Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5489, 14.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5489, 14.12.2010]

Ratings: (0)|Views: 452|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
KO[ARKA
UspjesiSirokog
i Igokee
HUMANOST
Ibi{evi}pomagaoAmili D`inovi}
Re`im slobodnog putovanja ima odre|ena pravila i ograni~enja, a svaku zloupotrebu Brisel }e rigorozno kazniti
Za boravak u Sloveniji trebat }e 70 eura za dan
Ko `eli raditi ili studirati u Uniji, morat }e imati vizu
Radon~i} i ^ovi} poslije susreta strana~kih delegacija
G
ra|ani Bosne i Herce-govine od sutra }e mo}iputovati u dr`ave Evr-opske unije bez viza.Nakon {to su vi{e od 15 godi-na za svaki odlazak u {engenskezemlje morali ~ekati posebnudozvolu ambasada u Sarajevu,od sada }e, bez stresova i dugo-trajnih procedura, mo}i otputo-vati u turisti~ku posjetu, obi}irodbinu ili na poslovni sasta-nak. Ali, ne}e biti dopu{ten du-`i boravak radi zaposlenja ilistudiranja.
4. strana
[ENGEN
Dr`avljani BiH slobodno }e putovati
Nafta:Oscilacije na svjetskom tr`i{tu
GORIVO ]E JO[VI[E POSKUPJETI
Tu`ila{tvo BiH:Ta~ka na aferu „Slu`beni list“
VRANKI] I OSTALINE]E KRIVI^NOODGOVARATI
 .  s  r .   7 .  s   t  r .   9 .  s   t  r .
Formirati vlast {to prije
1&5764#$'<8+<#7<'/.,''7
^ovi} i Radon~i} nakon sastanka: Treba po{tivati volju gra|ana za promjenama
(Foto: I. [ebalj)
 2. str.6. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 14. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5489
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Istraga ukazuje na duboku upletenost ~elnika SDA u aferu
Kriminal potresao SDA
Sara je vo
Afere:Raspli}e se kriminalno klupko u USK 
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
H1N1:Nakon smrtnih slu~ajeva u Velikoj Britaniji
VIRUSA NEMA U BiH,ALI SE O^EKUJE
 3. strana
ZENICA
Adisa Ga~i}progla{enaneura~unljivom
   1   4 .  s   t  r .   6   1 .  s   t  r .
 58. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,14. decembar/prosinac 2010.
2
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Drasti~no pove}ati kazne za seksualno nasiljenad djecom
- Zakon o krivi~nom postupku u FBiH i na ni-vou BiH ura|en je prema prijedlogu krimina-laca, bandita i razbojnika. Oni su uz pomo} svo-jih ljudi iz vode}ih politi~kih oligarhija uFBiH, kazneni zakon prilagodili svojim potr-ebama. Danas je taj zakon dobro do{ao i samim nazovipoliti~ar-ima koji su prevazi{li i same kriminalce u izvr{enim krivi~nimdjelima.
(Je Parle)
PORTAL - komentar dana
SBB - HDZ BiH
Radon~i} i ^ovi} poslije susreta delegacija
Formirati vlast {to prije
Saglasni da se u konstituiranju vlasti mora po{tivati volja sva tri naroda
SBBBiH potencira da se treba po{tivati volja gra|ana za promjenama, ka`e Radon~i}
Delegacije Saveza za bolju bu-du}nost BiH i Hrvatske demokra-tske zajednice BiH, predvo|enepredsjednicima Fahrudinom Ra-don~i}em i Draganom ^ovi}em, naju~era{njim razgovorima u Saraje-vu iskazale su veliki interes da {toprije bude uspostavljena vlast udr`avi.Radon~i} je istakao da ta vlasttreba biti okrenuta razvoju, unu-tra{njem su`ivotu na najpametni-ji i najmudriji na~in i, naravno, evr-opskim integracijama.
