Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yoga Saratta -July 2551 (Vol.0203-0807)

Yoga Saratta -July 2551 (Vol.0203-0807)

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Tang Thai
โยคะสารัตถะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2551
โยคะสารัตถะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2551

More info:

Published by: Tang Thai on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2010

pdf

text

original

 
 
จดหมายขาว
 
วิถีชีวิ
 
เพื ่อสุขภาวะ
 
ปที ่
2
ฉบับที ่
3
เดือน
 
กรกฎาคม
2551
คุยกันกอน
2
ปฏิทินกิจกรรม
2
จดหมายจากเพื ่อนครู
4
 โยคะวิถี
5
ตําราโยคะดั ้งเดิม
7
เกร็ดความรู  โยคะ
9
 ใบสมัครสมาชิกจดหมายขาว
12
จดหมายขาว
 
 โยคะสารัตถะ
 
วิถีชีวิตเพื ่อสุขภาวะ
 
ที ่ปรึกษา
 
แก
 
วิฑูรยเเธียร
 
ธีรเเดช
 
อุทัยวิทยรัตน
 
นพ
.
ยงยุทธ
 
วงศภิรมยศานติ ์
 
นพ
.
สมศักดิ ์
 
ชุณหรัศมิ ์
 
กองบรรณาธิการ
 
กวี
 
คงภักดีพงษ
 
กุลธิดา
 
แซตั ้
 
จิรวรรณ
 
ตั ้งจิตเมธี
 
ณภัทร
 
วัฒนะวงศี
 
ณัตฐิยา
 
ปยมหันต
 
ณัฏฐวรดี
 
ศิริกุลภัทรศรี
 
ธัญยธรณ
 
อรัณยชลาลั
 
พรจันทร
 
จันทนไพรวั
 
วรรณวิภา
 
มาลัยนวล
 
วีระพงษ
 
 ไกรวิทย
 
ศันสนีย
 
นิรามิษ 
 
อมรรัตน
 
อัศวนนทวิวัฒน
 
อัจฉรา
 
ปานิเสน
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
มูลนิธิหมอชาวบาน
 201
ซอยรามคําแหง
36/1
บางกะป
 
กทม
. 10240
 โทรศัพท
02 732 2016 – 7, 081 407 7744
 โทรสาร
02 732 2811
อีเมล
yogasaratta@yahoo.co.th
เว็บไซท
www.thaiyogainstitute.com
สิ ่งตีพิมพ
 
