Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ralf Eperson - Masonerija Zavera Protiv Hriscanstav

Ralf Eperson - Masonerija Zavera Protiv Hriscanstav

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by cobi63

More info:

Published by: cobi63 on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2010

pdf

text

original

 
 1
Ralf Eperson
 
MASONERIJA
 
Zavera protiv hriš
anstva
 
 Naslov originala
 A. Ralph Epperson:MASONRY Conspiracy Against ChristianityPublished by „Publius Press",Tucson, Arizona Republic, USA
Sadržaj
Uvod…………………………………………………………………………… 2Posveta .....................................................................................................………4Namera autora.......................................................................................………. 8Objašnjenje ..............................................................................................………8Re
autora povodom prvog ameri
kog izdanja ................................………… 9
PRVI DEO
 
Osvrt na knjigu „Moralna na
ela i dogme"
.........................................…… 14Prvo poglavlje:
Uvod
.............................................................…................……14Drugo poglavlje:
Misao Alberta Pajka
.................................................………24Tre
e poglavlje:
„Moralna na
ela I dogma": ezoterijska knjiga
..…………26
etvrto poglavlje:
Definicija zavere
......................................................………26Peto poglavlje:
Pregled knjige „Moralna na
ela I dogma"
.......…….………27Šesto poglavlje:
Ispod je iznad
.............................................................………29Sedmo poglavlje:
Masonerija je religija
.............................................……… 30Osmo poglavlje:
Dva obožavanja
......................................................…………32Deveto poglavlje:
Moral masonerije
..........................................…......……… 33Deseto poglavlje:
Moral masonerije (nastavak)
.....................………………39Jedanaesto poglavlje:
Obožavanje „Sunca"
.........................................………39Dvanaesto poglavlje:
Tragaoci za „Svetloš
u"
....................................………43Trinaesto poglavlje:
Svetlost i tama
..........................................................……48
etrnaesto poglavlje:
Svetlost
e nadvladati tamu
............................…………51Petnaesto poglavlje:
Vera i razum
..........................................................………52Šesnaesto poglavlje:
Zaklju
ak o knjizi „Moralna na
ela i dogma"
.………56Sedamnaesto poglavlje:
Citat iz knjige „Legenda"
...............................………57
DRUGI DEO
 
Cilj masona
.................................................................................................……59Osamnaesto poglavlje:
Jedna izjava
......................................................………59Devetnaesto poglavlje:
Izvori literature
...............................…….............……59Dvadeseto poglavlje:
Svetlost
.................................................................………61
 
 2
Dvadeset i prvo poglavlje:
„Masonerija nije religija"
.....................………64Dvadeset i drugo poglavlje:
„Istina" je „Svettost"
..................................……64Dvadeset i tre
e poglavlje:
Ratovanje
..........................................….....………65Dvadest i
etvrto poglavlje:
Pobeda je izvesna
...................……...........………71Dvadeset i peto poglavlje:
Simbolizam
............................................…….....…72Dvadeset i šesto poglavlje:
Neprijatelj masonerije
...........……….......………73Dvadeset i sedmo poglavlje:
Neprijatelji
..........................................…..………76Dvadeset i osmo poglavlje:
Zakletva
.....................................….............………77Dvadeset i deveto poglavlje:
Hiram Abif, legenda
................…............………77Trideseto poglavlje:
Smrt Hiramova
........................................………………80Trideset i prvo poglavlje:
Džon Robinson
......................................……………86Trideset i drugo poglavlje:
Tri krune
.......................................….....…………91Trideset i tre
e poglavlje:
Kada su 3 ili 2 jednako 1
.........................…………94Trideset i
etvrto poglavlje:
Obred 33. stepena
....................................………96Trideset i peto poglavlje:
Antimasoni
..................................................……… 98Trideset i šesto poglavlje:
Ostali antimasonl
................................….......……101Trideset i sedmo poglavlje:
Ptice iz istog jata
....................................………104Trideset i osmo poglavlje:
Revolucija i zavera
...................................………118Trideset i deveto poglavlje:
Rezime
.....................................................………118
etrdeseto poglavlje:
Ko su oni?
..........................................................………118
etrdeset i prvo poglavlje:
Zašto nisu uspeli
.......................................………124
TRE
I DEO
 
Zaklju
ak
............................................................................................………126
etrdeset i drugo poglavlje:
Teologija 101
..........................................………126
etrdeset tre
e poglavlje:
Mrvice hleba
..........................................………… 128
etrdeset i
etvrto poglavlje:
Epilog
....................................................……… 128
etrdeset i peto poglavlje:
Završna pri
a
.............................................………129
etrdest i šesto poglavlje:
Pitanje sa odgovorom
...............................………129
Dva pisma istupanja
.............................................................................………132
O fus notama
.................................................................................……………132
Delimi
an spisak koriš
enih knjiga
...............................................…………132
UVOD
Dva citata Menlija P. Hola (Manly P. Hall) , navedena na prvoj strani, predstavljajupotpuno druk
iji pogled na masoneriju od onog kakav ima ve
ina Amerikanaca, ako ga, kadasu u pitanju masoni, uopšte imaju. Verujem da je ta
no da ve
ina Amerikanaca, koji nisu
lanovi masonskih loža, zna veoma malo ili ništa o ovoj grupi, posebno o fami da su mo
nionoliko koliko to Hol želi da prikaže. Oni koji ponešto znaju, znaju malo, verovatnozahvalju
i tome što imaju prijatelja,
lana porodice ili poslovnog partnera masona. Me
utim,
ak i oni znaju veoma malo jer su masoni „tajna" organizacija, opredeljena da onima koji jojne pripadaju ne otkriva zašta se zalažu.Amerikanci koji jesu
lanovi masonerije znaju daleko više, ali
ak i me
u njima postojiveoma mali postotak onih koji uistinu znaju da je masonerija mo
na onoliko koliko Hol tvrdi.Ipak, velika ve
ina Amerikanaca o masonima ne zna mnogo. Mnogi su vidali njihovesimbole na zadnjim delovima automobila, na zgradama koje masoni nazivaju hramovima i naznacima izvan gradova, koji ozna
avaju njihova sastajališta i vreme sastanaka.Ako ste videli „kvadrat i kompas", „zvezdu sa jednim krakom nadole i dva krakanagore", ili „mlad mesec i skimitar (zakrivljeni ma
), znajte da je to masonski znak. Ako ste
 
