Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5484, 9.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5484, 9.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 214|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
KO[ARKA
Markovi}ide uPoljsku
 VELE@
Mitrovi}preuzima’Ro|ene’
TUZLA
Mje{tani`ive ustrahu
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 9. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5484
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
 
UPOZORENJA
Operateri kasne s uslugom
Preno{enje brojeva trebalo je biti omogu}eno jo{ po~etkom ovegodine
Usluga }e biti dostupna tek u prvom kvartalu 2011.
R
egulatorna agencija zakomunikacije (RAK)BiH najozbiljnije je upo-zorilasva tri domina-ntna telekom operatera u na{oj ze-mlji da }e ih kazniti ako hitno neomogu}e korisnicima fiksne i mo-bilne telefonije da promijenemre`u bez mijenjanja broja.Ishod je to ju~era{njeg sasta-nka predstavnika dr`avnog regu-latora sa ~elnicima „BH Teleco-ma“, „Telekoma Srpske“ i „HTEroneta“, na kojem je razgovaranoo prenosivostibroja.
7. strana
RAK PRIJETI
KAZNAMA
TELEKOMIMA
 Asan`ove pristalice ispred suda u Londonu protestiraju u znak solidarnosti s Asan`om
(Foto: AP)
Curenje tajnih dokumenata se nastavlja
 W i k  i lea k s 
Rat na internetu!
Afere:Za{to je ubijen Ned`ad Ugljen
 468#4#6#14.18#+k'8#k
Skandalozno:Katastrofa se mogla sprije~iti
,'4.#)+1&$+15#0#%+,7-.+<+6#7$1)#6++/#
[okantno:Nova saznanja istra`itelja
&'5'61)1&+0,#-&181='0&#).'&#
Spektakl:Koncert Dejvida Gete
k&0'80+#8#<k21-.#0,#7.#<0+%'
 3. strana
   1   5 .  s   t  r .   2   9 .  s   t  r  a  n  a
www.dnevniavaz.ba
 Ekrem i Igbala: To je {ou i tako je moralo biti 
Ne}u se razvesti
E k s
 
E k s k  lu z i vno 
Igbala nakon Ekremovog ispada
4. i 5. str.
   2   9 .  s   t  r  a  n  a   6   1 .  s   t  r  a  n  a   8 .  s   t  r  a  n  a
 Asan`: Uhap{en uutorak 
   5   7 .  s   t  r .   1   0 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,9. decembar/prosinac 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Stroge kontrole na granici: Za dan boravka u EU gra|anima BiH tra`it }e i do 150 eura
- Sve se samo prepri~ava {ta drugi radei kako {tite svoj narod. Pita li se iko ovdje {ta}e ova na{a birokratija nekad za nas ne{to ko-risno uraditi. Ovo su samo jasna upozorenjasvima nama da se kod nas ne{to mora pro-mijeniti. Sedamdeset posto ljudi u BiH je na bud`etu, a od osta-lih 30 posto pola je nezaposleno, razmislimo!
(alen z.)
PORTAL - komentar dana
U oktobru 2010. sevidencije slu`bi zazapo{ljavanje u FBiHbrisano je 7.428 oso-ba, a od tog broja za-poslene su 4.064 oso-be ili 1.608 manje ne-go prethodnog mjese-ca. Od 1. januara do31. oktobra 2010. sevidencije slu`bi zazapo{ljavanje brisanesu 71.843 osobe, aod tog broja zaposlena je 41.356osoba.Tokom oktobra slu`bama zazapo{ljavanje tako|er se prijavilo7.698 novih osoba koje tra`e zapo-slenje, od kojih 3.545 po presta-nku radnog odnosa. Prema poda-cima Federalnog zavoda za za-po{ljavanje, krajem oktobra naevidencijama slu`bi za zapo{ljava-nje registrirano je 363.411 nezapo-slenih osoba, a od tog broja njih186.606 bile su `ene, prenijela jeFena.