Potencijal SBB BiH
- Tako|er, saglasni smo da se ukonstituiranju vlasti mora po{tiva-ti izborna volja sva tri naroda. Miiz SBB BiH potencirali smo da setreba po{tivati volja gra|ana zapromjenama - istakao je predsje-dnik SBB BiH.^ovi} je kazao da dvije strankeve}inom imaju usagla{ena iliizbalansirana stajali{ta o vi{e po-liti~kih, ekonomskih i socijalnihproblema koji optere}uju BiH.Dodao je i da je do{lo vrijeme darazgovori koji su vo|eni izme|ustranaka u posljednjih mjesec-dva budu finalizirani te da se nesmije dozvoliti da dva narednamjeseca budu „potro{ena na ra-zvodnjavanje, jer se vrlo dobrozna {ta koja politi~ka opcija mi-sli“.Na novinarski upit koga bi ra-dije vidjeli kao partnera, Radon~i}aili Tihi}a, odnosno SBB BiH iliSDA, ^ovi} je odgovorio da ne tr-eba bilo koga isklju~ivati.- Nemamo ni{ta protiv, {tavi{e,u sna`nom odnosu u izvr{noj vla-sti `elimo vidjeti SBB kao novu str-anku, sna`ni potencijal koji sutra`ili gra|ani BiH - kazao je ^ovi}.On je ocijenio apsurdnom zabr-anu koju mu je OHR izrekao naobavljanje izvr{nih funkcija i pono-vio da pozicija predsjedavaju}eg Vi-je}a ministara BiH pripada Hrva-tu iz HDZ-a BiH, stranke koja jedobila najve}u podr{ku hrvatskogglasa~kog tijela. ^ovi} je jo{ ustvr-dio da je insistiranje Zlatka Lagu-md`ije, predsjednika SDP-a, dabude dr`avni premijer usporilokonstituiranje vlasti na dr`avnomnivou.
Dogovor o mandataru
Na novinarski upit podr`ava likandidata HDZ-a za mandataraVije}a ministara, Radon~i} je kazaoda treba po{tovati dogovor tri na-roda prema kojem sada Hrvat tre-ba biti na toj poziciji.- Ako se ide logikom da najbro-jnija ili stranka s najvi{e mandata da-je mjesto dr`avnog premijera, to biu budu}nosti moglo zna~iti da }e u90 posto slu~ajeva to biti Bo{njak. Tonije duh BiH - kazao je Radon~i}.^ovi} je ustvrdio da bi vlast nasvim nivoima trebala biti uspostavlje-na na istom na~elu, od kantona dodr`ave, te da vlast bez HDZ-a BiHnema smisla.
 B. TURKOVI]
^ovi} i Radon~i} nakon sastanka: Usagla{ena ili izbalansirana stajali{ta
(Foto: I. [ebalj)
Upitan ho}e li SBB BiH biti upoziciji ili opoziciji, Radon~i} jeju~er kazao da to zavisi od mno-go faktora.- HDZ ima tri, a mi ~etiridr`avna poslanika. Mi smo respe-ktabilne snage, ali ne zavisi samood matematike. Moramo vidjetida su to razvojni, evropski i pro-grami koji su korektni prema svatri naroda. To odre|uje ho}emo libiti u vlasti ili }emo biti najja~iopozicioni partner u cijeloj dr`avi- zaklju~io je Radon~i}.
Va`ni su programi, a ne matematika
Predsjednik HDZ-a BiH Dr-agan ^ovi} je na bilateralnomsastanku s liderom SDP-a Zla-tkom Lagumd`ijom, koji jeodr`an ju~er u Sarajevu, razmije-nio mi{ljenje o aktuelnim poli-ti~kim prilikama u BiH.- Uprkos usugla{enosti staja-li{ta o dijagnozi stanja u dr`avi,neophodnosti hitnog konstituir-anja vlasti, o tome kako je prior-itet ustavna jednakost i jednako-pravnost sva tri konstitutivna na-roda na cijelom prostoru BiH, za-dr`ana su dosada{nja stajali{ta opoziciji budu}eg predsjedava-ju}eg Vije}a ministara BiH - sa-op}eno je iz HDZ-a BiH.
