Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QUYẾT ĐỊNH 1762/QD-SGTVT

QUYẾT ĐỊNH 1762/QD-SGTVT

Ratings: (0)|Views: 2,008 |Likes:
Published by Nguyen Vu Anh Thu
Quyet dinh cua so gtvt ve viec ban hanh quy dinh va thuc hien cong tac dau tu xay dung, cai tao, nang cap chinh trang,quan ly via he va tang mang xanh cay xanh duong pho tren dia ban thanh pho ho chi minh
Quyet dinh cua so gtvt ve viec ban hanh quy dinh va thuc hien cong tac dau tu xay dung, cai tao, nang cap chinh trang,quan ly via he va tang mang xanh cay xanh duong pho tren dia ban thanh pho ho chi minh

More info:

Published by: Nguyen Vu Anh Thu on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
Y BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH
H
CHÍ MINH
S
Ở 
GIAO THÔNG V
N T
IC
NG HÒA XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAM
Độ
c l
p - T
ự 
do - H
nh phúc
S
: 1762 /Q
Đ
-SGTVT
 
TP. H 
Chí Minh, ngày 18 tháng 6 n
ă 
m 2009
QUY
T
ĐỊ
NH
V
vi
c ban hành Quy
đị
nh v
th
ự 
c hi
n công tác
đầ
u t
ư 
xây d
ự 
ng, c
it
o, nâng c
p, ch
nh trang, qu
n lý v
a hè và t
ă
ng m
ng xanh, cây xanh
đườ 
ng ph
trên
đị
a bàn thành ph
H
Chí Minh.S
Ở 
GIAO THÔNG V
N T
I THÀNH PH
H
CHÍ MINH
C
ă
n c
Lu
t giao thông
đườ 
ng b
ngày 28 tháng 11 n
ă
m 2008;C
ă
n c
Lu
t Xây d
ng ngày 26 tháng 11 n
ă
m 2003 và các Ngh
 
đị
nhh
ướ 
ng d
n thi hành Lu
t Xây d
ng;C
ă
n c
Thông t
ư
04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 2 n
ă
m 2008 c
a B
 Xây d
ng v
h
ướ 
ng d
n qu
n lý
đườ 
ng
đ
ô th
;C
ă
n c
Quy
ế
t
đị
nh s
74/2008/Q
Đ
-UBND ngày 23 tháng 10 n
ă
m 2008c
a
y ban nhân dân thành ph
v
ban hành Quy
đị
nh v
qu
n lý và s
d
nglòng
đườ 
ng, v
a hè trên
đị
a bàn thành ph
H
Chí Minh;C
ă
n c
Tiêu chu
n Vi
t Nam TCVN 6074 - 1995 ”G
ch lát Granito”;C
ă
n c
Tiêu chu
n Vi
t Nam TCVN 6065 - 1995 ”G
ch xi m
ă
ng látn
n”;C
ă
n c
Tiêu chu
n Vi
t Nam TCVN 6476 - 1999 ”G
ch bê tông t
 chèn”;C
ă
n c
Tiêu chu
n Vi
t Nam TCVN 6883 - 2001 ”G
ch g
m
 p lát -G
ch granit - Yêu c
u k 
thu
t”;C
ă
n c
Quy chu
n xây d
ng Vi
t Nam QCXDVN 01 - 2002 “Quychu
n xây d
ng công trình
để
 
đả
m b
o ng
ườ 
i tàn t
t ti
ế
 p c
n s
d
ng”;C
ă
n c
Tiêu chu
n xây d
ng Vi
t Nam TCXDVN 265 - 2002 “
Đườ 
ngvà hè ph
- Nguyên t
c c
ơ 
b
n xây d
ng công trình
để
ng
ườ 
i tàn t
t ti
ế
 p c
ns
d
ng”;
 
 
3
Y BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH
H
CHÍ MINH
S
Ở 
GIAO THÔNG V
N T
IC
NG HÒA XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAM
Độ
c l
p - T
ự 
do - H
nh phúc
QUY
ĐỊ
NH
V
th
ự 
c hi
n công tác
đầ
u t
ư 
xây d
ự 
ng, c
i t
o, nâng c
p, ch
nh trang,qu
n lý v
a hè và t
ă
ng m
ng xanh, cây xanh
đườ 
ng ph
trên
đị
a bànthành ph
H
Chí Minh.
(
 Ban hành kèm theo Quy
ế 
đị
nh s
ố 
1762 /Q
 Đ
-SGTVT ngày 18 tháng 6 n
ă 
m2009 c
a S 
ở 
Giao thông v
n t 
i
)
Đ
i
u 1. Nguyên t
c chung
Đả
m b
o tính th
ng nh
t,
đồ
ng b
trong s
d
ng v
t li
u (hình d
ng,kích th
ướ 
c, màu s
c c
a bó v
a, g
ch lát v
a hè trên m
t tuy
ế
n ph
ho
c trêncùng m
t
đ
o
n tuy
ế
n ph
), b
n v
ng v
kh
n
ă
ng ch
u l
c và m
quan
đ
ô th
.Cao
độ
v
a hè sau khi c
i t
o,
đầ
u t
ư
nâng c
 p
đả
m b
o
độ
d
c ngangthoát n
ướ 
c t
1-2%, cao
độ
v
a hè m
ớ 
i ph
i phù h
ợ 
 p v
ớ 
i cao
độ
khu v
c li
n
,
đả
m b
o thoát n
ướ 
c chung và
đả
m b
o tính thu
n ti
n khi s
d
ng nh
t làcho nh
ng ng
ườ 
i khuy
ế
t t
t.T
ă
ng thêm m
ng xanh, cây xanh t
o v
m
quan
đ
ô th
. T
ă
ng kh
n
ă
ngthu n
ướ 
c m
ư
a nh
m góp ph
n b
sung cho ngu
n n
ướ 
c ng
m, t
o
đ
i
u ki
nthu
n l
ợ 
i cho cây bóng mát trên
đườ 
ng ph
phát tri
n. Cao
độ
v
a bó g
ccây, g
ch
ng lát g
c cây ho
c t
m ghi b
ng gang sau khi c
i t
o ho
c làmm
ớ 
i ph
i có cao
độ
b
ng cao
độ
m
t v
a hè.
Đ
i
u 2.
Đố
i t
ượ 
ng và ph
m vi áp d
ng
Quy
đị
nh này áp d
ng cho
y ban nhân dân các qu
n, huy
n, các Ch
 
đầ
u t
ư
, các Ban qu
n lý d
án và các
đơ 
n v
t
ư
v
n trong công tác th
c hi
n
đầ
u t
ư
xây d
ng v
a hè; các t
ch
c, cá nhân có nhu c
u th
c hi
n xã h
i hoá
đầ
u t
ư
xây d
ng, c
i t
o, nâng c
 p, ch
nh trang v
a hè, t
ă
ng thêm m
ng xanh,cây xanh
đườ 
ng ph
trên
đị
a bàn thành ph
H
Chí Minh.Các thi
ế
t
ế
m
u này
đượ 
c s
d
ng
để
ph
c v
công tác qu
n lý, thi
ế
t
ế
, th
m
đị
nh, c
 p phép, phê duy
t và nghi
m thu xây d
ng, c
i t
o, nâng c
 p

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vu Kim Ngan liked this
thanguct liked this
Vantungdh Gnuyen liked this
ltg1905 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->