Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Industrie a Programa Titularizare 2011

Industrie a Programa Titularizare 2011

Ratings:
(0)
|Views: 215|Likes:
Published by OvToma

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: OvToma on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2014

pdf

text

original

 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
CENTRUL NAłIONALDE EVALUAREŞI EXAMINAREDIRECłIA GENERALĂEDUCAłIE ŞI ÎNVĂłAREPE TOT PARCURSUL VIEłII
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATEVACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTULPREUNIVERSITAR PROGRAMĂPENTRUINDUSTRIE ALIMENTARĂPROFESORI
- Bucureşti -2010
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.20102
A. NOTĂ DE PREZENTARE
Programa pentru disciplinele
TEHNOLOGICE 
se adresează absolvenŃilor facultăŃilor de profil şi profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar. ConŃinutul şi structura programei suntelaborate pe baza standardului ocupaŃional „Profesor pentru învățământul gimnazial ți pentru învăŃământul liceal”, în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordareacurriculară sistemică în realizarea procesului educaŃional.Structura arborescentă ți sistemul modular de organizare curriculară pentruînvățământul tehnologic, solicită abordarea structurală a desfățurării procesului deînvățământ.Programa de concurs este elaborată în acord cu programele țcolare în vigoare dinînvățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină ți cu programele pentru evaluărileți examenele nionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programăoperaŃionalizează profilul absolventului de învăŃământ superior, urmărind:- cunoațterea de către profesor a conținuturilor țtiintifice ți a principalelor tendie înevoluția disciplinelor de pregătire profesională ți a metodicii predării acestora;- utilizarea competentă a documentelor țcolare reglatoare;- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didacticela conținuturi;- capacitatea de proiectare ți realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, țimultidisciplinar, în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;- capacitatea de proiectare ți realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi;- demonstrarea abilităŃilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actuluieducaŃional.Fiind date particularităŃile disciplinelor 
tehnologice
şi rolul pe care acestea îl au asupraformării şi maturizării
 profesionale
a elevului, precum şi asupra întregului climat educaŃionalal şcolii, profesorul trebuie să demonstreze că:
-
înŃelege conceptele centrale şi metodele de investigaŃie specifice disciplinelor pe care le predă;
-
are capacitatea de a crea experienŃe de învăŃare semnificative pentru elev;
-
înŃelege cum învaŃă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităŃi de învăŃarecare sprijină dezvoltarea profesională a acestuia;
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.20103
-
înŃelege că elevii sunt diferiŃi din punctul de vedere al felului în care învaŃă şi poate săofere oportunităŃi instructiv-educative adaptate la diferenŃele individuale de învăŃare;
-
înŃelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didacticecare încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului, capacitatea de rezolvare a problemelor şi performanŃele lui în utilizarea noilor tehnologii;
-
are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaŃia şicomportamentul pentru a crea un mediu educaŃional care încurajează interacŃiunea socială pozitivă, motivaŃia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăŃării, sprijinind astfelsuccesul şcolar al acestuia;
-
dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru asprijini curiozitatea , colaborarea şi interacŃiunea elevilor în activitatea de învăŃare;
-
 planifică activitatea de predare-învăŃare pe baza obiectivelor şi competenŃelor curriculare,a cunoaşterii proceselor predării-învăŃării, a conŃinutului disciplinei, a abilităŃilor elevilor şi a diferenŃelor dintre elevi; modelează activitatea la clasă conform obiectivelor evaluării;
-
înŃelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modificaactivităŃile didactice, asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului;
-
evaluează efectele opŃiunilor şi acŃiunilor sale asupra elevilor, părinŃilor, altor colegi(profesori) şi modifică aceste acŃiuni atunci când este necesar;
-
caută în mod activ oportunităŃi pentru perfecŃionarea sa profesională continuă;
-
contribuie la stabilirea unor relaŃii pozitive cu colegii, familiile elevilor şi altor organizaŃiiexistente în comunitatea în care trăieşte, în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora însprijinirea activităŃilor şcolii;
-
înŃelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaŃia pentru carieră în activitatea didactică;
-
înŃelege aspectele de ordin legislativ ale activităŃii sale, respectiv, drepturile legale aleelevului şi părinŃilor, precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităŃi;
-
înŃelege criteriile de evaluare a activităŃii sale şi are capacitatea de a le integra înconceperea şi realizarea activităŃii didactice.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Negara Sorin liked this
OvToma liked this
adella_64 liked this
Ghinea Violeta Lavinia liked this
Ghinea Violeta Lavinia liked this
violeta_lavinia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->