Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
balint

balint

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by szubotaj

More info:

Published by: szubotaj on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
74
tiszatáj
BÁLINTCSANÁD
Mindenfélegondolategygazdagavarsírkapcsán
Habentsuafatalibelli
-
idéziksokan,vagytezeréveTerentiusMaurust,akivelegyüttaztismondhatnók,hogyanagyrégészetileleteknekszinténmegvanamagukvégzete.Adologtermészetefolytánui.atitokbanelrejtettkincsekésarégenmeghaltverek,uralkodóksírjasosemszetiásatásokontnapvilágot.("Honnantudk,hogyittkellásni?"
-
teszikfelakérdéstarégésznek
minden
ásatáslatogak,amireáltalábanilyesmialasz:onnan,hogyma~kástakittmeszesgörtlárkot/z-alapotstb.,smagukértesítettékamúzeumot...)Ígyadódik,hogyanagykincseknek,fejedelmisírokmellékleteinekelszomorítóankicsinyhányadajutelaszakemberekkezébesamúzeumokba("talicsvalvittükhazaazaranyat",mondtákanagysksiatyafiakMórának,mikorazahunfejedelmileletutánnyomozott);atöbbikézen-
közön,kisszerucélokrafelhasználódván
-
vagyújabban:anemzetközicsempészet
révén
-
örökreelkallódik.EztörténtaKunszentmiklósbábonyid(í16jében1971februárjábannapvilágottott,kiemelked6engazdagrralis.Aválasztásokel6születeizepettearosita-
nácstólakecskemétimúzeumigazgatóésrégészfelesége
-
amostismertetend6könyv
szerz6i
-
csakharmadnapratudtakautszerezni,hogyamegyeskhelyr61sntmegzelíthetetlenKunszentmiksralzidejéneljussanak.Ezakésedelemvá-tehetetlenveszteségeteredményezett,mertmireaszakemberekeljutottakafaluba,akincskeres6kmárteljesenfeldúltákasírtéskörnyékét,sazeltulajdonÍtotttárgyak-nakcsakegyszétlehetettkrimibeill6nyomozásidszerekkeléslektaniérvesselösszeszedni.Dyengazdaggúavarreddigvaszínleggnemkeltel6,skitudja,nyévtizedetkellmajdvárnunk,mígaszerencse
-
éskesbékapzsiemberek
-
egyhasonlótemr'::~ezésnyomáravezetnekbennünket.Azavarszetnekpedigazzalazanyaggalkellfoglalkoznia,amiarendelkereáll.Esorokszerz6jemostelbizonytalanodik,mertabevezetésutánamMajszabá-lyaitkövetveittegyvidáttekintésnekkellenevetkeznie,melynymondatbanlvázolnáazavarokrténetétésgészetikutasukhelyzet.Csakhogyezttesszükunos-untalanmindenrthet6neksntírásunkban,sM,hogya
ténylegesen
olvasó
ElviraH.th-AttilaH.C!rváth:Kunbábony.
DasGrabeinesAwarenkhagans.Kecsket1992.(Acs-KiskunMegyeiOnkormányzat,aMtve>désiMiniszriumésakecsketiPe>fiNyomdaRt.kiasa.)Anyvkiadójadr.rthnos,a"megyeizeumokigazgatója".A-metnyelvt'íkiadásrévénahazaiszakemberekmellettalehetségesolvasóirkéntelsé>sorbanmegcélzottosztk,metszekszámáravajonzenfek>,hogy
melyik
megyéré>lvanittszó?Nemérdemelneszótezazapróság,haeznemegy
-
sajnálatos
-
tendenciamegnyilvánulásalenne,me!1yelmásuttistalkozunk,samelyszemmelthatólagnemtekintlasatmegje.határain.Igypl."StudiaComitatensia",azaz"MegyeiTanulmányok"a
Pest
megyeimúzeumokévkönynekme(ugyanezencímrejthetnééppenaszatmáriakkiadványátis),segbkéntis:rmagaa"comitatus"fogalma,annak"megye"jelentésealegkevéssemannyiraegrtelmtalldiekszámára,mintaztitthonsokanhiszik.
 
