Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cp. Senzori, Trad., Sisteme Multisenzoriale

Cp. Senzori, Trad., Sisteme Multisenzoriale

Ratings:
(0)
|Views: 413|Likes:
Published by mcbone3

More info:

Published by: mcbone3 on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
1
Capitolul 1SENZORI, TRADUCTOARE
Ş
I SISTEME MULTISENZORIALE1.1. Introducere
De multe ori, no
ţ
iunile de
traductor 
 
ş
i
 senzor 
sunt considerate ca fiind similare.Riguros vorbind, cele dou
ă
no
ţ
iuni au semnifica
ţ
ii distincte. Cre
ş
terea complexit
ăţ
iisistemelor de m
ă
surare
ş
i control, dar 
ş
i necesitatea evalu
ă
rii calitative
ş
i/sau cantitative aunor m
ă
rimi fizice cu o distribu
ţ
ie spa
ţ
io-temporal
ă
au condus la apari
ţ
ia
ş
i dezvoltareasistemelor multisenzoriale.
1.1.1. Traductorul
Acest termen deriv
ă
din cuvântul latinesc “transducere”, care înseamn
ă
“a transfera”.
Traductorul 
este un element func
ţ
ional tipic din structura sistemelor automate, reprezentânddispozitivul care converte
ş
te o m
ă
rime fizic
ă
proprie unui sistem, într-o m
ă
rime (de obiceielectric
ă
sau pneumatic
ă
 
ş
i cu un domeniu de varia
ţ
ie calibrat) apt
ă
pentru a fi recep
ţ
ionat
ă
 
ş
iinterpretat
ă
cantitativ de echipamentele de conducere.Pentru realizarea func
ţ
iilor traductorului, sunt necesare opera
ţ
ii de conversie ainforma
ţ
iei
ş
i transform
ă
ri energetice, bazate pe energia dezvoltat
ă
de m
ă
rimea din proces sau pe cea furnizat
ă
de sursa auxiliar 
ă
. Structura general
ă
a unui traductor [10-6, 10-10], prezentat
ă
în figura 10.1, con
ţ
ine elementul sensibil (ES), adaptorul (Ad)
ş
i, op
ţ
ional,elementul de leg
ă
tur 
ă
pentru transmiterea semnalului (EL)
ş
i sursa auxiliar 
ă
de energie (SAE).
 Elementul sensibil 
(detector, captor sau senzor) reprezint
ă
componenta primar 
ă
, caredetecteaz
ă
m
ă
rimea fizic
ă
 
 x
pe care traductorul trebuie s
ă
o m
ă
soare. Este detectat
ă
numaim
ă
rimea
 x
 
ş
i se elimin
ă
sau se reduc (la un minim acceptabil) influen
ţ
ele exercitate asupra eide celelalte m
ă
rimi care ac
ţ
ioneaz
ă
în mediul de func
ţ
ionare al traductorului. M
ă
rimea deintrare modific
ă
starea elementului sensibil, aceasta presupunând un consum de energie.Modificarea de stare const
ă
în apari
ţ
ia unui semnal la ie
ş
irea ES sau varia
ţ
ia unor parametri dematerial ai acestuia; în al doilea caz se genereaz
ă
un semnal de ie
ş
ire numai consumându-se oenergie extern
ă
de activare, care este asigurat
ă
de blocul SAE.Figura 10.1Structura general
ă
a unui traductor ES - element sensibil; EL - element de leg
ă
tur 
ă
; Ad - adaptor;SAE - surs
ă
auxiliar 
ă
de energie.
 Adaptorul 
 
(Ad) are rolul de a adapta informa
ţ
ia ob
ţ
inut
ă
la ie
ş
irea elementului sensibil,la cerin
ţ
ele impuse de aparatura de automatizare care o utilizeaz
ă
. Adaptoarele secaracterizeaz
ă
printr-o mare diversitate a elementelor constructive de intrare, care asigur 
ă
ESELAdSAExy
 
1. Senzori, traductoare
ş
i sisteme multisenzoriale2 preluarea semnalelor provenite de la elementul sensibil. Aparatura standardizat
ă
deautomatizare include adaptoare care con
ţ
in elemente constructive comune la ie
ş
ire, astfel încâts
ă
se genereze semnale unificate, indiferent de tipul sau domeniul de valori ale m
ă
rimii deintrare.Structura func
ţ
ional
ă
simpl
ă
a traductorului con
ţ
ine numai elementul sensibil
ş
iadaptorul. Unele particularit
ăţ
i func
ţ
ionale, tehnologice sau economice impun includerea unor elemente auxiliare, care sunt de dou
ă
tipuri:
 
elemente de leg 
ă 
tur 
ă 
 ,
folosite pentru transmiterea c
ă
tre adaptor a modific
ă
rii de stare aelementului sensibil; ele realizeaz
ă
conexiuni electrice, mecanice, optice sau de alt
ă
natur 
ă
;
 
 surse auxiliare de energie,
care asigur 
ă
energia necesar 
ă
conversiilor de semnal care se produc în elementul sensibil
ş
i în adaptor, f 
ă
ă
s
ă
altereze performan
ţ
ele impusesemnalului de ie
ş
ire al traductorului.În func
ţ
ie de natura semnalelor furnizate la ie
ş
ire, traductoarele (folosite înautomatiz
ă
ri) se împart în
electrice (electronice)
 
