Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Duke University Press Fall 2011 Catalog

Duke University Press Fall 2011 Catalog

Ratings: (0)|Views: 379|Likes:
new and forthcoming from Duke University Press
new and forthcoming from Duke University Press

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Duke University Press on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

 
FJJAY # MJTVGOLY Y^VKGE # YTHHDV 6>??
TGKSDVYKP[ ^VDYY
@ T A D
 
edgdvol kgpdvdyp
 O`oh‛y Ekcp,
Ivddib ?
Itppkge Oivjyy Hd`ko,
HiLdj` og` Atdg}lk 6
Ivdopksd Lkidgyd,
HiLdj` og` @kIjlo 9
 O Rkiogo Ij`dr jc Ibogekge Ijgyikjtygdyy,
Hjvoeo 0
^vksopd Fj`kdy, ^tflki Pdrpy,
Bjlljuo{ 4
Dgoipkge Jpbdvy,
Yhkpb 3
 O`vkog ^k~dv,
Fjuldy 3
D{dHkg`d`,
 Mjgdy 5
Pbjhoy Akgao`d,
Fj{log 2
Drpvo*Jv`kgov{,
Fty}da ;
@dykegkge Itlptvd,
Folyohj ?>
Pbd Moiqtdlkgd Vjyd Vdo`dv,
Vjyd ??
Pbd Yvk Logao Vdo`dv,
Bjlp ?6
@tvboh Ijtgp{,
Og`dvyjg ?9
Pbd ^oyp Ky ^vdydgp,
Ogpjgoiikj og` @klljg
 
?9
oykog ohdvkiog ypt`kdy
Pbd Fdotpkctl Edgdvopkjg,
Pt ?0
 Okvfjvgd @vdohy,
[ogj ?4
Pdvvkc{kge Htylkhy,
Vogo ?4
edg`dv ypt`kdy
Ub{ Ypjvkdy Hoppdv,
Bdhhkgey ?3
eo{ # ldyfkog*qtddv ypt`kdy
 Ocpdv Ydr:,
Bolld{ og` ^ovadv ?3
_tddv Fjg`y,
[jtge og` Udkgdv ?5
Poikp Ytfmdipy,
@didgo ?5
Eo{ Lopkgj Ypt`kdy,
Bohdy(Eovièo og` Hovpègd} ?2
Yboadyqtddv,
Hdgjg ?2
itlptvol ypt`kdy
Pbd Itlp jc ^bovhoijlje{,
@dEvog`~vd ?;
Ydijg` Ujtg`y,
Vdgpyibldv ?;
Kgpdvy~dikdy,
Lkskgeypjg og` ^tov 
 
6>
Eljfolk}kge Ocebogkypog,
 Molol}ok og` Mdccdvdyy 6>
Pbd Ivdjlk}opkjg jc Pbdjv{,
Lkjggdp og` Ybkb 6?
Khhogtdl Uolldvypdkg og` pbd ^vjfldh jc pbd Ujvl`,
^olthfj(Lkt,Vjffkgy, og` Pogjtabk 6?
 Ocvhopksd Vdoipkjg,
Iovvjll
 
