Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5486, 11.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5486, 11.12.2010]

Ratings: (0)|Views: 440|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
 VAHID HALILHOD@I]
To su bilefa{isti~keporuke
ZAVIDOVI]I
16-godi{njakasilovao godinustariji mladi}
NOVINA U NOVINI
Danasprilog’Sedmica’
Profil predsjednika SBB BiH, koji je potpisao biv{i ambasador SAD ^arls Ingli{, oslanjase skoro u cijelosti na neprovjerene informacije plasirane u pojedinim medijima
Zagreb ~eka Sanadera
Cijene padaju, o~ekuje se dobra sezona
   1   5 .  s   t  r .   1   1 .  s   t  r .
Sanader: Izru~enje se mo`e zakomplicirati 
I
nternet-stranica Wikilea-ks, koja ve} danima svijetuotkriva tajnu diplomatskupo{tu SAD, objavila je ju-~er prve depe{e koje su u Va{in-gton poslane iz Ameri~ke am-basade u Sarajevu.Rije~ je o dva dokumenta, odkojih jedan datira od 9. februaraove godine i u cijelosti je po-sve}en utemeljitelju „Dnevnogavaza“ i predsjedniku SBB BiHFahrudinu Radon~i}u. Drugi,iz 2009., uglavnom se ti~e reisu-l-uleme Ceri}a.
4. i 5. strana
DOKUMENTI
Afera koja je osramotila Va{ington {iri se i na BiH
Zatvor u Srbiji:Nakon {trajka gla|u
OTAC SE BOJI ZA
RENDI]EV @IVOT
Tuzla:Novo klizi{te u Crvenim Njivama
INSPEKTORI NALO@ILI
ISELJAVANJE IZ KU]A
 Tur i zam
Gosti ve} pune ski-centre
9+-+.'#-51$,#8+1&'2''
14#&10+7+%'4+7
 Jahorina: S obzirom na veliko interesiranje, oko Nove godine svi kapaciteti }e biti popunjeni 
Potjernice:Biv{i premijer uhap{en u Austriji
17. strana
 2. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 11. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5486
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
Strujna agresija:Plja~kanje energetskih potencijala
HRVATSKA NAM JE UZELA
^AK 2,39 MILIJARDI KM!
   3 .  s   t  r .   8 .  s   t  r .   6   5 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,11. decembar/prosinac 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Skandalozni prijedlog premijera Mujezinovi}a: Vlada `eli prodati pet dr`avnih kompanija!
- Kakav je ovo ~ovjek, ali dok je ovakvogsudstva, mo`e sve (kao i Brankovi}). Ipak, pi-tanje je do kada. Jadna je ova dr`ava kada je ovakvi proma{eni slu~aje-vi predvode. Susjedna Republika Hrvatska izdigla se iznad mo}ipojedinca, valjda }emo i mi u ovom jadu do~ekati da zatvaramo str-ana~ki podobne politi~are koji su nas unakazili.
(uzas uzas)
PORTAL - komentar dana
 Jahorina: Radi se na pobolj{anju uvjeta
TURIZAM
U ski-centrima zadovoljni interesiranjem
Cijene padaju, o~ekujese da }e hoteli biti puni
Na Jahorini se nadaju da }e oko Nove godine svi kapaciteti biti popunjeni
Na Vla{i}u ve}ina mjesta u hotelima rezervirana
Iako skija{ka i sezona zimskihgodi{njih odmora u na{oj zemlji jo{nije po~ela, snje`ni pokriva~ koji jeovih dana prekrio ve}inu BiH i pr-vi gosti na bh. planinama ulili su na-du turisti~kim radnicima da }e pr-edstoje}a sezona biti uspje{nija odpro{logodi{nje, kada im vremenskeprilike nikako nisu i{le naruku.
