Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
84Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 Ente Chechi pdf 1

1 Ente Chechi pdf 1

Ratings:

3.63

(8)
|Views: 41,356 |Likes:
Published by vichus

More info:

Published by: vichus on Aug 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
1
ØÞÏí dÉØÞÆí ØÞÏí dÉØÞÆí ØÞÏí dÉØÞÆí ØÞÏí dÉØÞÆí 
®æa ¦Æc µÅ ¾ÞÈßÕßæ¿ ÕÞÏÈAÞøáÎÞÏß ÉCí æÕAáµÏÞÃí, ÕÞÏÈAÞøáæ¿ ®æa ¦Æc µÅ ¾ÞÈßÕßæ¿ ÕÞÏÈAÞøáÎÞÏß ÉCí æÕAáµÏÞÃí, ÕÞÏÈAÞøáæ¿ ®æa ¦Æc µÅ ¾ÞÈßÕßæ¿ ÕÞÏÈAÞøáÎÞÏß ÉCí æÕAáµÏÞÃí, ÕÞÏÈAÞøáæ¿ ®æa ¦Æc µÅ ¾ÞÈßÕßæ¿ ÕÞÏÈAÞøáÎÞÏß ÉCí æÕAáµÏÞÃí, ÕÞÏÈAÞøáæ¿ ¥ÍßdÉÞÏ¢ ¥ùßÏßAáµ.¥ÍßdÉÞÏ¢ ¥ùßÏßAáµ.¥ÍßdÉÞÏ¢ ¥ùßÏßAáµ.¥ÍßdÉÞÏ¢ ¥ùßÏßAáµ.
æÄAX ¼ßÜïÏßW ²øß¿JÞÃí ®æa d·Þ΢, ÕÜßÏ ÕßµØæÄAX ¼ßÜïÏßW ²øß¿JÞÃí ®æa d·Þ΢, ÕÜßÏ ÕßµØæÄAX ¼ßÜïÏßW ²øß¿JÞÃí ®æa d·Þ΢, ÕÜßÏ ÕßµØæÄAX ¼ßÜïÏßW ²øß¿JÞÃí ®æa d·Þ΢, ÕÜßÏ ÕßµØÈÈÈÈ¢ ²Kᢢ ²Kᢢ ²Kᢢ ²Ká¢ÕKßGßÜïÞJ ²øá ØíÅÜÎÞÃí §Äí .ÕKßGßÜïÞJ ²øá ØíÅÜÎÞÃí §Äí .ÕKßGßÜïÞJ ²øá ØíÅÜÎÞÃí §Äí .ÕKßGßÜïÞJ ²øá ØíÅÜÎÞÃí §Äí .®æa µá¿á¢Ì ÉÖíºÞJÜ¢:®æa µá¿á¢Ì ÉÖíºÞJÜ¢:®æa µá¿á¢Ì ÉÖíºÞJÜ¢:®æa µá¿á¢Ì ÉÖíºÞJÜ¢: ØØØØÞÞÞÞÎÞÈc¢ æÄxßÜïÞJ ²øá µá¿á¢ÌÎÞÃíÎÞÈc¢ æÄxßÜïÞJ ²øá µá¿á¢ÌÎÞÃíÎÞÈc¢ æÄxßÜïÞJ ²øá µá¿á¢ÌÎÞÃíÎÞÈc¢ æÄxßÜïÞJ ²øá µá¿á¢ÌÎÞÃí®çaÄí ¥ºîÈᢠ¥NÏᢠ¥icÞɵøÞÃí, ¾BZ ÎâKí®çaÄí ¥ºîÈᢠ¥NÏᢠ¥icÞɵøÞÃí, ¾BZ ÎâKí®çaÄí ¥ºîÈᢠ¥NÏᢠ¥icÞɵøÞÃí, ¾BZ ÎâKí®çaÄí ¥ºîÈᢠ¥NÏᢠ¥icÞɵøÞÃí, ¾BZ ÎâKí ÎAZ ÎâJÄíÎAZ ÎâJÄíÎAZ ÎâJÄíÎAZ ÎâJÄíØØØØøøøøß ßß ßÄÄÄÄçºîºîßçºîºîßçºîºîßçºîºîß ÈÈÈÈÝ ÝÝ ÝíØßBßÈá É¿ßAáKá çÙÞØíxÜßÜÞÃí ÄÞÎØ¢ íØßBßÈá É¿ßAáKá çÙÞØíxÜßÜÞÃí ÄÞÎØ¢ íØßBßÈá É¿ßAáKá çÙÞØíxÜßÜÞÃí ÄÞÎØ¢ íØßBßÈá É¿ßAáKá çÙÞØíxÜßÜÞÃí ÄÞÎØ¢ øIÞÎXøIÞÎXøIÞÎXøIÞÎXØáÈßW çºGX ¯xÕᢠ§{ÏÕX ØáçødwÈÞÏ ¾ÞX.åçºGXØáÈßW çºGX ¯xÕᢠ§{ÏÕX ØáçødwÈÞÏ ¾ÞX.åçºGXØáÈßW çºGX ¯xÕᢠ§{ÏÕX ØáçødwÈÞÏ ¾ÞX.åçºGXØáÈßW çºGX ¯xÕᢠ§{ÏÕX ØáçødwÈÞÏ ¾ÞX.åçºGX ÉïØí¿âÕßÈá¢ÉïØí¿âÕßÈá¢ÉïØí¿âÕßÈá¢ÉïØí¿âÕßÈᢾÞX¾ÞX¾ÞX¾ÞX ÉJÞ¢ÉJÞ¢ÉJÞ¢ÉJÞ¢ µïÞTßÜá¢.åµïÞTßÜá¢.åµïÞTßÜá¢.åµïÞTßÜá¢.å¥icÞɵøáæ¿ ÎAZ ¦ÏÄí æµÞIí ¥ÏW ÕAJáUÕVæAÜïÞ¢¥icÞɵøáæ¿ ÎAZ ¦ÏÄí æµÞIí ¥ÏW ÕAJáUÕVæAÜïÞ¢¥icÞɵøáæ¿ ÎAZ ¦ÏÄí æµÞIí ¥ÏW ÕAJáUÕVæAÜïÞ¢¥icÞɵøáæ¿ ÎAZ ¦ÏÄí æµÞIí ¥ÏW ÕAJáUÕVæAÜïÞ¢¾Bç{Þ¿í ÕÜßÏ ØíçÈÙÎÞÏßøáKá ¿àºîùáæ¿ ÎµæÈK ÈßÜÏßW Øíµâ{ßÜᢾBç{Þ¿í ÕÜßÏ ØíçÈÙÎÞÏßøáKá ¿àºîùáæ¿ ÎµæÈK ÈßÜÏßW Øíµâ{ßÜᢾBç{Þ¿í ÕÜßÏ ØíçÈÙÎÞÏßøáKá ¿àºîùáæ¿ ÎµæÈK ÈßÜÏßW Øíµâ{ßÜᢾBç{Þ¿í ÕÜßÏ ØíçÈÙÎÞÏßøáKá ¿àºîùáæ¿ ÎµæÈK ÈßÜÏßW Øíµâ{ßÜᢾÞX ÕßÜØß È¿A¾ÞX ÕßÜØß È¿A¾ÞX ÕßÜØß È¿A¾ÞX ÕßÜØß È¿AáÎÞÏßøáKá.áÎÞÏßøáKá.áÎÞÏßøáKá.áÎÞÏßøáKá.ÎâKí ÎáùßçÏÞ¿í µâ¿ßÏ Õà¿ÞÏßøáKá ¾B{áç¿Äí, ¥ºîÈᢠ¥NÏᢠ²øáÎâKí ÎáùßçÏÞ¿í µâ¿ßÏ Õà¿ÞÏßøáKá ¾B{áç¿Äí, ¥ºîÈᢠ¥NÏᢠ²øáÎâKí ÎáùßçÏÞ¿í µâ¿ßÏ Õà¿ÞÏßøáKá ¾B{áç¿Äí, ¥ºîÈᢠ¥NÏᢠ²øáÎâKí ÎáùßçÏÞ¿í µâ¿ßÏ Õà¿ÞÏßøáKá ¾B{áç¿Äí, ¥ºîÈᢠ¥NÏᢠ²øáÎáùßÏßÎáùßÏßÎáùßÏßÎáùßÏßÜᢠçºGÈí ÄÈßæÏ ²øáÜᢠçºGÈí ÄÈßæÏ ²øáÜᢠçºGÈí ÄÈßæÏ ²øáÜᢠçºGÈí ÄÈßæÏ ²øá ÎáùßÏÎáùßÏÎáùßÏÎáùßÏᢠ(¾ÞÈᢠçºGÈᢠ®çMÞÝá¢á¢ (¾ÞÈᢠçºGÈᢠ®çMÞÝá¢á¢ (¾ÞÈᢠçºGÈᢠ®çMÞÝá¢á¢ (¾ÞÈᢠçºGÈᢠ®çMÞÝá¢ÕÝA¿ßAáKÄí µÞøâ ¥Õæa ÎáùßÏßW ®æK µß¿JáµÏßÜï)ÕÝA¿ßAáKÄí µÞøâ ¥Õæa ÎáùßÏßW ®æK µß¿JáµÏßÜï)ÕÝA¿ßAáKÄí µÞøâ ¥Õæa ÎáùßÏßW ®æK µß¿JáµÏßÜï)ÕÝA¿ßAáKÄí µÞøâ ¥Õæa ÎáùßÏßW ®æK µß¿JáµÏßÜï) 纺îß纺îß纺îß纺îߧ¿Aí ÕøáçOÞZ ®æa ùâÎßÜÞÃí§¿Aí ÕøáçOÞZ ®æa ùâÎßÜÞÃí§¿Aí ÕøáçOÞZ ®æa ùâÎßÜÞÃí§¿Aí ÕøáçOÞZ ®æa ùâÎßÜÞÃí ©ùBÞX µß¿AáKÄí.