1995.
február
75
közönségmáridonkéntszeretnevalamimástislátni-hallani,mintabelso-és/vagypzsiaieredet,aBizánccalvalócsatározások,azavarelokelokaranyékszereinekörököslemlegetését.sfelolviszontamaroknyiszakemberrezignáltantja,hogymanapgakorapkorrténetétésszetétérintvemicsodaelképesztoendilet-tánsmunkákjelenhetnekmeg.
cr
évedésneessék:azutóbbitelkerülendo,úgyvélem:nemasajszabadgaz,amitkortoznikellene,hanemhavalamilyendonlehetne,azembeributaságot,ésfolegannakterjesztését...)Immárhuszonvalahányéveannak,hogyugyanebbenafolyóiratbanasumér-magyarrokonságellenfüstölögtem(azak-korifoapostolnemrégabudapestiGellértSzállóbanhirdetteatanait),megazonértet-lenkedtem,hogyacsnmegszaporodotthun-avar-osmagyarrténelemésros"szakértoinek"akárcsakegyszevajonmiértnemfoglalkozikugyanilyenintenzitás-salamagyarszetmásfontoskérdéseivelis?Ugyanilyensúlyúproblémakörtjelentpl.azÁrd-korifalvakszerkezete,aszarmatakemiacsoportosa,Pannóniabenn-sttlakosságánakhelyzeteamaifoglalásideben,abronzkorierotetttelepek
típusai,aDunántúlésazAlföldeltérokultúráianeolitikumban
-
nemfolytatom
apéldákat,mertmáravilágossáváltszámomra:artnemfordítanakrájukfigyelmet,mertezeknemlátványos,nem"dicso",urambocsá'kimondom:"nemmagyar"témák.Nyilvánígylett"magyartéma"Attilais.(Attilamagyarvoltánakhagyományaatársa-dalmunkbanbbévszázadratekintvissza
-
ennekoknyomozásanemféride,atájéko-dni,sfoleg:atudonynyeitéseredményeitmegismernivágolvakutassalvalamelyiknyvtárbannaIstvánnakaRubiconc.folyóiratban1993-banmegjelentterjedelmestanulmányát.)Napjainkegyikfo-fohunológusaszerintazért,"mertahu-nokisKeletroljöttek",ésmindenjelszerintsokaknakegyáltalánnemszámít,hogymáskorésfoleg:máshonnan,mintArpádék.(Amiaztilleti,hamáraNyugatfelévalóezerévesigyekezetünkbennéhányanvalóbanannyirafontosnaktartjákakeletinépe-ket,akkorezenkelet-pártiaklmrtnemszentelvalakifigyelmetpl.ajászoknakis,kiknekvére
tényleg
ottcsörgedezaKözép-Tiszavidékiekereiben,hogyakunokrólmárneisbeszéljek?!Csakjaj,nehogyrockoperalegyenszegényKunLászlóésÉduarománcából!)Ittaznabbaishagyhatomarsadalmitudat,azmvelosésazaktuálpolitikakibogozhatatlankapcsolatainakfejtegetését,mertaszóbanforgónyvbenszerencséreminderrolegyssincsen;egytisztántudonyosfeldolgosttartunkakezünkben.Aszerzoketnemérhetiszemrehányás,hogyaleletekésértékelésükakizárólagma-gyarultudókszámárahozzáférhetetleneklennének;aleletelokerüléseévébenren-deztekazokbólegykiállítástéskiadtakegykatalógust(A
kunbábonyiavarfejedelem.
Budapest-Kecsket1971),majdmegjelentettekegyelozeteszleményt
(Cumania1
[Kecskemét1972]161-168.)ésalegszebbrgyakrólegykisszínesösszllítást
(Muvé-szet
1975/6,27-29.).Aszerzopáros-egyikhelyenegyes,másutttöbbesszámelsosze-lybenzzéadottmegfogalmasban;vajonmiértltogatva?
-
kimerb5szletes-g{ílstnyújtamegmentettrgyakról,svalamennyiszetijelenségetbehaanelemezvemegsérlielhelyezniakunbonyirtazavarésakelet-európaisteppeiku-taseddigismertleleteiéseredményeitt.Akitnokiáltású,spnyképekkeléselemzorajzokkalboségesenillusztltnyvmetnyelvenjelentmeg,amitanem-zetközitudományszollatamiattalegteljesebbmérkbenhelyeselhetünk.Csaktafentigondolatoktólnehézelszakadni;mégpedigattól,hogyaszettelkarkodókmegintcsaknemfogjákmegérteni,mennyimunkaésltekintésszükgeltetikah-hoz,hogyvalakiegyvalóbantudományosérték{ínektarthatóm{ívettegyenleaköz
 