Prognoze vremena
Branko Koroman, direktor Oli-mpijskog centra Jahorina, izrazio jenadu da }e zahvaljuju}i trenutnomstanju i prognozama meteorologa,skijali{ta na ovoj planini u pu-nom kapacitetu profunkcionirati zadesetak dana.- Najbitnije nam je da od 20. de-cembra imamo dobre uslove zaskijanje. Ove godine imamo ve}einteresovanje za zimovanje na Ja-horini i nadamo se da }e u perioduoko Nove godine svi kapaciteti bi-ti popunjeni. Me|utim, sve zavisiod snijega, ali kada postoje usloviza skijanje, Jahorina s tim nema pr-oblema - kazao nam je Koroman.Ka`e da su u Olimpijskom ce-ntru jo{ orijentirani na tr`i{te re-publika biv{e Jugoslavije, ~iji sugra|ani ve} godinama najvjernijigosti Jahorine. Me|utim, nakonpobolj{anja uvjeta, na ~emu seintenzivno radi, krenut }e i u ma-rketin{ku kampanju za privla~enjeturista iz ostalih zemalja.
Katalog na turskom
- Uzimaju}i u obzir ekonomskusituaciju i ~injenicu da imamove}u konkurenciju jer uskoro nasnagu stupa bezvizni re`im, cijeneu na{im smje{tajnim kapacitetimasu za oko 10 posto ni`e nego lani -rekao nam je Koroman.Nihad Kori}, direktor Turi-sti~ke zajednice Srednjobosanskogkantona, ka`e da su i turisti~ki ra-dnici na Vla{i}u obradovani snije-gom koji je pao ovih dana.- Vla{i}, kao i ostali manji ski-centri u na{em kantonu spremni suza prijem turista. Ljudi su veomazainteresirani, za period oko Novegodine ve}ina mjesta u hotelima jerezervirana, iako se jo{ mo`e na}imjesta. Ve}ina objekata ima organi-zirane do~eke Nove godine - kazaonam je Kori}.Govore}i o strukturi gostiju,ka`e da su najvjerniji doma}i, te go-sti iz Hrvatskog primorja. Me-|utim, ka`e da nastoje dovesti i go-ste iz drugih zemalja, pa primjeraradi, pripremaju i promotivni ka-talog na turskom jeziku.
 B. TURKOVI]
Ameri~ki ambasador odr`ao predavanje
Mun govorio o ljudskim pravima
Ameri~ki ambasador u BiH Pa-trik Mun (Patrik Moon) ju~er je uCentru za postdiplomske interdisci-plinarne studije u Sarajevu odr`aopredavanje studentima Evropskogregionalnog postdiplomskog stu-dija iz ljudskih prava i demokrati-je u jugoisto~noj Evropi o temi„Unapre|enje ljudskih prava“.Povod je bio Me|unarodni danljudskih prava, ~ijim se obilje`ava-njem, kako je kazao Mun, BiHpridru`ila ostatku svijeta.- BiH se suo~ava s problemimakada je u pitanju po{tivanje lju-dskih prava. Ali, evidentno je damediji i nevladine organizacijeintenzivno rade na podizanju svje-snosti o ovom pitanju. Vlada, s dr-uge strane, ~ini napore da unapri-jedi stanje u ovoj oblasti, i mi}emo to podr`ati - rekao je Mun.On je studentima ukazao nava`nost Deklaracije o ljudskim pr-avima za ~itav svijet, jer, kako je re-kao, ona osigurava po{tivanje pra-va svakog pojedi-nca na svakommjestu. Podsjetioje da se univerza-lna ljudska pravamoraju po{tivati bez obzira naetni~ku, vjersku ili bilo koju dru-gu pripadnost.Nakon predavanja, studenti supostavljali pitanja ameri~kom amba-sadoru, interesiraju}i se o njegovomstavu o smrtnoj kazni, omiljenomameri~kom predsjedniku...