åÎáùßÏáæ¿ øIí©ùBÞX µß¿AáKÄí.åÎáùßÏáæ¿ øIí©ùBÞX µß¿AáKÄí.åÎáùßÏáæ¿ øIí©ùBÞX µß¿AáKÄí.åÎáùßÏáæ¿ øIíÍÞ·JÞÏß øIí µGßÜßÜÞÃíÍÞ·JÞÏß øIí µGßÜßÜÞÃíÍÞ·JÞÏß øIí µGßÜßÜÞÃíÍÞ·JÞÏß øIí µGßÜßÜÞÃí ¾BZ µß¿KßøáKÄí. 纺îß µá{ß µÝßEí ÕKí¾BZ µß¿KßøáKÄí. 纺îß µá{ß µÝßEí ÕKí¾BZ µß¿KßøáKÄí. 纺îß µá{ß µÝßEí ÕKí¾BZ µß¿KßøáKÄí. 纺îß µá{ß µÝßEí ÕKíÄáÃß ÎÞùáKæÄÜïÞ¢ ¾ÞX ²ÄáÃß ÎÞùáKæÄÜïÞ¢ ¾ÞX ²ÄáÃß ÎÞùáKæÄÜïÞ¢ ¾ÞX ²ÄáÃß ÎÞùáKæÄÜïÞ¢ ¾ÞX ²{{{{ßAçHÞ¿í µâ¿ß çÈÞAß ÈßWAáÎÞÏßøáKá, ßAçHÞ¿í µâ¿ß çÈÞAß ÈßWAáÎÞÏßøáKá, ßAçHÞ¿í µâ¿ß çÈÞAß ÈßWAáÎÞÏßøáKá, ßAçHÞ¿í µâ¿ß çÈÞAß ÈßWAáÎÞÏßøáKá,¾ÞX çÈÞAáKÄᢠdÖißAáKÄáæÎÜï¾ÞX çÈÞAáKÄᢠdÖißAáKÄáæÎÜï¾ÞX çÈÞAáKÄᢠdÖißAáKÄáæÎÜï¾ÞX çÈÞAáKÄᢠdÖißAáKÄáæÎÜïÞÞÞÞ¢ 纺îßÏᢠµÞâ 纺îßÏᢠµÞâ 纺îßÏᢠµÞâ 纺îßÏᢠµÞÃááááÎÞÏßøáKáÎÞÏßøáKáÎÞÏßøáKáÎÞÏßøáKá纺îßÏáæ¿ Ä¿ßºî çøÞÎB{纺îßÏáæ¿ Ä¿ßºî çøÞÎB{纺îßÏáæ¿ Ä¿ßºî çøÞÎB{纺îßÏáæ¿ Ä¿ßºî çøÞÎB{ß ßß ßÜïÞJ Äá¿ÏᢠµáIßÏᢠ¾ÞX ÉÜ ¦ÕVJßÜïÞJ Äá¿ÏᢠµáIßÏᢠ¾ÞX ÉÜ ¦ÕVJßÜïÞJ Äá¿ÏᢠµáIßÏᢠ¾ÞX ÉÜ ¦ÕVJßÜïÞJ Äá¿ÏᢠµáIßÏᢠ¾ÞX ÉÜ ¦ÕVJßµIßGáIí ÖøàøJßæa ®ÜïÞ ÍÞ·B{ᢠÄæK µIßGáIíµIßGáIí ÖøàøJßæa ®ÜïÞ ÍÞ·B{ᢠÄæK µIßGáIíµIßGáIí ÖøàøJßæa ®ÜïÞ ÍÞ·B{ᢠÄæK µIßGáIíµIßGáIí ÖøàøJßæa ®ÜïÞ ÍÞ·B{ᢠÄæK µIßGáIí §æÄÜïÞ¢§æÄÜïÞ¢§æÄÜïÞ¢§æÄÜïÞ¢µÞÃáµÞÃáµÞÃáµÞÃáççççOOOOÞZ ®æa µáGX æÉÞBß ÕøáÎÞÏßøáKá, ÉÜçMÞÝᢠ纺îß ®æa ÞZ ®æa µáGX æÉÞBß ÕøáÎÞÏßøáKá, ÉÜçMÞÝᢠ纺îß ®æa ÞZ ®æa µáGX æÉÞBß ÕøáÎÞÏßøáKá, ÉÜçMÞÝᢠ纺îß ®æa ÞZ ®æa µáGX æÉÞBß ÕøáÎÞÏßøáKá, ÉÜçMÞÝᢠ纺îß ®æa µáGæÈ çÈÞAáKÄᢠ¾ÞX µIßGáIí ¦ ØÎÏB{ßæÜÜïÞ¢µáGæÈ çÈÞAáKÄᢠ¾ÞX µIßGáIí ¦ ØÎÏB{ßæÜÜïÞ¢µáGæÈ çÈÞAáKÄᢠ¾ÞX µIßGáIí ¦ ØÎÏB{ßæÜÜïÞ¢µáGæÈ çÈÞAáKÄᢠ¾ÞX µIßGáIí ¦ ØÎÏB{ßæÜÜïÞ¢ ççç纺î ßÏá濺ºîßÏá濺ºî ßÏá濺ºîßÏáæ¿Öøàø ÍÞ·BZ ¥ùßÏÞJÄí çÉÞæÜ ÕàIᢠÕàIᢠ®æKÖøàø ÍÞ·BZ ¥ùßÏÞJÄí çÉÞæÜ ÕàIᢠÕàIᢠ®æKÖøàø ÍÞ·BZ ¥ùßÏÞJÄí çÉÞæÜ ÕàIᢠÕàIᢠ®æKÖøàø ÍÞ·BZ ¥ùßÏÞJÄí çÉÞæÜ ÕàIᢠÕàIᢠ®æKµÞÃßAáÎÞÏßøáKá, øÞdÄß ©ùBÞX µß¿AáçOÞZ 纺îß èÈxß §GÞÃíµÞÃßAáÎÞÏßøáKá, øÞdÄß ©ùBÞX µß¿AáçOÞZ 纺îß èÈxß §GÞÃíµÞÃßAáÎÞÏßøáKá, øÞdÄß ©ùBÞX µß¿AáçOÞZ 纺îß èÈxß §GÞÃíµÞÃßAáÎÞÏßøáKá, øÞdÄß ©ùBÞX µß¿AáçOÞZ 纺îß èÈxß §GÞÃíµß¿AáKÄíµß¿AáKÄíµß¿AáKÄíµß¿AáKÄí èèèèÈxßÏáæ¿ Îáµ{ßæÜ øIí ÌGXØí ®çMÞÝᢠ¥ÝߺîßGßøßÈxßÏáæ¿ Îáµ{ßæÜ øIí ÌGXØí ®çMÞÝᢠ¥Ýߺî ßGßøßÈxßÏáæ¿ Îáµ{ßæÜ øIí ÌGXØí ®çMÞÝᢠ¥ÝߺîßGßøßÈxßÏáæ¿ Îáµ{ßæÜ øIí ÌGXØí ®çMÞÝᢠ¥Ýߺî ßGßøßAá¢,Aá¢,Aá¢,Aá¢,ÎáùßÏßæÜ ØàçùÞ ÌZÌßæa æÕ{ߺîJßW 纺îßÏáæ¿ ÕÜßÏ Îáܵ{áæ¿ÎáùßÏßæÜ ØàçùÞ ÌZÌßæa æÕ{ߺîJßW 纺îßÏáæ¿ ÕÜßÏ Îáܵ{áæ¿ÎáùßÏßæÜ ØàçùÞ ÌZÌßæa æÕ{ߺîJßW 纺îßÏáæ¿ ÕÜßÏ Îáܵ{áæ¿ÎáùßÏßæÜ ØàçùÞ ÌZÌßæa æÕ{ߺîJßW 纺îßÏáæ¿ ÕÜßÏ Îáܵ{á濧¿áAí ¾ÞX ®KᢠçÈÞAßAß¿Aá¢, ¾ÞX µß¿AáK èØÁßçÜAí 纺îߧ¿áAí ¾ÞX ®KᢠçÈÞAßAß¿Aá¢, ¾ÞX µß¿AáK èØÁßçÜAí 纺îߧ¿áAí ¾ÞX ®KᢠçÈÞAßAß¿Aá¢, ¾ÞX µß¿AáK èØÁßçÜAí 纺îߧ¿áAí ¾ÞX ®KᢠçÈÞAßAß¿Aá¢, ¾ÞX µß¿AáK èØÁßçÜAí 纺îߺøßEí µß¿AáçOÞZ 纺îßÏáæ¿ Ä¿ßºî ÎáܵZ µYµá{ßVçA µIíºøßEí µß¿AáçOÞZ 纺îßÏáæ¿ Ä¿ßºî ÎáܵZ µYµá{ßVçA µIíºøßEí µß¿AáçOÞZ 纺îßÏáæ¿ Ä¿ßºî ÎáܵZ µYµá{ßVçA µIíºøßEí µß¿AáçOÞZ 纺îßÏáæ¿ Ä¿ßºî ÎáܵZ µYµá{ßVçA µIíæµÞIí ®æa ÈßAùßWæµÞIí ®æa ÈßAùßWæµÞIí ®æa ÈßAùßWæµÞIí ®æa ÈßAùßW èèèèµÏßGí µáGæÈ Ä¿ÕßæAÞIí ¾ÞX µß¿Aá¢.åµÏßGí µáGæÈ Ä¿ÕßæAÞIí ¾ÞX µß¿Aá¢.åµÏßGí µáGæÈ Ä¿ÕßæAÞIí ¾ÞX µß¿Aá¢.åµÏßGí µáGæÈ Ä¿ÕßæAÞIí ¾ÞX µß¿Aá¢.å
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 10/03/2007 
 
2
¦Ïß¿Aí¦Ïß¿Aí¦Ïß¿Aí¦Ïß¿Aí ÉJÞ¢ÉJÞ¢ÉJÞ¢ÉJÞ¢ µïÞTßæÜ Éøàf µÝßEí ØíµâµïÞTßæÜ Éøàf µÝßEí ØíµâµïÞTßæÜ Éøàf µÝßEí ØíµâµïÞTßæÜ Éøàf µÝßEí ØíµâZ ¥¿ÕÞÏß, ®ÜïÞZ ¥¿ÕÞÏß, ®ÜïÞZ ¥¿ÕÞÏß, ®ÜïÞZ ¥¿ÕÞÏß, ®ÜïÞÕV×Õᢠ¥ÕÇßAÞÜJí ¾ÞX ¥NÏáæ¿ µá¿á¢ÌÕV×Õᢠ¥ÕÇßAÞÜJí ¾ÞX ¥NÏáæ¿ µá¿á¢ÌÕV×Õᢠ¥ÕÇßAÞÜJí ¾ÞX ¥NÏáæ¿ µá¿á¢ÌÕV×Õᢠ¥ÕÇßAÞÜJí ¾ÞX ¥NÏáæ¿ µá¿á¢Ì ØíÅØíÅØíÅØíÅÜJÞÃí çÉÞÏßÜJÞÃí çÉÞÏßÜJÞÃí çÉÞÏßÜJÞÃí çÉÞÏßÈßWAáKÄí, ¥Õßæ¿ §{ÏNÞÕÈÞÃí ÄÞÎØ¢, ¥NÈßWAáKÄí, ¥Õßæ¿ §{ÏNÞÕÈÞÃí ÄÞÎØ¢, ¥NÈßWAáKÄí, ¥Õßæ¿ §{ÏNÞÕÈÞÃí ÄÞÎØ¢, ¥NÈßWAáKÄí, ¥Õßæ¿ §{ÏNÞÕÈÞÃí ÄÞÎØ¢, ¥NÞÞÞÞÕÈí ÎâKí ÎA{ÞÃí,ÕÈí ÎâKí ÎA{ÞÃí,ÕÈí ÎâKí ÎA{ÞÃí,ÕÈí ÎâKí ÎA{ÞÃí,ÎâJÄí ØáÎâJÄí ØáÎâJÄí ØáÎâJÄí Øáççççø×í çºGX ÉßæK ùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ¥NÞÕX ÉGÞ{JßÜÞÃí,ø×í çºGX ÉßæK ùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ¥NÞÕX ÉGÞ{JßÜÞÃí,ø×í çºGX ÉßæK ùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ¥NÞÕX ÉGÞ{JßÜÞÃí,ø×í çºGX ÉßæK ùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ¥NÞÕX ÉGÞ{JßÜÞÃí,¥NÞÕßÏᢠùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ²øá ÎáùßÏßÜᢠØáçøç×GX ÎæxÞøá¥NÞÕßÏᢠùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ²øá ÎáùßÏßÜᢠØáçøç×GX ÎæxÞøá¥NÞÕßÏᢠùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ²øá ÎáùßÏßÜᢠØáçøç×GX ÎæxÞøá¥NÞÕßÏᢠùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ²øá ÎáùßÏßÜᢠØáçøç×GX ÎæxÞøáÎáùßÏßÜáÎÞÃí ©ùBÞùáUÄí, ¾ÎáùßÏßÜáÎÞÃí ©ùBÞùáUÄí, ¾ÎáùßÏßÜáÎÞÃí ©ùBÞùáUÄí, ¾ÎáùßÏßÜáÎÞÃí ©ùBÞùáUÄí, ¾ÞX çÉÞÕáçOÞæÝÜïÞ¢ çºGæa µâGJßÜÞÃíÞX çÉÞÕáçOÞæÝÜïÞ¢ çºGæa µâGJßÜÞÃíÞX çÉÞÕáçOÞæÝÜïÞ¢ çºGæa µâGJßÜÞÃíÞX çÉÞÕáçOÞæÝÜïÞ¢ çºGæa µâGJßÜÞÃíµß¿AáKÄí Øáçøç×GÈᢠ®æa çºGÈ⢠²çø dÉÞÏAÞøÞÃí ®ÈßAíµß¿AáKÄí Øáçøç×GÈᢠ®æa çºGÈ⢠²çø dÉÞÏAÞøÞÃí ®ÈßAíµß¿AáKÄí Øáçøç×GÈᢠ®æa çºGÈ⢠²çø dÉÞÏAÞøÞÃí ®ÈßAíµß¿AáKÄí Øáçøç×GÈᢠ®æa çºGÈ⢠²çø dÉÞÏAÞøÞÃí ®ÈßAí®æa çºGæa µâæ¿ µß¿AÞX ÉxÞJ ÕßÖ΢ Øáçø×í çºGçÈÞæ¿ÞJí®æa çºGæa µâæ¿ µß¿AÞX ÉxÞJ ÕßÖ΢ Øáçø×í çºGçÈÞæ¿ÞJí®æa çºGæa µâæ¿ µß¿AÞX ÉxÞJ ÕßÖ΢ Øáçø×í çºGçÈÞæ¿ÞJí®æa çºGæa µâæ¿ µß¿AÞX ÉxÞJ ÕßÖ΢ Øáçø×í çºGçÈÞæ¿ÞJíµß¿AáçOÞZ ØçLÞ×ÎáIÞAá¢.µß¿AáçOÞZ ØçLÞ×ÎáIÞAá¢.µß¿AáçOÞZ ØçLÞ×ÎáIÞAá¢.µß¿AáçOÞZ ØçLÞ×ÎáIÞAá¢.