Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kriteriji TEHNOLOŠKI VIŠAK 25.06

Kriteriji TEHNOLOŠKI VIŠAK 25.06

Ratings: (0)|Views: 2,167 |Likes:
Published by sapko76

More info:

Published by: sapko76 on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
/
..
I
#N~
osnovu(Slana98.Zakona0radu(7,S].novineFBiH",broj:43/99.,32/00i29/03),auvezisaclanom17.Kolektivnogugovorazadjelatnostosnovl1ogodgojaiobrazovanja«<Sl.novineT,broj:7/01.)ipotrebezbrinjavanjaviskazaposlenikaujavnimustanovamaosnovnimskolamanapodrucjuTuzlanskogkanto11akojiseInozepojavitiusljeduvodenjanovognastavnogprograma,smanjenjabrojaodjeljenja,smanjenjaobimaposlovaililljihovogukidanja,promjenanacinaradaodnosnoorganizacionihpromjena,Ministarstvoobrazovanja,nauke,kultureisportaTuzlanskogkantona,kaopredstavnikposlodavcaiKantonalniodborSamostalnogsindikataradnikaosnovnogodgojaiobrazovanjaTuzlallskogkantonakaopredstavnikzaposlenika,utvrduju
ofr
v
'.
r..\j
j..,
KRITERIJE
.fJ
q
.
c0
zaiskazivanjcprestal1kapotrcbezazaposlenicimau
\V
.
;
.l'~
osnovnimskolamanapodrucjuTuzla~skogl{alItona
.
,
/)'
VJ
'-'
.~
f.
~
~.
Q'
I"
t'.J'
Clan1.OvimkritcrijimautvrdjujuseuvjetizaiskazivalljcprcstankapotrebazazaposlCl1icimainacinzbrinjavalljaviskazaposlenikaujavnimustanovama-osllovnimskolanlanapodnlcjuTuzlanskogkantonauskladusaZakonom0radu,Zakonom0osnovnomoclgojuiobrazovaQ.ju,KolektivnimugovoromzadjelatnostosnovnogobrazovanjaiPcdagoskimstandardimaiop6itnnonnativimazaosnovniodgojiobrazovanje.
'-""
Clan2.
Osnovncskoleuciljuuskladivanjabrojaizvrsilacauodgojno-obrazOV110mradusaPedagoskimstandardil11aiaktimaskaleprovodepostupakiskazivanjaviskazaposlenika.Osnovneskoleupostupkuiskazivanjaviskazaposlenik~lduzncsuprimjcnjivatikriterijcstrncl1CsprClnciradnckarakteristikc,socijalno(parodic.no)izdravslvenostanjezaposlcnikakakoslijcdi:1.STRUCNASPREMAIDRUCERADNEKARAI(TERISTIKEa)Strucnasprcma
-
visokastrucnasprema
-
visastnlcnasprema30bodova26bodova
 