 F. K.
Vladika zahumsko-hercego-va~ki Grigorije od 2. januaraimat }e svoje stalno sjedi{te u Mo-staru, saznaje „Dnevni avaz“.Povratak vladike iz Trebinja uMostar, s obzirom na to da je gr-ad na Neretvi i ranije bio sjedi{teEparhije, kako saznajemo, pripr-ema se ve} odre|eno vrijeme.Sam vladika Grigorije ve} petna-estak dana boravi u jednom una-jmljenom stanu u ulici Rade Bi-tange u starom dijelu grada.Informaciju o povratku vladi-ke u Mostar potvrdio nam je imostarski paroh Radivoje Krulj.- Vladika je odlu~io da njego-vo sjedi{te bude u Mostaru, adok se ne zavr{i njegov crkvenistan na Rondou, trenutno bora-vi u jednom drugom stanu. Zva-ni~na ceremonija na kojoj }ebiti otvoreno sjedi{te vladikedesit }e se 2. januara, na DanEparhije zahumsko-hercego-va~ke - ka`e Krulj.On je istakao da se uskoroo~ekuje i zavr{etak vladi~anskogdvora u mostarskom naselju Br-ankovac.Kako saznajemo, Srpska pravo-slavna crkva ulo`ila je oko 600.000eura u obnovu dvora. SPC najavlju-je da }e od 2011. godine Mostar po-novo biti srpska prijestonica Her-cegovine.
 A. Du.
Objekt gdje trenutno boravi vladika Grigorije
Zamjenik visokog predstavnika u Srebrenici
Mur odao po~ast `rtvama genocida
Neshvatljivo je da neko razuman po~ini zlo~inovih razmjera, kazao Mur
Prvi zamjenik visokog predsta-vnika u BiH Roderik Mur (RoderickMoor) posjetio je ju~er Memorijalnicentar Poto~ari, polo`io vijenac naspomen-obilje`je i odao po{tuBo{njacima ubijenim u genocidujula 1995. godine, javila je Fena.- Neshvatljivo je da neko razu-man po~ini zlo~in ovih razmjera. Tonije u~inio narod, ve} pojedinci i njihtreba privesti licu pravde, na ~emu}emo insistirati - rekao je Mur.On je s majkama Srebreniceobi{ao kompleks Memorijalnogcentra, uklju~uju}i i grob RudolfaHrena, katolika iz Srebrenice, ko-ji je, tako|er, ubijen u genocidu i sa-hranjen u Memorijalnom centru.Mur je potom imao razgovor smajkama.
 Mur: Zlo~ince privesti pravdi 
Muamera [ehi}, portparol ko-mpanije ZOI ‘84 koja upravljaSki-centrom Bjela{nica-Igman,kazala nam je kako na ovim pla-ninama nema dovoljno snijegada bi se ure|ivale staze.- Otvaranje sezone je 17. dece-mbra, a ako se i ranije steknu uvje-ti, pristupit }emo ure|enju staza- rekla nam je [ehi}, uz obja{nje-nje da je jo{ rano govoriti o inte-resiranju turista za odmor naovim planinama, ali da upita ima,te da su prvi gosti ve} do{li.
Prvi gosti na Bjela{nici i Igmanu
(Fot
„Avaz“ saznaje
Planovi SPC-a
Vladika Grigorije vra}ase iz Trebinja u Mostar
SPC najavljuje da }e od 2011. grad na Neretviponovo biti srpska prijestonica Hercegovine
Vladika Grigorije: Boravi u drugom stanu Mun: Va`nost Deklaracije
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,11. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
Privatne sluge udr`avnoj slu`bi
Ahmethod`i} je na kraju skupio hrabrosti i pobuniose. Pitanje je {ta je s drugim ahmethod`i}ima koji{ute, trpe i {efovima slu`e bezmalo kao robovi
Vozio sam sa jo{ dvojicom mojih kolega dijete gospo|e Meliheu {kolu i iz {kole, i{ao na pijacu. Obavljao sam sve poslove kao njenpotr~ko. Kod ku}e sam radio {ta treba: njoj je trebalo oti}i ku}i, ma-jki, svekrvi na vikendicu, popravljati {ta treba...Ovako izgleda opis radnog mjesta referenta za gra|evinske po-slove u Slu`bi za zajedni~ke poslove institucija BiH, koji s gra|evi-nom ima veze tek toliko da se u njemu spominju ku}a i vikendica.Ku}a i vikendica su, kao i majka i svekrva i dijete, referentove{efice Melihe Jahjaefendi}, a nesretni zaposlenik, koji je svoje zada-tke slikovito opisao tokom sudskog postupka, ma{inski in`injer Se-ad Ahmethod`i}. Kada mu je dozlogrdilo da se brine o mla|im