66
@kekpol @dykvd,
Bogyjg 66
ogpbvj~jlje{
Lkcd Ukpbkg Lkhkpy,
 Moiayjg 69
 Skjldgid kg o Pkhd jc Lkfdvopkjg,
@jgboh 69
Gdu Jveogy Ukpbkg Ty,
Yogol 60
Vd~vj`tipkjg, Eljfolk}opkjg, og` pbd Ypopd,
Fvjugdv og` Yovedgp 60
ibkiogj*o ypt`kdy
K‛h Gdkpbdv Bdvd gjv Pbdvd,
]osdllo 64
Fjv`dv @kldhhoy,
Hjvo 64
htyki
Ftdgo Skypo kg pbd Iltf,
Foadv 63
Fvo}klkog ^j~tlov Htyki og` Ikpk}dgybk~,
Osdlov og` @tgg 63
lopkg ohdvkiog ypt`kdy
Ujvaybj~ jc Vdsjltpkjg,
 Mjbgyjg 65
Pbd Vtkgy jc pbd Gdu Ovedgpkgo,
Bdold{ 65
Pbd Oklkge Ikp{,
Ovhty 62
Pbd Ypvteeld cjv Hok}d,
Ckppkge 62
Pvosdlkge cvjh Gdu Y~okg pj Hdrkij,
Iovvdvo 6;
Louy jc Ibogid,
Ibo}adl 6;
Fdpuddg pbd Etdvvklloy og` pbd Ypopd,
Vohèvd} 9>
Yditvkge pbd Ikp{,
J‛Gdkll og` Pbjhoy 9>
Pbd Olltvd jc Lofjv,
@vkgjp 9?
dgskvjghdgpol ypt`kdy
Fd{jg` pbd Yoivd` Cjvdyp,
@jsd, Yomkyd, og` @jjlkppld 9?
kg`kedgjty ypt`kdy
Vdijegkpkjg J`{yyd{y,
Alj~jpda 96
Yjsdvdkegp{, Kg`kedgdkp{, og` pbd Lou,
Ibd{p}, @tpbt,og` Btbg`jvc 96
bkypjv{
Itlptvdy kg Ijgpoip,
Bjdv`dv 99
Dh~kvd kg _tdypkjg,
Ftvpjg 99
Ujvakge Jtp De{~p,
 Moijf 90
Itlptvd` Ypopdy,
Ksoyao 90
Vo`kiol Cjj`uo{y,
Fdg`dv og` ^klibdv 94
~dvcjvhkge ovpy
 Ot`kdgidy,
Ydllov 94
cklh # ps
@ova Fjv`dvy,
Otdvfoib 93
Ijl` Uov Cdhhd,
Ijvfdv 93
Fdlju pbd Lkgd,
Ho{dv 95
Pdldskykjg oy @kekpol Hd`ko,
Fdggdpp og` Ypvoged 95
oykog ypt`kdy
Ibkgdyd Ikvitlopkjgy,
Poelkoij}}j og` Iboge 92
Cjvhy jc Agjuld`ed kg Dovl{ Hj`dvg Oyko,
^jlljia 92
 O~~vj~vkopdl{ Kg`kog,
Vo`boavkybgog 9;
yjikjlje{
Pbd Kgdqtolkpkdy jc Ljsd,
Ilovad 9;
lkpdvov{ pbdjv{
Pbd Lkhkpy jc Cdvjikp{,
Ctiby 0>
lkgetkypkiy
Ypofklkp{ og` Iboged oljge o @koldip Fjtg`ov{,
 Mjbgyjg 0>
gdu mjtvgoly
hkggdyjpo vdskdu,
0?
Edgvd,
0?
dldipvjgki ijlldipkjgy 0?mjtvgoly
06
ydldipd` foialkyp # fdypydlldvy
04
jv`dv cjvh
02
yoldy kgcjvhopkjg # kg`dr
Kgyk`d Foia Ijsdv 
FJJA VDSKDU D@KPJVY‐
Vdskdu ij~{ vdqtdypy ho{ fd cord` pj
";?;+ 322’09;?
jv ydgp pj pbd oppdgpkjg jc ^tflkikp{, @tad Tgksdvykp{ ^vdyy'Oll vdqtdypy htyp fd ytfhkppd` jg ~tflkiopkjg ldppdvbdo`'
 
CVJGP IJSDV OVP=
Pbd Vdo`kge D{d @je'Cvjh
@dykegkge Itlptvd= Pbd Pdibgjljekiol Khoekgopkjg op Ujva
f{ Oggd Folyohj, ~oed ?>'
^ldoyd skykp jtv udfykpd op
 
uuu'`tadt~vdyy'd`t
 
ijgpdgpy
 
?
 edgdvol kgpdvdy
 O`oh‛y Ekc
O Hdhjkv jc o ^oypjv‛y Iollkge pj @dc{pbd Ibtvib‛y ^dvyditpkjg jc Ldyfkogy og` Eo{y
 mkhh{ 
 
ivddib
 Mkhh{ Ivddib, o Tgkpd` Hdpbj`kyp ~oypjv kg Gjvpb Iovjlkgo, uoy skykpd`jgd hjvgkge kg ?;20 f{ O`oh, o ljgepkhd ~ovkybkjgdv ubjh bd lkad` og`vdy~dipd`' O`oh yok` pbop bd uoy eo{, og` pbop bd uoy ldoskge pbd Pbd Tgkpd`Hdpbj`kyp Ibtvib, ubkib bo` mtyp ~vjgjtgid` pbop gj “ydlc(osjud` ~voipkikgebjhjydrtol‘ ijtl` fd jv`okgd`' Bd ujtl` gjp fd ~ovp jc o ijhhtgkp{ pbopdrilt`d` bkh' Ivddib cjtg` bkhydlc kgypkgipksdl{ yt~~jvpkge O`oh, pdllkge bkhpbop bd uoy ytvd pbop Ej` ljsd` og` oiid~pd` bkh oy bd uoy'
 O`oh‛y Ekcp 
kyIvddib‛y kgy~kvkge vyp(~dvyjg oiijtgp jc bju pbop ijgsdvyopkjg pvogycjvhd`bky lkcd og` hkgkypv{'O`oh‛y skykp ~vjh~pd` Ivddib pj vd(dsoltopd bky fdlkdc pbop bjhjydrtolkp{uoy o ykg og` pj vdydovib pbd yivk~ptvol foyky cjv pbd ibtvib‛y ~jykpkjg'Bd `dpdvhkgd` pbop pbd ibtvib uoy hkypoadg, pbop yivk~ptvol pvogylopkjgy og`kgpdv~vdpopkjgy bo` fddg fjpibd` og` `ogedvjtyl{ `kypjvpd`' Oy o Ibvkypkog,Ivddib iohd pj fdlkdsd pbop `kyivkhkgopkge oeokgyp ldyfkog, eo{, fkydrtol, og`pvogyedg`dv ~dj~ld uoy hjvoll{ uvjge' Pbky tg`dvypog`kge ijh~dlld` bkh pj~dvcjvh yohd(edg`dv ijhhkphdgp idvdhjgkdy, ubkib ijgkipd` ukpb ibtvib`kvdipksdy' Ivddib uoy pvkd` pukid f{ Pbd Tgkpd` Hdpbj`kyp Ibtvib, og`, ocpdv pbd ydijg` pvkol, bky jv`kgopkjg ivd`dgpkoly udvd vdsjad`'
 O`oh‛y Ekcp 
ky ohjskge ypjv{ og` og kh~jvpogp ibo~pdv kg pbd tggkybd` ypvteeld cjv ldyfkog,eo{, fkydrtol, og` pvogyedg`dv ikskl og` bthog vkebpy'
VDLKEKJG*EO[ # LDYFKOG YPT@KDY*HDHJKV
 Mtgd
932 ~oedy, ?5 f#u ~bjpjevo~by iljpb, ;52(>(2669(0224(3,
$6;';4pv*©66';;
 
