Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pekerjaan Bercucuk Tanam

Pekerjaan Bercucuk Tanam

Ratings:
(0)
|Views: 96|Likes:

More info:

Published by: Khairul Nizam Mohamad Al-Kampari on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2010

pdf

text

original

 
Pekerjaan Bercucuk Tanam
Di dalam al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang masalah mencari rezeki ada beberapa pokok (prinsip) yang harus ditepati demi menjayakan usaha bercucuk tanam.Pertama Allah SWT menyebutkan bahawa bumi ini disediakanNya untumenumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan. Untuk itu Allah SWT telah jadikan bumi ini serba mudah dan dihamparkan sebagai suatu nikmat yang harussentiasa diingat dan disyukuri.Firman Allah SWT yang bermaksud:"…Allah menjadikan bumi ini untuk kamu dengan terhampar supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu" (Al Quran Surah Nuh ayat 19 dan 20)"…Allah telah meratakan bumi untuk makhlukNya, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak-kelopak, dan biji bijian yang berkulit dan bunga bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamudustakan?" (Al Quran Surah Ar-Rahman ayat 10 hingga 13)Yang kedua, Allah SWT menyebutkan tentang air (atau ayer), Dia permudahkandengan diturunkanNya melalui hujan dan mengalir di sungai-sungai, kemudiandengan air itu dihidupkanlah bumi yang tadinya mati/tandus.Firman Allah SWT:"Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu Kami tumbuhkansegala jenis, maka Kami keluarkan daripada tumbuh tumbuhan itu tanaman yangmenghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu biji-bijian yang banyak; dandari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebunanggur dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah)kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaanAllah) bagi orang-orang yang beriman" (Al Quran Surah Al-An'am ayat 99)"maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengansebaik-baiknya lalu Kami tumbuhkan di bumi itu biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran." (Al Quran Surah 'Abasa ayat 24-28)Selanjutnya tentang angin yang diltiupkan oleh Allah SWT dengan membawakegembiraan, di antaranya dapat menggiring awan dan mengkahwinkan tumbuh-tumbuhan. Ini semua tersebut dalam firman Allah SWT:"Dan Kami telah hamparkan bumi dan Kami jadikan di atasnya gunung-gunung danKami tumbuhkan padanya segala sesuatu mengikut ukuran. Dan Kami jadikanuntukmu dibumi sumber-sumber penghidupan dan (Kami menciptakan pula) yangkamu bukan sekali kali pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatu benda punmelainkan di sisi Kamilah khazanahnya, dan Kami tidak menurunkan nya melainkandengan ukuran tertentu. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengkahwinkan(tumbuh tumbuhan), dan kemudian Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu padahal bukanlah kamu yang mempunyai simpananair itu." (Al Quran Surah Al-Hijr ayat 19 hingga 22)Keseluruhan ayat-ayat ini merupakan peringatan Allah SWT kepada umat manusiatentang nikmatnya bercucuk-tanam serta mudahnya cara-cara untuk bercucuk-tanam
 
itu. Dan sabda Rasulullah saw:"Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman atau menaburkan benih,kemudian dimakan oleh burung atau manusia, melainkan baginya itu merupakansedekah." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)Dan sabdanya pula yang ertinya sebagai berikut:"Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman, kecuali apa yang dimakanmerupakan sedekah baginya, dan apa yang dicuri juga merupakan sedekah baginyadan tidak juga dikurangkan bagi seseorang melainkan itu merupakan sedekah baginyasampai hari kiamat." (Hadis Riwayat Muslim)Penegasan hadis tersebut, bahawa pahalanya akan terus diperoleh selama manatanaman atau benih yang ditaburkan itu dimakan atau dimanfaatkan, sekalipun yangmenanam dan yang menaburkannya itu telah meninggal dunia; dan sekalipuntanaman-tanaman itu telah pindah ke tangan orang lain.Para ulama berpendapat: "Dalam kemurahan Allah SWT yang berlimpah ruah, bahawa Dia memberi pahala sesudah seseorang itu meninggal dunia sebagaimanawaktu dia masih hidup, iaitu berlaku pada enam perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mahu mendoakan orang tuanya, tanaman, biji yangditaburkan dan binatang (kendaraan) yang disediakan untuk mempertahankan diri dariserangan musuh."Diriwayatkan, ada seorang laki-laki yang bertemu Abu Darda' ketika itu dia menanam pohon pala. Kemudian orang laki-laki itu bertanya kepada Abu Darda': “Hai AbuDarda'! Mengapa engkau tanam pohon ini, padahal engkau sudah sangat tua, sedang pohon ini tidak akan berbuah kecuali sekian tahun lamanya”. Maka Abu Darda'menjawab: “Bukankah aku yang akan memetik pahalanya di samping untuk makananorang lain?Salah seorang sahabat Nabi ada yang mengatakan:"Aku mendengar Rasulullah saw membisikkan pada telinga ku ini, iaitu:“Barangsiapa menanam sebuah pohon kemudian dengan tekun memeliharanya danmenguruskannya hingga berbuah, maka sesungguhnya baginya pada tiap-tiap sesuatuyang dimakan dari buahnya merupakan sedekah di sisi Allah." (Hadis RiwayatAhmad)Dari hadis-hadis ini para ulama berpendapat, bahwa bercucuk-tanam (bertani) adalah pekerjaan yang paling baik. Tetapi yang lain pula berpendapat: “Bahawa pertukanganatau pekerjaan tangan merupakan pekerjaan yang paling mulia”. Sedang ada yang lainlagi berpendapat: “Berdaganglah yang paling baik”. Sementara ahli penyelidik dan pengkaji pula berpendapat: “Seharusnya kesemuanya itu berbeza-beza sesuai dengan perbezaan keadaan. Kalau masalah bahan makanan yang memang sangat diperlukan,maka bercucuk-tanam adalah pekerjaan yang lebih utama, kerana dapat membanturamai orang. Kalau yang sangat diperlukan itu ialah barang-barang perdagangankerana terputusnya perhubungan jalanraya misalnya, maka berdaganglah adalah yanglebih utama. Dan kalau yang diperlukan itu soal-soal kerajinan/pekerjaan tangan,maka pekerjaan tangan itu adalah lebih utama.Perincian yang terakhir ini kiranya selaras dengan keutamaan pengetahuan ekonomimoden.
Bercucuk-Tanam Yang Diharamkan
Setiap tumbuh-tumbuhan yang diharamkan memakannya atau yang tidak boleh
 
dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat, maka tumbuh-tumbuhan tersebut haramditanam, misalnya: pokok ganja dan sebagainya.Begitu juga tembakau kalau kita berpendapat merokok itu haram, dan inilah yangrajih (yang jelas nyata maksudnya dari susunan dan lafaz ayat), maka menanamnya bererti haram. Dan kalau berpendapat makruh, maka menanamnya pun makruh juga.Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menanam sesuatu yang haram untuk dijual kepada orang selain dari orang Islam: Sebab selamanya seorang muslim tidak  boleh berbuat haram. Oleh kerana itu seorang muslim tidak diperkenankanmemelihara babi untuk dijual kepada orang kafir. Atas dasar ini jugalah sebagaimanatelah sedia maklum, Islam mengharamkan menjual anggur yang sudah jelas halalnyaitu kepada orang yang diketahui akan memproses anggur itu menjadi arak yangharam.
Perusahaan dan Mata Pencarian Lain
Islam menggalakkan umatnya supaya bercucuktanam dan mengangkat ke darjat yangtinggi serta memberikan pahala kepada orang orang yang bercucuk tanam. Tetapi disebalik itu Islam sangat benci kalau umatnya itu membataskan aktiviti pekerjaanhanya kepada bidang pertanian atau terbatas hanya bergelumang di dasar lautan.Islam tidak mahu umatnya menganggap sudah mencukupi dengan hanya bertani sajadan mengikuti ekor lembu. Ini boleh mengurangkan keperluan umat yang sekaligusmendedahkan kepada suatu bahaya kekurangan makanan. Oleh kerana itu tidak menghairankan kalau Rasulullah saw pernah menegaskan, bahawa cara semacam itumerupakan sumber bencana dan bahaya serta kehinaan yang menyelubungi umat.Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan banyak keadaan.Untuk itu maka Rasululiah saw telah bersabda:"Apabila kamu berjual-beli dengan lenah dan kamu berpegang pada ekor-ekor sapi,dan senang bercucuk-tanam serta meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikansuatu kehinaan atas kamu yang tidak dapat dilepaskan oleh kamu, sehingga kamukembali kepada ajaran agamamu." (Hadis Riwayat Abu Daud)Kalau begitu, maka sudah seharusnya disamping bercucuk-tanam ada juga perusahaandan mata-pencarian lain yang kiranya dapat memenuhi keperluan-keperluan penghidupan yang baik dan taraf hidup umat yang tinggi dan bebas, serta negara yangkuat, kayaraya dan makmur.Mata-pencarian dan perusahaan-perusahaan ini bukan hanya dipandang mubah olehIslam, bahkan sesuai dengan penegasan para ulama disifatkan sebagai fardhu kifayah'dengan pengertian, bahawa masyarakat Islam harus memperbanyakkan dari kalanganumatnya orang-orang yang berpengetahuan, memperbanyakkan perusahaan dan mata- pencarian yang dijangka dapat menggenapkan keperluan masyarakat itu dan dapatmelicinkan segala urusannya. Maka apabila terjadi sesuatu kekurangan baik dari segi pengetahuan mahu pun perusahaan dan tidak ada yang menguruskannya, makaseluruh masyarakat Islam itu akan berdosa, khususnya
ulil amri 
(pemimpin) dan
ahlul hili wal aqd
(pembuat undang-undang).Imam Ghazali ra berkata: "Adapun yang termasuk fardhu kifayah, iaitu semua ilmuyang sangat diperlukan sebagai piawai untuk menguruskan persoalan-persoalanduniawi, seperti ilmu perubatan, kerana amat diperlukan demi menjaga kesihatan jasad, dan seperti ilmu matematik sebagai yang sangat diperlukan untuk urusan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->