Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai_11_mua_sam_phuc_vu_trong_cua_hang_1915

bai_11_mua_sam_phuc_vu_trong_cua_hang_1915

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Toquynh Nguyen

More info:

Published by: Toquynh Nguyen on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2010

pdf

text

original

 
 1
Bài 11: Mua S
m - ph
c v
trong c
a hàng: gi
i thi
u hàng và giá c
.
Transcript
Qu 
ỳ 
nh Liên và toàn Ban Ti 
ế
ng Vi 
t,
Đ
ài Úc Châu, xin thân chào quí b
n.
Đ
ây là ch
ươ 
ng trình gi 
ng d 
y ti 
ế
ng  Anh g 
m 26 bài,
đượ 
c biên so
n
để
giúp các b
n giao ti 
ế
 p d 
dàng v 
ớ 
i khách nói ti 
ế
ng Anh.
i cu 
đố
i tho
đề
 p
đế
n m
đề
tài quan tr 
ng trong ngành ph
ụ 
c v 
ụ 
. Xin các b
n
đừ 
ng lo l 
ng khi th
mình không hi 
u bài vào lúc 
đầ
u. H 
u h
ế
t cu 
đố
i tho
i s
 
đượ 
c nh
c l 
i, gi 
i thích và th
ự 
c hành ngay trong bài này hay trong nh
ữ 
ng bài sau. C 
ứ 
cu 
i m
i hai bài, các b
n s
 
đượ 
c nghe toàn b
cu 
đố
i tho
i...và các b
n có l 
s
m th
y ng 
c nhiên không ít khi th
y mình ch
ng nh
ữ 
ng có th
hi 
đượ 
c r 
t nhi 
u mà còn t 
ự 
 nói 
đượ 
c nhi 
u câu t 
ươ 
ng t 
ự 
 
đế
n nh
ư 
th
ế
.
Bài H
c 11: Mua S
mLesson Eleven. Shopping
Trong Bài H 
c 11, m
t l 
n n
ữ 
a, các b
n s
 p nói câu "Can I help you?". Tuy nhiên, trong l 
n này, các b
n s
 h
i nh
ư 
th
ế
khi ti 
ế
 p xúc v 
ớ 
i khách
đ 
i mua s
m. Các b
n s
h
c thêm m
t s
ki 
u nói thông d 
ụ 
ng trong c 
ử 
ahàng bán l 
, c 
ũ 
ng nh
ư 
tìm hi 
u cách mô t 
hàng hóa và cách nói giá c 
.Nh
ư 
ng tr 
ướ 
c h
ế
t, m
ờ 
i các b
n theo dõi ph
n
đầ
u cu 
đố
i tho
i b
ng c 
ti 
ế
ng Anh l 
n ti 
ế
ng Vi 
t. Cô Mona
đ 
ang tìm mua kh
ă
n choàng, 'shawl. Ng 
ườ 
đ 
ang ph
ụ 
c v 
ụ 
cô Mona là cô Mai, nhân viên bán hàng. Nào chúng ta b
đầ
u nhé. M 
ờ 
i các b
n nghe cu 
đố
i tho
i sau 
đ 
ây.
Mai: Can I help you?Mona: I'm just looking, thanks. Excuse me.Mai: Yes?Mona: These shawls. How much are they in American dollars?Mai: All of these prices are American dollars.Mona: Oh. Why are they so expensive?Mai: They're handmade.Mona: And this one?Mai: It's pure silk.Mona: Hmm. Have you got one in purple?Mai: I'll have a look. Yes, what about this one?Mona: That's nice.
 
 2
 
Bây gi 
ờ 
, m
ờ 
i các b
n nghe l 
i cu 
đố
i tho
i b
ng c 
ti 
ế
ng Anh l 
n ti 
ế
ng Vi 
t.
Mai: Can I help you?(Cô c
n gì th
ư
a cô?)Mona: I'm just looking, thanks. Excuse me.(Tôi ch
xem thôi, cám
ơ
n cô. Th
ư
a cô.)Mai: Yes?(Vâng, gì v
y th
ư
a cô?)Mona: These shawls. How much are they in American dollars?(Nh
ng chi
ế
c kh
ă
n choàng này giá bao nhiêu
đ
ô M
v
y?)Mai: All of these prices are American dollars.(Giá c
nh
ng chi
ế
c kh
ă
n này
đề
u
đượ
c tính b
ng
đ
ô M
 
