Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
anh huong cua linux

anh huong cua linux

Ratings:

4.0

(3)
|Views: 11 |Likes:
Published by copmuine

More info:

Published by: copmuine on Aug 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
www.nhipsongcongnghe.net
 
www.nhipsongcongnghe.net
Linux là m
t h
 
i
u hành
 
mã n gu
n m
 
mi
n phí. B
t c
ai c
ũ
ng có th
sao chép,tuyên truy
n, phân tán, vi
t l
i và phát tri
n h
 
i
u hành này. C
ng v
 
i kh
n
ă
ng liên k
tm
ng r
ng kh
p và toàn c
u nh
ư
hi
n nay, b
t c
ai c
ũ
ng có th
ti
p c
n, nghiên c
u, tìm hi
uh
 
i
u hành Linux .Linux
ư 
c Linus
ư
a ra trên n
n t
ng c
ơ 
b
n là PC (c
th
là Intel 80386)và do
ó, Linux là h
 
i
u hành PC chính g
c. , Linux
ã nhanh chóng phát tri
n trên th
gi
 
iPC, dành cho m
i ng
ư 
i, m
i nhà, không phân bi
t l
a tu
i, trình

,

ng c
p. Ngày nay, m
tc
u bé 10 tu
i m
 
i b
t

u h
c l
p trình c
ũ
ng có th
t
o ra cho mình h
n m
t h
 
i
u hànhhoàn ch
nh! Do
ó, Linux có th
nói là PC UNIX, m
t h
 
i
u hành chuyên cho PC. Ð
c
i
mc
ơ 
b
n này có l
m
t trong nh
ng nguyên nhân chính d
n

n s
bùng n
c
a Linux nh
ư
 hi
n nay. Có th
có hàng tri
u chuyên gia l
p trình cùng

ng th
 
i nghiên c
u và phát tri
nLinux. có th
có hàng tr
ă
m công ty th
ươ 
ng mai
ư
a ra th
tr
ư 
ng các h
 
i
u hành "ki
u Linux"khác nhau, nh
ư
ng t
t c
chúng

u có chung và th
ng nh
t m
t lõi c
a h
 
i
u hành,
ó Linux.Bên c
nh
ó Linux còn h
ơ 
n c
m
t ch
ươ 
ng trình mi
n phí, nó là m
t ph
n m
m v
 
i ngu
n

m
 
(open-source software).
i
u này có ngh
 ĩ 
a là b
n không nh
ng có trong tay m
th
 
i
u hành mà b
n còn có th
tu
bi
n mã ngu
n cho phù h
 
p v
 
i nh
ng
ng d
ng c
a b
n.B
n có th
s
d
ng Linux vào m
i l
 ĩ 
nh v
c nh
ư
:ngân hàng ,h
c t
p nghiên c
u,kinh doanh,anninh,y t
……..
Các l
nh v
 
c
 
ng d
ng c
a Linux:
TRONG L
 Ĩ 
 NH V 
 
C KINH DOANH 
:
V
 
i
ư
u th
chi phí r
,

 
n

nh và kh
n
ă
ng b
o m
t cao, Linux
ang d
n chi
m
ư
u th
trênth
tr
ư 
ng châu Âu Ngày càng có nhi
u t
ch
c th
ươ 
ng m
i ch
n dùng Linux

ng b
thay vìt
i và tri
n khai nó m
t cách l
t
”.H
 
i
u hành này
ã
ư 
c coi là m
t gi
i pháp doanhnghi
p và nhi
u t
p
oàn l
 
n nh
ư
Computer Associates, HP, IBM và Dell

u h
tr
 
tri
n khaiLinux.

b
o m
t c
a Linux hoàn toàn phù h
 
p v
 
i m
c
ích s
d
ng
 
c
p doanh nghi
p,Linux hoàn toàn là m
t h
 
i
u hành có an ninh t
t vì nó không b
nhi
u nguy c
ơ 
t
n công nh
ư
 nh
ng s
n ph
m khác. Lõi Linux 2.6 là m
t b
ư 
c ti
n l
 
n v
tính n
ă
ng an ninh và

tin c
yNhi
u t
p
oàn l
 
n
ã công b
nh
ng kho
n ti
t ki
m kh
ng l
mà PMNM mang l
i,
áng chúý nh
ư
Intel gi
m
ư 
c 200 tri
u USD do chuy
n t
Unix sang Linux, Amazon gi
m 17 tri
uUSD nh
 
cài

t Linux cho các máy ch
c
a mình. Các t
ch
c tài chính l
 
n nh
ư
Credit SuisseFirst Boston, Morgan Stanley, Goldman Sachs và Charles Schwab c
ũ
ng
ang ti
n hành chuy
nm
t ph
n h
th
ng thông tin c
a h
sang s
d
ng PMNM, nh
m t
n d
ng t
i
a nh
ng kho
ngti
t ki
m trên
.
 