®æK µIÏá¿X ¥NÞÕßÏᢠçºGÈᢠùÞÃßÏᢠÌßwáÕáæÎÜïÞ¢ ÉùEá®æK µIÏá¿X ¥NÞÕßÏᢠçºGÈᢠùÞÃßÏᢠÌßwáÕáæÎÜïÞ¢ ÉùEá®æK µIÏá¿X ¥NÞÕßÏᢠçºGÈᢠùÞÃßÏᢠÌßwáÕáæÎÜïÞ¢ ÉùEá®æK µIÏá¿X ¥NÞÕßÏᢠçºGÈᢠùÞÃßÏᢠÌßwáÕáæÎÜïÞ¢ ÉùEá§ÕÈBí Õ{VKí ÎáGX æºùáAÈÞÏçÜïÞ ®Kí, ©¿X§ÕÈBí Õ{VKí ÎáGX æºùáAÈÞÏçÜïÞ ®Kí, ©¿X§ÕÈBí Õ{VKí ÎáGX æºùáAÈÞÏçÜïÞ ®Kí, ©¿X§ÕÈBí Õ{VKí ÎáGX æºùáAÈÞÏçÜïÞ ®Kí, ©¿X ¥NÞÕßÏáæ¿ µÎaí¥NÞÕßÏáæ¿ µÎaí¥NÞÕßÏáæ¿ µÎaí¥NÞÕßÏáæ¿ µÎaí§Õæa ¥ºîæa µâGøáæ¿ Õ{VºîÏÞÃí §ÕÈᢠµßGßÏßøßAáKÄí §æÄÜïÞ¢§Õæa ¥ºîæa µâGøáæ¿ Õ{VºîÏÞÃí §ÕÈᢠµßGßÏßøßAáKÄí §æÄÜïÞ¢§Õæa ¥ºîæa µâGøáæ¿ Õ{VºîÏÞÃí §ÕÈᢠµßGßÏßøßAáKÄí §æÄÜïÞ¢§Õæa ¥ºîæa µâGøáæ¿ Õ{VºîÏÞÃí §ÕÈᢠµßGßÏßøßAáKÄí §æÄÜïÞ¢çµGçMÞZ ©UßW ®ÈßAí ØçLÞ×ÎáIÞÏß ùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ®æKçµGçMÞZ ©UßW ®ÈßAí ØçLÞ×ÎáIÞÏß ùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ®æKçµGçMÞZ ©UßW ®ÈßAí ØçLÞ×ÎáIÞÏß ùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ®æKçµGçMÞZ ©UßW ®ÈßAí ØçLÞ×ÎáIÞÏß ùÞÃßÏᢠÌßwáÕᢠ®æKçÈÞAçÈÞAçÈÞAçÈÞAß ß ß ß ºßøߺîí æµÞIí Èߺßøߺîí æµÞIí Èߺßøߺîí æµÞIí Èߺßøߺîí æµÞIí ÈßWWWWAáAÏÞÏßøáKá, ¥NÞÕß ®a¿áJí ÕKí ÈßKíAáAÏÞÏßøáKá, ¥NÞÕß ®a¿áJí ÕKí ÈßKíAáAÏÞÏßøáKá, ¥NÞÕß ®a¿áJí ÕKí ÈßKíAáAÏÞÏßøáKá, ¥NÞÕß ®a¿áJí ÕKí ÈßKíæµÞIí ®æa ÄÜÏßW Ä¿ÕáµÏᢠçÄÞ{ßW É߿ߺîí æ¾AáµÏᢠæºÏñíæµÞIí ®æa ÄÜÏßW Ä¿ÕáµÏᢠçÄÞ{ßW É߿ߺî í æ¾AáµÏᢠæºÏñíæµÞIí ®æa ÄÜÏßW Ä¿ÕáµÏᢠçÄÞ{ßW É߿ߺîí æ¾AáµÏᢠæºÏñíæµÞIí ®æa ÄÜÏßW Ä¿ÕáµÏᢠçÄÞ{ßW É߿ߺî í æ¾AáµÏᢠæºÏñíæµÞIßøáKá, ¥NÞÕßÏáæ¿æµÞIßøáKá, ¥NÞÕßÏáæ¿æµÞIßøáKá, ¥NÞÕßÏáæ¿æµÞIßøáKá, ¥NÞÕßÏáæ¿ Ä¿ÕÜßW ÈßKᢠ®ÈßAí ÈÜï ØáÄ¿ÕÜßW ÈßKᢠ®ÈßAí ÈÜï ØáÄ¿ÕÜßW ÈßKᢠ®ÈßAí ÈÜï ØáÄ¿ÕÜßW ÈßKᢠ®ÈßAí ÈÜï Øᶢ¶¢¶¢¶¢µßGáKáIÞÏßøáKá ¥çMÞZ Øáçøç×GX ÕKí ÕÞ¿Þ ÈÎáAí ùâÎßW çÉÞÕÞ¢µßGáKáIÞÏßøáKá ¥çMÞZ Øáçøç×GX ÕKí ÕÞ¿Þ ÈÎáAí ùâÎßW çÉÞÕÞ¢µßGáKáIÞÏßøáKá ¥çMÞZ Øáçøç×GX ÕKí ÕÞ¿Þ ÈÎáAí ùâÎßW çÉÞÕÞ¢µßGáKáIÞÏßøáKá ¥çMÞZ Øáçøç×GX ÕKí ÕÞ¿Þ ÈÎáAí ùâÎßW çÉÞÕÞ¢®Kí ÉùEí ®æK µâGßæAÞIá çÉÞÏß ÕàGßæÜÏᢠØíµâ{ßæÜÏ᢮Kí ÉùEí ®æK µâGßæAÞIá çÉÞÏß ÕàGßæÜÏᢠØíµâ{ßæÜÏ᢮Kí ÉùEí ®æK µâGßæAÞIá çÉÞÏß ÕàGßæÜÏᢠØíµâ{ßæÜÏ᢮Kí ÉùEí ®æK µâGßæAÞIá çÉÞÏß ÕàGßæÜÏᢠØíµâ{ßæÜÏá¢ÕßçÖÖBæ{ÜïÞ¢ çºGX ®çKÞ¿í çºÞÆߺîí æµÞIßøßAáK ØÎÏ¢ ùÞÕßçÖÖBæ{ÜïÞ¢ çºGX ®çKÞ¿í çºÞÆߺîí æµÞIßøßAáK ØÎÏ¢ ùÞÕßçÖÖBæ{ÜïÞ¢ çºGX ®çKÞ¿í çºÞÆߺîí æµÞIßøßAáK ØÎÏ¢ ùÞÕßçÖÖBæ{ÜïÞ¢ çºGX ®çKÞ¿í çºÞÆߺîí æµÞIßøßAáK ØÎÏ¢ ùÞÃÃÃÃß ß ß ß®ÈßAá¿áAÞX ²øá ÜáCßÏáÎÞÏß ÎáùßÏßçÜAí ÕKá ¥çMÞÝÞÃí ¾ÞX®ÈßAá¿áAÞX ²øá ÜáCßÏáÎÞÏß ÎáùßÏßçÜAí ÕKá ¥çMÞÝÞÃí ¾ÞX®ÈßAá¿áAÞX ²øá ÜáCßÏáÎÞÏß ÎáùßÏßçÜAí ÕKá ¥çMÞÝÞÃí ¾ÞX®ÈßAá¿áAÞX ²øá ÜáCßÏáÎÞÏß ÎáùßÏßçÜAí ÕKá ¥çMÞÝÞÃí ¾ÞX¥Õæ{ dÖiߥÕæ{ dÖiߥÕæ{ dÖiߥÕæ{ dÖiߺîÄí ®GÞ¢ µïÞTßW É¿ßAáK ¥ÕZ ÈKÞÏß Ä¿ßºîáøáIíºîÄí ®GÞ¢ µïÞTßW É¿ßAáK ¥ÕZ ÈKÞÏß Ä¿ßºîáøáIíºîÄí ®GÞ¢ µïÞTßW É¿ßAáK ¥ÕZ ÈKÞÏß Ä¿ßºîáøáIíºîÄí ®GÞ¢ µïÞTßW É¿ßAáK ¥ÕZ ÈKÞÏß Ä¿ßºîáøáIíÎáÜÏᢠÕHÎáU Öøàø ÍÞ·B{ᢠæÕºîí ¥NÞÕßæÏçMÞæÜ ²æJÞøáÎáÜÏᢠÕHÎáU Öøàø ÍÞ·B{ᢠæÕºîí ¥NÞÕßæÏçMÞæÜ ²æJÞøáÎáÜÏᢠÕHÎáU Öøàø ÍÞ·B{ᢠæÕºîí ¥NÞÕßæÏçMÞæÜ ²æJÞøáÎáÜÏᢠÕHÎáU Öøàø ÍÞ·B{ᢠæÕºîí ¥NÞÕßæÏçMÞæÜ ²æJÞøádØñàÏÞÏßøßAáKá µÝßE ÕV×¢ ¾ÞX §Õßæ¿ ÕKçMÞZ §ÕdØñàÏÞÏßøßAáKá µÝßE ÕV×¢ ¾ÞX §Õßæ¿ ÕKçMÞZ §ÕdØñàÏÞÏßøßAáKá µÝßE ÕV×¢ ¾ÞX §Õßæ¿ ÕKçMÞZ §ÕdØñàÏÞÏßøßAáKá µÝßE ÕV×¢ ¾ÞX §Õßæ¿ ÕKçMÞZ §ÕZZZZAí §dÄAíAí §dÄAí Aí §dÄAíAí §dÄAí ÕHÕᢠµÞÃÞX ÄA ÎáÜÏáÎßÜïÞÏßøáKá ²øá ÕV×¢ æµÞIí §ÕZÕHÕᢠµÞÃÞX ÄA ÎáÜÏáÎßÜïÞÏßøáKá ²øá ÕV×¢ æµÞIí §ÕZÕHÕᢠµÞÃÞX ÄA ÎáÜÏáÎßÜïÞÏßøáKá ²øá ÕV×¢ æµÞIí §ÕZÕHÕᢠµÞÃÞX ÄA ÎáÜÏáÎßÜïÞÏßøáKá ²øá ÕV×¢ æµÞIí §ÕZ®BßæÈ §dÄ ÎÞdÄ¢ Õ{VKá ®Kí ¾ÞX ºßLߺîí ÈßWAáçOÞZ ¥Õ{áæ¿®BßæÈ §dÄ ÎÞdÄ¢ Õ{VKá ®Kí ¾ÞX ºßLߺîí ÈßWAáçOÞZ ¥Õ{áæ¿®BßæÈ §dÄ ÎÞdÄ¢ Õ{VKá ®Kí ¾ÞX ºßLߺîí ÈßWAáçOÞZ ¥Õ{áæ¿®BßæÈ §dÄ ÎÞdÄ¢ Õ{VKá ®Kí ¾ÞX ºßLߺîí ÈßWAáçOÞZ ¥Õ{áæ¿ÎÃßÈÞÆ¢ §ÏÞÎÃßÈÞÆ¢ §ÏÞÎÃßÈÞÆ¢ §ÏÞÎÃßÈÞÆ¢ §ÏÞZZZZ ®LáÕÞ ºßLߺî í Èß®LáÕÞ ºßLߺîí Èß®LáÕÞ ºßLߺî í Èß®LáÕÞ ºßLߺîí ÈßWWWWAáKÄí §ÏÞæ{ÏᢠçºGæÈÏá¢AáKÄí §ÏÞæ{ÏᢠçºGæÈÏá¢AáKÄí §ÏÞæ{ÏᢠçºGæÈÏá¢AáKÄí §ÏÞæ{ÏᢠçºGæÈÏᢦÙÞø¢ µÝßAÞX ¥N Õß{ßAáKá ®Kí ÉùEí æµÞIí ÄßøßEá È¿Ká,¦ÙÞø¢ µÝßAÞX ¥N Õß{ßAáKá ®Kí ÉùEí æµÞIí ÄßøßEá È¿Ká,¦ÙÞø¢ µÝßAÞX ¥N Õß{ßAáKá ®Kí ÉùEí æµÞIí ÄßøßEá È¿Ká,¦ÙÞø¢ µÝßAÞX ¥N Õß{ßAáKá ®Kí ÉùEí æµÞIí ÄßøßEá È¿Ká,¥Õ¥Õ¥Õ¥ÕZZZZ çÉÞÏ ©¿X çºGX ®æK µ{ßÏÞAß ®LÞ¿Þ ®æa æÉBæ{çÉÞÏ ©¿X çºGX ®æK µ{ßÏÞAß ®LÞ¿Þ ®æa æÉBæ{çÉÞÏ ©¿X çºGX ®æK µ{ßÏÞAß ®LÞ¿Þ ®æa æÉBæ{çÉÞÏ ©¿X çºGX ®æK µ{ßÏÞAß ®LÞ¿Þ ®æa æÉBæ{ÄáùߺîíÄáùߺîíÄáùߺîíÄáùߺîí ççççÈÞAß ÈßKí æÕU¢ §ùAáKÄí µIçÜïÞ ¥ÄßÈá ÄAÈÞAß ÈßKí æÕU¢ §ùAáKÄí µIçÜïÞ ¥ÄßÈá ÄAÈÞAß ÈßKí æÕU¢ §ùAáKÄí µIçÜïÞ ¥ÄßÈá ÄAÈÞAß ÈßKí æÕU¢ §ùAáKÄí µIçÜïÞ ¥ÄßÈá ÄAdÉÞÏæÎÞæA ÈßÈAÞçÏÞ, §Äí çµGí ®ÈßAí ÕÜßÏ ÈÞÃçA¿á¢dÉÞÏæÎÞæA ÈßÈAÞçÏÞ, §Äí çµGí ®ÈßAí ÕÜßÏ ÈÞÃçA¿á¢dÉÞÏæÎÞæA ÈßÈAÞçÏÞ, §Äí çµGí ®ÈßAí ÕÜßÏ ÈÞÃçA¿á¢dÉÞÏæÎÞæA ÈßÈAÞçÏÞ, §Äí çµGí ®ÈßAí ÕÜßÏ ÈÞÃçA¿á¢ØC¿ÕáØC¿ÕáØC¿ÕáØC¿ÕáÎÞÏß ¥çMÞZ çºGX ÄæK ®æK ØÎÇÞÈæM¿áJß ØÞøÎßæÜï¿ÞÎÞÏß ¥çMÞZ çºGX ÄæK ®æK ØÎÇÞÈæM¿áJß ØÞøÎßæÜï¿ÞÎÞÏß ¥çMÞZ çºGX ÄæK ®æK ØÎÇÞÈæM¿áJß ØÞøÎßæÜï¿ÞÎÞÏß ¥çMÞZ çºGX ÄæK ®æK ØÎÇÞÈæM¿áJß ØÞøÎßæÜï¿Þ¾ÞæÈÞøá ÄÎÞÖ ÉùEÄÞÃí §çMÞZ ¥Õæ{ µIÞW ¦øᢾÞæÈÞøá ÄÎÞÖ ÉùEÄÞÃí §çMÞZ ¥Õæ{ µIÞW ¦øᢾÞæÈÞøá ÄÎÞÖ ÉùEÄÞÃí §çMÞZ ¥Õæ{ µIÞW ¦øᢾÞæÈÞøá ÄÎÞÖ ÉùEÄÞÃí §çMÞZ ¥Õæ{ µIÞW ¦øá¢çÈÞAßçMÞÕᢠ¥Õ{áæ¿ ÎáÜ çÉÞæÜJæK µáIßÏᢠÈKÞÏßçÈÞAßçMÞÕᢠ¥Õ{áæ¿ ÎáÜ çÉÞæÜJæK µáIßÏᢠÈKÞÏßçÈÞAßçMÞÕᢠ¥Õ{áæ¿ ÎáÜ çÉÞæÜJæK µáIßÏᢠÈKÞÏßçÈÞAßçMÞÕᢠ¥Õ{áæ¿ ÎáÜ çÉÞæÜJæK µáIßÏᢠÈKÞÏßÕßøßEÄÞÃí ¾ÞÈᢠ¥Äí ÉÜ ¦ÕVJß µIßGáIí. ¥Äí ®BßæÈÏÞÕßøßEÄÞÃí ¾ÞÈᢠ¥Äí ÉÜ ¦ÕVJß µIßGáIí. ¥Äí ®BßæÈÏÞÕßøßEÄÞÃí ¾ÞÈᢠ¥Äí ÉÜ ¦ÕVJß µIßGáIí. ¥Äí ®BßæÈÏÞÕßøßEÄÞÃí ¾ÞÈᢠ¥Äí ÉÜ ¦ÕVJß µIßGáIí. ¥Äí ®BßæÈÏÞçºGÈí µÞÃÞX µÝßEÄí. ¥æÄÜïÞ¢ øÞdÄß ©ùBÞX µß¿AáçOÞZ µáGÈíçºGÈí µÞÃÞX µÝßEÄí. ¥æÄÜïÞ¢ øÞdÄß ©ùBÞX µß¿AáçOÞZ µáGÈíçºGÈí µÞÃÞX µÝßEÄí. ¥æÄÜïÞ¢ øÞdÄß ©ùBÞX µß¿AáçOÞZ µáGÈíçºGÈí µÞÃÞX µÝßEÄí. ¥æÄÜïÞ¢ øÞdÄß ©ùBÞX µß¿AáçOÞZ µáGÈí¾ÞX ÉùEí ÄøÞ¢.¾ÞX ÉùEí ÄøÞ¢.¾ÞX ÉùEí ÄøÞ¢.¾ÞX ÉùEí ÄøÞ¢. ÉßæK ¾BZ ªÃíµÝßAÞÈÞÏß çÉÞÏß.ÉßæK ¾BZ ªÃí µÝßAÞÈÞÏß çÉÞÏß.ÉßæK ¾BZ ªÃíµÝßAÞÈÞÏß çÉÞÏß.ÉßæK ¾BZ ªÃí µÝßAÞÈÞÏß çÉÞÏß.