đấ
y th
ư
a cô.) Mona: Oh. Why are they so expensive?(
i chà! Sao l
i
đắ
t th
ế
nh
?) Mai: They're handmade.(Là vì nh
ng chi
ế
c kh
ă
n choàng
y
đượ
c làm b
ng tay.) Mona: And this one?(Th
ế
còn chi
ế
c (kh
ă
n choàng) này thì sao?) Mai: It's pure silk.(Nó là l
a nguyên ch
t
đấ
y.) Mona: Hmm. Have you got one in purple?(
! Cô có chi
ế
c (kh
ă
n choàng) nào m
u tím không?) Mai: I'll have a look… Yes, what about this one?(
Để
tôi xem nào… À
đ
ây r 
i, cô th
y chi
ế
c (kh
ă
n choàng) này th
ế
nào?) Mona: That's nice.(
Đẹ
p
đấ
y ch
.) 
Các b
n nên nh
ớ 
luy 
n câu h
i: "Can I help you?". Tr 
ướ 
đ 
ây, chúng ta
đ 
ã h
c cách h
i nh
ư 
y, th
ế
nh
ư 
ng,chúng ta hãy th
ử 
 p nói l 
n n
ữ 
a nhé. Xin các b
n l 
ư 
u ý: khi làm vi 
c trong c 
ử 
a hàng bán l 
ũ 
ng nh
ư 
trong nh
ữ 
ng b
ph
n khác c 
ủ 
a ngành du l 
 ị 
chvà ph
ụ 
c v 
ụ 
, các b
n c 
n ph
i luôn t 
ươ 
i c 
ườ 
i và nhìn vào m
t khách hàng. M 
ờ 
i các b
n nghe và l 
 p l 
i.
Can I help you?Can I help you?
 
 3
 
 Xin các b
n
để
ý xem cô Mona tr 
ờ 
i nh
ư 
th
ế
nào nhé.
Mona: I'm just looking, thanks.(Tôi ch
xem thôi, cám
ơ
n.) 
Đ
ây là m
t cách
để
khách hàng cho b
n bi 
ế
t r 
ng, h
không c 
n s
ự 
giúp
đỡ 
ủ 
a b
n trong lúc này. M 
t khi h
 
đ 
ã nói nh
ư 
th
ế
, b
n không nên h
i thêm n
ữ 
a,
để
kh
i làm phi 
n khách. B
ở 
i vì, b
n
đ 
ã cho h
bi 
ế
t r 
ng, n
ế
u h
 
n gì thì c 
ứ 
h
i b
n. Vì v 
y, n
ế
u th
y h
không c 
n b
n, b
n c 
ứ 
vi 
c l 
ng ra ch
khác và ch
ờ 
cho
đế
n khi khách yêu c 
u. Bây gi 
ờ 
, m
ờ 
i các b
n xem cô Mai mô t 
nh
ữ 
ng chi 
ế
c kh
ă
n choàng nh
ư 
th
ế
nào nhé.
Mai: They're handmade. It's pure silk.(Nh
ng chi
ế
c kh
ă
n choàng này
đượ
c làm b
ng tay. Nó là l
a nguyên ch
t
đấ
y.)
 
L
ĩ 
nhiên,
đ 
u các b
n mô t 
s
tùy thu 
c vào lo
i s
n ph
m
đượ 
c bày bán n
ơ 
i b
n làm vi 
c.
Ở 
 
đ 
ây, chúng ta không có gi 
ờ 
 
để
 
đề
 p
đế
n m
i tình hu 
ng. Vì v 
y, chúng ta nên t 
 p trung vào cách dùng c 
ụ 
m t 
ừ 
'it's' và'they're'. Chúng ta dùng 'it's', 'it is',
để
ch
ỉ 
m
t món
đồ
duy nh
t, và dùng 'they're', 'they are' 
để
ch
ỉ 
hai món
đồ
 tr 
ở 
lên. M 
ờ 
i các b
n nghe và l 
 p l 
i ph
n ti 
ế
ng Anh.
Chi
ế
c kh
ă
n choàng này. Nó
đượ
c làm b
ng tay.It's handmade.Nh
ng chi
ế
c kh
ă
n choàng này. Chúng
đượ
c làm b
ng tay.They're handmade.Chi
ế
c cà v
t này. Nó
đượ
c làm b
ng l
a.It's pure silk.Nh
ng chi
ế
c cà v
t này. Chúng
đượ
c làm b
ng l
a.They're pure silk.
Bây gi 
ờ 
, m
ờ 
i các b
n nghe cu 
đố
i tho
i t 
ừ 
 
đầ
đế
n gi 
ờ 
, và l 
 p l 
i t 
ừ 
ng câu nói c 
ủ 
a cô Mai.
Mai: Can I help you?Mona: I'm just looking, thanks. Excuse me.Mai: Yes?Mona: These shawls. How much are they in American dollars?Mai: All of these prices are American dollars.Mona: Oh. Why are they so expensive?Mai: They're handmade.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->