i sta-rijim ~lanovima {eficine porodice, kada se pobunio, zavr{io je kaodomar, pa kao portir, a uz to je morao voditi i ra~una da WC {koljkebudu ~iste.Sudskom presudom Ahmethod`i} bi se trebao vratiti na mjestoreferenta, a da se ne mora brinuti o ~lanovima {eficine porodice i bi-rati joj na pijaci {to kvalitetniji kupus, paradajz i paprike. No, za su-dsku presudu jo{ niko ne mari.Ovaj slu~aj, na`alost, samo je jedan od primjera kako ljudi kojisu zaposjeli dobro pla}ena {efovska mjesta u dr`avnim institucija-ma, naj~e{}e nezaslu`eno i uz pomo} porodi~nih i strana~kih veza,do`ivljavaju svoj posao i polo`aj, kao i ljude koji su na hijerarhijskini`im polo`ajima.Dr`avne institucije takvima su poput privatnih pr}ija i samo instr-ument da sebi omogu}e {to lagodniji `ivot, ~ak i po cijenu da dru-gim uposlenicima radno mjesto pretvore u svojevrsni Gvantanamo.Ahmethod`i} je na kraju skupio hrabrosti i pobunio se. Pitanje je{ta je s drugim ahmethod`i}ima koji {ute, trpe i {efovima slu`e be-zmalo kao robovi.Razlog za njihovu {utnju vjerovatno le`i u zabrinutosti za radnamjesta i egzistenciju te u nepovjerenju u pravni sistem koji im, po-kazuje slu~aj Ahmethod`i}a, za sada ne nudi skoro nikakvu za{ti-tu.Dok Meliha Jahjaefendi} ne bude natjerana da ispo{tuje sudskupresudu i Ahmethod`i}a vrati na njegov posao, njene, kao ni majkei svekrve drugih sli~nih {efova, ne moraju se sekirati - sluge }e sti-zati na vrijeme.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
STRUJNA AGRESIJA
Kako se plja~kaju energetski potencijali BiH
Hrvatska nam je uzela~ak 2,39 milijardi KM!
Godi{nje se proizvede 440 gigavat-sati elektri~ne energije
BiH je zemlja ~iji se hidropotencijal najvi{e plja~ka u Evropi
Na ra~un hidropotencijala na{ezemlje, Hrvatska je od 1974. godinezaradila nevjerovatne 1,23 milijardeeura ili skoro 2,39 milijardi maraka!Ovo otkriva izvje{taj o kori{tenjuna{eg hidrosistema, koji je nedavnosa~inio biv{i zamjenik generalnog di-rektora „Elektroprivrede BiH“ Jusuf Krvavac, koji je skoro cijeli radni vi-jek posvetio hidroelektranama.
Otimanje vode
Ina~e, na{i zapadni susjedi kor-iste hidroenergetski sistem Orlo-vac, u koji je uklju~ena i akumula-cija Bu{ko jezero, za proizvodnjuelektri~ne energije u HE Orlovac uHrvatskoj. Kako je za na{ list ne-davno kazao dopredsjednik HSP-a i delegat u Domu naroda Parla-menta FBiH dr. Josip Peri}, pri kr-aju svog funkcioniranja paradr`ava„Herceg-Bosna“ dala je Bu{ko jeze-ro u vlasni{tvo Hrvatske elektropr-ivrede (HEP). Prva etapa hidroene-rgetskog sistema Orlovac izgra|enaje i pu{tena u pogon u aprilu 1974.- Od pu{tanja u pogon pa do sa-da (ne uklju~uju}i ovu godinu, jerjo{ nije zavr{ena, op. a.), hidroele-ktrana je sve vrijeme radila, pogo-nski bila ispravna i ostvarivala pr-osje~nu godi{nju proizvodnju od440 gigavat-sati (GWh). Budu}i daje u pogonu punih 35 godina, ostva-rena proizvodnja do sada je 15.400GWh. Uzimaju}i prosje~nu cijenuelektri~ne energije od 0,08 eura pokilovat-satu (kWh), jer je skoro svaenergija vr{na, vrijednost do sadaproizvedene elektri~ne energije ele-ktrane je 1.230.000.000 eura. Svuovu energiju u proteklom perioduje kompletno preuzela Hrvatska -navodi Krvavac u izvje{taju.Ina~e, hidroenergetski sistemOrlovac sastoji se od sistema kana-la, tunela, brana, takozvanih inje-kcionih zavjesa, akumulacija, baze-na, pumpnih stanica, cjevovoda istrojara elektrana. Na teritorijiBiH nalazi se deset energetskihobjekata koji se koriste za proizvo-dnju struje u Hrvatskoj, pet vi{e ne-go u toj zemlji! Sama akumulaci-ja Bu{ko jezero ima korisnu zapr-eminu od 782 kubna metra i po-vr{inu od {est hiljada hektara.