0807 1
 
 
สวัสดีครั
 
หลังจากเปลี ่ยนรูปเป
จดหมายขาว
พรอมแจงเหตุผลเรื ่องทุนทรัพย ไปเมื ่อฉบับที ่แล
 
ปรากฏว
 
เพื ่อนครูตออายุ
 
สมัครสมาชิกใหม
 
เขามากันมากมาย
 
กองบรรณาธิการขอขอบคุณพวกเรามา
 
 
ที ่นี ้
 
 
ตนเดือนกันยา
51
สถาบัน
 
มีเงินในบัญชีจดหมายขาว
25,970
บาท
 
ซึ ่งเราสามารถจัดทําในรูปแบบถายเอกสารได
10
ฉบั
 
หากทําในรูปแบบพิมพ
 
จะทําไดเพียง
2
ฉบั
 
ฝากชวยๆ
 
กันเผยแพรจดหมายขาวนี ้ออกไปยังผู สนใจในวงกวาง
 
หากมีเงินพอ
 
ก็จะกลับมาพิมพตามเดิ
 
สถาบันฯ
 
มีเพื ่อนใหมมารวมงาน
 
นายธัญยธรณ
 
อรัณยชลาลั
 
หรื
 
ครูบอมบ
(
อบรมหลักสูตรครูรุ 
7)
ที ่มาชวยเรื ่อง
 
สํานักงาน
 
ผลิตภัณฑ
 
และ
 
นางสาวณภัทร
 
วัฒนะวงศี
 
หรื
 
นองมั
 
ซึ ่งฝกโยคะมาพอสมควร
 
และมีความสนใจในงานเชิวิชาการที ่พวกเรากําลังทํ
 
มัชมาชวยประสานกิจกรรม
 
กับชวยงานจดหมายขาว
 
กอง
 
บก
 
จดหมายขาว
 
วางแผนว
 
ภายในสิ ้นปนี ้
 
จดหมายขาวจะสามารถออกทันตามเดือนที ่ระบุ
 
กําลังเรงเครื ่องกั
 
และก็ยังเชิญชวนเพื ่อนๆ
 
ผู อาน
 
ชวยกันสงขอมู
 
บทความ
 
เพื ่อแลกเปลี ่ยน
 
เพิ ่มพู
 
ความรู กั
 
ฝนตกทุกวันเลย
 
ดูแลสุขภาพกันนะครั
 
กวี
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
มูลนิธิหมอชาวบาน
 
จัดอบรมโยคะพื ้นฐาน
 
เพื ่อเรียนรู 
 
ทําความเขาใจ
 
และฝกปฏิบัติ โยคะตาม ตําราดั ้งเดิ
 
ผู ผานการอบรม
 
สามารถนําไปฝกอยางสม่ ําเสมอไดดวยตนเองที ่บาน
 
ราม
36/1
ราม
36/1
มศว
 
วพ
 
อนุสาวรีย
 
วพ
 
อนุสาวรีย
 
เวลา
18 20.00 9 15.00 18 20.00 18 20.00 9 15.00
วั
 
อังคาร
 
พฤหั
 
เสาร
 
จันทร
 
พุธ
 
ศุกร
 
จันทร
 
พุ
 
เสาร
 
กันยายน
 
16 18 23 25 20 17 19 22 24 26 15 17 22 24 27
ตุลาคม
 
7 9 14 16 11 17 20 22 24 27 13 15 20 22 25
พฤศจิกายน
 
11 13 18 20 15 17 19 21 24 26 10 12 17 19 22
ธันวาคม
 
2 4 9 11 13
-
1 3 8 11 20
คาลงทะเบียน
 
800 600 1,000 800 600
14
.
.
วันออกพรรษา
12
.
.
วันลอยกระทง
10
.
.
วันรัฐธรรมนู
 
..........................................................................................................................................................................................
สถาบันโยคะวิชาการ
 
ขอเชิญรวมกิจกรรม
 
จิตสิกขา
:
ครู โยคะจะเริ ่มฝกวิปสสนาอยางไรดี
วิทยากรโดย
 
ครูสุรศักดิ ์
 
จิระศรีปญญา
(
พี ่ยี
)
ผอ
.
อาศรมแสงอรุ
 
ทุกวันเสารที ่
3
ของเดือน
 
จนถึงเดือนธันวาคม
2551
เวลา
13.30 – 16.30
.
 
หอง
 262
คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
 
สุขุมวิ
23
ครั ้งที ่จะถึงนี ้
 
จัดวันที ่
20
กันยายน
 
นี ้
 
 ไมมีคาลงทะเบียน
 
 โดยตั ้งกลองรับบริจาคเพื ่อชวยคาสถานที ่
 
และเจาหนาที ่
 ..........................................................................................................................................................................................
กิจกรรม
 
ธรรมะหรรษา
555
มาแล
 
เดือนตุลาคม
2
งานซอนเลย
 
เสารที ่
11 –
อาทิตยที ่
12
ตุลาคม
 
จัดที ่
 
อริยธรรมสถาน
 
ศาลายา
 
นครปฐม
 
ติดตอครู โจ
081 420 - 4111
และ
 
วันพฤหัสบดีที ่
23 –
อาทิตยที ่
26
ตุลาคม
 
จัดที ่
 
อาศรมมาตา
 
ปกธงชั
 
นครราชสีมา
 
ติดตอครูกิ ๊
089 512 – 8997 (
 โปรดดูรายละเอียด
 
กําหนดการ
 
แผนที ่
 
 ใบสมัคร
 
ตามที ่แนบมา
)..........................................................................................................................................................................................
กิจกรรม
-
อบรมโยคะ
 
สอบถามเพิ ่มเติมไดที ่
 
สถาบันโยคะวิชาการ
 
 โทร
. 02-732-2016-7
 โทรสาร
02-732-2811
หรื
 www. thaiyogainstitute.com
และ
E-mail : yoga_thai@yahoo.com
 0807 2
 
 โครงการอบรม
 
ธรรมะและโยคะเพื ่อผู ปวย
 
ครั ้งที ่
3
 
หองพุทธคยา
 
อัมรินทรพลาซ
 
ชั ้
22
วันเสารที ่
4
ตุลาคม
2551
เวลา
08.00-18.00
.***********************************
ภาวะเจ็บปวยทางรางกายที ่เกิดขึ ้นไมเพียงตองการ
 
การดูแลเยียวยาทางกายภาพที ่ดีและเหมาะสมกับโรคเทานั ้
 
หากยังตองการองคประกอบรวมทั ้งทางดานจิตใจ
 
สังคมและปญญา
 
เพื ่อชวยใหผู ปวยอยู  ไดอยางมีสุขภาวะที ่ดีและสมศักดิ ์ศรี ของความเปนมนุษย
 
เพราะถึงแมทางกายภาพอาจจะไมสมบูรณ
 
แตศักยภาพทางดานจิตใจและปญญา
 
ยังสามารถพัฒนาได ไป จนถึงขั ้นสูงสุ
 
ดังนั ้นทั ้งตัวผู ปวยและผู ดูแลผู ปวยเองตางก็ตองการความรู 
 
ความเขาใจ
 
และทัศนคติ ในการรับมือกับความ เจ็บปวยที ่เกิดขึ ้นเพื ่อใหสามารถวางใจไดวาแมกายจะปวยแต ใจไมปวยเลย
 
จวบจนกระทั ่งสามารถสรางเหตุปจจัยในการ เตรียมพรอมที ่จะเผชิญกับชวงเวลาเปลี ่ยนผานสําคัญที ่สุดของชีวิตอยางเกื ้อกู
 
กระบวน
 
การอบรม
 1.
 
