Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Mon Hoa

Sang Kien Kinh Nghiem Mon Hoa

Ratings: (0)|Views: 1,319|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
Tröôøng 
THPT 
Soá 2 Ñöùc Phoå Giaùo Vieân: Nguyeãn Chí Than Saùng Kieán Kinh Nghieäm Tran
1
PH
N I: MỞ ĐẦU
I.
Lý Do Ch
ọn Đề T
ài:
 Đ
ồng Phân” l
à v
ấn đề khó, rộng v
à suyên su
ốt ch
ươ
ng trình hóa h
ữu c
ơ
vì nó liênquan
đ
ến
“c
ấu tạo hóa học”, “tính chất của chất”,
“s
ự biến đổi chất n
ày thành ch
ất
khác” lành
ng v
ấn đề then chốt của bộ môn hóa học.
V
ấn đề đồng phân luôn đ
ư
ợc quan tâm nhiều ở ch
ươ
ng trình h
ọc, đề kiểm tra, đề thi
tuy
ển sinh Đại học
-Cao
đ
ẳng trong các năm qua.
Mâu thu
ẫn giửa b
ài làm c
ủa học sinh với
đ
áp án c
ủa đề thi. Sự lúng túng của học sinh không biết m
 ình xác
đ
ịnh đúng, đủ số l
ư
ợng các
ch
ất hay ch
ư
a, làm th
ế n
ào
đ
ể xác định đúng
,
đ
ủ các chất đó một cách nhanh chóng.
 Đ
ể đáp ứng y
êu c
ầu chạy đua thời gian với h
 ình th
ức thi trắc nghiệm hiện nay
, v
ới
nh
ư
ng tr
ă
n tr
ở của học sinh nh
ư đ
ã nêu, cùng v
ới sự y
êu m
ến nghề nghiệp tôi xin đ
ư
ợc đóng
góp m
ột phần nhỏ kinh nghiệm của m
 ình
đ
ể góp phần giải quyết các tồn tại
nh
ư đ
ã trình bày,
đ
ồng thời để hạn chế tối đa nh
ư
ng sai l
ầm về kiến thức khi giảng dạy bộ môn hóa
h
ọc của
mình. Tôi
đ
ã chon
đ
ề t
ài: “Gi
ải Quyết Vấn Đề Đồng Phân Trong Hóa Hữu
C
ơ
II.
Ph
ạm
Vi D
ề T
ài:
Ch
ỉ nghi
ên c
ứu các vấn đề đồng ở bộ môn hóa hữu c
ơ
c
ủa ch
ươ
ng trình THPT.
Đ
it
ư
ợng l
à các v
ấn đề đồng phân
d
b
thi
ếu sót,
nh
ầm lẩn,
gây khó kh
ă
n
đ
ối với học sinh lớp
11, l
ớp 12, học sinh luyện thi đại học.
III.
Đ
ịnh
Ngh
 ĩ 
a M
ột Số Từ Viết Tắc Trong Đề T
ài:
- NTL : Nguyên t
ố lạ !
(là nguyên t
ố khác C v
à H )- CTPT : Công th
ức phân tử.
- CTCT : Công th
ức cấu tạo.
-
đ
p :
Đ
ồng phân
.- mp : M
ặt phẳng
.- # hay : Khác.- hchc: H
ợp chất hữ c
ơ
- h/s H
ọc sinh.
- lk: Liên k
ết
.- TH: Tr
ư
ờng hợp.
Nitro PDF Trial
www.nitropdf.com
 
