trong công nghi p ph n m m
11.1 Các quy trình ho t ñ ng
11.1.1 Khái ni m Quy trình
11.1.2 Các quy trình công ngh liên quan
11.1.3.4 Quy trình Môi trư ng th c hi n (Environment)
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TaiLieu_CNPM

TaiLieu_CNPM

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by doime

More info:

Published by: doime on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 45 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 49 to 93 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 97 to 98 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->