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 10/03/2007 
 
3
¾¾¾¾ÞÞÞÞÈᢠçºGÈᢠ¥NÈᢠçºGÈᢠ¥NÈᢠçºGÈᢠ¥NÈᢠçºGÈᢠ¥NÞÞÞÞÕßÏᢠÌßwáÕᢠØßwáÕᢠµâ¿ß ¦ÙÞø¢ µÝߺîáÕßÏᢠÌßwáÕᢠØßwáÕᢠµâ¿ß ¦ÙÞø¢ µÝߺîáÕßÏᢠÌßwáÕᢠØßwáÕᢠµâ¿ß ¦ÙÞø¢ µÝߺîáÕßÏᢠÌßwáÕᢠØßwáÕᢠµâ¿ß ¦ÙÞø¢ µÝߺîáæµÞIßøáKá, ÕÞ çÄÞøÞæÄ ¥NÞÕß ®æa ÕàGßæÜ ÕßçÖæµÞIßøáKá, ÕÞ çÄÞøÞæÄ ¥NÞÕß ®æa ÕàGßæÜ ÕßçÖæµÞIßøáKá, ÕÞ çÄÞøÞæÄ ¥NÞÕß ®æa ÕàGßæÜ ÕßçÖæµÞIßøáKá, ÕÞ çÄÞøÞæÄ ¥NÞÕß ®æa ÕàGßæÜ ÕßçÖ××××BZ çºÞÆߺîíBZ çºÞÆߺî íBZ çºÞÆߺîíBZ çºÞÆߺî íæµÞIßøßAáKáIÞÏßøáKá. ¾æµÞIßøßAáKáIÞÏßøáKá. ¾æµÞIßøßAáKáIÞÏßøáKá. ¾æµÞIßøßAáKáIÞÏßøáKá. ¾ÞÞÞÞX µÝßAáK ÉÞdÄJßçÜAí §¿Aß¿AíX µÝßAáK ÉÞdÄJßçÜAí §¿Aß¿AíX µÝßAáK ÉÞdÄJßçÜAí §¿Aß¿AíX µÝßAáK ÉÞdÄJßçÜAí §¿Aß¿AíçºÞùᢠµùßµ{ᢠ²Ýߺîí ÄKí æµÞIí ®æK µâ¿áÄW ÄàxßAÞX dÖÎߺîáçºÞùᢠµùßµ{ᢠ²Ýߺîí ÄKí æµÞIí ®æK µâ¿áÄW ÄàxßAÞX dÖÎߺîáçºÞùᢠµùßµ{ᢠ²Ýߺîí ÄKí æµÞIí ®æK µâ¿áÄW ÄàxßAÞX dÖÎߺîáçºÞùᢠµùßµ{ᢠ²Ýߺîí ÄKí æµÞIí ®æK µâ¿áÄW ÄàxßAÞX dÖÎߺîáæµÞæµÞæµÞæµÞIßøáKá. ®æa IßøáKá. ®æa IßøáKá. ®æa IßøáKá. ®æa ¥¥¥¥MáùJí çºGÈᢠ§MáùJí ¥NÞÕßÏᢠ®ÄßÍÞ·JíMáùJí çºGÈᢠ§MáùJí ¥NÞÕßÏᢠ®ÄßÍÞ·JíMáùJí çºGÈᢠ§MáùJí ¥NÞÕßÏᢠ®ÄßÍÞ·JíMáùJí çºGÈᢠ§MáùJí ¥NÞÕßÏᢠ®ÄßÍÞ·JíÌßwáÕᢠØßwáÕáÎÞÏßøáKá. §¿Aí ¥NÞÕßÏáæ¿ §ÌßwáÕᢠØßwáÕáÎÞÏßøáKá. §¿Aí ¥NÞÕßÏáæ¿ §ÌßwáÕᢠØßwáÕáÎÞÏßøáKá. §¿Aí ¥NÞÕßÏáæ¿ §ÌßwáÕᢠØßwáÕáÎÞÏßøáKá. §¿Aí ¥NÞÕßÏáæ¿ §¿¿¿¿¢ èµæµÞIí ÈÜï¢ èµæµÞIí ÈÜï¢ èµæµÞIí ÈÜï¢ èµæµÞIí ÈÜïçÉÞæÜ µÝßAâ çÎÞçÈ ®Kí ÉùEí æµÞIí ®æa Äá¿ÏßW ÉÜçÉÞæÜ µÝßAâ çÎÞçÈ ®Kí ÉùEí æµÞIí ®æa Äá¿ÏßW ÉÜçÉÞæÜ µÝßAâ çÎÞçÈ ®Kí ÉùEí æµÞIí ®æa Äá¿ÏßW ÉÜçÉÞæÜ µÝßAâ çÎÞçÈ ®Kí ÉùEí æµÞIí ®æa Äá¿ÏßW ÉܦÕVJß ÄGßæAÞIßøáKá. çÎÖA¿ßÏßW µâ¿ß Äá¿ÏßW ÄGáKÄí ¦øᢦÕVJß ÄGßæAÞIßøáKá. çÎÖA¿ßÏßW µâ¿ß Äá¿ÏßW ÄGáKÄí ¦øᢦÕVJß ÄGßæAÞIßøáKá. çÎÖA¿ßÏßW µâ¿ß Äá¿ÏßW ÄGáKÄí ¦øᢦÕVJß ÄGßæAÞIßøáKá. çÎÖA¿ßÏßW µâ¿ß Äá¿ÏßW ÄGáKÄí ¦øá¢dÖißAáKáÎßÜï. ®ÈßAᢠdÉçÄcµßºîí ²KᢠçÄÞKßÏßÜïdÖißAáKáÎßÜï. ®ÈßAᢠdÉçÄcµßºîí ²KᢠçÄÞKßÏßÜïdÖißAáKáÎßÜï. ®ÈßAᢠdÉçÄcµßºîí ²KᢠçÄÞKßÏßÜïdÖißAáKáÎßÜï. ®ÈßAᢠdÉçÄcµßºîí ²KᢠçÄÞKßÏßÜï. ®. ®. ®. ®æa ¥NÞÕßæa ¥NÞÕßæa ¥NÞÕßæa ¥NÞÕߦÏÄí æµÞIí ¥NÏáæ¿ ØíÅÞ¦ÏÄí æµÞIí ¥NÏáæ¿ ØíÅÞ¦ÏÄí æµÞIí ¥NÏáæ¿ ØíÅÞ¦ÏÄí æµÞIí ¥NÏáæ¿ ØíÅÞÈ¢ ¦ÃçÜïÞ. çºGX §æÄÞKᢠÖißAÞæÄÈ¢ ¦ÃçÜïÞ. çºGX §æÄÞKᢠÖißAÞæÄÈ¢ ¦ÃçÜïÞ. çºGX §æÄÞKᢠÖißAÞæÄÈ¢ ¦ÃçÜïÞ. çºGX §æÄÞKᢠÖißAÞæÄÕÞøß ÕÜߺîí ¦ÙÞø¢ µÝßAáµÏÞÏßøáKá. ®ÄßVÍÞ·ÕÞøß ÕÜߺîí ¦ÙÞø¢ µÝßAáµÏÞÏßøáKá. ®ÄßVÍÞ·ÕÞøß ÕÜߺîí ¦ÙÞø¢ µÝßAáµÏÞÏßøáKá. ®ÄßVÍÞ·ÕÞøß ÕÜߺîí ¦ÙÞø¢ µÝßAáµÏÞÏßøáKá. ®ÄßVÍÞ·JJJJßøßAáK ÌßwáÕßæa  ßøßAáK ÌßwáÕßæa  ßøßAáK ÌßwáÕßæa  ßøßAáK ÌßwáÕßæa ÎáܵZ çÎÎáܵZ çÎÎáܵZ çÎÎáܵZ çÎÖAí ÎáµÖAí ÎáµÖAí ÎáµÖAí Îáµ{ßW µß¿AáµÏÞÏßøáKá.å çºGX µÞÃÞæÄ{ßW µß¿AáµÏÞÏßøáKá.