^
ovi} i Lagumd`ija zadr`alisvoje stavove o bh. premijeru
 \oki}: Cilja na fotelju ministra policijePavi}: Insistiraju na tri pozicije
Uspostava vlasti i u Republici Srpskoj
Nova Vlada RS tekkrajem godine?
Pred D`ombi}em te`ak zadatak rje{avanja kadrovskekri`aljke
„Malo“ pozicija - veliki apetiti
Koalicioni partneri SNSD,DNS i SP trebali bi do kraja ove se-dmice s mandatarom AleksandromD`ombi}em posti}i kona~an dogo-vor o raspodjeli ministarskih pozi-cija u novoj Vladi RS, potvrdili suju~er „Avazu“ sudionici ovih ko-nsultacija.Ipak, iako je formiranjeD`ombi}evog kabineta bilo naja-vljeno za kraj novembra, manjibh. entitet novu Vladu bi mogaodobiti tek krajem ovog mjeseca.Lideri DNS-a i SP-a MarkoPavi} i Petar \oki}, me|utim,odbacuju tvrdnje kako postoje po-te{ko}e u vezi s formiranjem noveentitetske vlasti. Pavi}, ~iji DNS idalje tra`i tri ministarska mjesta,tvrdi da }e dogovor biti postignutveoma brzo.- Imamo naznake rje{enja na{ihpitanja. Tri ministarska mjesta sujo{ na{a polazna osnova i vjerujemda }emo se dogovoriti - rekao je pr-edsjednik DNS-a.Lider SP-a Petar \oki} ka`e ka-ko je formiranje Vlade ipak uvjeto-vano izborom delegata u Vije}e na-roda RS, „zbog ~ega je sve pomjer-eno za kraj mjeseca“. On, me|utim,tvrdi da su „neta~ne i zlonamjerne“informacije o pote{ko}ama.Pred D`ombi}em svakako sto-ji te`ak zadatak rje{avanja koalici-one kadrovske kri`aljke, s obziromna to da bi prema obe}anim pozi-cijama i izra`enim `eljama Vladi bi-lo potrebno dvadesetak ministar-skih pozicija da utoli strana~keapetite.Pogotovo ako po jedno mjestood SNSD-a dobiju SDA i HDZBiH, {to }e umnogome zavisiti odizgleda parlamentarne ve}ine nadr`avnom nivou.
 A. [.
Cvetkovi} na Dodikovoj inauguraciji
Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} danas }e u Banjoj Luci prisustvo-vati sve~anom prijemu povodom inauguracije predsjednika RS Milo-rada Dodika, saop}eno je iz Vlade Srbije. Cvetkovi} }e imati i bilate-ralni sastanak s Dodikom, prenijela je Srna.Iako je bila najavljena zaju~er, dodjela mandata no-vim delegatima Doma nar-oda Parlamenta FBiH izSkup{tine Sarajevskog ka-ntona prolongirana je i ne-izvjesno je ho}e li biti oba-vljena i danas.Naime, Centralna izbo-rna komisija (CIK) BiHodluku je morala odgoditijer Skup{tina KS do ju~ernije dostavila dokumenta-ciju o `rijebanju za redoslijed ka-ndidatskih listi, nego samo mate-rijal o provedenim posrednim izbo-rima u Skup{tini.Ina~e, CIK je za danas zakazaosjednicu na ~ijem je dnevnom re-du potvr|ivanje izbornih rezulta-ta za izbor delegata u Dom narodaParlamenta BiH, te u Vije}e naro-da RS.
