Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Introducción teórica a las turbinas eólicas

Introducción teórica a las turbinas eólicas

Ratings: (0)|Views: 982 |Likes:
Published by Ezequiel Fausto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ezequiel Fausto on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

 
4
 
FD SBXM\D\ 
Mg|xalr``mðg d fd |baxåd lb fdp|rxhmgdp bðfm`dp
4
 
~ax Edgrbf Cxdgtrbpd Sagbp`jbg
8
 
4
Bz|xd`|a lbf fmhxa ‖Ifbmgb _mglxìlbx ; Hbxb`jgrgo r' Iagp|xri|mag― % _mbphdlbg 9 Hbxfmg ; Hdrsbxfdo&4=:=' MPHG 0%?382%8?>>%:
8
Dr|ax } |xdlr`|ax lbf fmhxa dxxmhd ebg`magdla' \alap fap lbxb`jap xbpbxsdlap'© 8>>= Edgrbf Cxdgtrbpd m Sagbp`jbg& @dp|bfflbcbfp& P~dmg'
Lmxmomxpb df dr|ax såd cd`bhaai'
 
 
8
D`bx`d lb bp|b fmhxa'''
Bp|b bp rg fmhxa lb `äf`rfa ~dxd fd `agp|xr``mðg lb ~btrbôap xa|axbp bðfm`ap'@ag|mbgb grebxapdp mfrp|xd`magbp& lmdoxdedp& |dhfdp } cðxerfdp trb fb d}rldxäg dlmebgpmagdx rgd bðfm`d pmg gb`bpmldl lb ~xacrglm{dx bz`bpmsdebg|b bg fd |baxåd'Bp|ä lmsmlmla bg `rd|xa `d~å|rfap ~xmg`m~dfbp;Bf ~xmebx `d~å|rfa |xd|d bz`frpmsdebg|b lbf xa|ax bðfm`a' Fdp ~xa~mbldlbp lbf xa|ax } prdld~|d`mðg d rgd eätrmgd lb |xdhdka *obgbxdlax& haehd- pag ~xbpbg|dldp `aea pm bfxa|ax }d bzmp|mbxd'Bf pborgla `d~å|rfa bp|ä lblm`dla df `äf`rfa lb fap `ae~agbg|bp eäp me~ax|dg|bp lbrgd bðfm`d; fdp ~dfdp& fap lmp~apm|msap lb axmbg|d`mðg& xborfd`mðg } ~xa|b``mðg lbf xa|ax'\dehmíg lbp`xmhb eí|alap dedhfbp `ag bf rprdxma& trb fb ~bxem|mxäg `df`rfdx fdp`dxd`|bxåp|m`dp eäp me~ax|dg|bp lb rgd bðfm`d pmg gb`bpmldl lb prebxomxpb bg rg edx lbed|beä|m`dp'Bf |bx`bx `d~å|rfa bp|ä lblm`dld df `fmed bðfm`a } pr ~a|bg`mdf bgbxoí|m`a' Acxb`b rgdpbxmb lb eí|alap ~dxd bp|medx fd bgbxoåd trb pb ~alxåd ‖`apb`jdx― dgrdfebg|b`aga`mbgla fdp bp|dlåp|m`dp lbf smbg|a lbf frodx& |ala bffa `ag rgd pbxmb lb lmdoxdedpdedhfbp `ag bf rprdxma' Bp|d pb``mðg bp bp~b`mdfebg|b mg|bxbpdg|b ~dxd cr|rxap ~fdgmcm`dlaxbp bgbxoí|m`ap'
 
0
Åglm`b
4'4 Fd ~a|bg`md lb rgd edpd lb dmxb bg easmembg|a''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4>4'8 Bf xa|ax bðfm`a mlbdf; fåem|b lb Hb|{'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''444'0 ^xmebxdp `ag`frpmagbp me~ax|dg|bp lb fd cðxerfd lb Hb|{'''''''''''''''''''''''''''''''''''4?4'< Bf xa|ax bðfm`a ga mlbdf; xbglmembg|a''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8>4'2 Bf xbglmembg|a lb rg dbxaobgbxdlax'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''884'3 Sbfa`mldl bp~b`åcm`d lb rg xa|ax bðfm`a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8<4'? Sbfa`mldl lb omxa lb rg xa|ax bðfm`a''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8:4': ^dx lb omxa lb rg xa|ax bðfm`a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0>4'= Fdp `dxd`|bxåp|m`dp lb ~a|bg`md } ~dx lb omxa lb rg xa|ax bðfm`a'''''''''''''''''''''''''''084'='4 Fd `dxd`|bxåp|m`d ~a|bg`md sbxprp sbfa`mldl lb omxa''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''084'='8 Fd `dxd`|bxåp|m`d ~dx lb omxa sbxprp sbfa`mldl lb omxa'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''004'4> Dld~|d`mðg lb rg xa|ax bðfm`a d rgd eätrmgd lb |xdhdka'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''024'44 Lb|bxemgd`mðg lbf cd`|ax lb erf|m~fm`d`mðg ð~|mea bg|xb bf xa|ax bðfm`a } fdeätrmgd lb |xdhdka''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0?4'48 @rxsd lb ~a|bg`md lb rgd bðfm`d
8'4 \baxåd lbf dfd''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2<8'4'4 Ga`magbp obgbxdfbp''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2<8'4'8 Crbx{dp dbxalmgäem`dp lbf dfd'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2<8'4'0 @äf`rfa lb fdp crbx{dp lb prp|bg|d`mðg } xbpmp|bg`md''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''228'4'< ^afdxbp lb rg ~bxcmf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''238'4'2 Cmgb{d lb rg ~bxcmf'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2=8'8 Fdp ~dfdp lb rg xa|ax bðfm`a''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3>8'8'4 Bf bfbebg|a lb ~dfd''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3>8'8'8 Fd sbfa`mldl bp~b`åcm`d fa`df'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3>8'8'0 D``mðg lbf smbg|a pahxb bf bfbebg|a lb ~dfd'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''348'8'< Ägorfa ð~|mea lb mg`mlbg`md'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''308'8'2 Dg`jrxd ð~|med lbf bfbebg|a lb ~dfd'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''328'8'3 Lmpbôa lb fdp ~dfdp ð~|medp lb rg xa|ax bðfm`a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''328'8'? Bf `ag|axga lbf dfd'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3?8'8': @äf`rfa lbf `abcm`mbg|b lb ~a|bg`md lbf bfbebg|a lb ~dfd'''''''''''''''''''''''''''''''''?88'8'= @abcm`mbg|b lb ~a|bg`md lb |ald fd ~dfd'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?<8'8'4> @äf`rfa lbf `abcm`mbg|b lb ~a|bg`md eäzmea lbf xa|ax bðfm`a'''''''''''''''''''''''''?28'8'44 @äf`rfa lb fd `dxd`|bxåp|m`d `
&
a
&
a

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
andy_flores liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anyelo Minier liked this
jcabezon liked this
javierwaves liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->