å çºGX µÞÃÞæÄ{ßW µß¿AáµÏÞÏßøáKá.å çºGX µÞÃÞæÄ{ßW µß¿AáµÏÞÏßøáKá.å çºGX µÞÃÞæľÞÈÕ{áæ¿ ÎáܵZ ²{ßAHßGí çÈÞAßæAÞIßøáKá. ¥Õ{áæ¿ ÎáÜ µIí¾ÞÈÕ{áæ¿ ÎáܵZ ²{ßAHßGí çÈÞAßæAÞIßøáKá. ¥Õ{áæ¿ ÎáÜ µIí¾ÞÈÕ{áæ¿ ÎáܵZ ²{ßAHßGí çÈÞAßæAÞIßøáKá. ¥Õ{áæ¿ ÎáÜ µIí¾ÞÈÕ{áæ¿ ÎáܵZ ²{ßAHßGí çÈÞAßæAÞIßøáKá. ¥Õ{áæ¿ ÎáÜ µIí®æa µáGX ®ÝáçKAáK ØÎÏJÞÃí çÕ·¢ µ®æa µáGX ®ÝáçKAáK ØÎÏJÞÃí çÕ·¢ µ®æa µáGX ®ÝáçKAáK ØÎÏJÞÃí çÕ·¢ µ®æa µáGX ®ÝáçKAáK ØÎÏJÞÃí çÕ·¢ µÝßæA¿Þ çÎÞçÈ ®KíÝßæA¿Þ çÎÞçÈ ®KíÝßæA¿Þ çÎÞçÈ ®KíÝßæA¿Þ çÎÞçÈ ®KíÉùEí æµÞIí ¥NÞÕß ®æa Äá¿ÏßW ¥¿ßºîÄí ¥NÞÕßÏáæ¿ ÕßøÜáµZÉùEí æµÞIí ¥NÞÕß ®æa Äá¿ÏßW ¥¿ßºîÄí ¥NÞÕßÏáæ¿ ÕßøÜáµZÉùEí æµÞIí ¥NÞÕß ®æa Äá¿ÏßW ¥¿ßºîÄí ¥NÞÕßÏáæ¿ ÕßøÜáµZÉùEí æµÞIí ¥NÞÕß ®æa Äá¿ÏßW ¥¿ßºîÄí ¥NÞÕßÏáæ¿ ÕßøÜáµZ¥çMÞZ ®æa µáGÈßW ÄæK æºKí æµÞIá. µøI¿ßº¥çMÞZ ®æa µáGÈßW ÄæK æºKí æµÞIá. µøI¿ßº¥çMÞZ ®æa µáGÈßW ÄæK æºKí æµÞIá. µøI¿ßº¥çMÞZ ®æa µáGÈßW ÄæK æºKí æµÞIá. µøI¿ßºî çÉÞæÜ æÉæGKí  î çÉÞæÜ æÉæGKí   î çÉÞæÜ æÉæGKí  î çÉÞæÜ æÉæGKí ÄæK ¥NÞÕß èµ ÉßXÄæK ¥NÞÕß èµ ÉßXÄæK ¥NÞÕß èµ ÉßXÄæK ¥NÞÕß èµ ÉßXÕÜߺîá. ¾ÞÈçMÞZ ºNß ÕÜïÞÄÞÏß ®ÈßAíÕÜߺîá. ¾ÞÈçMÞZ ºNß ÕÜïÞÄÞÏß ®ÈßAí ÕÜߺîá. ¾ÞÈçMÞZ ºNß ÕÜïÞÄÞÏß ®ÈßAí ÕÜߺîá. ¾ÞÈçMÞZ ºNß ÕÜïÞÄÞÏß ®ÈßAí ÎÄßæÏKí ÉùEí ¥Õßæ¿ ÈßKᢠ®ÝáçKÎÄßæÏKí ÉùEí ¥Õßæ¿ ÈßKᢠ®ÝáçKÎÄßæÏKí ÉùEí ¥Õßæ¿ ÈßKᢠ®ÝáçKÎÄßæÏKí ÉùEí ¥Õßæ¿ ÈßKᢠ®ÝáçKÚíÚíÚíÚí èµ µÝáµß çºGæa ÎáùßÏßWèµ µÝáµß çºGæa ÎáùßÏßWèµ µÝáµß çºGæa ÎáùßÏßWèµ µÝáµß çºGæa ÎáùßÏßWçÉÞÏßøáKá. ®LÞ¿Þ Èà ¦ÙÞøçÉÞÏßøáKá. ®LÞ¿Þ Èà ¦ÙÞøçÉÞÏßøáKá. ®LÞ¿Þ Èà ¦ÙÞøçÉÞÏßøáKá. ®LÞ¿Þ Èà ¦ÙÞø¢ µÝßAÞæÄ çÈøæJ ®ÝáçKxí¢ µÝßAÞæÄ çÈøæJ ®ÝáçKxí¢ µÝßAÞæÄ çÈøæJ ®ÝáçKxí¢ µÝßAÞæÄ çÈøæJ ®ÝáçKxíçÉÞKæÄKí çºGX çºÞçÉÞKæÄKí çºGX çºÞçÉÞKæÄKí çºGX çºÞçÉÞKæÄKí çºGX çºÞÆÆÆÆߺîá. ®ÈßAí ÎÄßÏÞÏßGÞÃí ®ÝáçKxæÄKí ¾ÞÈᢠߺîá. ®ÈßAí ÎÄßÏÞÏßGÞÃí ®ÝáçKxæÄKí ¾ÞÈᢠߺîá. ®ÈßAí ÎÄßÏÞÏßGÞÃí ®ÝáçKxæÄKí ¾ÞÈᢠߺîá. ®ÈßAí ÎÄßÏÞÏßGÞÃí ®ÝáçKxæÄKí ¾ÞÈá¢ÉùEá. ÉßæK ØßÈßÎæÏAáùߺîÞÏß ¾B{áæ¿ Ø¢ØÞø Õß×Ï¢.ÉùEá. ÉßæK ØßÈßÎæÏAáùߺîÞÏß ¾B{áæ¿ Ø¢ØÞø Õß×Ï¢.ÉùEá. ÉßæK ØßÈßÎæÏAáùߺîÞÏß ¾B{áæ¿ Ø¢ØÞø Õß×Ï¢.ÉùEá. ÉßæK ØßÈßÎæÏAáùߺîÞÏß ¾B{áæ¿ Ø¢ØÞø Õß×Ï¢. øÞdÄßøÞdÄßøÞdÄßøÞdÄß¾ÞÈᢠçºGÈᢠµâ¿ß ØßÈßÎ µÞÃÞX çÕIß µÕÜÏßçÜAí çÉÞÏß. ¦Æc¾ÞÈᢠçºGÈᢠµâ¿ß ØßÈßÎ µÞÃÞX çÕIß µÕÜÏßçÜAí çÉÞÏß. ¦Æc¾ÞÈᢠçºGÈᢠµâ¿ß ØßÈßÎ µÞÃÞX çÕIß µÕÜÏßçÜAí çÉÞÏß. ¦Æc¾ÞÈᢠçºGÈᢠµâ¿ß ØßÈßÎ µÞÃÞX çÕIß µÕÜÏßçÜAí çÉÞÏß. ¦Æcç×Þ ØßÈßÎ µIí Äßøߺî í ÕàGßçÜAí ÕKá. ¥NÞÕß ¾Bæ{Ïá¢ç×Þ ØßÈßÎ µIí Äßøߺîí ÕàGßçÜAí ÕKá. ¥NÞÕß ¾Bæ{Ïá¢ç×Þ ØßÈßÎ µIí Äßøߺî í ÕàGßçÜAí ÕKá. ¥NÞÕß ¾Bæ{Ïá¢ç×Þ ØßÈßÎ µIí Äßøߺîí ÕàGßçÜAí ÕKá. ¥NÞÕß ¾Bæ{ÏᢵÞJßøßAáµÏÞÏßµÞJßøßAáµÏÞÏßµÞJßøßAáµÏÞÏßµÞJßøßAáµÏÞÏßøáKá. ÄÞÎØߺîí ÕKÄßÈí µáæù ÕøáKá. ÄÞÎØߺîí ÕKÄßÈí µáæù ÕøáKá. ÄÞÎØߺîí ÕKÄßÈí µáæù ÕøáKá. ÄÞÎØߺîí ÕKÄßÈí µáæù ÕÝ ÝÝ ÝAᢠÉùAᢠÉùAᢠÉùAᢠÉùEáEá. Øßwá. Øßwá. Øßwá. ØßwáÕÕÕÕ¢¢¢¢ÌßwáÕᢠ©ùAÎÞÏß. ¥JÞÝJßÈí ºMÞJßÏᢠÎàX µùßÏᢠ¦ÏßøáKá.