 M. K.
Izbor delegata FBiH iz Sarajeva
CIK odgodio dodjelu mandata
CIK: Kasni dokumentacija iz Skup{tine KS
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), to-kom ju~era{njeg razgovora u Mostaru s vodstvom HDZ-a 1990 o uspostavi institucija vlasti, kazao je kako nije po-sao OHR-a da se mije{a u uspostavu vlasti, ali da ima odgo-vornost za procese u BiH.Incko je kazao da je interes BiH brza uspostava vla-sti i neophodne reforme. I lider HDZ-a 1990 Bo`o Lju-bi} naglasio je da bi bilo dobro da se koalicije uspostave{to prije i formira vlast te da ta stranka smatra kako pr-edsjedavaju}i Vije}a ministara treba biti iz stranaka ko-je ve}inski predstavljaju hrvatski narod, javila je Fena.Incko se sastao i s predsjednikom HSP-a Zvonkom Juri{i}em i dopredsjednikom @ivkom Budimirom. Nasastanku je bilo rije~i i o svim aktuelnim politi~kim pi-tanjima, pa tako i o mandataru Vije}a ministara. ^elni-ci HSP-a BiH smatraju da bi bilo po`eljno da ovu funkci-ju obavlja Hrvat, ali da to ne mora biti Hrvat iz jedneodre|ene stranke.
Incko sa ~elnicima stranaka u Mostaru
OHR se ne mije{a u uspostavu vlasti
 Mostar: Incko sa ~elnicima HDZ-a 1990
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,14. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
 avaz.ba)
Uspavanapravna dr`ava?
Akcija „Kastel“ na primjeru biha}ke krajine pokazalaspregu SDA i visokih policijskih du`nosnika
Ho}e li pravna dr`ava ponovo skliznuti u duboki zimski san ilise probudila i akcijom „Kastel“ krenula u pravi obra~un s organi-ziranim kriminalom, znat }emo ve} narednih dana.Brojni uhap{eni visoki policijski, ali i politi~ki zvani~nici uka-zuju na ono {to ~ak vi{e nije ni javna tajna - postoji jasno definiranicjenovnik za svako radno mjesto, uhodani sistemi napla}ivanja za-poslenja u institucijama koje se finansiraju iz na{ih poreza i - {to jenajva`nije - politi~ka podr{ka korupciji.Akcija „Kastel“ je na primjeru biha}ke krajine pokazala spreguSDA i visokih policijskih du`nosnika.Ko god misli da je to izolirani incident u kojem se SDA na{lasasvim slu~ajno, najbla`e re~eno - grdno se vara.[tavi{e! To je jedan od mafija{kih na~ina rada SDA.Ne treba imati iluzija da Sulejman Tihi} strepi ovih dana. IvoSanader je uhap{en i ~eka ga spektakularno su|enje u Hrvatskoj.On je potro{io milione kuna na uni{tavanje oponenata, a jo{ vi{ena stvaranje mo}nika od svojih poslu{nika.Tihi} mo`e biti samo manje sofisticiran u odnosu na Sanadera.A o njegovim najbli`im saradnicima da i ne govorimo.„Kastel“ je putokaz. U Sarajevu su stvari jo{ drasti~nije, jer sene radi o 2.000 ili 10.000 KM, ve} o milionima maraka.Zna se da je SDA tokom izborne kampanje koristila ke{. Oda-kle taj novac? Ko je dao stotine hiljada maraka koje je SDA nekoli-ko dana pred izbore podijelila mnogim imamima da po d`amijamaagitiraju za tu stranku? Je li to odgovor na pitanje za{to je cijena pretplate za telefone toli-ko visoka? Ili je mo`da i Fabrika duhana Sarajevo morala pokleknutipod novim kombiniranim pritiscima SDA i mafija{kih biltena?Ako se ijedan (dr`avni) tu`ilac zainteresira, mo`e vrlo jednosta-vno razotkriti na~in rada Asima Sarajli}a i njegovih kompanjonakoji su brutalno reketirali ljude u predizborno vrijeme.Dok se SDP-u svako malo fakturira slu~aj „Reket“, SDA radi igore stvari, a u stopu je prati sestrinska kriminalizirana Stranka zaBiH. Primjer reklamne kampanje „Elektroprivrede BiH“ vi{e jenego indikativan. Pravna dr`ava u BiH jo{ jednom je na vrlo ozbi-ljnom ispitu.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 155.712 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
B
 Pitanje: Podr`avate li napore Tu`ila{tva BiH da u akciji „Kastel“ doka`e postojanje, izme|u ostalog, i kupovine radnih mjesta u dr`avnim institucijama kao {to je policija?
