Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dunya Dısı Yasam

Dunya Dısı Yasam

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by Ersan Elmas

More info:

Published by: Ersan Elmas on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
OCAK 2003 SAYISININ ÜCRETS‹Z EK‹D‹R
HA
 
ZIRLAYAN : PROF. DR. MEHMET EM‹N ÖZELÇanakkale 18 Mart Üniversitesi - Astrofizik Araflt›rma Merkezi
Bolu A‹BÜ
 
’den i
 
zinli
DÜNYA DIfiI YAfiAMDÜNYA DIfiI YAfiAM
 
Evrende yaflam›n varl›¤›n›naraflt›r›lmas›, profesyonelbilimciler kadar, hayat›n herkesiminden insanlar için de enmerak uyand›ran konulardan biri.San›r›m, yerd›fl› yaflamla, heleak›ll› yaflamla temas kurulmas›haberiyle heyecanlanmayacak çokaz insan vard›r. Birço¤umuz içinbu, belki insanl›¤›n yaflayabilece¤ien önemli olay›. Çok heyecanl› birmacera olmas›n›n ötesinde, böylebir keflif, bilim, teknoloji ve yüksek bir olas›l›kla, ayn›zamanda toplumsal konularda yeni bilgilere kaynakl›k edecektir.Tarihte bundan daha önemli çokaz baflka kilometre tafl›düflünülebilir. Asl›nda bu temas ya da keflifle sadece geçmifltarihimizi daha iyi anlamaklakalmay›z, gelece¤imizin olas›tarihi hakk›nda da çok önemliipuçlar› elde etmifl oluruz... Yerd›fl› yaflam konusu son y›llarda baz› önemli yenigeliflmelere kaynakl›k etmifltir.Bunlar aras›nda, son y›llardagökbilimcilerin keflfetti¤i, bugünsay›lar› 100’ü aflan gezegeni olan(ço¤u Günefl-benzeri) y›ld›zlarsay›labilir. Mars’tan düfltü¤ühesaplanan bir meteorda, bugezegende de yaflam›n bafllam›flolabilece¤ine dair ipuçlar› eldeedilmifl bulunuyor. Ay üzerinde,Mars’ta, Jüpiter’in aylar›nda vehatta Günefle en yak›n gezegenolan Merkür’de donmufl haldesuyun bulunabilece¤i yolundaipuçlar› elde edildi. Internet’tekurulan ve CaliforniaÜniversitesi’nin SETI (Yerd›fl›Ak›ll› Yaflam› Araflt›rma)Enstitüsü’ne ba¤l› bir sitede, tümmerakl›lara aç›k bir sitenin(http://setiathome.ssl.berkeley.edu) milyonlar› aflan ziyaretçisi var ve bunlar, kendi kifliselbilgisayarlar›n›n bofl zamanlar›n›(belki de ço¤u zamanlar›n›!) buaraflt›rmalarda kullan›lmas› içingönderilen program ve verianalizlerine ay›r›yorlar. (fiimdiyekadar bu siteye ayr›lan bilgisayarzaman› 300.000 y›l düzeyinde!) .NASA 1992’de kurup iç politiknedenlerle kapatmak zorundakald›¤› SETI Enstitüsü’nü, yeniden ve günümüz olanaklar› veanlay›fl›yla, Astrobiyoloji Enstitüsüad›yla tekrar bafllatma veprofesyonel çal›flmalar›destekleme karar› ald›. Son y›llarakadar yaln›zca radyo teleskoplarla yürütülen SETI çal›flmalar›, art›koptik teleskoplarla da Optik-SETI(OSETI) olarak yürütülüyor.1962’den beri çeflitli düzeylerde ve araçlarla yap›lan SETIçal›flmalar›ndan elde edilensonuçlar›n de¤erlendirilmesi
2Ocak 2003
B‹L‹M
ve
TEKN‹K 
KAPIDA B‹
 
çal›flmalar› da yo¤unlaflmakta.Öte yandan, konunun özündekibüyüleyici çekicilik, her yafltaki veher konudaki ö¤rencileri bilimiö¤renmeye ve anlamaya teflvikeden bir m›knat›s görevi deüstlenmifl. Dünya d›fl› yaflam›araflt›rma çok farkl› bilimsel veteknolojik disiplinleri birlikte elealmay› ve bunlar›n sentezinigerektiriyor. Bu alanlar, temelfizik, kimya, biyoloji ve astronomi yan›nda, iklim ve atmosferbilimleri, ekoloji, evrim, uzay yolculu¤u teknolojileri, radyoteleskoplar›n iflleyifl ilkeleri,bilgisayar teknolojileri, sinyalanalizi, kriptoloji, hatta dil vedilin do¤as›.... gibi, hemen geniflbir listeye ulaflmakta. Bu nedenle,Dünya d›fl› yaflam konusu,dünyada çeflitli düzeylerdekie¤itim kurumlar›nda (baflta ortaö¤retim ve üniversitelerde olmaküzere) yayg›n olarak okutulan birkonu haline gelmifl durumda. Buderslere kay›tlardan, konunungençleri özellikle çekti¤ini veonlar› bilim ö¤renmeyeözendirdi¤ini anl›yoruz.Ne yaz›k ki, bu konudaTürkçe’de çok az güvenilir yay›nbulunuyor. Ayr›ca konu, UFO’lar ve benzeri olaylar›n uyand›rd›¤›ilgi nedeniyle, kolayl›kla bilimd›fl›mecralara da kayd›r›labilmekte,bilimsel dayana¤› olmayaniddialara kaynakl›k edebilmekte.Dünya d›fl› yaflam araflt›rmalar›n›ntemeli ve bugünkü durumuhakk›nda, dar kapsaml› da olsa,bilimsel çerçeveyi veren bir özethaz›rlayarak Bilim Teknikokuyucular›na sunmay›amaçlad›m. Bu yaz›y›haz›rlarken de, daha önce çeflitlidergilerde yazd›¤›m yaz›lar,konferanslarda sundu¤umtebli¤ler yan›nda, bu konudaokutulan ders kitaplar›ndan,bilimsel ve popüler ulusal veuluslararas› dergilerden de yararland›m. Yine de buradasunulan›n, sadece ufak birbafllang›ç oldu¤unudüflünüyorum. TÜB‹TAK Bilim veTeknik okuyucular›, dergilerindebu konuda ç›kan güncel yaz›lar›zaten merakla takip ediyorlar.Onlardan alaca¤›m›z katk›, tepki ve uyar›lara bakarak, konunundaha genifl olarak ele al›naca¤›bir yay›n›n haz›rlanmas›zaman›n›n da geldi¤ikan›s›nday›m....
3Ocak 2003
B‹L‹M
ve
TEKN‹K 
‹ M‹ VAR?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->