76
tiszatáj
asztalára.Olvasniugyebárnemnagyonkell,afényképekmegittvannakavezérisíraranytárgyairól
-
könnyenmeglehethát,akunbábonyileletnémelytárgyátiselérhetimégavégzet,svalamelyiketviszontlátjukmajd,mondjukegy,ahonfoglalómagyarmuvészet6si,keletigyökereitboncolgatómuben,tekintetnélkülpl.ahonfoglalóma-gyarokésakunbábonyisírhalottjaközöttlev6mintegy300évnyitávolságra
-
eztegylelkesmukedvel6neksemmib61semálllrelökni.Egy-egyszít6movumotnagyonkönnyukiragadni,majdamelléegymásikhasonlótáltani,akárévszadokatés/vagyegyfélkontinenstisátugorva,hiszenindák,palmetták,tulipánokésmás,,6smagyar"motÍvumoksokfeléllelhet6k.Mármost,havalakiilyenmódonéscsakKeletfepil-lantki,akkormegslethetneka"hun-,avar-stb.magyarrokonság""legújabb","to-vábbi"éstermészetesen:"szenzációsbizonyítékai",akipedighasonlókutatóimód-szerrelésfegyelemmelemakörbennennyugatiiránybannkereskedni,akkormegkönnyenaztvélheti:pl.sikerüla796-banafrankokáltalelraboltavarkincsek,sa900-asévekbenkalandozómagyaroknyomairabukkannia,s6t,etrténelmikor-szakotéseseménysorozatotegymássalösszekapcsolnia!Azutóbbinemesorokírójá-naktékossleménye;"Azavarkincseknyomában"mmelbbkötetes"mu"jelentmegkülföldön.Ebb61arróllehetértesülni,hogyakalandohadjáratokazErikfriuli6rgfáltalazavarkincsrból796-banelhurcoltkincsekvisszaszerzéséreinyule-gitim(sic!)kísérletekvoltak!Avadiprobkkalviszontemukedve16knekeskbesemjutfoglalkozni,ottui.egycsapásrakiderülne,hogymintmindentudománynak,mesterségnek,arégészetileletekérkenekismegvannakaz
elemi
alapjai,amilkülmegmoccannisemlehet.Legel6szörisittvanakormeghatárosfeladata,amiter~é-szetesenakunbábonyileletesetébenisatudományoskérdéseközönétvetifel.(Er-dekesmódonezekazújsüteturégészekésmuvészettörténészeksosembonyolódnakbeleakormegharosszövevényesfeladaba;nagyonszépeszmefuttasokolvasha-kpl.anagyszentmiksikincsábrázolásaivalkapcsolatban,
csak
éppenazonrdésekfölöttsiklanakát,hogyholésmikorkészültekapáratlanaranyedények!Mindenrész-erednyésmegfigyesellereeztgnemsikeltkifostalanultiszzniaahazaiésnemzetzitudonyosvignak.)Az568-tóla800-asévekelejéigterjed6avarkornakazels6felébetartozó,éskb.680-igjólkeltezhet6gészetileletekkorátazolykorvekegyüttnapvigottottbi-ncinzek,valamintbonyolult,azakkorip-ésKelet-Eupaegészleletanyagátfigyelembevev6elemsekalapnlehetmellapítani.Aszetjelenlegarrapes,hogya6-7.századiavaremkanyagotegyösszerugg66.századicsoportba,a7.századitpedignegyed-vagyharmadszázadnyiperiódusokbasorolja.Ezmeglehetosenszleteskorszakosnakszámít,harpát-medenceiszomszédainkvagyakorabeliKelet-Eupakutasihelyzetzzük,deegyszeribenlságosangnakbizonyul,haaszetilele-teketpontosrténetitumokkal,politikaifolyamatokkalnjukkapcsolatbahozni.Hogyállunkhátakunbábonyisírkorával?Röviden:amegmentetttárgyakegy-értelmuenarraaperdusratszanakutalni,melyetmás,eddigverileletekkéntszá-montartottemlékekrévéna630-650körüliévekreszokáskeltezni.(Azavartörténe-lembenezegyolyan,belpolitikailságsorozatotvet6perdus,melyr61nbenhitelesforrásoknemszólnak.)Minthogypedigakunbonyistoknthatószíto-elemnbena8.századlegelet61el6fordu,s6avarövveretekjellegzetesvo-
sa,aszerzok-ésjónéhányhazairégész
-
asírmegásásáta650-680körüliévektájára
teszik.(Tudnivaló,hogyelterjedtfelfogásszerinta680-asévekt61újtörténetiés-szetikorszakkezd6döttarpát-medenben.)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->