ş
i
 pneumatice
. Dup
ă
forma de varia
ţ
ie întimp a semnalelor de ie
ş
ire, traductoarele sunt
analogice
sau
numerice
.De obicei, traductoarele folosite în automatiz
ă
rile industriale au semnale de ie
ş
ire cuvaria
ţ
ii într-o gam
ă
fixat
ă
, indiferent de domeniul de valori ale m
ă
rimii de intrare. Apareastfel posibilitatea tipiz
ă
rii celorlalte elemente din sistem, care, în asemenea condi
ţ
ii,func
ţ
ioneaz
ă
cu
 semnal unificat 
. Tipizarea permite producerea în serii mari a aparatelor deautomatizare, modularizarea, inter 
ş
anjabilitatea
ş
i interconectarea comod
ă
a diferitelor componente ale sistemului etc.Principalele
 semnale analogice unificate
, furnizate de traductoare, sunt urm
ă
toarele:
!
 
curent continuu: 0,5-5 mA, 2-10 mA sau 4-20 mA;
!
 
tensiune continu
ă
: 0-10 V, 0-20 V sau -10...+10 V;
!
 
 presiune (aer): 20-100 kN/m
2
.
1.1.2. Senzorul
Senzorul 
poate fi considerat ca o parte a traductorului numai dac
ă
este similar elementului sensibil al acestuia. Dezvoltarea robo
ţ
ilor 
ş
i realizarea unor instala
ţ
ii desupraveghere
ş
i control complexe au condus la asocierea unei alte semnifica
ţ
ii no
ţ
iunii desenzor. Robo
ţ
ii au un caracter mai mult sau mai pu
ţ
in antropomorfic (tind s
ă
capete însu
ş
iriomene
ş
ti), în func
ţ
ie de gradul lor de dezvoltare. Ca urmare, pe lâng
ă
facilit
ăţ
ile de ac
ţ
ionare,ace
ş
tia sunt dota
ţ
i
ş
i cu sisteme de culegere a informa
ţ
iilor referitoare la starea intern
ă
sau lacea a mediului de operare. Elementele (încorporate în aceste sisteme) care au capacitatea de aasigura informa
ţ
iile respective, într-o prim
ă
form
ă
, deci au capacitatea de a substitui elementeale sim
ţ
ului uman, poart
ă
numele de
 senzori
. Cuvântul “senzor” provine din latinescul“sentire”, care înseamn
ă
“a sim
ţ
i”.În concluzie, traductoarele achizi
ţ
ioneaz
ă
informa
ţ
ia într-un anumit loc, într-un anumitmoment, sub o form
ă
care va trebui interpretat
ă
cantitativ, iar senzorii ac
ţ
ioneaz
ă
într-un câmpde valori, fiind capabili s
ă
furnizeze informa
ţ
ii care s
ă
permit
ă
o apreciere de natur 
ă
calitativ
ă
.Termenul de
 senzor 
a devenit mai frecvent odat
ă
cu dezvoltarea robo
ţ
ilor evolua
ţ
i, precum
ş
ia unor sisteme complexe de m
ă
surare
ş
i evaluare a unor ansambluri de procese sau fenomenecu propriet
ăţ
i caracterizate de o distribu
ţ
ie spa
ţ
io-temporal
ă
, astfel încât se poate face o paralel
ă
cu maniera de percepere asigurat
ă
de organele de sim
ţ
umane. În contextul acestui paralelism cu elementele sensibile ale sim
ţ
urilor umane,
 senzorii
[10-9] sunt acele elemente
 
1. Senzori, traductoare
ş
i sisteme multisenzoriale3sau ansambluri de elemente detectoare care, asociate cu blocurile de prelucrare adecvate, permit ob
ţ
inerea unei informa
ţ
ii pertinente cu privire la un câmp de obiecte sau de fenomene.Un
 senzor 
este un dispozitiv care recep
ţ
ioneaz
ă
un stimul (de natur 
ă
fizic
ă
, chimic
ă
sau biologic
ă
)
ş
i
ă
spunde cu un semnal, de regul
ă
electric, compatibil cu circuitele electronicec
ă
rora îl transmite. Acest semnal poate fi- analogic (tensiune, curent sau sarcin
ă
electric
ă
), descris în termeni de amplitudine,frecven
ţă
sau faz
ă
, respectiv- digital, descris de un cod numeric.Exist
ă
mai multe
criterii de clasificare a senzorilor 
, dintre care, cele mai importantesunt men
ţ
ionate în continuare.
"
 