 Rezidencija ambasadora SAD: Podr{ka borbi za ve}a prava `ena
(Foto: F. Fo~o)
Patrik Mun sa ~lanicama NVO
Nema tolerancije zanasilje nad `enama
Zahvaljuju}i hrabrosti `ena BiH, prvi put su sudoviprocesuirali silovanje kao ratni zlo~in
Ameri~ki ambasador u Bosni iHercegovini Patrik Mun (PatrickMoon) i njegova supruga Danutaprimili su ju~er predstavnice civi-lnog i nevladinog sektora u na{ojdr`avi. Dru`enje je organizirano uokviru globalne kampanje „16 da-na aktivizma protiv nasilja nad`enama“.S Munom su razgovarale ~lan-ice udru`enja „@ene `enama“,„@ene sa Une“ iz Biha}a, „Lastra-da“, „Infohauz“, „Zdravo da ste“ izBanje Luke, „Medika“ iz Zenice,Fondacija lokalne demokratije,„Viva `ene“ i druge.- Deseta godi{njica Me|unar-odnog dana za eliminaciju nasiljanad `enama obilje`ena je 25. nove-mbra. Ovaj dan predstavlja poziv zadjelovanje u ime bezbroj `ena ko-je su bile `rtve nasilja i zlostavlja-nja. Administracija predsjednikaBaraka Obame (Barack), uklju-~uju}i i dr`avnu tajnicu HilariKlinton (Hillary Clinton), odredi-la je da klju~ni stub ameri~ke va-njske politike bude davanje ve}egprava `enama - kazao je Mun.Dodao je da se problem nasiljanad `enama posebno pogor{ava zavrijeme rata.- Zahvaljuju}i hrabrosti `enaBiH, prvi put su me|unarodni sudo-vi procesuirali silovanje kao ratnizlo~in. Podignimo glas i intenzivira-jmo nastojanja da za nasilje nad `ena-ma i djevojkama ne bude ni trunke to-lerancije - poru~io je Mun.
 E. Ha.
- Samo u Sjedinjenim Dr`ava-ma svake godine mu`evi ili par-tneri ozlijede dva miliona `ena, auzrokuju oko 1.200 smrtnihslu~ajeva - kazao je Mun.
Podaci u SAD
Ministri u Vladi RS izdvojit }epo 1.000 KM za pomo} ugro`enomstanovni{tvu na poplavljenim po-dru~jima u tom entitetu.Entitetska vlada ju~er je otvo-rila i poseban `irora~un na koji svigra|ani mogu uplatiti iznose za po-mo} ugro`enom stanovni{tvu, re-kao je potpredsjednik Vlade AntonKasipovi} nakon sjednice Tima zapra}enje stanja na poplavljenim po-dru~jima. Broj ra~una je 562-099-80946823-10, a otvoren je kodNLB Razvojne banke.U saradnji s „M:telom“ insta-liran je i skra}eni broj putemkojeg svi koji `ele mogu pomo}ii donirati jednu marku, a broj je1416, rekao je Kasipovi}, prenije-la je Fena.
 Kasipovi}: Poseban `irora~un
Ministri u RS izdvojili po 1.000 KM
U oktobru u Federaciji BiH
Zaposlene 4.064 osobe s biroa
 Biro: U FBiH 363.411 nezaposlenih
Pomo} poplavljenom stanovni{tvu
SKANDALOZNO
Kako se tro{e dr`avne pare na sajmu u Kini
[
piri}ev savjetnik sobupla}ao 2.000 eura,radnici jedva pre`ivjeli
Zbog ka{njenja isplata naknada radnici ~ak obustavili rad, nakon ~egaje Zoran Jovanovi} po~eo dijeliti otkaze
Iako je Svjetska izlo`ba EXPO,koja je ove godine od maja odr`a-vana u kineskom [angaju, za-vr{ena 31. oktobra, malverzacijevezane uz predstavljanje na{e ze-mlje na ovoj presti`noj manifesta-ciji ne prestaju.Tako bh. radnike anga`iranena na{em paviljonu, koji su se uBiH vratili 6. novembra, pri povr-atku u dr`avu na bankovnimra~unima nisu do~ekale zara|enepla}e, kako im je to bilo obe}ano.