Tröôøng 
THPT 
Soá 2 Ñöùc Phoå Giaùo Vieân: Nguyeãn Chí Than Saùng Kieán Kinh Nghieäm Tran
PH
ẦN II: NỘI DUNG
I. C
ơ
S
ở Lý Thuyết
Liên Quan
Đ
ến Vấn Đề Đồng Phân
:
I.1. Khái ni
ệm “Đồng Đẳng” v
à ý ngh
 ĩ 
a:
I.1.a. Khái ni
ệm chất đồng đẳng
 Đ
ồng đẳng
” là nh
ững chất có th
ành ph
ần phân tử h
ơ
n kém nhau m
ột hay nhiều nhóm
CH
2
(nhóm metilen) nh
ư
ng có tính ch
ất hóa học t
ươ
ng t
ự nhau. Các chất đồng đẳng hợp
thành m
ột d
ãy g
i l
à dãy
đ
ồng đẳng của các chất đó.
L
ư
u ý:
Các ch
ất c
ùng m
ột d
ãy
đ
ồng đẳng th
 ì ph
ải
t
ươ
ng t
ự về cấu tạo hóa học v
à tínhch
ất hóa học.
Phân t
ử khối
các ch
ất đồng đẳng li
ên ti
ếp nhau lập th
ành m
ột
c
ấp số cộng với
công sai d = 14.
Ví d
:
Các ch
ất
CH
3
OH, CH
3
CH
2
OH CH
3
(CH
2
)
x
OH (x
0)
đ
ều thuộc một d
ãy
đ
ồng đẳng.
I.1.b. Ý ngh
 ĩ 
a
đ
ồng đẳng
:
N
ếu biết đ
ư
ợc 1 chất cụ thể
trong dãy
đ
ồng đẳng th
 ì ta s
ẽ t
 ìm
đư
ợc công thức chung
cho dãy
đ
ồng đẳng của cng.
Ví d
1:
Tìm công th
c chung cho dãy
đ
ng
đ
ẳng của ancol metylic có công thức CH
3
OH
G
i ý
: Ta có: CH
3
OH
=>
các ch
ất đồng đẳng có dạng
CH
3
(CH
2
)
x
OH
hay
C
1+x
H
3+2x
OH
 Đ
ặt n =
1+x thì => C
n
H
2n+1
OH vì x
0 => n
1. V
ậy
C
n
H
2n+1
OH
, n
1 là công th
ức chung
cho dãy
đ
ng
đ
ẳng của ancol metylic.
Nh
ững chất trong c
ùng m
ột d
ãy
đ
ồng đẳng có tính chất t
ươ
ng t
ự nhau,
do
đ
ó bàitoán h
ỗn hợp các chất đồng đẳng đ
ư
ợc giải quyết bởi công thức chung.
Ví d
2:
Cho 13,4 (g) h
ỗn hợp hai ancol X, Y c
ùng m
ột d
ãy
đ
ồng đẳng phản ứng hết với
Na thu
đư
ợc 2,24 lít H
2
(
đ
ktc). Hai ancol X, Y làA. CH
3
OH và C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OHC. CH
3
OH và C
3
H
7
OH D. C
2
H
5
OH và C
4
H
9
OH
G
i ý
:
(
đ
ề khó
không cho bi
ết
thông tin v
ề 2 ancol, nh
ư
ng thông tin
đ
ó l
ộ ra ở đáp án)
Nhìn
đ
áp án ta
đ
ặt công thức chung cho X, Y l
à
OH  H 
nn
12
hay
OH  R
, a molB
ảo to
àn nguyên t
ố hidro linh
đ
ộng ta có: a.1 = n
H2
.2 = 0,2 mol=>
hhhh
nm M 
=
2,04,13
= 67 =>
Đ
áp án
đ
úng ph
ải có ancol có M > 67
(C
5
) => ch
ọn
D
32 46748860C
n
H
2n+1
OH , n > 1
)
CH
4
O C
2
C
3
C
4
C
5
( Ñeå y
  ù: Ñaõ thuoäc phaân töû khoá i:
I.2. Khái ni
ệm chất đồng phân
 Đ
ồng phân
” là nh
ững chất k
hác nhau nh
ư
ng có cùng công th
ức phân tử
.
L
ư
u ý:
Nh
ững chất l
à
đ
ồng phân của nhau tuy có c
ùng công th
ức phân tử nh
ư
ng cóc
ấu tạo hóa học khác nhau.
I.3. Phân lo
ại đồng phân
(không xét
đ
ồng phân
quang h
ọc
,
đ
ồng phân
c
ấu dạng
)
ÑoàngPhaân
(cuøng
CTPT)
ñp caáutaïoñp laäp theåkhaùc
CTCT
khaùc
Caá utruùckhng gian
Cuøng CTCT
ñp maïch
C ( domaïch C thayñoåi:(khngnhnh, cnhnh, maïchvoøng)
ñpnhoùmcùc
( doï thayñoåi vbaûn chaá t nhoùmcùc)
ñp vòtrí 
(do söï thayñoâi
trí nhoùmcùc
,
trí 
(soá löôïng)
lieânkeá t pi
treân maïch C)
ñphình hoïc
(caùc nhoùn thùnnaèm
khaùcphía
ñoá i vôùimplieânkeátpi)(caùc nhoùn theá lôùn naèm
cuøngphía
ñoá iùimp lieânkeátpi)ñp
cis-
ñp
trans-
C= CABa bC= CABabA # aB # bA # aB # b
?
Khoâng xeùt
L
ư
u ý:
 Đ
i
ều kiện để có đồng phân h
 ình h
ọc
:
Nitro PDF Trial
www.nitropdf.com
 
Tröôøng 
THPT 
Soá 2 Ñöùc Phoå Giaùo Vieân: Nguyeãn Chí Than Saùng Kieán Kinh Nghieäm Tran
+ Ph
ải có li
ên k
ết đôi giửa hai nguy
ên t
ử C ( C = C )
+ M
ỗi nguy
ên t
ử C mang li
ên k
ết đôi phải li
ên k
ết với hai nhóm thế khác nhau
Ví d
ụ:
Ở s
ơ đ
ồ tr 
ên
đ
ể có đồng phân h
 ình h
ọc th
 ì A a và B b
I.4.Khái ni
ệm hóa trị của nhóm chức
Nhóm ch
ức hóa trị một ( hai, ba ) l
à nhóm ch
ức có khả năng tạo đ
ư
ợc một (hai, ba) li
ênk
ết cộng hóa trị với nguy
ên t
ử hay nhóm nguy
ên t
ử khác.
Nhóm ch
ức hóa trị một gồm:
-Cl; -OH; -CH=O; -COOH ; -NH
2
; -C CH ; RCOO-
Nhóm ch
ức hóa trị hai gồm:
-O- ; -CO- ; -NH-
Nhóm ch
ức hóa trị ba gồm:
l
 N 
(amin b
ậc ba)
I.5.
 Đ
ộ bất bảo h
òa
(t
ổng số li
ên k
ết
 
