Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Mon Hoa

Sang Kien Kinh Nghiem Mon Hoa

Ratings:
(0)
|Views: 1,321|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
Tröôøng 
THPT 
Soá 2 Ñöùc Phoå Giaùo Vieân: Nguyeãn Chí Than Saùng Kieán Kinh Nghieäm Tran
1
PH
N I: MỞ ĐẦU
I.
Lý Do Ch
ọn Đề T
ài:
 Đ
ồng Phân” l
à v
ấn đề khó, rộng v
à suyên su
ốt ch
ươ
ng trình hóa h
ữu c
ơ
vì nó liênquan
đ
ến
“c
ấu tạo hóa học”, “tính chất của chất”,
“s
ự biến đổi chất n
ày thành ch
ất
khác” lành
ng v
ấn đề then chốt của bộ môn hóa học.
V
ấn đề đồng phân luôn đ
ư
ợc quan tâm nhiều ở ch
ươ
ng trình h
ọc, đề kiểm tra, đề thi
tuy
ển sinh Đại học
-Cao
đ
ẳng trong các năm qua.
Mâu thu
ẫn giửa b
ài làm c
ủa học sinh với
đ
áp án c
ủa đề thi. Sự lúng túng của học sinh không biết m
 ình xác
đ
ịnh đúng, đủ số l
ư
ợng các
ch
ất hay ch
ư
a, làm th
ế n
ào
đ
ể xác định đúng
,
đ
ủ các chất đó một cách nhanh chóng.
 Đ
ể đáp ứng y
êu c
ầu chạy đua thời gian với h
 ình th
ức thi trắc nghiệm hiện nay
, v
ới
nh
ư
ng tr
ă
n tr
ở của học sinh nh
ư đ
ã nêu, cùng v
ới sự y
êu m
ến nghề nghiệp tôi xin đ
ư
ợc đóng
góp m
ột phần nhỏ kinh nghiệm của m
 ình
đ
ể góp phần giải quyết các tồn tại
nh
ư đ
ã trình bày,
đ
ồng thời để hạn chế tối đa nh
ư
ng sai l
ầm về kiến thức khi giảng dạy bộ môn hóa
h
ọc của
mình. Tôi
đ
ã chon
đ
ề t
ài: “Gi
ải Quyết Vấn Đề Đồng Phân Trong Hóa Hữu
C
ơ
II.
Ph
ạm
Vi D
ề T
ài:
Ch
ỉ nghi
ên c
ứu các vấn đề đồng ở bộ môn hóa hữu c
ơ
c
ủa ch
ươ
ng trình THPT.
Đ
it
ư
ợng l
à các v
ấn đề đồng phân
d
b
thi
ếu sót,
nh
ầm lẩn,
gây khó kh
ă
n
đ
ối với học sinh lớp
11, l
ớp 12, học sinh luyện thi đại học.
III.
Đ
ịnh
Ngh
 ĩ 
a M
ột Số Từ Viết Tắc Trong Đề T
ài:
- NTL : Nguyên t
ố lạ !
(là nguyên t
ố khác C v
à H )- CTPT : Công th
ức phân tử.
- CTCT : Công th
ức cấu tạo.
-
đ
p :
Đ
ồng phân
.- mp : M
ặt phẳng
.- # hay : Khác.- hchc: H
ợp chất hữ c
ơ
- h/s H
ọc sinh.
- lk: Liên k
ết
.- TH: Tr
ư
ờng hợp.
Nitro PDF Trial
www.nitropdf.com
 