 Dup
ă 
principiul de func
 ţ 
ionare
exist
ă
senzori rezistivi, capacitivi, inductivi, piezoelectrici,optici, chimici, tensometrici etc.
"
 
 În func
 ţ 
ie de natura m
ă 
rimilor detectate
se deosebesc urm
ă
toarele tipuri de senzori: de pozi
ţ
ie, deplasare, vitez
ă
, accelera
ţ
ie, temperatur 
ă
, presiune, for 
ţă
etc.
"
 
 Dup
ă 
sim
 ţ 
ul uman pe care-l suplinesc
 pot fia)
 
s
enzori tactili
– care sesizeaz
ă
calitativ, dar (uneori)
ş
i cantitativ, prin contact direct cuun obiect, anumite caracteristici ale acestuia: dimensiunile, textura, duritatea,temperatura, umezeala etc.; b)
 
s
enzori acustici
– responsabili cu recep
ţ
ionarea de mesaje sonore, unde acustice,zgomot ce pot caracteriza starea fizic
ă
a unui obiect, fenomen sau proces;c)
 
s
enzori vizuali
– capabili s
ă
capteze imagini, în scopul descrierii bi- sau tri-dimensionale a unui obiect sau a mediului înconjur 
ă
tor;d)
 
s
enzori olfactivi
– destina
ţ
i detect
ă
rii prezen
ţ
ei unor gaze, lichide, arome sau altesubstan
ţ
e într-un mediu, folosind procedee care înlocuiesc mirosul natural.
"
 
 Dup
ă 
modul cum sunt fabrica
 ţ 
i
, exist
ă
dou
ă
mari categorii de senzori,
ş
i anume:a)
 
s
enzori discre
 ţ 
i
, care au o construc
ţ
ie mai simpl
ă
 
ş
i al c
ă
ror rol este mai degrab
ă
de asesiza
ş
i transmite o informa
ţ
ie cu caracter local; b)
 
s
enzori integra
 ţ 
i
, care, din punct de vedere tehnologic, au o construc
ţ
ie maicomplicat
ă
, incluzând
ş
i alte componente de prelucrare a informa
ţ
iei receptate,indiferent dac
ă
m
ă
rimea m
ă
surat
ă
are un caracter local sau un caracter global, din punct de vedere spa
ţ
ial.
"
 
 Din punct de vedere energetic
se disting dou
ă
tipuri de senzori:
 pasivi
 
ş
i
activi
. În cazulsenzorilor pasivi, semnalul electric de ie
ş
ire este produs cu ajutorul unor surse de energieextern
ă
, care pun în eviden
ţă
varia
ţ
ii ale unor parametri electrici de circuit, determinate dem
ă
rimile de intrare. Senzorii activi genereaz
ă
la ie
ş
ire semnale electrice care au asociat
ă
oanumit
ă
energie preluat
ă
de la m
ă
rimile de intrare
ş
i, în principiu, nu necesit
ă
surseexterne de energie.
"
 
 Dup
ă 
natura informa
 ţ 
iei oferite,
senzorii pentru robo
ţ
i pot fi [10-7]a)
 
intrinseci,
dac
ă
asigur 
ă
o imagine a st
ă
rii interne a robotului (de exemplu senzorii carem
ă
soar 
ă
pozi
ţ
ia, viteza, accelera
ţ
ia în cuplele de rota
ţ
ie), b)
 
extrinseci,
dac
ă
ofer 
ă
informa
ţ
ii despre starea extern
ă
a robotului (de exemplu sezoriitactili, de proximitate, vizuali care m
ă
soar 
ă
parametri externi robotului).
"
 
 Dup
ă 
natura interac
 ţ 
iunii cu mediul de operare,
senzorii folosi
ţ
i la robo
ţ
i [10-7]sunta)
 
cu contact 
(senzori tactili sau pentru stres),
 
care permit contactul dintre robot
ş
i unobiect din mediul de lucru, b)
 
 f 
ă 
ă 
contact 
(senzori de imagine, de proximitate, ultrasonici), care asigur 
ă
ointerac
ţ
iune de la distan
ţă
.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Roman Varvarici liked this
Lutu Popp liked this
Lutu Popp liked this
Lutu Popp liked this
Chivu Cristina liked this
Lutu Popp liked this
Lutu Popp liked this
Lutu Popp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->