Kineskinja Ljudmila
Tako|er, imali su i mnogo pro-blema s naplatom naknada koje sutrebali dobiti u [angaju, da bi mo-gli pre`ivjeti u Kini.- I one su kasnile nekoliko mje-seci, a dobili su ih tek neposrednoprije povratka u BiH, i to nakon po-bune radnika - tvrdi na{ sagovor-nik, dobro upoznat s de{avanjimau [angaju, a koji je iz opravdanihrazloga `elio ostati anoniman.Ka`e da su zbog ka{njenja uisplatama radnici ~ak bili i obusta-vili rad, nakon ~ega je Zoran Jova-novi}, savjetnik predsjedavaju}egVije}a ministara BiH Nikole [piri}ai generalni sekretar EXPO sekcijeza BiH, po~eo dijeliti otkaze.- Prije polaska ljudima suobe}avali kule i gradove, ali kadasu tamo oti{li, bilo je sasvim dr-uga~ije. Recimo, bilo im je re~enoda je hrana obezbije|ena, ali suipak morali sami kupovati i spr-emati hranu. Rukovo|enje na{omkuhinjom Jovanovi} je povjeriosvojoj dobroj prijateljici, izvjesnojKineskinji koju su svi zvali Lju-dmila, a koja se ina~e bavi ugosti-teljstvom u Beogradu.Tako|er, vodila je i prodaju ki-neskih suvenira, mada nam nije ja-sno zbog ~ega u na{em paviljonunisu prodavani suveniri iz BiH.Ona je u [angaju vedrila i obla~ila- kazao nam je na{ sagovornik.
Ogromne sume
Dodaje da su organizatori dele-gacijama svih zemaljana na ko-ri{tenje dodjeljivali automobile, aonaj koji je dodijeljen Sekciji BiH,vozila je Ljudmila. Na{ sagovorniktvrdi da niko drugi nije mogao do-biti taj automobil.Ka`e da se Jovanovi}, s dvojicomprevodilaca, od kojih je jedan iz Sr-bije, jo{ nalazi u Kini i da i dalje ne-namjenski tro{i bud`etski novac.- Smije{no je da su sobe, odno-sno apartmani u hotelima pla}anibasnoslovnim sumama novca, po1.200 eura. Konkretno, Jovanovi} jebio smje{ten u ~etverokrevetnojsobi koja ko{ta vi{e od 2.000 eura.Navodno nema para, a jo{ tamopla}aju tri sobe - ka`e na{ sagovo-rnik, tvrde}i da je delegacija BiH~ak i iznajmljivala sobe u kojima ni-ko nije boravio.Tvrdnje ovih navoda ju~er smopoku{ali provjeriti i u Vije}u mini-stara, gdje nam je re~eno da o ovojtemi mo`e govoriti isklju~ivo Zo-ran Jovanovi}, koji se iz [angajavra}a tek krajem mjeseca. S njimnismo uspjeli stupiti u kontakt niputem mobilnog telefona koji ko-risti u Kini.
 B. TURKOVI]
 Paviljon BiH u [angaju: Brojne nepravilnosti 
- Jovanovi} se pona{ao kao deje sve njegova babovina. Svakiput kada bi ga neko ne{to pitao,odgovarao bi da ga nije briga, damu niko ne mo`e ni{ta, jer je ve-liki prijatelj sa {efom [piri}em -ka`e na{ sagovornik.
Prijatelj sapremijerom
Na{ sagovornik ka`e da BiHzbog lo{e organizacije jednostavnoni{ta nije postigla u Kini.- Iako su u [angaju bili ljudiiz cijelog svijeta, nijedan privre-dnik nije sklopio nikakav posao,kao {to su to ~inili oni iz Srbije,Hrvatske, Makedonije ili CrneGore. Sve ostale zemlje iz biv{e Ju-goslavije, naime, dovodile su svo-je privrednike. Ali, o~igledno je dasu u [angaju sklapani poslovi za Jovanovi}ev privatni d`ep - ka`ena{ izvor.