Tröôøng 
THPT 
Soá 2 Ñöùc Phoå Giaùo Vieân: Nguyeãn Chí Than Saùng Kieán Kinh Nghieäm Tran
PH
ẦN II: NỘI DUNG
I. C
ơ
S
ở Lý Thuyết
Liên Quan
Đ
ến Vấn Đề Đồng Phân
:
I.1. Khái ni
ệm “Đồng Đẳng” v
à ý ngh
 ĩ 
a:
I.1.a. Khái ni
ệm chất đồng đẳng
 Đ
ồng đẳng
” là nh
ững chất có th
ành ph
ần phân tử h
ơ
n kém nhau m
ột hay nhiều nhóm
CH
2
(nhóm metilen) nh
ư
ng có tính ch
ất hóa học t
ươ
ng t
ự nhau. Các chất đồng đẳng hợp
thành m
ột d
ãy g
i l
à dãy
đ
ồng đẳng của các chất đó.
L
ư
u ý:
Các ch
ất c
ùng m
ột d
ãy
đ
ồng đẳng th
 ì ph
ải
t
ươ
ng t
ự về cấu tạo hóa học v
à tínhch
ất hóa học.
Phân t
ử khối
các ch
ất đồng đẳng li
ên ti
ếp nhau lập th
ành m
ột
c
ấp số cộng với
công sai d = 14.
Ví d
:
Các ch
ất
CH
3
OH, CH
3
CH
2
OH CH
3
(CH
2
)
x
OH (x
0)
đ
ều thuộc một d
ãy
đ
ồng đẳng.
I.1.b. Ý ngh
 ĩ 
a
đ
ồng đẳng
:
N
ếu biết đ
ư
ợc 1 chất cụ thể
trong dãy
đ
ồng đẳng th
 ì ta s
ẽ t
 ìm
đư
ợc công thức chung
cho dãy
đ
ồng đẳng của cng.
Ví d
1:
Tìm công th
c chung cho dãy
đ
ng
đ
ẳng của ancol metylic có công thức CH
3
OH
G
i ý
: Ta có: CH
3
OH
=>
các ch
ất đồng đẳng có dạng
CH
3
(CH
2
)
x
OH
hay
C
1+x
H
3+2x
OH
 Đ
ặt n =
1+x thì => C
n
H
2n+1
OH vì x
0 => n
1. V
ậy
C
n
H
2n+1
OH
, n
1 là công th
ức chung
cho dãy
đ
ng
đ
ẳng của ancol metylic.
Nh
ững chất trong c
ùng m
ột d
ãy
đ
ồng đẳng có tính chất t
ươ
ng t
ự nhau,
do
đ
ó bàitoán h
ỗn hợp các chất đồng đẳng đ
ư
ợc giải quyết bởi công thức chung.
Ví d
2:
Cho 13,4 (g) h
ỗn hợp hai ancol X, Y c
ùng m
ột d
ãy
đ
ồng đẳng phản ứng hết với
Na thu
đư
ợc 2,24 lít H
2
(
đ
ktc). Hai ancol X, Y làA. CH
3
OH và C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OHC. CH
3
OH và C
3
H
7
OH D. C
2
H
5
OH và C
4
H
9
OH
G
i ý
:
(
đ
ề khó
không cho bi
ết
thông tin v
ề 2 ancol, nh
ư
ng thông tin
đ
ó l
ộ ra ở đáp án)
Nhìn
đ
áp án ta
đ
ặt công thức chung cho X, Y l
à
OH  H 
nn
12
hay
OH  R
, a molB
ảo to
àn nguyên t
ố hidro linh
đ
ộng ta có: a.1 = n
H2
.2 = 0,2 mol=>
hhhh
nm M 
=
2,04,13
= 67 =>
Đ
áp án
đ
úng ph
ải có ancol có M > 67
(C
5
) => ch
ọn
D
32 46748860C
n
H
2n+1
OH , n > 1
)
CH
4
O C
2
C
3
C
4
C
5
( Ñeå y
  ù: Ñaõ thuoäc phaân töû khoá i:
I.2. Khái ni
ệm chất đồng phân
 Đ
ồng phân
” là nh
ững chất k
hác nhau nh
ư
ng có cùng công th
ức phân tử
.
L
ư
u ý:
Nh
ững chất l
à
đ
ồng phân của nhau tuy có c
ùng công th
ức phân tử nh
ư
ng cóc
ấu tạo hóa học khác nhau.
I.3. Phân lo
ại đồng phân
(không xét
đ
ồng phân
quang h
ọc
,
đ
ồng phân
c
ấu dạng
)
ÑoàngPhaân
(cuøng
CTPT)
ñp caáutaïoñp laäp theåkhaùc
CTCT
khaùc
Caá utruùckhng gian
Cuøng CTCT
ñp maïch
C ( domaïch C thayñoåi:(khngnhnh, cnhnh, maïchvoøng)
ñpnhoùmcùc
( doï thayñoåi vbaûn chaá t nhoùmcùc)
ñp vòtrí 
(do söï thayñoâi
trí nhoùmcùc
,
trí 
(soá löôïng)
lieânkeá t pi
treân maïch C)
ñphình hoïc
(caùc nhoùn thùnnaèm
khaùcphía
ñoá i vôùimplieânkeátpi)(caùc nhoùn theá lôùn naèm
cuøngphía
ñoá iùimp lieânkeátpi)ñp
cis-
ñp
trans-
C= CABa bC= CABabA # aB # bA # aB # b
?
Khoâng xeùt
L
ư
u ý:
 Đ
i
ều kiện để có đồng phân h
 ình h
ọc
:
Nitro PDF Trial
www.nitropdf.com
 
Tröôøng 
THPT 
Soá 2 Ñöùc Phoå Giaùo Vieân: Nguyeãn Chí Than Saùng Kieán Kinh Nghieäm Tran
+ Ph
ải có li
ên k
ết đôi giửa hai nguy
ên t
ử C ( C = C )
+ M
ỗi nguy
ên t
ử C mang li
ên k
ết đôi phải li
ên k
ết với hai nhóm thế khác nhau
Ví d
ụ:
Ở s
ơ đ
ồ tr 
ên
đ
ể có đồng phân h
 ình h
ọc th
 ì A a và B b
I.4.Khái ni
ệm hóa trị của nhóm chức
Nhóm ch
ức hóa trị một ( hai, ba ) l
à nhóm ch
ức có khả năng tạo đ
ư
ợc một (hai, ba) li
ênk
ết cộng hóa trị với nguy
ên t
ử hay nhóm nguy
ên t
ử khác.
Nhóm ch
ức hóa trị một gồm:
-Cl; -OH; -CH=O; -COOH ; -NH
2
; -C CH ; RCOO-
Nhóm ch
ức hóa trị hai gồm:
-O- ; -CO- ; -NH-
Nhóm ch
ức hóa trị ba gồm:
l
 N 
(amin b
ậc ba)
I.5.
 Đ
ộ bất bảo h
òa
(t
ổng số li
ên k
ết
 
