Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulament Intern Grup Scolar Roznov 2010

Regulament Intern Grup Scolar Roznov 2010

Ratings:
(0)
|Views: 233|Likes:
Published by Grup Scolar Roznov
Regulament Intern Grup Scolar Roznov 2010
Regulament Intern Grup Scolar Roznov 2010

More info:

Published by: Grup Scolar Roznov on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2010

pdf

text

original

 
GRUPUL
COLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN
1
Tineretului - 647, Roznov - 617.390, Aprobat înJud. Neam
Consiliul profesoralTel./fax: 0233.665.694 din 26.10.2010Email:grupscolarroznov@yahoo.com
 
REGULAMENT INTERN
An
colar 2010-2011Prezentul regulament cuprinde ordine
i reguli specifice activit

ii ce sedesf 

oar
în Grupul
colar Roznov. Aceste prevederi sunt în conformitate cu,,Constitu
ia României’’, cu Legea înv

mântului nr. 84/1995 cu complet
rile
i modific
rile ulterioare, Legea 128/1997, Codul muncii, Regulamentul deorganizare
i func
ionare a unit

ilor din înv

mântul preuniversitar nr.4925 din 8.09.2005, Legea 35/2.03.2007 privind cre
terea siguran
ei înunit

ile de înv

mânt, Legea 319/14.07.2006 Legea securit

ii
i s

ii înmunc
, OMECI nr. 5720/ 20.10.2009 privind Metodologia form
rii continuea personalului didactic din înv

mântul preuniversitar, cu alte actelenormative elaborate de Ministerul Educa
iei, Cercet
rii Tineretului
iSportului, precum
i de c
tre alte ministere.CAPITOLUL 1 – ORGANIZAREA ACTIVIT

II GRUPULUIArt.1 -
Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar
i nedidactic dinunitatea
colar
este:
Secretariat ……………………………………….……………..
08
00
- 16
00
Bibliotecar – clasele I-VIII – mar
i, joi, vineri – Roznov………
08
00
- 16
00
- liceu …………………………………...………….
08
30
- 16
00
Administrator ……………………………………….….….…..
07
30
- 16
00
Tehnician ……………………………………….….….………..
07
30
- 16
00
Laboran
i ……………………………………………..………..
07
30
- 16
00
Serviciu contabilitate ………………………………..…...……
08
00
- 16
00
Personal de îngrijire ……
schimbul 1 / schimbul 2
06
30
- 15
00
 / 10
00
- 18
30
pauz
de mas
…………..11
00
- 11
30
 / 14
15
- 14
45
Muncitori de între
inere - ………………….……….…….………. 0
7
30
- 16
00
Fochi
ti – pe timpul func
ion
rii centralei
8h/16h
conform graficului, iar înrestul perioadei
schimbul 1 / schimbul 2
………….
7
30
- 16
00
/ 12
00
- 20
30
pauz
de mas
.............................
11
00
- 11
30
 / 14
15
- 14
45
Agentul de paz
………………………………………………….. 8
00
- 17
00
 
GRUPUL
COLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN
2
Agentul de paz
care este salariat al unei firme de paz

i care este pl
tit de

tre Prim
ria Roznov, î 
i desf 

oar
activitatea potrivit fi
ei postului. Atribu
iilelui vizeaz
securitatea elevilor, respectarea de c
tre elevi a R.O.F.U.I.P., precum
ia prezentului regulament. El poate ajuta profesorul de serviciu în îndeplinirea unoratribu
ii, dar nu-i poate prelua atribu
iile.- Accesul persoanelor str
ine în
coal
este permis numai dup
consemnarea înRegistrul de eviden

a datelor personale
i a scopului vizitei. Persoanelerespective vor primi de la portar un ecuson cu inscrip
ia “Vizitator”.- s
cunosc
locurile, punctele vulnerabile din perimetrele obiectivului pentru apreveni producerea oric
ror fapte de natur
s
aduc
prejudicii
colii.- s
p
zeasc
obiectivul, bunurile si valorile primite in paz

