Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
32Activity
P. 1
Seminarski Rad Programsko Upravljanje Masinama

Seminarski Rad Programsko Upravljanje Masinama

Ratings: (0)|Views: 3,133 |Likes:
Published by Milan Nikolic

More info:

Published by: Milan Nikolic on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
TEHNIĈKI FAKULTET ĈAĈAK 
 
SEMINARSKI RAD
PROGRAMSKO UPRAVLJANJEMA
ŠINAMA ALATKAMA
 
Profesor: Studenti:
Prof.dr. Radomir Slavković Milan Nikolić 1065/08
 
 
SEMINARSKI RAD PROGRAMSKO UPRAVLJANJE MA
ŠINAMA ALATKAMA
 
- 2 -
Sadržaj:
 
I UVOD
........................................................................................................................... 3
II
METODE UPRAVLJANJA MAŠINAMA ALATKAMA
...................................... 42.1
Ručno upravljanje mašinama alatkama
........................................................... 4
2.2 Automatsko upravljanje mašinama alatkama .........................
......................... 5
III SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA
................................................... 6
IV SISTEMI PROGRAMSKOG UPRAVLJANJA
................................................... 10
4.1 Mehanički sistemi sa upravljačkim vratilom ............................
.............. 10
4.1.1 Mehanički sistemi sa UV const. brzine ........................
............. 10
4.1.2 Mehanički sistemi sa UV prom. brzine ......................
............... 11
4.1.3 Mehanički sistemi sa pomoćnim vratilom ...............
.................. 12
4.2 Sistemi cikličnog upravljanja ( SCU ) .......................................
............... 144.3 Sistemi kopirnog upravljanja ( SKU ) ..................................................... 17
4.4 Sistemi numeričkog upra
vljanja ( NC ) ................................................... 19
V
NIVOI NUMERIĈKOG UPRAVLJANJA
..................................................... 29
5.1 Konvencionalno numeričko upravljanje ....................................
.............. 29
5.2 Kompjuterizovano numeričko upravljanje ................................
.............. 30
5.3 Direktno numeričko upravljanje .......
....................................................... 37
VI
ELEMENTI TEHNIKE NUMERIĈKOG UPRAVLJANJA
........................ 41
VII
PRIMENA SISTEMA NC UPRAVLJANJA KOD MAŠINA ALATKI
........ 52
VII
I PRIMENA TEHNOLOGIJE NUMERIĈKOG UPRAVLJANJA
............... 53
IX PRIMER IZRADE PROGRAMA
..................................................................... 55
X
ZAKLJKUĈAK 
................................................................................................. 56
XI LITERATURA
................................................................................................. 57
 
SEMINARSKI RAD PROGRAMSKO UPRAVLJANJE MA
ŠINAMA ALATKAMA
 
- 3 -
I UVOD
Ljudska vrsta je od samog svog nastanka
evoluirala u pravcu svesnih, misaonih bića, kojakoriste razna oruĎa kako bi lakše zadovoljila neku ţivotnu potrebu. Počevši od štapa kojim se lakšedohvatalo voće i kamena kojim se lovilo, preko nastanka prvih višedelnih oruţja,
 
naši preci su prešliveoma dug put do današnjih savremenih mašina i alata.Potreba da se nekim sredstvom olakša ţivot dovela je do niza fundamentalnih otkrića – 
 
točka,kose ravni, hidrauličnih sklopova, elektronskih komponenti itd, što je omogućilo ogro
man napredak urazvoju kompleksnih
mašina
.
Prve mašine su nastale usloţavanjem ručnih alata, pa je upravljanje njima bio više fizički negointelektualni posao. Kako su se mašine razvijale, tako se i način upravljanja menjao
.
Izraz “mašina
alatka
, koji g
eneralno označava mašine koje obraĎuju
neki
materijal zamenjujući ručni alat, dolaziupravo iz opisa namene tih mašina.
 
Sa početkom upotrebe ureĎaja za automatsko upravljanje mašinama alatkama, mnoge mašinedobijaju nove mogućnosti, novi izgled i proizvodne osobine. Smanjuje se fizičko učešće čoveka
u
 proizvodnji i negativni uticaji ljudskog faktora na upravljanje mašinama, a povećava proizvodnost,repetitivnost i ekonomičnost.
 
Upotrebom raznovrsnih medija, kojima se saopštava odreĎeni programureĎajima za automatsko upravljanje mašinom alatkom postiţe se veća tačnost izrade, ujednačenostizraĎenih komada, dok se troškovi proizvodnje po jedinici proizvoda smanjuju.
 
U poslednjih trideset godina došlo je do značajnih promena kako u mašinogradnji, tako i u
u
 pravljanju mašinama. UvoĎenjem računara u upravljačke procese dobijena je nova vrsta super  produktivnih mašina, tzv. CNC odnosno mašina sa kompjuterskim numeričkim upravljanjem.
 
CNC mašine kontroliše računar, na osnovu programa koji zadaje čovek odgovarajućim programima ili komandama. Karakterišu se velikom proizvodnošću, preciznim radom, velikim brojem
radnih funkcija i dobrim repetitivnim osobinama.
U ovom radu biće izloţene razne metode upravljanja mašinama alatkama.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->