Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Λουίτζι Πιραντέλο - Η πρώτη νύχτα

Λουίτζι Πιραντέλο - Η πρώτη νύχτα

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by sarafis2008

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sarafis2008 on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2011

pdf

text

original

 
-frrft
TEtt
fENIKH
ETAIPEIAKATA:KEYAN
A.E
Aouizr
fhpovreltro
O
AOYITZI
fllPANrE
nO
(
1
867- 1936),
6poporoupyos
rot
neZoypo<pos,
eivqr o
eEoxorepos
ms rro].xns
orn-
vns
ror
ono rous
onpqvlKorspous
rou
ouyxpovou
0e-
orpou
(Nopn€L
Aoyorexvios,
I
934).
Iuou6ooe
Nopxo
ror Qrloloyio ror opxoe
vo
6npooteuer
rpyo rouqno
22
xpovrov.
H
oxovoprrn
rotoorporpn
rounqrspcl
rou
rov
ovoyrooe vo
Gno6u0eioe ox).npo
oycbvo enrpir,t
ons
rrou
rov tqepe
cos
ra
npoOupo
rns
ouroxrovicrs.
Meoo
o'
clurn
rnv orpooeorpo
eyporJre
ro
Kuprorrpo
pu0roropnpo
rou,
O
ptaxapitnsMaria
llaoxaA(1904),
noun
peyo).n
rouqnnxnon
rov
eneBole
r.os
neZoypo-
qo.
Arolou0nosv
Or
y€por
Kator
vior
(1909),
Ieprottr(I9I2),
H rpanouAa(1915)x.o.
AiU.o
rnv
noyrco
oluo
xoOreproon
0o
m
6cboer
orov
[Irpowei\.],o
ro
0eo-
rpo.
To rupror€pq
epyq
rou,
onou
onorpuord0.dOnxe
ouronou
ovopoomre
nmpowetrhoUos>,
eivor:
hor
ei-
var
(av
aor
voytikte)
(1917),
H n6ovnrns r4)rornras
(1
9
1
7),
OAa oe
xaAo
(1920),
EEr
npooonq
Cmouv
wy
ypaEea
(1921),Eppixos
A'(1922),
Na wuoouperous
yupv
o
u
s
(1922),
An
or.pe
a
w
o
oxeS
ru
Zoupe
(
I
9
3
0)
x.
o.
{$
H
utrrH
BItsATooHKH
Toy
BHMAGAZTNo
xl:rerrsiu
AOXEIX
 
