Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HG modificare HG 1897-2006 - 22.07.2010_site MJ

HG modificare HG 1897-2006 - 22.07.2010_site MJ

Ratings: (0)|Views: 719|Likes:
Published by tatiana

More info:

Published by: tatiana on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
HOTĂRÂREA GUVERNULUINr. __________ din _______________ 2010de modificarea a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executareapedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobatprin Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006
 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art. II din Legea nr. 83/2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penalGuvernul României adoptă prezenta hotărâre
ART. I
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1897/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 se modifică şi va avea următorulcuprins:
 
„Regulament de aplicare aLegii nr. 275/2006privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare”2. În cuprinsul prezentului regulament sintagmele intervenţie psihosociaşi Plan deEvaluare şi Intervenţie Educativă şi Terapeutică se înlocuiesc cu asistenţă psihosocială şi PlanIndividualizat de Evaluare şi Intervenţie Educativă şi Terapeutică. 
Art. II
1. Articolul 1 din
 
Regulamentul de aplicare aLegii nr. 275/2006privind executareapedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal se modifică şiva avea următorul cuprins
:
„Prezentul regulament stabileşte modul de aplicare aLegii nr.275/2006privind executareapedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificărileşi completările ulterioare denumită în continuare Lege
.
"2. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:„În cadrul locurilor de detenţie pot fi delimitate, pentru motive temeinic justificate, spaţiifuncţionale în scopul protejării persoanelor private de libertate care apain unor grupurivulnerabile, cum ar fi minorităţile sexuale, sau orice alte categorii de persoane protejate delegislaţia antidiscriminare. Cazarea în aceste spaţii se poate face numai la cererea persoanelor încauză si numai pe durata pentru care este necesară protecţia.”3. La articolul 10, după alineatul (1), se introduce un nou alineat (1
1
), cu următorul cuprins:„(1
1
) Activităţile de educaţie şi reintegrare socială, munca sau alte activităţi lucrative,hrănirea, echiparea, asigurarea asistenţei medicale, igienei individuale şi colective, precum şiactivitatea de transport a persoanelor private de libertate de la un loc de deţinere la altul sau înalte scopuri stabilite de Lege
 
se pot externaliza de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor,conform prevederilor legale.”
 
1
 
4. La articolul 11, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(2) În sectorul de deţinere sunt amenajate săli de clasă, bibliotecă, cluburi, cabinete depsihologie, cabinete de asistenţă socială, spaţii pentru practicarea sportului, terenuri pentrudesfăşurarea activităţilor în aer liber, locuri de practicare a religiei, încăperi pentru acordareaconsultanţei juridice, spaţii pentru acordarea vizitelor intime.”5. La articolul 17, după alineatul (2), se introduc două noi alineate (2
1
) şi (2
2
) care vor aveaurmătorul cuprins:„(2
1
) Un exemplar al regulamentului de ordine interioară este pus la dispoziţia persoanelor private de libertate, în fiecare cameră de deţinere.(2
2
) Regulamentul de ordine interioară este modificat ori de câte ori este necesar, fiindadus la cunoştinţă persoanelor private de libertate, în condiţiile alin. (2) şi (2
1
).”6. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(3) Administraţia locului de deţinere este obligată să afişeze, în locuri vizibile, drepturile siobligaţiile persoanelor private de libertate, precum si normele de conduită profesională alepersonalului penitenciarului.”7. La articolul 18 alin. (1), literele e) şi l) se modifică şi completează şi vor avea următorulcuprins:„e) faptele care constituie abateri disciplinare sau infracţiuni prevăzute de Lege;l) oferta programelor şi activităţilor educaţionale, culturale, recreative, sportive,ocupaţionale, terapeutice, de asistenţă psihologişi socială, instruire şcolară şi formareprofesională, precum şi de asistenţă religioasă;”8. Articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(1) Administraţia penitenciarului are obligaţia să aducă la cunoştinţa persoanelor private delibertate programul zilnic, elaborat în conformitate cu prevederileart. 19alin. (2) din prezentulregulament, si să asigure afişarea în locuri vizibile a diferitelor tipuri de programe zilnice.”9. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(2) Persoanelor private de libertate care muncesc sau desfăşoară alte activităţi cu caracter permanent li se asigură cel puţin două zile consecutive de repaus pe săptămână.”10. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(3) Persoanele private de libertate beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţămedicală si de medicamente asigurate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate,din bugetul locului de deţinere si din alte surse, potrivit legii.”13. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(1) La nivelul fiecărui sector medical al unui loc de deţinere se asigură cel puţin un medicde medicină generală sau medic cu specialitatea medicină de familie, precum si un număr corespunzător de cadre medii sanitare pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale.”14. La articolul 28, alineatele (2) şi (3) se modifică şi completează şi vor avea următorulcuprins:„(2) Toate serviciile de medicină dentară preventivă, tratamentele odontale prevăzute înNormele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţeimedicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi radiografiile dentare sunt gratuite.
2
 
