Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Allah Peygamber Kitap

Allah Peygamber Kitap

Ratings: (0)|Views: 116|Likes:
Published by Ismail Ateş

More info:

Published by: Ismail Ateş on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
"TarihTezi"Isiginda

ALLAH-PEYGAMBER-KITAP

Dr.HikmetKIVILCIMLI
"
 Fe-intevelevFe-kulhasbiyallâhüLâilâheillâhü,aleyhi tevekkeltüveHuveRabbül-arsilaziyim."

"Egeryüzçevirirlerse,onlaradeki:"BanaAllahyeter.Ondanbaskatapilacakilahyoktur.Ancakonagüvenipbaglandim.VeobüyükarsinsahibiRabbimdir".
Peygamberler,nezamantoplumculevriminagdali-karmasikakisindanbaslaridarasse;kendiçaglarindatarihseldeterminizminenyüksekifadesiolan(binlerceyillikkutsallikgeleneklerininkabuguiçindedebulunsabilimvebilgiyüklüolan)"Allah"yorumculugunasiginirlardi.Tipkimodernsosyaldevrimcilerinsikistikça"Bizetarihseldeterminizmyeter!"deyipdemirçarikdemirasabilim-devrimgörevlerindedahafazlayogunlastiklarigibi.Çünküantikpeygamberlerdekendiölçülerindetarihseldevrimrevleriylejdelenmisidiler.Vetarihseldevrimlerentemeldeüreticigüçlerdeterminizmiyleisleyenkomünlkollektifaksiyonluinsanin,kutsallasmis(medeniyetegeçis:siniflitoplumaparçalanis)haliydi.Kutsallastirmaprosesideinsanliktarihininilipkapananamabirbirleriniasamayanüreticigüçlercycle'larina:kendileriniyenidenüretisdevirdaimlerineuyar:
Kutsallastirmagidisininsonhalkasinda,sonpeygamber,son(veda)hutbesindesöyleseslenir:"Eyinsanlar!Bugünleriniznasilkutsalbirgünise,buaylariniznasilkutsalbirayise,busehrimizMekkenasilbarekbirsehirise,canlariniz,mallariniz,namuslarinizdaöylekutsaldir,hertürlütecavüzdenkorunmustur."
KutsallastirmaninilkhalkasiolanTotemizmdedeböyledir:Komün,Totemi'nikutsallastiripo'nukendiruhuüzerindeegemenlestirirken,aynizamandakanteskilatlarini-üreticigüçleriylebirlikteherseyini;insaninidakutsallastiriyordu.Toplumbiçimlerigelistikçekutsallastirmaüreticigüçlereyansidiamahepaynitemellereuymadanedemedi.Binlerce,onbinlerceyilsonrabileaynitemeller;ilarak,genisleyerek,taninmazboyutlaragelecekölçülerdedeolsasonpeygamberintutumundaböyledilleniyordu...
GIRIS
Konumuz;"Din";üzerindeençokspekülasyon:düsüncevurgunculuguyapilanalan!Oysatamtersiolmasigerekir:öyleysebiliminençokkiliçkusanmasigerekenalanlardanbirisidedinkonusuolmalidir.Buyüzdenbualanda"Ideoloji"
 
ve"politika"kemez,kememelidir.Oyavanliklarancakbilimatesiyledurdurulupdönüstürülebilir.MeselemizhiçdeIkincil-üçüncülkategoridenbirissayilamaz.Çünküdinkonusu,sadecetoplumunçatisindatikirdayanbirkültürmeselesidegil,insanbeynindedüsüncemekanizmalarindaisleyenadetasistemlesmiscanlibirdüsüncebiçimidir.Veinsanbeynindekolaycasökülüpatilamayacakderinliklereyapismiskökleresahiptir.ldüsanildigiyerde,baskabirnesneninveyakonununFetiseedilisine:tapiminadönüsmüstür:Insansuurukendisinibilemedikçenemaddinesnelerinnedemanevikonularinfetisizmini(tapincini)asamaz.Insantoplumunungidisinegöredahamaddidahamanevitapinislaröneçikmaktangeridurmazlar.Amabuöneçikislardaimainsanzihnininisleyisyasalarinaetletirnakgibibagligelisirler.Çünküinsanüreticitoplumsalkanunlarlaislerken,herseyinsaninbeyinaynasindayansimaklakalmaz;oyansimalaryenidentoplumanerkenetkitepkilerdeinsanzihnivetoplum,kusaklarboyuncasürüpgidengelenekgörenekleriniolustururlar.Veonlarkolayasilip-kazinamaz.Insantoplumuvedüsünüssistemi,hasbelkadertesadüfiolaraktanrisallastirmalarakapilmadigigibi;"Matah"fetisizmineveyanesnelerintapincina,illüzyonlarinadaöylegelisigüzeldüsmezveyadüsürülemez.Bastatoplumsalgidiskanunlarietkinbulunur.Herkisideayriayriyansiyandüsünceisleyiside,kendibaslarinaayribirernyadir.Veayribiruzmanlikalaniolusturur.Fakattoplumsalyasalarinisleyislerindenhayatbulduklariinsonzerrelerinekadartoplumsaldirlar.Vekanunumuziçinegirerler."Tutkular"insaniyenidenveyenidenöldürüpdiriltebilirler.Busadecetoplumsaldegil,aynizamandazihinseldirde.Modernçagda"Matahlar"inveyadahagenisanlamdanesnelerinmanevikonularintapilariasilmisgibidururlar.Tarihseldevrimlerekiyaslasosyaldevrimler,eskiuykudagezer,suursuzluktanveyaaltsuuraatilislarindanveyikimlarindankurtulmussayilirlar.Biliveteskilatlanmagelistigiölçüdematahlarinfetisizmideasilirelbet.Amakutsallastirmaninöybitmisgörünmüyor.Insanliginsosyalizmiyakaladigigünümüzdekiasamasindabile;"sovyet"insanlarininölümleribahasina"duvar"lariasmayaçalismasi,sadecekapitalizminyarattigitüketimillizyonlariyla(kabaca)açiklandigindabile,insansuurununhâlâmatahvenesnelerintapinciniasamadigiortayaçikar.Maddiyatinmaneviyatiezisivetüketisisürmektedir.Demekmodernproletaryada,modernbüyük-küçükburjuvalargibinesnelerintapincininpotansiyeltehditivetehlikesialtindabulunur.Konubukadarciddiveebedigibigörünmektedir.StalinveMao'larinsaraylaratasinmaktagecikmeyisleritesadüfsayilabilirmi?Irice"Markisist-Leninistler"böyleyaparsa,ufaklarikimbilirneleryapmazlar?"Tapinçlar"konusudogrudankutsallastirmaprosesineveinsanzihnininisleyisyasalarinabaglidir.Buradaikincisinegiremeyecegiz.Oapayrielealinacakbaslibasinabiralandir.Fakatdolayisiylaegilmisolacagiz.Çünküherikisidebiraradabulunur;toplumvekisigibi....Insantoplumuda,canlitürleriningelisimkanunlaribenzerikendikanunlarina
 