ฝกเจริญสติรู ตัวทั ่วพรอมขณะเคลื ่อนไหว
 
ตามแนวทางหลวงพอเทียน
 2.
 
ธรรมะในการวางใจรับมือกับความเจ็บปวย
 3.
 
ฝกโยคะเพื ่อการรู 
 
ตื ่
 
ปลอยวาง
 4.
 
กิจกรรมเรียนรู 
 
 ในการเตรียมพรอมที ่จะเผชิญกับชวงเวลาเปลี ่ยนผานสําคัญที ่สุดของชีวิ
 
สําหรับผู สนใจอยางจริงจังและเห็นคุณคาในการอบรม
 
ขอใหทานแน ใจวาสามารถเขารวมไดตลอดการอบรม
 
เนื ่องจากมีผู ประสงคเขารวมโครงการอบรมเปนจํานวนมากแตสามารถรับสมัครไดเพียงจํานวนจํากั
 
 ไมมีคาใชจาย
(
สามารถรวมบริจาคเพื ่อสนับสนุนโครงการไดตามกําลังศรัทธา
)
เจาภาพรวมในการจัดโครงการโดย
 DMG,
บริษั
 
คิวรอน
 
จํากั
,
ครอบครัววัฒนาพูนชั
 
และ
 
ธนาพันธรักษ
,
.
.
หญิ
 
มุกดา
 
ซื ่อมาก
,
สถาบันโยคะวิชาการ
 
และผู ผานการอบรมโครงการธรรมะและโยคะเพื ่อผู ปวย
 
รุ นที ่
1-2
คําแนะนําในการเดินทางเพื ่อการประหยัดและลดภาวะโลกรอน
 
กรุณาใชบริการรถสาธารณะหรือรถไฟฟ
BTS
ลงสถานีชิดลม
 
 ใชทางออกอัมรินทรพลาซ
 
ขึ ้นลิฟท ไปชั ้
6
แลวตลิฟทฝ 
High Zone
 ไปชั ้
22
หากนํารถยนตมาเอง
 
จะมีคาใชจายในการจอดรถชั ่วโมงละ
30
บาท
 
กําหนดการ
 07.30-08.00
ลงทะเบียน
 08.00-08.30
เปดการอบรมและปฐมนิเทศก
 08.30-09.45
ฝกการเจริญสติภาวนาตามแนวทางหลวงพอเทียน
 09.45-11.00
วิถีแหงบัวบาน
-
วางใจรับมือกับมะเร็งระยะสุดทายสู การเปลี ่ยนผานที ่สําคัญที ่สุดของคุณบั
 
พระวิทยากร
:
พระอาจารยครรชิ
 
อกิณจโน
 
วัดปาสันติธรรม
 
.
ชัยภูมิ
 11.00-12.00
กิจกรรม
 
คนหาความสุขที ่แทจริ
 
และ
 
คุณคาของชีวิตที ่เหลืออยู 
 
วิทยากร
:
สุภาพร
 
ธนาพันธรักษ
(
ครูพร
)
สถาบันโยคะวิชาการ
 12.00-13.00
พิจารณาอาหารกลางวั
 13.00-14.30
ประสบการณตรงกับการวางใจยามเจ็บปวยในหอง
ICU
พระวิทยากร
:
หลวงพอคําเขียน
 
สุวณฺ โณ
 
วัดปาสุคะโต
 
.
ชัยภูมิ
 14.30-16.00
ฝกโยคะเพื ่อการรู 
 
ตื ่
 
ปลอยวาง
 
วิทยากร
:
ธนวัชร
 
เกตนวิมุ
(
ครูดล
)
สถาบันโยคะวิชาการ
 16.00-17.30
บทเรียนชีวิตในการเยียวยามะเร็งสู ความสงบสุดทายของคุณสุภาพร
 
พงศพฤกษ
 
พระวิทยากร
:
พระอาจารยครรชิ
 
อกิณจโน
 
วัดปาสันติธรรม
 
.
ชัยภูมิ
 17.30-18.00
สรุปและปดการฝกอบรม
 18.00
รวมทําบุญถวายปจจัยแดพระอาจารย
 
และรับพรกอนกลับบาน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมไดที ่
 
ธนวัชร
 
เกตนวิมุ
(
ครูดล
) 089-899-0094, 087-678-1669krudol@yahoo.co.th 0807 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->