 Mkhh{ Ivddib
ky o cjvhdv Tgkpd` Hdpbj`kyp hkgkypdv,gju vdpkvd` og` lkskge kgVoldkeb, Gjvpb Iovjlkgo'Bd boy ujvad` ukpb hog{yjikol(oipkjg jveogk}opkjgy,kgilt`kge Yjtlcjvid, og kgpdv(cokpb hjsdhdgp ijgcvjgpkgey~kvkptol skjldgid oeokgypldyfkog, eo{, fkydrtol, og`pvogyedg`dv ~dvyjgy1 pbdHdpbj`kyp Cd`dvopkjg cjv Yjikol Oipkjg1 pbd VoldkebVdlkekjty Gdpujva cjv Eo{og` Ldyfkog Dqtolkp{1 og` Cokpb kg Ohdvkio, og jveogk}opkjgujvakge pj dg` vdlkekjg(foyd` fkejpv{' Bd boy vdidksd` pbdCloefdovdv Ouov` cvjh
^CLOE
Gopkjgol1 pbd Bthog VkebpyIoh~okeg Dqtolkp{ Ouov`1 pbd Yokgp Ouov` ~vdydgpd` f{Hdpvj~jlkpog Ijhhtgkp{ Ibtvib, Yog Cvogikyij1 pbd GjvpbIovjlkgo ^vk`d Kgi' Ouov`1 og` pbd Ldd og` Hod Foll Ouov`,~vdydgpd` f{ Pbd Hdpbj`kyp Cd`dvopkjg cjv Yjikol Oipkjg'Bd uoy ydldipd` oy jgd jc 
JTP 
hoeo}kgd‛y “Jtp ?>>‘ kg ?;;2og` ?;;;'
 O`oh‛y Ekcp 
ky gjp ykh~l{ pbd `vohopki, pvtd ypjv{ jc jgdhog‛y ijtvoedjty og` yoivkikol ypog` oeokgyp `dgjhkgo(pkjgol ~voipkidy pbop ldo` pj pbd `dgkol jc ctll kgiltykjg cjv ldyfkogy og` eo{y' Kp ky olyj og kgpkhopd og` ~judvctl ljja oppbd itvvdgp ypvteeld fdpuddg pbd cjvidy jc lkebp og` `ovagdyycjv pbd bdovp og` yjtl jc pbd Ibvkypkog ibtvib'‘‐
VDSDVDG@@V' HDL UBKPD
“K ujtl` lkad pj dr~vdyy o `dd~ `dfp jc evopkpt`d pj Mkhh{Ivddib' Bd ~dvidksd` ubop Ej` ky t~ pj og` pbdg bo` pbdijtvoed pj oip jg bky ijgskipkjg, gj hoppdv ubop pbd ~vkid pjbkhydlc' Pboga Ej` cjv pbd ~vj~bdpy kg jtv hk`yp/ Ho{ Ej`eksd ty pbd ijtvoed pj dhtlopd pbdh/‘‐
VDSDVDG@ MJBGH
I
GDKL
?;22 Eo{ ^vk`d Hovib, Voldkeb, Gjvpb Iovjlkgo' Mkhh{ Ivddib bdl~y iovv{ pbd Voldkeb Vdlkekjty Gdpujva cjv Eo{og` Ldyfkog Dqtolkp{ foggdv' "Vd~vkgpd` ukpb ~dvhkyykjg cvjh
Pbd Cvjgp ^oed
 +'^bjpj f{ Gopolko Udd`{

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Miranda Liu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->