P. 1
Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informatycznym

Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informatycznym

Ratings: (0)|Views: 592|Likes:
Published by Mariusz Głowacki
Nowe Technologie w Edukacji, Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, Warszawa 2010
Nowe Technologie w Edukacji, Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, Warszawa 2010

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mariusz Głowacki on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2011

pdf

text

original

 
 
Kierunki
ziałao
 
w zakresie
nauczania zieci i mł
o
zieżyraz funkcjnwania szkły
 
w spłeczeostwie infrmacyjnym
Nowe technologie w edukacji
Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnejprzy Ministrze Edukacji Narodowej
Drugą część tego dokum
entu stanowi 
ą
:
Dodatki do
Kierunków
 
ziałao
 
tycząc
ych
nauczania zieci i młzieży raz funkcjnwania szkły
w spo-
łeczeostwie infrmacyjnym
. Nowe technologie w edukacji.
Warszawa 2010
 
Kierunki
ziałao: Nwe technlgie w eukacji
2
SPIS TREŚCI
U
P
S
E
T
D
T
U
A
.
T
E
 
Kierunki
ziałao: Nwe technlgie w eukacji
3
STRESZCZENIE
Zmiany w systemach eukacji i szkleo, pwszechnie uważanych za traycyjne lub wręcz knserwatywne 
b-
szary ziałalnści, najczęściej mają charakter ewlucyjny i są prcesem ługtrwałym, wymagającym brzeprzemyślanych
,
aleksiężnych strategii, kierunków zi
a
łao i planów
.
Celem
przedstawionej tutaj strategii i
kierunków
 
ziałao
 
tyczących
 
systemu kształcenia w P
lsce na lata2010-2013
z perspektywą  2020 rku jest przee wszystkim przygtwanie zieci i młzieży
do funkcjono-
wania w spłeczeostwie infrmacyjnym, w szczególnści
z wykorzystaniem najnowszych technologii informa-cyjnych i komunikacyjnych (TIK).
O płwy zeszłeg wieku, technlgia kmputerwa i sieciwa, znacznie przyspieszająca swój rzwój
w
pierwszej ekazie teg wieku, ciska się craz barziej na funkcjnwaniu bywateli i całych spł
e-
czeostw. Przemysł wytwrów fizycznych ery inustrialnej zstał st
p
niw zminwany przez gsparkęinfrmacjami i w craz wię
k
szym stpniu brbyt bywateli i całych spłeczeostw zależy  umiejętnścipsługiwania się infrmacją z wyk
orzystaniem przy tym technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jeszcze nie
w pełni narz
i
ł się spłeczeostw infrmacyjn
e
, gy zaczęły się przygtwania  życia w spłeczeostwie,
w
którym fun
k
cjnwanie gsparki i związany z tym brbyt bywateli bęzie zależał nie tyle  infrmacji
 jako to
waru, ale umiejętnści zrbienia z niej pżytku w pstaci wiezy.
W
ieza jest immanentnie związana
z
człwiekiem, jak jej twórcą, nśnikiem i yspnentem,
zatem
największe czekiwania w tej klejnej tran
s-
frmacji spłecznej są stawiane prze człwiekiem. Przygtwanie zaś  życia w czasach transfrmacji spł
e-
czeostwa infrm
a
cyjneg w spłeczeostw bazujące na wiezy jest zaaniem systemu kształcenia (eukacji).ynamicznie rzwijające się technlgie infrmacyjn
-
kmunikacyjne stawiają klejne wymaga
nia przed sys-
temami kształcenia. Te technlgie występują w eukacji w pwójnej rli
 
 –
s
ystem kształcenia pwinien prz
y-
gtwywad  życia zawweg i sbisteg w świecie przepełninym technlgiami
,
pwinien także krz
y-
stad z rzwiązao technlgicznych,
 
przynszących krzyści eukacy
 jne.
Współczesny system kształcenia w spłeczeostwie pwinien więc spełniad następujące czekiwania:
 
pmitem systemu kształcenia staje się w jeszcze większym stpniu (zakłaamy, że zawsze nim był)uczący się, ze swimi zaintereswaniami, mżliwściami i ptrzebami eukacyjnymi, zawwymi
i osobistymi;
kształcenie i rzwój jenstki przebiega przez całe życie, spełniając ptrzeby zawwe i sbisteuczących się;kształcenie bywateli, uwzglęniające ich inywiualne ścieżki rzwju raz ptrzebę kształcenia sięprzez całe życie staje się prirytetwym i strategicznym zaaniem paostwa –
sam tradycyjnie rozumia-ny
system eukacji, jak wieletapwa szkła i uczelnie, nie jest w stanie sprstad
wymaganiom sta-wianym obywatelom,
spłecznścim i paostwu przez gsparkę partą na wiezy.Analiza becneg systemu kształcenia w Plsce raz stpnia i zakresu wykrzystywania narzęzi i met n
o-wych technologii informacyjno-
kmunikacyjnych w kształceniu, świa
dczenia z ponad 20 lat rozwoju edukacji
infrmatycznej w kraju, a także lektura kumentów unijnych i krajwych prwazi  sfrmułwania
w tymdokumencie
pniższych
prirytetów strategicznych
,
których realizacja
ma na celu podnoszenie poziomu przy-
gtwania zieci i młzieży
or
az szkły jak instytucji  funkcjnwania w spłeczeostwie i
nformacyjnym.1.
 
Persnalizacja kształcenia,
plegająca na stswaniu i zapewnieniu treści, met i frm kształcenia inywiualnych ptrzeb i mżliwści uczących się.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->