Poslovi za privatni d`ep
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,9. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
 avaz.ba)
D`aba Had`osada trlja ruke
Samo jedan mrki pogled slovenskog carinikamo`e na du`e vrijeme zape~atiti sudbinubezviznog re`ima odobrenog na{oj zemlji
Ho}e li bh. gra|ani odluku o liberalizaciji viznog re`ima zlou-potrijebiti ~im stupi na snagu, zavisit }e od sklonosti svakog vlasni-ka bh. paso{a pojedina~no.Prijetnje EU da }e svaka zloupotreba biti u startu ka`njena i svesilne kampanje i poja{njenja o pravilima vizne liberalizacije ne}ezna~iti ni{ta ako svako od nas sa sobom ne bude na~isto da je nje-gov odnos s Evropom jo{ u statusu pripravnika.Treba znati da samo jedan mrki pogled slovenskog carinika mo`ena du`e vrijeme zape~atiti sudbinu bezviznog re`ima odobrenog na{ojzemlji.Izvjesno je da }e bh. gra|ani narednih mjeseci pohrliti put evr-opskih zemalja. Jedni samo da malo prohodaju po tu|em asfaltu, dr-ugi da obi|u prijatelje i rodbinu, tre}i da zarade koji euro nacrno,~etvrti da obi|u mondenska odmarali{ta i skijali{ta...Na put ka EU krenut }e sigurno i oni kojima su i do sada vizebile najmanji problem i koji su i po BiH i po Evropi godinama ra-dili ono {to nisu smjeli i trebali - krali, lagali, {vercovali, `enili se iudavali za novac...Prava mora zbog navale zahtjeva azila sru~ila se na pojedine evr-opske zemlje nakon vizne liberalizacije Srbiji i Crnoj Gori. Kao ra-zlog bje`anja iz zemalja ro|enja, u skoro 90 posto slu~ajeva navodi-li su „diskriminaciju po osnovu seksualne sklonosti“ kojoj su, tobo`e,bili izlo`eni u svojim dr`avama.Ima jedan primjer grupe Roma iz ^a~ka koji su njema~kom po-licajcu u Minhenu, nakon {to ih je uhvatio da prose, umjesto obja{nje-nja za{to to rade, priprijetili da ih ne dira jer „mi smo pederi“.Naravno, nisu samo srpski Romi na vrijeme razabrali kako da sebez velikog truda domognu evropskog grunta. Sada je svoju prili-ku vidio i Had`o iz okolice Kladnja.Had`o je onaj koji je godinama bio glavna provodad`ika polu-mrtvih njema~kih baba {to su se uz naknadu od desetak hiljada ma-raka vjen~avale za bosanske mladi}e, a oni zauzvrat dobivali radnei boravi{ne dozvole u toj zemlji. E, sada on zadovoljno trlja ruke isprema se na put kako bi slobodno u EU nastavio svoj biznis.Put bez viza u zemlje Evropske unije gra|ani BiH su ~ekali be-zmalo dvadeset godina. Na zloupotrebu tog prava ve}ina nije spre-mna. Bilo bi dobro kada bi one koji jesu slovenski grani~ari znaliprepoznati. Nadajmo se da i ho}e.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
U organizaciji krovne evropskepolicijske organizacije Europol, u Sa-rajevu je ju~er po~eo trodnevni radnisastanak ekspertne grupe zapadnogBalkana i Turske (WeBTEG), koji jeokupio tu`ioce te policijske i fore-nzi~ke eksperte iz oblasti krivotvo-renja novca iz zemalja zapadnogBalkana i Turske, javila je Fena.Glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiHMilorad Bara{in kazao je kako je ci-lj ovog sastanka da se, na putu pr-ibli`avanja standardima EU, pobo-lj{aju kapaciteti zemalja regiona zaborbu protiv raznih vidova krimi-nala. Bara{in je dao punu podr{kuradu ove ekspertnegrupe, cijene}i da}e se kroz njen radi saradnju unaprije-diti borba protivkrivotvorenja no-vca i drugih vido-va kriminala.