A) DA 91,91%B) NE 7,12%C) Ne znam 0,97%
CA
AFERE
Raspli}u se politi~ko-policijske veze u USK
Kriminal potresao SDA
Odgo|eni pregovori sa SDP-om o formiranju vlasti
^ime sesve bavio komesar Brki}
Afera s hap{enjem najvi{ih po-licijskih du`nosnika u USK, poli-ti~ara i poduzetnika od kojih je os-am zadr`ano u pritvoru, najvi{e je,o~ekivano, pogodila SDA USK.Prvi ~ovjek ove stranke EsadBa{agi}, predsjednik KO SDA US-K, kantonalni zastupnik u novommandatu, jedan je od 36 uhap{enihi on }e se braniti sa slobode, ali nijejasno ho}e li podnijeti ostavku. Ju~er je odr`ana vanredna sje-dnica KO SDA USK, ali obra}anjanovinarima nije bilo. Na taj na~in,o~igledno, poslana je poruka o no-voj strana~koj krizi. Uz to, iz SDP-a USK stigla je informacija da senajavljeni pregovori o formiranjuvlasti u Kantonu odga|aju na za-htjev SDA.
Promet oru`ja
Velika korupcijska mre`a kojojje na ~elu bio, kako stvari stoje, pr-vi ~ovjek uniformirane policije,komesar Ramo Brki}, kroz daljnjuistragu Tu`ila{tva BiH pokazat }eo~ito {iroku lepezu kriminala ko-jom su se bavili Brki}, njegovi po-dre|eni policijski slu`benici, ali ineki politi~ari i poduzetnici.Vi{emjese~no pra}enje telefo-nskih razgovora komesara Brki}a idrugih osoba pokazalo je njegovuumije{anost i u mnoga druga kri-vi~na djela, poput neovla{tenog pr-ometa oru`ja i vojne opreme, pro-meta opojnih droga, {umske kra-|e, krivotvorenja isprava, odavanjaslu`bene tajne.U velikom setu kriminalnih ra-dnji procurili su detalji o zapo{lja-vanju 20 policajaca i 20 mla|ihinspektora na raspisani konkursMUP-a USK. Udru`enje diplomi-ranih kriminalista upozoravalo jena nezakonitosti u proceduramaizbora za ova radna mjesta na kojase javilo vi{e od 600 kandidata. No,istra`itelji su otkrili mnogo vi{e,pa su dokumentirali ~ak preuzima-nje novca za dobivanje radnogmjesta u policiji, popunjavanje te-stova od ~lanova komisije, itd.
Obe}ano zaposlenje
Obnovljeni mandat za polici-jskog komesara USK Rame Br-ki}a, kako stvari stoje, najvjerova-tnije }e biti preispitan, jer su, kakosaznajemo, ~lanovi Nezavisnogodbora za izbor i imenovanje poli-cijskog komesara svojim glasom zaBrki}a dobivali i pravo „kupovi-ne“ radnog mjesta za ~lanove poro-dice na tada raspisani konkurs. Kosve od njih, ne zna se.Komesar Brki} u „presretnu-tom“ telefonskom razgovoru obe-}ao je jednom od ~lanova Odborada }e zaposliti tri osobe koje je onpredlo`io. Dvojica ~lanova Odbora,penzionisani na~elnik PU CazinEsad Begi} i policijski inspektor Ir-fan Karabegovi}, nalaze se me|u 36uhap{enih i ispitivanih u sjedi{tuSIPA-e u Banjoj Luci. Ostali ~la-novi Odbora koji su u avgustu ovegodine birali policijskog komesarajesu advokat Zaim D`aji} iz Bosa-nske Krupe, Merima Rami} iz Bo-sanskog Petrovca, policijski inspe-ktor Marinko Turi} i Amir Komi},zaposlen u Upravi za indirektnooporezivanje u Banjoj Luci, dok se-dmi ~lan Zlatko Karaji} iz VelikeKladu{e nije bio prisutan.Vjerovatno }e Tu`ila{tvo BiHdokazivati i vezu izme|u smjenji-vanja inspektora Irfana Karabego-vi}a, ~lana Odbora, od komesaraBrki}a i ponovno vra}anje na tupoziciju, pred glasanje za obnovumandata.
