Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bharathiar_Padal_01

Bharathiar_Padal_01

Ratings:
(0)
|Views: 29|Likes:
Published by alkca_lawyer

More info:

Published by: alkca_lawyer on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2011

pdf

text

original

 
cuppiramaNiya pAratiyAr pATalkaL- 1:tEciya kItangkaLº¢. ÍôÃÁ½¢Â À¡Ã¾¢Â¡÷ À¡¼ø¸û - 1§¾º¢Â ¸£¾í¸û
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext preparation : Mr. Govardhanan Ramachandran, Columbus, OH, USAProof-reading: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandEtext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2002You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2
º¢. ÍôÃÁ½¢Â À¡Ã¾¢Â¡÷ À¡¼ø¸û1. §¾º¢Â ¸£¾í¸û
1. Åó§¾ Á¡¾Ãõ
á¸õ - ¿¡¾¿¡Á츢â¨Â ¾¡Çõ - ¬¾¢ÀøÄÅ¢Åó§¾ Á¡¾Ãõ ±ý§À¡õ - ±í¸ûÁ¡¿¢Äò ¾¡¨Â ŽíÌÐõ ±ý§À¡õ. (Åó§¾)ºÃ½í¸ûƒ¡¾¢ Á¾í¸¨Çô À¡§Ã¡õ - ¯Â÷ƒýÁõþò §¾ºò¾¢ø ±ö¾¢É á¢ý§Å¾¢Â á¢Ûõ ´ý§È - «ýÈ¢§ÅÚ ÌÄò¾¢É á¢Ûõ ´ý§È (Åó§¾)®Éô À¨ÈÂ÷¸ §ÇÛõ «Å÷±õÓ¼ý Å¡úó¾¢í ¸¢ÕôÀÅ÷ «ý§È¡?º£Éò ¾Ã¡öŢΠš§Ã¡? - À¢È§¾ºò¾÷ §À¡üÀÄ ¾£í¸¢¨Æô À¡§Ã¡? (Åó§¾)¬Â¢Ãõ ¯ñÊíÌ ƒ¡¾¢ - ±É¢ø«ýÉ¢Â÷ ÅóÐ Ò¸ø±ýÉ ¿£¾¢? - µ÷¾¡Â¢ý Å¢üÈ¢ø À¢È󧾡÷ - ¾õÓûºñ¨¼¦ºö ¾¡Öõ º§¸¡¾Ã÷ «ý§È¡? (Åó§¾)´ýÚ Àð¼¡ø ¯ñÎ Å¡ú§Å - ¿õÁ¢ø´üÚ¨Á ¿£í¸¢ø «¨ÉÅ÷ìÌõ ¾¡ú§Å¿ýȢР§¾÷ó¾¢¼ø §ÅñÎõ - þ󾻡Éõ Åó¾¡üÀ¢ý ¿Á즸Р§ÅñÎõ? (Åó§¾)±ôÀ¾õ Å¡öò¾¢Î §ÁÛõ - ¿õÁ¢ø¡Å÷ìÌõ «ó¾ ¿¢¨Ä¦À¡Ð Å¡ÌõÓôÀÐ §¸¡ÊÔõ Å¡ú§Å¡õ - ţƢøÓôÀÐ §¸¡Ê ÓبÁÔõ Å£ú§Å¡õ (Åó§¾)ÒøÄÊ ¨Áò¦¾¡Æ¢ø §À½¢ô - ÀñΧÀ¡Â¢É ¿¡ð¸Ùì ¸¢É¢ÁÉõ ¿¡½¢ò¦¾¡ø¨Ä þ¸ú¸û ¾£Ã - þó¾ò¦¾¡ñÎ ¿¢¨Ä¨Á¨Âò à¦ÅýÚ ¾ûÇ¢ (Åó§¾)-----
 
3
2. ƒÂ Åó§¾ Á¡¾Ãõ
á¸õ - †¢óЊ¾¡É¢ À¢Â¡ì ¾¡Çõ - ¬¾¢ÀøÄÅ¢Åó§¾ Á¡¾Ãõ - ƒÂÅó§¾ Á¡¾Ãõ.ºÃ½í¸ûƒÂƒÂ À¡Ã¾ ƒÂƒÂ À¡Ã¾ƒÂƒÂ À¡Ã¾ ƒÂƒÂ ƒÂƒÂ (Åó§¾)¬Ã¢Â âÁ¢Â¢ø ¿¡Ã¢Â Õõ ¿ÃÝâ Õõ¦º¡Öõ ţâ šº¸õ (Åó§¾)¦¿¡ó§¾ §À¡Â¢Ûõ ¦Åó§¾ Á¡Â¢Ûõ¿ó§¾ ºò¾÷¯ Åó§¾ ¦º¡øÅÐ (Åó§¾)´ýÈ¡ö ¿¢ýȢɢ ¦ÅýÈ¡ ¢ÛÓ¢÷¦ºýÈ¡ ¢ÛõÅÄ¢ ÌýÈ¡ §¾¡ÐÅõ. (Åó§¾)------
3. ¿¡ðΠŽì¸õ
á¸õ - ¸¡õ§À¡¾¢ ¾¡Çõ - ¬¾¢±ó¨¾Ôõ ¾¡Ôõ Á¸¢úóÐ ÌÄ¡Å¢þÕó¾Ðõ þ󿡧¼ - «¾ýÓó¨¾Â÷ ¬Â¢Ãõ ¬ñθû Å¡úóÐÓÊó¾Ðõ þ󿡧¼ - «Å÷º¢ó¨¾Â¢ø ¬Â¢Ãõ ±ñ½õ ÅÇ÷óк¢Èó¾Ðõ þ󿡧¼ - þ¨¾Åó¾¨É ÜÈ¢ ÁÉò¾¢ø þÕò¾¢±ýÅ¡ÔÈ Å¡úò§¾§É¡? - þ¨¾Åó§¾ Á¡¾Ãõ, Åó§¾ Á¡¾Ãõ±ýÚ Å½í§¸§É¡?þýÛ¢÷ ¾ó¦¾¨Á ®ýÚ ÅÇ÷òÐ, «Õû®ó¾Ðõ þ󿡧¼ - ±í¸û«ý¨ÉÂ÷ §¾¡ýÈ¢ Áƨĸû ÜÈ¢«È¢ó¾Ðõ þ󿡧¼ - «Å÷¸ýɢ á¸¢ ¿¢ÄŢɢ Ä¡Êì¸Ç¢ò¾Ðõ þ󿡧¼ - ¾í¸û¦À¡ýÛ¼ø þýÒÈ ¿£÷Å¢¨Ç ¡Ê, þø§À¡ó¾Ðõ þ󿡧¼ - þ¨¾Åó§¾ Á¡¾Ãõ, Åó§¾ Á¡¾Ãõ±ýÚ Å½í§¸§É¡?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->