Copyright
ylq
mv
ellnvxn
ytrrilooo
Er66oes
Koorovuitrn
AE,
A0nvq
1
997
.:
EKAO:EII
KAITANIOTH
AE
Zoloyyou
tr1,
A0nvo
106 78
mI
010 3301.208,010 3301.237,
cpo€
010
3842.43r
wvl"w.
kastaniotis.comrsBN
960-03
I924-3
\\
::-a:a:
.'1,1
a:
-.i.
'..1
:1,
.t
.:.t
,
t.a
tt
H
npc^turvuxlcr
Teooepo
orvrovlq.
Teooeoq
vuxttrq.
l
eooepo
Ulooqoplc.
O).q
ono reooepo,
6nlo6n"
l(r outn
mv
npoiro
ms xopou).os Kqpopsvn
Ulo
Belovro
onpe
pcr,
pro
{3etrovrcr
crupro,
pe
rnv
unopovn
ms
opcuxvns, 6ev rcoupoZotov
vG
tn
6eixvEr o-ns
yarovroors.
<QrrDxxqpouxa,
oMo
tillo>.
I(orpe
reivo
rcr
qrorxo
rns
ro
xsplq
ro
Eoonpropevo,
xsplcr
nou
Ooppeis
rtos
rcl'xe
repooer
nnl,qvn
rouirapoyxou,
p'oura
rcl
x€plo nou
Eepouv
ono xoupoon,
epyoZe
otr'Tnv n],ottq
e].mrvn
rooe).o,
crpycr
opycr,
oov
v'ayyZe ro
crylooUsvo
crwi6ropo,
ro
arpoio ooupopouxcr,
xoppor
roppcrtr:
ro
eopspcrro,
rs
eoopnes,
pcil0irves
oles.
H
pio
pcr.l.rotcr,
n
yopn).ro,
ntov
pe
trs
oxpe
s
KsvTnp€vss
ror
pe
qpuwZesouo
qivo
peroEr,
pcrrpro pexprrorco
rn
yn.
Or
d').es rpers
Kr
our€s
UaKprss,
o?rlope).ryorepo Louoo.
TG un).(Dve
o),cr
novo oro
rcpepou encrvoLoypovovrcls,
rclnervn
xor xoproye).oorn:
<ronErvo
pouxo,
dilo
tiprcr>.
To'treye
ouro
n
n
xopcr
rrp€U€
llsoo
orq
xtptcl
KOl
m
rptovn.
<Bpe0mo
povoxn,
povcrxou).a>,ei,eye.<OLo
p'ouro
ro
xepro nou
6ev
rq
vrdOol
mo.
Eyrb
xorcr
on'rn
ppoxn,
eyrb
rono
cil'rov
nho, vq
nlevco
otonorotrl,
om
[3puon,
vo
Eerptrou6iZro
opuy6o-
trq
rqr
vcr
iroZeurrl
ehis
e6rb
n
erei
o-mv eEoxn,
vcr
xqvo
m
6ou),o xor
m
),owZepa.
Aev
nerpoZer,o
Oeos
nou
Eiper
m
Zron
pouror
ro Sorpuo
pou pou'6r,roe6uvopn
n
uyeio. Toocr
€Kcrvc{
flou
rrcr
Eeonoprooo... rrbpo
pnopd
mo
vo
nE0svo.
Kor
o' ouro
rov
oyro ov0prono
nou
nbpoUr
r€p4l€vsl
exci
$n/,a,
ocrv
pe
pornoer
yro
roxopiror
1ros,
pnopdl
vcr
lou
nol:
TnvKopnoou
rnv
crqnoo
oe
xc
),oxeprcr,
6e
0o unoqeper-
Ylorpepcrooa
eydr
yr'
qurn...
Klcrio
ono
xcrpcr...
pnv
evox).eiore>.Kqr
oroumZe
ro
6orpuo
rns
npcrpa
Awovro
lrs
rnv
orcpn
rou
proupou prcrvuirou
ms,
6epevou
xo-
T0l
ctrl'To octYovl.Exeivn
rnvnpepooxe6ov
6e
<porvorov
nos ntov
ourn.
Eror
r'rupevn
pe
toxolvoiprntns,
oou'xo-
ve
pronepiepyn
evrunoon
vo
rnv
qKous
vo
pr-),o
onors ouvnOros. Or
yenovrooes
rnv
ncrrveuove,
rnv sq€pvqv oov
nopoEerypoyro
pipnon.
Allo
n
xopn,
n
McrprooreLcr,
vrupevn
vuqn
p'
evo
qo-
#
To
pftrio
crur6
xopnynOnre
euyevc,tsGno
m
fevrKn
ELrrpeiu
Karoorceudrv
AE
ElK0N0fPAoHtH
E:OOYAA0Y:P.
GAUCHER
{C0NlM0N
ARTISTS)
1
ii.:
rit
&
".,H
{";
a
.T
:F
fEN]KII
ETAIPEIA KA'IA:KEYON
4,F,.
BH
 