i s
asigureintegritatea acestora;- s
permit
accesul in
coal
numai in conformitate cu reglement
rile
iprocedurile interne ale conducerii;- s
efectueze control la intrarea si iesirea din incint
, a persoanelor, mijloacelor detransport, materialelor etc.
i s
noteze aceste lucruri într-un caiet special alpaznicului.- s
identifice, s
perchezitioneze
i s
re
in
pân
la sosirea organelor de politie,persoanele asupra c
rora s-au g
sit bagaje sau obiecte ce prezint
suspiciuni de aproduce evenimente deosebite;- s
în
tiin
eze rapid conducerea unit

ii despre producerea oric
rui eveniment intimpul executarii serviciului
i despre m
surile luate.- în caz de avarii produse la instala
ii, conducte, re
ele electrice sau telefonice
i inorice alte imprejur
ri care sunt de natur
s
produc
pagube, s
aduc
îndat
lacunostin
a celor în drept asemenea evenimente
i s
ia primele m
suri imediat dup
constatare;- s
sesizeze politia în legatur
cu orice fapt
de natur
a prejudicia patrimoniulunit

ii;- s
nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice
i nici s
nuconsume astfel de b
uturi în timpul serviciului;- s
nu absenteze f 

motive intemeiate
i f 

s
anun
e în prealabil conducereaunitatii despre aceasta;- s
execute orice alte sarcini care i-au fost încredin
ate potrivit planului de paz

ifi
ei postului.- în timpul execut
rii serviciului, personalului de paz
îi este interzis:

doarm
, s
bea, sa primeasca vizite particulare, s
foloseasc
mijloacele decomunicatie (telefon fax) ce apartin scolii, în scopuri personale ;
 
GRUPUL
COLAR ROZNOV
REGULAMENT INTERN
3

p

seasc
incinta unit

ii de înv

mânt f 

s
fie înlocuit
i f 

aprobareaconducerii acesteia.
Art.2 –
Procesul instructiv-educativ se desf 

oar
dup
urm
torul program:
Înv

mânt pre
colar –
Gr
dini
a Roznov/ Chintinici
08 - 13
Înv

mânt primar
– clasele I - IV
08 - 12/13
Înv

mânt secundar inferior –
clasele VII-VIII
08 - 13/14
clasele V - VI
11/12 - 16/17
Înv

mânt liceal
clasele IX - XII teoretic
8 - 14/15
liceu tehnologic
8 - 14/15
seral
15 - 19
Frecven

redus
- conform planific
rii ,,A doua
ans
’’ înv. primar
i înv.secundar inferior - în regim
INTENSIV
(La sfâr
it de s
pt
mân
)
CAPITOLUL 2 – ÎNDATORIRILE PERSONALULUI DIDACTIC
I ALEELEVILORArt. 3
Cadrele didactice au obliga
ia de a prelucra cu elevii
i p
rin
iRegulamentul de organizare
i func
ionare a unit

ilor din înv

mântulpreuniversitar nr. 4925 din 8.09.2005, elaborat de Ministerul Educa
iei
i Cercet
rii
i alte ministere, Regulamentul intern
i alte acte normative necesare acestora.
Art. 4 -
Elevii sunt obliga
i s
respecte toate regulamentele
i legileelaborate de MECTS.
A. ACCESUL ÎN
COAL
Art. 5a)
Elevii au drept distinctiv în incinta
colii
ECUSONUL
. Accesul elevilor în
coal
se face pe baza ecusonului sau a carnetului de elev;
b)
Accesul elevilor spre s
lile de curs se face exclusiv pe sc
rile destinate elevilor;
c)
Comunic
rile, în pauz
, dintre elevi
i cadre didactice se face prin elevii deserviciu, iar sta
ionarea elevilor pe holul din fa
a cancelariei este interzis
.
B. P
STRAREA BUNURILOR
COLIIArt.6a)
La fiecare început/sfâr
it de an
colar, s
lile de clas
se vor preda/prelua cuproces-verbal de c
tre
administrator
c
tre/(de la)
educatori/înv

tori/dirigin
i.

spunde direct de p
strarea spa
iului
i a bunurilor
i se preocup
permanent de între
inerea
i modernizarea ei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->