Krava muzara
- Ovaj slu~aj podsje}a me na kr-avu muzaru, gdje je krava u BiH, avime u Hrvatskoj. BiH je zemlja ~ijise hidropotencijal najvi{e plja~ka uEvropi! U pitanju su milijarde ma-raka. Plja~ka se putem objekata u~ijoj je izgradnji i BiH u~estvovala- ka`e in`injer Krvavac.On isti~e da su tro{kovi izgradnjesistema Orlovac, a preko preuzete ele-ktri~ne energije, davno vra}eni Hr-vatskoj i da odmah treba otpo~eti pr-egovore s predstavnicima Hrvatskeradi iznala`enja na~ina za raspodje-lu proizvedene elektri~ne energije izHE Orlovac izme|u BiH i Hrvatske.
 F. VELE
 Pregled hidroenergetskog sistema za HE Orlovac: Izvla~enje vode iz BiH 
Dru{tvo za ugro`ene narode,odjeljenje za BiH Sarajevo, uputiloje otvoreno pismo Predsjedni{tvuBiH sa zahtjevom za podr{ku inici-jativi za prijenos nadle`nosti s Ok-ru`nog suda u Bijeljini na Sud BiHnepravedno osu|enih Srebreni~anaBehudina Husi}a, Ned`ada Hasi}ai Ahme Harba{a.Dru{tvu za ugro`ene narode,kao organizaciji koja se bori za lju-dska prava, obratile su se porodicetrojice Srebreni~ana, koji su osu|eniu Bijeljini na kaznu od 20 i 11 godi-na zatvora, s molbom da se njihovimnajmilijima sudi pred Sudom BiHumjesto pred Okru`nim sudom uBijeljini, prenijela je Onasa.- Jedini dokazkoji povezuje optu-`ene s ubistvima zakoja se terete jesunjihova iznu|enapriznanja data u istra`nom postupku- navodi se u pismu koje je potpisa-la predsjednica Dru{tva za ugro`enenarode Fadila Memi{evi}.
Zahtjev Predsjedni{tvu BiH
Trojici Srebreni~ana suditiu Sarajevu, a ne u Bijeljini
 Krvavac:Uzimaju milijarde
Prema mi{ljenju in`injera Kr-vavca, dosada{nju i budu}u pro-izvedenu elektri~nu energiju iz si-stema Orlovac trebalo bi raspodje-ljivati na bazi vrijednosti objeka-ta sistema koji se nalaze na terito-riji dvije zemlje, potopljenog i tr-ajno izgubljenog zemlji{ta za po-ljoprivredu i druge namjene.Tako|er, u obzir bi se moraliuzeti smanjenje proizvodnje hidr-oelektrana u slivovima rijeka Vr-bas i Neretva zbog prevo|enja vo-da, klimatolo{ki i drugi utjecajizbog novoformiranih akumulaci-ja i promjene re`ima podzemnihi nadzemnih voda.Nadalje, Krvavac poja{njava dabi, prema elaboratima relevantnihstru~njaka, podjela struje izme|uBiH i Hrvatske treba biti u omje-ru 50:50.
Podjela struje popola
 Memi{evi}: Nepravednoosu|eni 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erna Suljkanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->