uyar.Ancakokanunlarinkökleriçokderinlerdekaldigivebüyüksansürlerdetoplumbiçimlerikatmanlarialtindagömülüpkaldigiiçininsantoplumunungidiskanunlarininolabilecegibileönemsenmediveaslakavranmadi.Tarihtehiçbirgidiskanunubulunmadigiiddialarinadeksapildi.Oysaüzerindehiçdurulmakistenmeyen,insantoplumunundogadangelme,ilkdogalhampirlantasi:çekirdegiolanKomüncülToplum,tarihinbütünkilitleriniaçabilecekBIRICIKanahtardir.Çünküenilktemelçekirdekolmasiitibariyle,toplumbiçimlerininbütüngelisimikanunlarinikendiiçindesaklar.
1-InsanToplumununKomüntemelindeparçalanisvederlenis(kendisiniyenidenüretme)yasasi:
Toplumbiçimlerirekliolarakkonçekirdegitemelindepaalanisavetoplanisaugrayarakkendisiniyenidenüretir.Parçalayincivederleyiciroloynamisnentarihselvesosyaldevrimlerde;onlardançikagelmissiniflitoplummedeniyetleriverejimlerideaynitemellerdenkalkarakhepkomüntemellleriniyenidenüretmekugrunaaçilipkapanirlar.Buzdenodevrimlerinverejimlerinliderleridebirbirlerineparalellesirler.Birtek(ayni)akisinsonucuolurlar.Toplumunparçalanislari,sosyalsiniflar,tabakalar,zümreler,kisilernündeartaraksürerken,toplumuninsanlikölçüsündekollektifderlenisideartaraksürer.Ikincibüyüksavastansonra,görünür-görünmezparolalarinhep"BirtekDünya"parolalarindaifadebulusutesadüfdegildir;demekparçalanisinölçülerievrencilboyutlaraulastiaderlenisinölçüleridebirtekinsanlikkollektivizminivurgulamakzorundakalir.Toplumunparçalanisvederlenisyasasininsebebinedir?Buyasayidagüdendahatemelliyasalarvarmidir?Evet!bununengenelsebebi,toplumunilkçekirdegindeyeralanyasalariasamamakzaruretlerindenkaynakalir.Bunlarüreticigüçler'dir.
2-InsantoplumununüreticiGüçlerYasasi:
Komünçekirdegiheryanindansimsikicabirbirinebagli,birbirinsizolamayanüreticigüçlerleörülübiçimdedogalbirgelisimleolusmustur.
ÜreticiGüçler:
InsanveTarih(gelenek-görenek)üreticigüçlerimanevidirler.AmamaddiolanTeknikveCografyaüreticigüçleriyleDENKislerler.Denk:matematikselislemeklebirlikteiçlerindeenaktifvecanliolaniinsandir.Çünkübilinçgelisimiylehepsindenayrilir..Fakatbudenkisleyisidegistirmez,sadeceüreticigüçleryasasininbilinçlegüdülüsünüinsaninelinevermeyisonunadekister.Budadenkgidislerininicabindaribaskabirseydegildir.Üreticigüçlerdenherhangibirisiabartildimidenklemcil(cebirsel)gidisbozulurveiriliufaklikrizlerlebubozuklukkendisiniifadeetmeyebaslar;devrimlerledüzeltmeyekadarulasir...Parçalanmavederlenmeyasasitarihselvesosyaldevrimleryasalariylayürür.Ancakbuyasalarindatemelindeasilüreticigüçleryasasiyeralir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->