 3
ikada videli muškarce obu
ene poput klovnova na nekoj od gradskih parada, koje izvode nakonjima, motociklima ili malim automobilima, ta
no odre
enom maršrutom videliste masone. Ukoliko ste ikada prisustvovali aktivnostima u „Šrajners holu"i tada stevideli masone. Ako ste ikada slušali prenos na radiju ili na televiziji gledali utakmicuameri
kog fudbala Istok-Zapad, znajte da je re
o masonima. Ako ste ikada bili u Šrajnerscirkusu, videli ste masone. Ako ste ikada videli
oveka sa crvenim šeširom, koji izgleda poputprevrnutog glinenog lonca, i tada ste videli masona.Me
utim, ove vidljive, nekontroverzne predstave, koje Amerikanci imaju o masonimakao organizaciji koja „oblikuje sudbine svetova", za ve
inu su gotovo potpuno nerazumljive.Medutim, Hol, vode
i masonski pisac, kaže da su oni „najmo
nija organizacija u zemlji", iako on to ne zna mogli bismo se upitati ko uopšte zna?Pravo mesto od kojeg treba po
eti razmatranje ima li Hol pravo ili ne jeste citat njihove„ukupne misije", preuzet iz knjige Henrija C. Klosena (Henry C. Clausen), pokojnogSuverenog velikog zapovednika Vrhovnog saveta trideset tre
eg stepena, masonskogekvivalenta predsednika. Evo šta je on, kao odgovor na vlastito pitanje „Šta je Škotski obred(grana masona o kojoj
e malo kasnije biti više re
i u ovoj knjizi)?" zapisao: „Našasveukupna misija može se sažeti na slede
i na
in: tragati za onim što je najvrednije na svetu,u svakoj osobi podsta
i ponos, ljudsku stranu naših dnevnih aktivnosti i maksimalno služenjeljudskom rodu; pružiti pomo
 
ovekovom traganju za identitetom, razvojem i sudbinom uBožijem svemiru, kao i dosti
i ideal boljih, mudrijih ljudi u sre
nijem, mudrijem svetu."
1
 Ono što Amerikanci uopšte znaju o masoneriji, verovatno jeste slede
e: masoni su,verovatno, grupa dobrih ljudi s plemenitim porivima.Kada su vo
e objavile oglas u jutarnjem dnevniku „Arizona dejli star" (The ArizonaDaily Star), sli
nu poziciju zauzeli su i masoni iz Tusonu, u Arizoni.Ovaj oglas, koji sadrži objavu njihovih ciljeva i namera, pojavio se 1983. godine, a u jednom njegov delu se kaže: „Nijedna ljudska organizacija, uprkos postojanju verovatno
e,nikada nije ispoljila ve
i uticaj na ljudsku aktivnost od one koja je poznata pod imenomSlobodna masonerija (primetite da se oni ovde saglašavaju sa Holovom izjavom da su oni„najmo
nija organizacija u zemlji")."
1
 U
enja i simboli (u masonskim obredima i rukopisima) prethode formalnoj organizacijinastaloj pre više hiljada godina.Oni zalaze duboko u pradavna vremena (ova misao
e kasnijebiti potvr
ena u ovoj knjizi od strane klju
nih masonskih pisaca).
lanove su podu
avalinajvišoj etici, mudrom izlaganju filozofije, religije i blagoslovenju milosr
a. Kodeks li
nogponašanja vu
e korene od principa viteštva, Deset zapovesti i Zlatnog pravila.
lanovi dobijaju sveobuhvatno znanje o istorijskom nasle
u, filozofiji, religiji, moralu,slobodi i toleranciji, kao i o odnosu prema Stvoritelju, svojoj zemlji, porodici i sebi.Misija Škotskog obreda sprovodi se kroz niz duhovnih, dobrotvornih i moralnihprograma.Na taj na
in Red predstavlja snažan glas za ljudski ponos, pravdu, moralnost igra
ansku odgovornost.Kredo Škotskog obreda glasi: „Svrha ljudskog progresa jeste i naša svrha, osloba
anjeljudske misli jeste naša vrhovna želja, sloboda ljudske savesti jeste naša misija, a garancija jednakih prava svim narodima svugde jeste kraj naše borbe."
2
 Ova knjiga otkri
e
itaocu šta ove re
i zapravo zna
e, jer od ljudi širom sveta skrivajuveoma zastrašuju
u istinu zamaskirane ciljeve masona. Kada kažu da su ovo plemeniti porivii ciljevi, obožavam da im postavim slede
e pitanje:
1
) Henry C. Clausen, 33. stepen, What is ihe Scottish Rite, Washington D.C., 1973, str.4 (pamflet od 8 stranica objavljen od Vrhovnog saveta, 33 stepena).
2
) The Arizona Daily Star, April 25, 1983, str. 6A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->