www.nhipsongcongnghe.net
Hi
n có kho
ng g
n 60 t
ch
c và công ty
ang th
c hi
n nhi
m v
phân ph
i các s
n ph
m h
 
i
u hành Linux. Trong s
 
ó các công ty l
 
n g
m có Red Hat, Debian, Caldera, Corel,Mandrake, Slackware, S.u.S.E, ... Các công ty này
ang
óng góp tích c
c vào vi
c truy
n bávà phân tán các phiên b
n c
a Linux cho ng
ư 
i s
d
ng

u cu
i trên ph
m vi toàn th
gi
 
i.Nh
ư
 
ã trình bày
 
trên, toàn b
các công ty này b
t bu
c ph
i tuân th
các nguyên t
c c
aGPL và do
ó các b
n Linux mà h
bán ra s
ph
i có giá thành x
p x
ph
n
óng gói và m
tph
n phí b
o hành. M
t CD Linux bán ra nh
ư
v
y s
có giá thành ch
x
p x
2 - 5 USD. Ð
 xem

y

và chi ti
t v
các công ty phân ph
i Linux này, xem thêm t
i trang web sauhttp://www.linux.org/dist/english.html. Các d
án tr
c ti
p ho
c gián ti
p liên quan

n Linux.Riêng các d
án ph
n m
m tr
c ti
p liên quan

n h
 
i
u hành Linux hi
n có kho
ng h
ơ 
n 100
ang th
c hi
n trên ph
m vi toàn th
gi
 
i trong t
ng s
g
n 200 các d
án có liên quan

nLinux.
Các l 
 
i th
 
An ninh, Kinh t
 
 , Qu
 
 c phòng
Ngày nay vi
c s
d
ng máy tính

v
n hành m
t qu
c gia không còn xa l
v
 
i chúng tan
a.,do
ó máy tính ph
n m
m tr
 
thành v
n

s
ng còn

v
n hành

t n
ư 
c. Khi ph
nm
m
ư 
c nh
p kh
u và không có cách nào

bi
t mã ngu
n trong các ph
n m
m
ó,mà
angch
y cho các tàu, thuy
n, máy bay, ….chúng ta d
g
p r
i ro .Khi không th
l
i ho
c c
pnh
t ch
ươ 
ng trình c
n thi
t ch
vì qu
c gia b
c
m v
n ph
n m
m b
n
ang dùng,b
n s
g
p r
iro. Khi qu
c gia
ó không cho phép b
n s
d
ng các ph
n m
m tiên ti
n mà h
 
ang s
 d
ng,b
n g
p r
i roCác l
 
i th
v
An ninh, Qu
c phòng c
a vi
c s
d
ng m
t h
 
i
u hành riêng

i v
 
i

t n
ư 
cl
không c
n ph
i bàn lu
n gì thêm, nh
ư
ng ý ngh
 ĩ 
a c
a vi
c
ư
a m
t h
 
i
u hành "mi
nphí" vào s
d
ng s
mang l
i l
 
i ích kinh t
to l
 
n nh
ư
th
nào cho

t n
ư 
c thì không ph
i aic
ũ
ng nh
n th
c
ư 
c và th
u hi
u. Ði
u nguy hi
m nh
t hi
n nay là chúng ta (h
u nh
ư
t
t c
,không tr
m
t ai!)

u
ã quá quen v
 
i vi
c s
d
ng các ph
n m
m có b
n quy
n nh
ư
ng v
 
igiá b
ng 0. Cái giá mà

t n
ư 
c s
ph
i tr
cho thói quen này là vô cùng to l
 
n. Ð
n m
t ngàynào
ó chúng ta s
b
truy thu nh
ng gì mà chúng ta
ã "xài" trong su
t th
 
i gian t
cách
ây10 n
ă
m (khi Tin h
c b
t

u có t
i Vi
t nam) và s
ph
i tr
ti
n cho m
i ph
n m
m
ang và s
 s
d
ng. Ch
c
n làm m
t con tính
ơ 
n gi
n c
ũ
ng th
y cái giá
ó kh
ng khi
p nh
ư
th
nào.t
t nhiên Linux là chìa khóa duy nh
t cho phép chúng ta tìm
ư 
c l
i thoát c
a tình tr
ngtrên.
.V
 
i
:S
phát tri
n c
a Linux
ã v
ư 
t qua t
m m
t c
a các chuyên gia công ngh
. Nhi
u qu
c gia
ãth
c s
tham gia vào cu
c chi
n v
 
i Linux,
i
n hình nh
t ph
i k
 

n Trung qu
c. Chính ph
 Trung qu
c
ã chính th
c công b
d
án phát tri
n m
t h
 
i
u hành riêng cho Trung qu
c d
atrên Linux và

t tên cho h
 
i
u hành này là H
ng K
, tên ti
ng Anh là Red Flag, m
t c
i biênt
b
n Red Hat. D
án h
 
i
u hành H
ng K
c
a Trung qu
c
ư 
c phát tri
n d
a trên s
h
 
ptác gi
a Vi
n nghiên c
u ph
n m
m (SRI - Software Rechearch Institute) thu
c Vi
n Hàn lâmKhoa h
c Trung qu
c (CAS - Chinese Academy of Science) và Tr
ư 
ng

i h
c t
ng h
 
p B
ckinh. Phiên b
n Red-Flag Linux 1.0 ra
 
i l
n

u tiên vào ngày 6-1-2000
ánh d
u m
t th
 
ik
m
 
i c
a Trung qu
c n
m b
t và làm ch
 
ư 
c công ngh
h
 
i
u hành. S
ki
n Trung qu
c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->