AOYITZI
IIIPANTEAAOpspo yKpizo
U€roEavro, Uro
rolur€lsro,
Kql
ro
povri).I
oro
tror1ro,
petoEroro
n
outo,
oeptoyalvtopeoo
oro
6r,rlrouorrro
roxronotnpivo
ooo
to
6uvqrov rotruupo
yto
to
yeyovosrns ngepos,
n
Mo-
proo'reLo
Lornov,
B).enovros
vo
xtroiet
npovo,
Eionooe
rt
qurn
oe
l,uypous.
<Moprocne,
Moproort,
po
rt
xovets;>
Or
yerrovrooes
npOov
oles
yupr,l
rns
npoOuu€s,
yrcl
vo
net n
ro0epto
to
6txo
ms.
<E,
r
roves
erei;
Ae
xqipeoor;
Inlrepo
6ev
xtroive.
Etpers nleve;
"Ercoto)Jpes
pelop<olicrs
6ev
nln-
prbvouv
ro
xpeos
ptosuewopos'i>.
<keqropor
rov
rrortpo>,
eine n
Moptooretrops
to
npoocDrlo
xpupptvo
oto
xsplo.O
nor€pos
eixe
reOovet
npw
e<pto
xpouo
ono
roro
0ovqro.
Teldvns oto
),tpovt,
eByotve
pe
rs
popres
wneprvnnepnolio.
Mto
wxro
pe
Ouello, nBopro
nnyole
orpn
oxpn ottsoKrfs,
ovq-no6oyuproe
rc
tnettqeEoqoviomre
U€
rousrp€ts
owpes
nou
mv o6nyouoov.Hrov oxolrn oloZrilwqvn
n
ovopvnon
exeivou
tou
vouoyiou
o'o),o rov
Koopo
rns 0qlqooos.
KotOupouwor
nols n
Moptoote).o,
tptxovros
pe
m
povorns,
pe
ro
xtpto
ovoxtq
mov
ospo,
olotru(o-vrqs
Kol
ptoo
mrs
otoles
qno
rq r0poro
nou
eouoZcl
novrD
orq
Bpoxro,
6in).o
txov
xotvoupro
h-
pevoBpoxiovo
nou rovco
rou
reitovrov
ro
rpio
mc'rpoto
tc,lv
nvtypevolv
(rous
eixov
Byo.).e
r
pero
ono
tprbv
qreprbv
onetrmolreves epeuves),
qvri
lonov
n
MoptocniLo
vo neoet
yovolorn6inlq
cno
m6-
porou nor€po rns,
elrele
nerpo4revn
pnpos
o'evq
d\lo
mdpo,
Usrct
xsprct
olqup(r)lrtvo
t
tovrrr
oto
cnnOos
xor
rl.rr0upiZovtos
:
<C),
oyonn
pou,oyonnpou!
0,
ucos
eytves
etot!>
HpopoAvrovro,
or ouyyeveis
rou
veopou nvrypevou
n
oLos o
Kooplos
nou
'xt
rprlrr,
r<oro].tl-
oov
pnpocno
o'
qurn
rnv
onpoopevn
onoxol,u{.rn.
Kt n
pnupo
rou
uvtypevou,
t
tou
ovoltoZolovt
Tivo
Inoptr
(npoyporxo
xpuoo
oyopr,
o
ronpevos), orouyovtos
m
vq
leet
er<lt,
cuttrrorre
opeor,rs
Tq
x€pto
rns,
Tnv
nnpe
mnv
oyroLro rns,
Tnv eoqrEe
oro
omOos
6uvotq,
Ilopouoirt
t)),rDv,
oqv
ytovo
mv
rover
6xn
ms,
6rxn
ms
xr
Exeivou,
rou
verpou
yrou,
ror
rptilvo€e
pt
f
no
rprrrvrirrou
own-
xnoe
ols
nepo:<Kopnpou!Kopn
pou!>
fl
ouro
trilpo
or
yarovloors,
oKouyowosvq
Leer
n
Moptoote).o
<Oupn0nxo
tov
Itctttllrt>,
owoM.q-
Eqv
tvqpltlrlro
rorovonons, ouplovrilwos m
ou,rnntrq. Oxt,
6ev
exlotye
yto
tov
tunr.ptt
tns n
epn-pnn
xoneLo.'H
ior,ts
erlorye
yrorioxerprorov
nc'rs
ov
Zouoeo
uorepos rns,
6e
Oct
'xrtirxrci
pto
re-
rotoltoipo,qum
nou
rdpo om
povo
ms,