 M. DEDI]
Posebna pri~a su aktivnostipolicije na otkrivanju lokacija iobjekata u USK u kojima su seproizvodile narkoti~ke materijei opojne droge. Istraga Tu`-ila{tva otkrila je da je komesarBrki} bio u bliskim kontaktimas osobama koje su osumnji~eneza ove radnje i da im je pomagao.- Ispitajte za{to je komesarBrki} smijenio inspektore Mu-ju Kori~i}a, [emsudina Dedi}a,Ned`ada Musli}a, Senada Pira-li}a. Oni su radili na ovimslu~ajevima, ali su „povu~eni“kako bi se mogle obaviti nekenezakonite radnje. Provjeriteza{to su pretresi ovih lokacijauvijek kasnili dan-dva i za{to jekomesar Brki} svaki put kadasu pretresi izvo|eni, bio negdjena slu`benom putu - saop}ionam je pouzdani izvor iz MUP-a USK.
Veza s drogom
Salko Selman, premijer Sre-dnjobosanskog kantona, saslu{anje u Kantonalnom tu`ila{tvu u Tr-avniku u svojstvu svjedoka, po-tvr|eno nam je iz Kantonalnogtu`ila{tva.- Tu`ila{tvo nakon razmatranjarevizorskog izvje{taja o tro{enjunovca u 2008. utvr|uje ima li osno-va sumnje o krivi~nom djelu neko-ga od bud`etskih korisnika, pa jepozvalo premijera Selmana kakobi dao iskaz u svojstvu svjedoka.Pri tome napominjemo da se pro-tiv njega ne vodi krivi~ni postupak- kazala je za „Dnevni avaz“ Milica\otlo, portparol Kantonalnogtu`ila{tva.Iako u toj instituciji ne `ele go-voriti o detaljima, saznajemo da jeSelman saslu{an zato {to je Sindi-kat policije SBK jo{ u januaru ovegodine podnio krivi~nu prijavuprotiv Vlade SBK jer nije ispla}ennovac ni nakon pravosna`nih pre-suda.U procesu ko-ji su slu`benicipolicije dobili nasudu sporna je bila upravo 2008.godina. Njihova krivi~na prijava,osim ~lanova Vlade SBK, obuhva-tila je i pojedine banke zato {to ni-su izvr{avale pravosna`ne sudskepresude.Nezvani~no saznajemo da }enarednih dana iskaze morati da-ti jo{ neki ~lanovi Kantonalnevlade.
 K. K.
Saslu{an premijer SBK Salko Selman
Prvi ~ovjek Kantonalne vlade iskaz dao u svojstvu svjedoka
Tokom akcije: Ekipa Tu`ila{tva dokazuje {iroku lepezu nezakonitosti 
Apsolutna podr{kaTu`ila{tvu BiH uakciji „Kastel“
Sud BiH odredio je ju~er pr-itvor za svih osam osoba koje suprivedene u akciji Kastel na po-dru~ju USK.
Pritvor zaosmoricu
Kantonalno tu`ila{tvo u Travniku
Selman: Tu`ili  ga policajci 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->