(3) Orice alt tratament de medicină dentară, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), solicitatde persoanele private de libertate, se va efectua contra cost. Preţurile pentru aceste tratamentesunt stabilite anual, de către fiecare loc de deţinere în parte, potrivit metodologiei de calculaprobaprin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, limitamaximă a acestora neputând depăşi pe cea a preţurilor practicate în localitatea în care se aflăpenitenciarul. Lista preţurilor astfel stabilită va fi adusă la cunoştinţa persoanelor private delibertate prin afişare în locuri vizibile.”15. La articolul 28, alineatul (6) se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:„(6) La solicitarea persoanei private de libertate care are afectată grav funcţia masticatorie în perioada detenţiei, de natură să afecteze totodată şi funcţia digesti si se constată dinanalizarea veniturilor sale că nu are mijloacele financiare necesare, contravaloarea contribuţieipersonale va fi suportată din bugetul unităţii, în limita fondurilor alocate în acest scop, sau din altesurse, potrivit legii.”16. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:„(1) Locurile de deţinere, desemnate prin decizie a directorului general al AdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor, asigură condiţiile necesare pentru ca mama privată de libertate, lasolicitarea acesteia, să îşi poată îngriji copilul până la împlinirea vârstei de un an.”17. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:„(3) În cazul persoanelor condamnate din regimul de maximă siguranţă şi închis, precum şi în cazul acelora pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei
 
vizita sedesfăşoară în spaţii special amenajate, de regulă, cu dispozitive de separare între vizitat sivizitator, sub supraveghere vizuală.”18. La articolul 38 alin. (4), litera a) se modifică şi completează şi va avea următorulcuprins:„a) pentru stimularea persoanelor private de libertate care au o conduită corespunzătoare,participă activ la activităţile lucrative, de educaţie şi asistenţă psihosociaşi îndeplinescobiectivele stabilite în
Planul Individualizat de Evaluare şi Intervenţie Educativă şi Terapeutică.” 
19. La articolul 38, alineatul (7) se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:„ (7) Amenajarea şi dotarea spaţiilor pentru acordarea dreptului la vizită se stabilesc prinregulamentul prevăzut de art. 16 din Lege.”20. La articolul 39, după alineatul (4), se introduce un nou alineat (4
1
) care va aveaurmătorul cuprins:„(4
1
) Relaţia de rudenie se stabileşte de către persoanele vizitatoare prin actele de starecivilă sau declaraţie pe proprie răspundere.”21. La articolul 40, după alineatul (1), se introduce un nou alineat (1
1
) care va aveaurmătorul cuprins:„ (1
1
) Dispoziţiile art. 38, alin 4, lit. a şi b se aplică în mod corespunzător.”22. La articolul 41, alineatul (1), se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:„(1) În scopul prevenirii introducerii în locul de deţinere de armament, muniţie ori substanţestupefiante, toxice sau explozive, precum şi a altor 
 
bunuri şi obiecte interzise a se afla în posesiapersoanelor private de libertate,
 
vizitatorii sunt supuşi în mod obligatoriu controlului antiteroristsau de specialitate, prin observare, palpare, control corporal sau utilizarea unor echipamente
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Crina Crn liked this
Rodica Filipescu liked this
Emi Gabor liked this
Ancutzika Anku liked this
Ruxed liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->