erot
onos
eixov
to
npoyporo,
rpotvotov
lttyit,\tt
r0xn.
flooo
xperoornKt v' oyc)vrolei
n
popo
Awovlo
ylct
vct
vtrnoet
ro
neiopct
rns
Kopns.
<Me
BLenes,eiporypro
mo. fleprooorepo 6oopsvn
oro
0ovoronopo
orn
Zon.
ll
ehriZus;
ll
0o
ro-
vers
ouprolrovoxn,
x,lpis
Bonoero,
orous
rtwt
6popous;>Nor,n
povo
eixe
6ixro.Ai\),ous,
o1tc,rs,
uuoloytolrous
exove
n
Moprootei.cr
on'tn
peptorns.
Inou-
6oios ovrpos,
vor,
ouros
o 6ovAouirZr
Kipxo
nou
0e).Gv
vo rns
6rboouvyroouZuyo,
6e Leet
oxt,
ql-
lo
yeposoxs6ovxor
emnl,eov
xnpos.
Sovonowpeuorov
o
roxopoipns,petoqno
tvq
xpovo
Uofus
xrpeios,
rlto
nolu
ono ovoyxnnopoono oyonn.
frori
eixe
ovoyxnono
pro
yuvdiKo
erei
nqvo,
vo npooexet
to
oilu
Kqr
vo
rou
UoY€l-
peuer
ro
Bpo6u.Nor,
yr'ouro
rovrpeuotov.
<E,
xot
I
oe
voroZer
€otvo;>
ms
eixe
onovrnoet npovo
tns.
<Auro,
ovdOetq,
npeuet
vo oou
6i-
ver
oryoupro.
k€rpreror
oov
loyxos
ovrpos.
ftpos;
Oute
oopovto
xpovrbv
6ev
eivot
ox61rn.
Ae
0o
oou
),eirl.rer
nor€
dnoro.
Exer
tvo
proOo
rxoOepo,
pto
roln
6outrerq.
fltwe
hpfteslnv
llpspcl.
kern
ruxn>.
<Not...c'rpoiq6outrero, c,lpoio6ouLeto>.
H
IIPOTH
NYE6rb
nrqv
ro
qrono.
Hpopo
Awovrq
ro
eixe
xoroloBer
qn'tnv
opxn:
ro
ei6os
ms
6ou).etqs
rou
Kiprxo...
Kor
prcr
Uspo
rouMoyrou,
oum
n epnpn
povonpooroLeor
UsplK€s
yetrovtooesyto
tvov
nepino-
to
erei
nqvo,
oe
reivo ro
$ntrrrryonou 6eoroZe
o'otro
ro
xcrlpto.O
6ovAouirZrKiprxo,
on'ro
xayretro rou
pxpou
oonpouverpororpeiou
nou EeupoBoi\).er
erei no-
vrrl,
poxproono ro
x0rpro,
ge
tn 0oloooo
pnpooro
rou
Kot
rnv
eEoxn
niocD,
pols
ei6e
m
ouwpo-
rprorc,w
yuvorxrbv
rrs npooxo.),eoe
vonepooouvpeoo.
<Bl,enes;Aeveivqr
dnorq.
Oqiveror
oov
evos
xnnos
pe
noltroloulou6tq>,
six€
ner
npopo
Avto-
vro
orn Moproor€).q
ro0ds
nepr6roBoZov
tov
oyroolrevoexeivo
rono.
<Aou),o06tq
rou
6e
popoi-vowornors.
Kr
e6rbyupc'r,
otro eEoxn.
fepves
Liyo
on'ro
royretro
Kl
€xas o'to uo6to oou
oLo
to
xr,lpro.
Axous
rn
rpooopio rous,
ns
rpolves. Kr
ei6es
r
apoio,
oonpn
xopctpoutro,
rooopn,
oepo-
rn. To
Bpo6uxtreives
rloprq
Kor
nopo0upo, ovopes
rn
],opno xt
eioqt
onir
oou:
evo
olin
oov
o),cr
r'
o.Itro...Tr
nos
ror oreqreoor!>
Kor or
yerrovroots
on'm
pepto
rous:
<l(orBeporo.Kr
enetro,
olq
eivqt
ouvnOetq.
Metq ono
xqvq6uo
pipts,
6e
0o oouxqvet mq evru-
noon.
Or
verpoi, oro
roro
rotol,
6ev
nerpcrZouv
Kovtvo.
An'rous
Zc,rwqvous
vo
rputroyeoot,
ro-
piror pou.
Eo0
nou
eioor mo
pxpn
onopos,0o
