Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
linhkien dientu

linhkien dientu

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Thuận Đại Ca

More info:

Published by: Thuận Đại Ca on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2010

pdf

text

original

 
Giáo trình Linh Ki
n
 Đ
i
n T 
ử 
 
L
ờ 
i nói
đầ
u
*********
 
 Linh ki
n
đ 
i
n t 
ử 
là ki
ế 
n th
ứ 
c b
ướ 
c
đầ
u và c
ă 
n b
n c
a ngành
đ 
i
n t 
ử 
.Giáo trình
đượ 
c biên so
n t 
ừ 
các bài gi
ng c
a tác gi
trong nhi
ề 
u n
ă 
m qua t 
i KhoaCông Ngh
và Công Ngh
Thông Tin, Tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c C 
n Th
ơ 
và các Trung Tâm Giáo d 
cth
ườ 
ng xuyên
ở 
 
đồ
ng b
ằ 
ng sông C 
ử 
u Long sau quá trình s
ử 
a ch
ữ 
a và c
 p nh
t.Giáo trình ch
y
ế 
u dùng cho sinh viên chuyên ngành
 Đ
i
n T 
ử 
Vi
ễ 
n Thông và T 
ự 
 
 Độ
ng  Hóa. Các sinh viên kh
ố 
i K 
 ỹ 
thu
t và nh
ữ 
ng ai ham thích
đ 
i
n t 
ử 
c
ũ
ng tìm th
ấ 
 y
ở 
 
đ 
ây nhi
ề 
u
đ 
i
ề 
ub
ổ 
ích.Giáo trình bao g 
m 9 ch
ươ 
ng:
ừ 
ch
ươ 
ng 1
đế 
n ch
ươ 
ng 3: Nh
ắ 
c l 
i m
t s
ố 
ki
ế 
n th
ứ 
c c
ă 
n b
n v
ề 
v
t lý vi mô, các m
ứ 
cn
ă 
ng l 
ượ 
ng và d 
i n
ă 
ng l 
ượ 
ng trong c
ấ 
u trúc c
a kim lo
i và ch
ấ 
t bán d 
ẫ 
n
đ 
i
n và dùng nó nh
ư 
 chìa khóa
để 
kh
o sát các linh ki
n
đ 
i
n t 
ử 
.
ừ 
ch
ươ 
ng 4
đế 
n ch
ươ 
ng 8:
 Đ
ây là
đố 
i t 
ượ 
ng chính c
a giáo trình. Trong các ch
ươ 
ng này,ta kh
o sát c
ấ 
u t 
o, c
ơ 
ch
ế 
ho
độ
ng và các
đặ 
c tính ch
y
ế 
u c
a các linh ki
n
đ 
i
n t 
ử 
thông 
ng. Các linh ki
n quá
đặ 
c bi
t và ít thông d 
ng 
đượ 
c gi
ớ 
i thi
u ng 
ắ 
n g 
n mà không 
đ 
i vào phân gi
i.Ch
ươ 
ng 9: Gi
ớ 
i thi
u s
ự 
hình thành và phát tri
ể 
n c
a vi m
ch. Ng 
ườ 
i vi
ế 
t chân thành c
m
ơ 
n anh Nguy
ễ 
n Trung L
 p, Gi
ng viên chính c
a B
môn Vi
ễ 
nThông và T 
ự 
 
 Độ
ng Hóa, Khoa Công Ngh
Thông Tin, Tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c C 
n Th
ơ 
 
đ 
ã 
đọ
c k 
 ỹ 
b
nth
o và cho nhi
ề 
u ý ki
ế 
n quý báu.
 
n Th
ơ 
 , tháng 12 n
ă 
m 2003
Tr 
ươ 
ng V 
ă
n Tám
Trang 1 Biên so
n: Tr 
ươ 
ng V 
ă 
n Tám
 
Giáo trình Linh Ki
n
 Đ
i
n T 
ử 
 
M
c l
c
M
M V
C
Ơ
H
 
Đ
I
Ă
I N
Ă
S
D
N
I
I.
 N
A H
T T
B
Ă
N
Ă
C
A
Đ
I
Ă
VI.
Đ
I
TI
N
I
 N
Đ
I
n h
T C
Ơ
CH
D
 N
Đ
I
N
U T
O C
Đ
I
T
C
t
 
V.
Đ
I
1.
Đ
i
ế
Đ
i
2.
Đ
i
U T
O C
Ơ
B
Ơ
CH
HO
T
L
Đ
I
Đ
I
VI.
u c
3.
t
ế
Đ
I
M
Đ
I
Y
Đ
I
U M
U M
Trang 2 Biên so
n: Tr 
ươ 
ng V 
ă 
n Tám
 
Giáo trình Linh Ki
n
 Đ
i
n T 
ử 
 
2.
Đ
i
n d
u
ng
U T
O C
Ă
Ơ
CH
HO
T
IV.
T
Đ
I
M
Đ
I
IX.
Đ
I
X.
Đ
I
u t
2.
ế
c
t
ng
 
đ
i
ế
ng
u t
thu
t c
n
 
n
3.
ng
I
Đ
I
S
L
M V
T T
TH
Đ
I
Ơ
L
C V
T
O M
Trang 3 Biên so
n: Tr 
ươ 
ng V 
ă 
n Tám

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->