trong m
ột phân tử chấ
t h
ữu c
ơ
)
kí hi
ệu
:
aI.5.a. Cách thành l
ập công thức tính a
trong ch
ất hữu c
ơ
(A) C
x
H
y
O
z
N
t
Cl
v
Theo “thuy
ết cấu tạo hóa học” ta rút ra một số nhận xét sau
:+ S
ố electron hóa trị của nguy
ên t
ử C, N, O, H, halogen lần l
ư
ợt l
à 4, 3, 2, 1, 1(
 Đ
ý
: trên N v
ẫn c
òn 1 c
ặp e hóa trị ch
ư
a liên k
ết)
=> s
ố e hóa trị = 4x+
y+ 2z+ 3t +1v+ M
ỗi li
ên k
ết cng hóa trị
(liên k
ết
 
,
 
)
đư
ợc thực hiện bằng 2 electron hóa trị
+ S
ố li
ên k
ết
 
gi
ửa các nguy
ên t
ử trong phân tử =
s
ố nguy
ên t
- 1
=>
s
ố e hóa trị tạo li
ên k
ết
 
(trong
A
) = (x + y + z + t + v– 1).2+ G
ọi a l
à t
ổng số li
ên k
ết
 
trong phân t
=> s
ố e hóa trị tạo li
ên k
ết
 
= 2.aVì:
s
ố e hóa trị ban đâu =
s
ố e hóa trị tạo li
ên k
ết
 
+ s
ố e hóa trị
t
ạo li
ên k
ết
 
nên tacó: 4x + y + 2z + 3t + v = (x + y + z + t + v – 1).2 + 2.
a
Hay: a =
2)()22(
v y x
(
)V
ậy
là bi
ểu thức tính
s
ố li
ên k
ết
 
trong phân t
C
x
H
y
O
z
N
t
Cl
v
, v
ới
N
có hóa tr
ị 3
N
ếu N sử dụng 5 e hóa trị th
 ì N ph
ải ở dạng hợp chất ion (NH
4
, R-NH
3
, NO
3
) thìs
ố li
ên k
ết
 
trong h
ợp chất ion = a + 1 ha
y
a
(ch
ất ion)
=
)()2()22(
v y x
 Đ
ể ý:
M
ột li
ên k
ết
 
t
ươ
ng
ứng với một v
òng no
(
s
ự khép v
òng c
ũng cần 2 e hóa trị
)
V
ậy có thể xem
a
= s
li
ên k
ết
 
+
s
vòng no.
I.5.b. Ý ngh
 ĩa của a
(t
ổng số li
ên k
ết
 
)
Bi
ết a
, ta có th
ể suy đó
n
đư
ợc
c
ấu tạo hóa học
c
ủa hợp chất hữu c
ơ
(liên k
ết đ
ơ
n,liên k
ết đôi , li
ên k
ết ba,
m
ạch hở , mạch v
òng, vòng th
ơ
m ..)
d
1:
C
3
H
6
(a =1) => C
3
H
6
1
 
hay 1 vòng no. V
ậy C
3
H
6
2
đ
ồng phân cấu tạo
là propen và xiclopropan
Ở đây
h
ọc si
nh d
quên tr
ư
ờng hợp mạch v
òng !
Bi
ết a , ta có thể viết đúng , đủ số l
ư
ợng các đồng phân cấu tạo
, ví d
(2x+2)+t-(y+v)2neá ua=0 <=> phaântöû A: no(chæcoùlieânkeátñôn)neáua=1<=>phntöû A:coù 1lieânkeátpi(C=C,C=O …)coù 1voøngno.(xiclo)neá ua=2<=>phaântöû A:coù1 lkba(C C,C N)coù2 lk ñoâi (C=C=C,C=C-C=O …)coù1 lkñoâi+1voøngno( , C=C ...)coù 2 voøngno(
a
=,,)
Toångsoálkpi+Soá voøngno
Bi
ết a ,
bi
ết
s
ố nguy
ên t
l
ta có th
ể suy đó
n lo
ại nhóm chức trong chất A
Ví d
2:
Xét ch
ất
A
m
ạch hở
:
C
x
H
y
O
z
, a=
222
y x
,
nguyên t
ố lạ ở đây l
à nguyên t
oxi
=> y = 2x+2- 2a, n
ếu đặt x = n th
 ì
A
C
n
H
2n+2-2a
O
z
.
Nitro PDF Trial
www.nitropdf.com

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trương Pham liked this
tran thi diep liked this
tran thi diep liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
website - hoahoc.org liked this
Giang Nguyễn liked this
trungluoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->