pos
exes
oles
e6d
rowo
oou
l-uq Ulct
os triyo.
Au-
ro
eivor
ro
peyolo
"odu',
n
eou
0o eioot n oxo6eouotvcl
Kol
n
roln
pos
rputroros>.
Ereivn
n
mioreQn
erei
novro,
rnv
rrrpoio
ereivn
poytottxn
pepo,
eixe
peivet
mnv
rcop6to
ms
Mct-
proore),o
oqv
tvo
nopnyopo
opopo
roro m
6topreta
touewexolrnvou
oppoBtbvo:
o'oum
npo-
flpex€
Us
m
oxerl-rn
rs
cilpes
rns
one).rnoiqs,
t6ios
otov
epxotov
to
ppo6u
n
n
rop6to ms
0)l-
Botovxor
erpepe
ono
eopo...
IxoumZe
oropnro 6orpuo
rns,
orov
o 6ovAouirZr
Kipxo
nopouotocnnre
o'rnv
nopto
pe6uo
te-
poolo
xounoyl,uro
rorco ono
m
pooxciln.
Kt
nrov
oyvrbptcnos.
<flovoyro;rou!>
rpdwoEe
n
polro
Awovtq.
(IIds
yivou
etot,
xplotlovs
Uou;><Eyrb;
A... vor. To
yevrcr,e;>
onownoe
o 6ov
AouirZt
p'
tvo
oxvo
xopoyelo
rou
rou
erpeps
novr,t
oro xeiln ro
xlopo
ror ooopro.
Aev
nrov
outrrils Eupropevos
o 6ov AouirZr,
nrov
Eeneroroopwos.Eixov
€eptZro0ei
exeivo
ro
yt-
vro
on'rq
poOoutropdvopoyoutro
Kol
rou
e6tvov
trilpoyto
otln
y6oppevouyepo-tpoyou.
<Eyrb...eyrb
rou
ro
Euproo>,
Btoornrevo
enelrBer
olo
t€or.Un
n 6ovo
Nellq,
n
o6etrrpn
rou
Yo-
pnpou,
xowpn
rt
ovqt6s0rorn.
Eixe
rqro
ou'ro
ooh
ms
peprxes
pnoril,res
rorpuoivowos
rpovnxe
m,ls
0o
emqveo),o
to
xorpo
ms
xolropou),ospexeivo
ro
pero€evro
rns
<popepo,
npootvo
pmZeli,nou
rpouprpouptZe
oov
or
wprBovr.
Tnv
oxotrouOouoe
o
ouZuyos,roxvos oov
rov
6ovAouitZt,
roropouptoptvos rot
otc'rnnlos.<Aoxnpo
erovo;>
ouvrxlor
ourn
rcone).eu0eprb0nKt
on'ro
ootrt
ms.
<flpenetvq
ro
rtt
n
wrpn.flou
eivqr;
Koirq,
AouirZr,
r],oiet.
Ito').eyo
eyril.
Exers
6ino,
xopitot
pou,opynoolre
notru.
Otoi€t-po
6mo
oou,AouirZr. No
Eupronb,
vo
Unv
€uprorril...6uo
rbpes
pixprv'onorpooioet.fles
pou,
6e
oou
<poivetor
mo
veos
etot;
M'ouro
ro
6eppo
ro
oonpo
mv
npepo
tou
yupou...u
<Mo
0q
r'orpnoalvo
peyo-trrboer
noh>, eire
o Kiprxo
6toromowos mv
o6e),rpn
rou
Kor
rotrqZo-
vros
m
vu<pn
Otrrpp€vo.
<Qoivoltoty€pos
outr,rs
n drlcos...
rt
entnleov
ooxnlros>.
<O
owpos
eivor
ovrpos,
yoi6oporo.
Aev eioot oute r,rpoiosoure
ooxrpos>,
einen
o6e),qnrou oyo-vorcuolrevn.<Koirq,
opos,
to
xotvoupto oou
rootoupt, ro
)eprooes
xrol,os!
Kpipo>.
Kr
opxroe
vq
rou
6iver
ror
xrumes
nqvo
oro
lrovirco
yro
vo
rrvoEer
m
Zoxopn
uou
'xt
oropnioet
qn'us
nooresu€oo
oro roud,
nou
xpotouoe
oxopn
oro
xtpto.
$
*r:.a.,;nlrr+
FTEKfENIKH
ETAIPEIA
KATA>KEYQN
A.E
onreg;,#aa
f!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->