 Bara{in: Podr{ka radnoj  grupi 
Skup predstavnika zapadnog Balkana i Turske
Eksperti razmatraju problem
krivotvorenja novca
Katastrofalne posljedice kli-zi{ta u Bogati}ima, koje bi uskoromoglo ugroziti `ivote i imovinu br-ojnog stanovni{tva u dijelovimaTrnova i Ilid`e, mogle su se spri-je~iti jo{ prije pola godine da na~elu „Elektroprivrede BiH“ (EP-BiH) nisu bili eksponenti energe-tske mafije koju predvodi genera-lni direktor Amer Jerlagi}, sazna-je „Dnevni avaz“.Procjenjuju}i, naime, da biobru{avanje hiljada tona zemlje urijeku @eljeznicu moglo ugrozitibranu HE Bogati}i i izazvati opa-sni plavni val, sarajevska kompa-nija @GP ponudila je „Elektro-privredi“ projekt potpunog sani-ranja klizi{ta, {to bi sprije~ilostra{ne posljedice.
Kompletan paket
No, Jerlagi} i njegovi politi~kinalogodavci bili su zaokupljenipredizbornom kampanjom Strankeza BiH i potpisivanjem desetina vr-ijednih ugovora putem kojih su segomile novca izvla~ile iz profitabi-lne dr`avne kompanije, pa ih ovajva`an projekt nije interesirao.Ove informacije potvrdio je ju~erza „Dnevni avaz“ generalni direktor@GP-a Asim Nani}, isti~u}i da je na-jve}e klizi{te u ovom dijelu Evropemoglo biti zaustavljeno.- Ponudili smo im studiju i re-alizaciju kompletnog projekta,odnosno izvo|enje radova. Planir-ali smo postaviti debele konstrukci-je i plo~e da sa~uvaju potporne zi-dove, ali su oni sada sru{eni. Proje-kt smo ponudili 24. juna ove godi-ne, dakle {est mjeseci prije katastr-ofe. Projekt i radovi trebali su ko{ta-ti 2.529.000 KM. Sada se to klizi{tene mo`e rije{iti bez osam milionaKM! „Elektroprivreda BiH“ je-dnostavno se oglu{ila - pri~a Nani}.
Tri smjene
Dodaje da je bilo predlo`eno daradnici @GP-a na klizi{tu rade u trismjene kako bi se spremno do~eka-le prve ki{e. U cijenu su bile suuklju~ene i velike police `ivotnogosiguranja za sve radnike uk-lju~ene u projekt, jer se radi o po-slovima opasnim po `ivot.- Sagledali smo detaljno cijeli tajproblem i dali odgovaraju}u cijenu.U „Elektroprivredi“ su mislili da sa-mo `elimo preko no}i ostvariti ekstr-aprofit. Nisu shvatili da je klizi{te ve-oma opasno i da mi nudimo pravorje{enje - ka`e Nani}.
 F. VELE
Putem linija Stranke za BiH u„saniranje“ klizi{ta u Bogati}imauklju~ena je sarajevska „Hidro-gradnja“. Ta firma ponudila je daza samo 200.000 maraka rije{i pr-oblem. Iako je cijena bila prihva-tljiva, ni{ta nije ura|eno.- „Hidrogradnja“ je pravilaneke nasipe da bi izvr{ila kontr-ateret. To je bilo smije{no, jerni{ta nije ura|eno. Naravno, te pa-re su ba~ene. Radnici „Hidro-gradnje“ radili su dva-dana, vidje-li da im ne ide i oti{li. Sada tamoniko ne radi ni{ta, a klizi{te pri-jeti. U EPBiH su se napravili pa-metnim i evo do ~ega je do{lo -istakao je Nani}.
Posao dat „Hidrogradnji“
 Bogati}i: Stravi~ne slike s najve}eg klizi{ta ovog dijela Evrope Jerlagi}: Nevjerovatan bezobrazluk 
SKANDALOZNO
Katastrofa mogla biti sprije~ena
Jerlagi} odbio sanacijuklizi{ta u Bogati}ima!
Obru{avanje hiljada tona zemlje moglo biti sprije~eno za 2,5 miliona, a sada jepotrebno skoro osam miliona maraka
Projekt ponu|en 24. juna

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Erna Arslan liked this
adisolutions liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->