ÌßwáÕᢠ©ùAÎÞÏß. ¥JÞÝJßÈí ºMÞJßÏᢠÎàX µùßÏᢠ¦ÏßøáKá.ÌßwáÕᢠ©ùAÎÞÏß. ¥JÞÝJßÈí ºMÞJßÏᢠÎàX µùßÏᢠ¦ÏßøáKá.ÌßwáÕᢠ©ùAÎÞÏß. ¥JÞÝJßÈí ºMÞJßÏᢠÎàX µùßÏᢠ¦ÏßøáKá.¥NÞÕß çÈøæJ µÝߺîÄÞÏßøáKá. ¾ÞÈᢠçºGÈᢠµÝߺî í ÎáùßÏßçÜAí¥NÞÕß çÈøæJ µÝߺîÄÞÏßøáKá. ¾ÞÈᢠçºGÈᢠµÝߺîí ÎáùßÏßçÜAí ¥NÞÕß çÈøæJ µÝߺîÄÞÏßøáKá. ¾ÞÈᢠçºGÈᢠµÝߺî í ÎáùßÏßçÜAí ¥NÞÕß çÈøæJ µÝߺîÄÞÏßøáKá. ¾ÞÈᢠçºGÈᢠµÝߺîí ÎáùßÏßçÜAí µß¿AÞÈÞÏß çÉÞÏß. ØßÈßÎ µÞÃÞX §øáKçMÞÝᢠÕKçMÞÝáæÎÜïÞ¢µß¿AÞÈÞÏß çÉÞÏß. ØßÈßÎ µÞÃÞX §øáKçMÞÝᢠÕKçMÞÝáæÎÜïÞ¢µß¿AÞÈÞÏß çÉÞÏß. ØßÈßÎ µÞÃÞX §øáKçMÞÝᢠÕKçMÞÝáæÎÜïÞ¢µß¿AÞÈÞÏß çÉÞÏß. ØßÈßÎ µÞÃÞX §øáKçMÞÝᢠÕKçMÞÝáæÎÜïÞ¢¥NÞÕßÏáæ¿ ÕßøW ®æa µáGÈßW æÄÞGçMÞÝáU §Aß{ßæ¥NÞÕßÏáæ¿ ÕßøW ®æa µáGÈßW æÄÞGçMÞÝáU §Aß{ßæ¥NÞÕßÏáæ¿ ÕßøW ®æa µáGÈßW æÄÞGçMÞÝáU §Aß{ßæ¥NÞÕßÏáæ¿ ÕßøW ®æa µáGÈßW æÄÞGçMÞÝáU §Aß{ßæÏÏÏϵáùߺîÞÏßøáKáµáùߺîÞÏßøáKáµáùߺîÞÏßøáKáµáùߺîÞÏßøáKá ®æa ºßL.®æa ºßL.®æa ºßL.®æa ºßL. µß¿AáKÄßÈá ÎáOí çºGX ÖÁíÁß ªøßÏßGáµß¿AáKÄßÈá ÎáOí çºGX ÖÁíÁß ªøßÏßGáµß¿AáKÄßÈá ÎáOí çºGX ÖÁíÁß ªøßÏßGáµß¿AáKÄßÈá ÎáOí çºGX ÖÁíÁß ªøßÏßGá®çK޿ᢠÉùEá ÈàÏᢠÖÁíÁß ªøßÏßçGAâ ºâ¿í ØÎÏJí ÖÁíÁßÏßGí®çK޿ᢠÉùEá ÈàÏᢠÖÁíÁß ªøßÏßçGAâ ºâ¿í ØÎÏJí ÖÁíÁßÏßGí ®çK޿ᢠÉùEá ÈàÏᢠÖÁíÁß ªøßÏßçGAâ ºâ¿í ØÎÏJí ÖÁíÁßÏßGí®çK޿ᢠÉùEá ÈàÏᢠÖÁíÁß ªøßÏßçGAâ ºâ¿í ØÎÏJí ÖÁíÁßÏßGí µß¿AáKÄí ÈÜïÄÜï.µß¿AáKÄí ÈÜïÄÜï.µß¿AáKÄí ÈÜïÄÜï.µß¿AáKÄí ÈÜïÄÜï.¾ÞÈᢠÖÁíÁßÏâøßÏßGí çºGæa ¥¿áJí µß¿Ká. µáùºî í ØÎÏ¢ µÝßEßGᢾÞÈᢠÖÁíÁßÏâøßÏßGí çºGæa ¥¿áJí µß¿Ká. µáùºîí ØÎÏ¢ µÝßEßGᢾÞÈᢠÖÁíÁßÏâøßÏßGí çºGæa ¥¿áJí µß¿Ká. µáùºî í ØÎÏ¢ µÝßEßGᢾÞÈᢠÖÁíÁßÏâøßÏßGí çºGæa ¥¿áJí µß¿Ká. µáùºîí ØÎÏ¢ µÝßEßGá¢çºGæa ¥ÈA¢ çµAÞæÄ ÕKçMÞZ ¾ÞX çºGæÈ Õß{ߺîá.çºGæa ¥ÈA¢ çµAÞæÄ ÕKçMÞZ ¾ÞX çºGæÈ Õß{ߺîá.çºGæa ¥ÈA¢ çµAÞæÄ ÕKçMÞZ ¾ÞX çºGæÈ Õß{ߺîá.çºGæa ¥ÈA¢ çµAÞæÄ ÕKçMÞZ ¾ÞX çºGæÈ Õß{ߺîá.®LÞ¿Þ.®LÞ¿Þ.®LÞ¿Þ.®LÞ¿Þ.çºGÈáùBßçºGÈáùBßçºGÈáùBßçºGÈáùBßçÏÞ.çÏÞ.çÏÞ.çÏÞ.§Üï ÈßÈAáùA¢ ÕøáKßçÜï.§Üï ÈßÈAáùA¢ ÕøáKßçÜï.§Üï ÈßÈAáùA¢ ÕøáKßçÜï.§Üï ÈßÈAáùA¢ ÕøáKßçÜï.§Üï çºGÞ ¾ÞX çºGX ÉùE µÞøc¢ ³VJí µß¿AáµÏÞÏßøáKá.§Üï çºGÞ ¾ÞX çºGX ÉùE µÞøc¢ ³VJí µß¿AáµÏÞÏßøáKá.§Üï çºGÞ ¾ÞX çºGX ÉùE µÞøc¢ ³VJí µß¿AáµÏÞÏßøáKá.§Üï çºGÞ ¾ÞX çºGX ÉùE µÞøc¢ ³VJí µß¿AáµÏÞÏßøáKá.
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 10/03/2007 

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Prasanth Paul liked this
Ansal Ahammed liked this
Bibin P George liked this
Jayaprasad Jp liked this
Amal Thomas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->