....
.
-2-
-"-~""'cdifikovanizaposlenik
.
.
*
-."'"...,.$faIIIWJiiIsprem.a
,~2apOsienik
(II~
SbuCnespreme)
-""""103
20bodova15bodova]0bodova7bodova5bodova.'~.~nr1InICaiispitzaradus)m!i
~1:.',:",
5bodova
~..proc:esunastave
f,rrr~-.I.~.savjetnik~rJd.-.~mentor
",-
8bodova4bodovaJ'!.~CWIIIiibtjkurseva,seminara,obukaorganizovanih~dstralle
iii
uz
-'K.
.lOstPedagOSKOgzavadaiMinistarstvaobrazovanjaostvarenih
.
8,f11tdbodnoj~ko18kojgodini:
..dodvacertifikata
\.
..Bi
i
visecertifikata
1
bod,
2
boda
:::~blli
kojisebodujususarnoonicertifikatikojilrisukori~teniuprocesusticanja
~...~,-~zvanjaikojisusteceniuprethodnojskolskojgodiniuodnosunaskolsku
".
Iic!useiskazujetehnoloskivisak.
,
.sesarnocertitikatisteceniuorganizacijiMinistarstvaobrazovanja,naukc,llpJltaTuzlanskogkantonaiPedaga~kogzavadaTuzlapojavnampozivu).
.~,,';;;'''''.
"r~;~\.D.di..a
radnogStaZ3
.\"1""~
mtkinavrsenimjesecradnogiskustvaposlije
',/;/J
"tlicanjaodgovarajucestrucnespreme0,25bodova
(';ij'fDoI&o""mjucastruenaspreUlasmatraseprofilistruenaspremautvrdenaNaslavnimiprograrnomzaosnovnuskoluiPedagoskimstandardimazaosnovniodgoji).
f)PripadnostArmijiBiBuratu,l\1UP-u
..
zasvakinavrsenmjesecucescauratu
...
zasvakinavrsenimjesecucescaujedinicamaCZ
-
zasvakinavrsenmjesecfadaporadnojobaveziuustanovamaobrazovanja0,30bodovaaposlenicisebodujusarnopojednomosnovukojijeponjegapovoljnijiiztackeeiC0,55bodova0,30bodova
2.SOCIJALNOSTANJE
-
domacinstvasacetiriiviseclallovaodkojihjejedanclanzaposlen6bodova
 
,,#
.,.'
-j-
I'
...
~
-
domacinstvasatriclanaodkojihjejedanclanzaposlen-domaeinstvasadvaclanaodkojihjejedanclanzaposlen-domacinstvasacetiriiviseclanovaidvazaposlena
-
domaCinstvasatriclanaidvazaposlena
-
domacinstvasadvaclanaiobaclanasuzaposlena-zaposlcniksamacZaposleniksebrojikaoclandomacinstva,apenZlOl1ennajusckaozaposJeniclanovidomacinstva.5bodova
.
~
.
.
4bodova4bodova3boda3boda3bodakaoclanovidomacinstva
3.ZDRAVSTVENOSTANJEZAPOSLENIKA
-invalidirata
-
uposlenicisaprofcsionalniminvaliditetom
-utvrdjcnaciviinainvalidnostprcko50%1()bodova8bodova5bodova
Clan3.
\
Zaposlcnikkojiimanajmanjebodovauskladusaclanom2.ovihKritcrijaproglasava
,;
sezaposlenikomzakojimjeprcstalapotreba.Zaposlenikkojiimanajvisebodovasalistezaposlenikazakojimajcprestalapotrcba,imaprednostkodrasporedjivanjanaposloveudrugojskoli.
t
UskladusaProgramomzbrinjavanjazaposlenikazacijimjeradomprcstalapoLreba'jIi°vnaskolamoze,naosnovuiskazanihpotrebazakljucitiradniodnosbezraspisivm~a.kursasazaposlenikomizstava1.ovogclananaodrcdcnoilinancodrcdcnovrijcmcitonaosnovuOdlukeKomisijezazbrinjavanjezaposlenikazacijimjcradomprcstalapotfcbaIIustanovamaosnovnogobrazovanjakojuimenujeVladaTuzlanskogkantona.ZaposlenikkojijezasnovaoradniodnosnaodredjenovrijemeuskladusaovimKritrijimapoistekuzakljucenogugovoravracaseuskoluukojo.1jeimaoraeiniodnosprijczakljucivat~augovora.Clan4.
Zaposleniksfl30.ivisegodinaradnogstazauobrazovanjuznc~jimradomjeprcst,dapotrebaucjelostiilidjelimicnoproglasavasezaposlcnikomzacijimradomjeprcsLalapotrcbn.nanivouskolc,alillsljcdteokolnostinemozeostatibezposJa,odllosnoradnihzadalakaIHlinivouTuzlanskogkantona.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fahrudin Hamzic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->