trong m
ột phân tử chấ
t h
ữu c
ơ
)
kí hi
ệu
:
aI.5.a. Cách thành l
ập công thức tính a
trong ch
ất hữu c
ơ
(A) C
x
H
y
O
z
N
t
Cl
v
Theo “thuy
ết cấu tạo hóa học” ta rút ra một số nhận xét sau
:+ S
ố electron hóa trị của nguy
ên t
ử C, N, O, H, halogen lần l
ư
ợt l
à 4, 3, 2, 1, 1(
 Đ
ý
: trên N v
ẫn c
òn 1 c
ặp e hóa trị ch
ư
a liên k
ết)
=> s
ố e hóa trị = 4x+
y+ 2z+ 3t +1v+ M
ỗi li
ên k
ết cng hóa trị
(liên k
ết
 
,
 
)
đư
ợc thực hiện bằng 2 electron hóa trị
+ S
ố li
ên k
ết
 
gi
ửa các nguy
ên t
ử trong phân tử =
s
ố nguy
ên t
- 1
=>
s
ố e hóa trị tạo li
ên k
ết
 
(trong
A
) = (x + y + z + t + v– 1).2+ G
ọi a l
à t
ổng số li
ên k
ết
 
trong phân t
=> s
ố e hóa trị tạo li
ên k
ết
 
= 2.aVì:
s
ố e hóa trị ban đâu =
s
ố e hóa trị tạo li
ên k
ết
 
+ s
ố e hóa trị
t
ạo li
ên k
ết
 
nên tacó: 4x + y + 2z + 3t + v = (x + y + z + t + v – 1).2 + 2.
a
Hay: a =
2)()22(
v y x
(
)V
ậy
là bi
ểu thức tính
s
ố li
ên k
ết
 
trong phân t
C
x
H
y
O
z
N
t
Cl
v
, v
ới
N
có hóa tr
ị 3
N
ếu N sử dụng 5 e hóa trị th
 ì N ph
ải ở dạng hợp chất ion (NH
4
, R-NH
3
, NO
3
) thìs
ố li
ên k
ết
 
trong h
ợp chất ion = a + 1 ha
y
a
(ch
ất ion)
=
)()2()22(
v y x
 Đ
ể ý:
M
ột li
ên k
ết
 
t
ươ
ng
ứng với một v
òng no
(
s
ự khép v
òng c
ũng cần 2 e hóa trị
)
V
ậy có thể xem
a
= s
li
ên k
ết
 
+
s
vòng no.
I.5.b. Ý ngh
 ĩa của a
(t
ổng số li
ên k
ết
 
)
Bi
ết a
, ta có th
ể suy đó
n
đư
ợc
c
ấu tạo hóa học
c
ủa hợp chất hữu c
ơ
(liên k
ết đ
ơ
n,liên k
ết đôi , li
ên k
ết ba,
m
ạch hở , mạch v
òng, vòng th
ơ
m ..)
d
1:
C
3
H
6
(a =1) => C
3
H
6
1
 
hay 1 vòng no. V
ậy C
3
H
6
2
đ
ồng phân cấu tạo
là propen và xiclopropan
Ở đây
h
ọc si
nh d
quên tr
ư
ờng hợp mạch v
òng !
Bi
ết a , ta có thể viết đúng , đủ số l
ư
ợng các đồng phân cấu tạo
, ví d
(2x+2)+t-(y+v)2neá ua=0 <=> phaântöû A: no(chæcoùlieânkeátñôn)neáua=1<=>phntöû A:coù 1lieânkeátpi(C=C,C=O …)coù 1voøngno.(xiclo)neá ua=2<=>phaântöû A:coù1 lkba(C C,C N)coù2 lk ñoâi (C=C=C,C=C-C=O …)coù1 lkñoâi+1voøngno( , C=C ...)coù 2 voøngno(
a
=,,)
Toångsoálkpi+Soá voøngno
Bi
ết a ,
bi
ết
s
ố nguy
ên t
l
ta có th
ể suy đó
n lo
ại nhóm chức trong chất A
Ví d
2:
Xét ch
ất
A
m
ạch hở
:
C
x
H
y
O
z
, a=
222
y x
,
nguyên t
ố lạ ở đây l
à nguyên t
oxi
=> y = 2x+2- 2a, n
ếu đặt x = n th
 ì
A
C
n
H
2n+2-2a
O
z
.
Nitro PDF Trial
www.nitropdf.com

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trương Pham liked this
tran thi diep liked this
tran thi diep liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
Giang Nguyễn liked this
trungluoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->