Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong10_Phep Bien Doi Laplace

Chuong10_Phep Bien Doi Laplace

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Duc Ngoan

More info:

Published by: Duc Ngoan on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

 
 _______________________________________ 
 __Ch
ươ 
ng 10
Phép bi
ế
n
đổ
iLaplace -
1 ___________________________________________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 p
 
LÝ THUY
T
 
CH
ƯƠ 
NG 10
PHÉP BI
N
ĐỔ
I LAPLACE
D
 N NH
P
 
PHÉP BI
N
ĐỔ
I LAPLACE
Phép bi
ế
n
đổ
i Laplace
Phép bi
ế
n
đổ
i Laplace ng
ượ 
c
 
 
CÁC
ĐỊ
NH LÝ C
Ơ 
B
N C
A PHÉP BI
N
ĐỔ
I LAPLACE
 
ÁP D
NG VÀO GI
I M
CH
 
CÁC PH
ƯƠ 
NG PHÁP TRI
N KHAI HÀM P(S)/Q(S)
Tri
n khai t
ng ph
n
Công th
c Heaviside
 
 
ĐỊ
NH LÝ GIÁ TR 
 
ĐẦ
U VÀ GIÁ TR 
CU
I
 
Đị
nh lý giá tr 
 
đầ
u
 
Đị
nh lý giá tr 
cu
i
 
 
M
CH
Đ
I
N BI
N
ĐỔ
I
 
Đ
i
n tr 
ở 
 
Cu
n dây
T
 
đ
i
n
  __________________________________________________________________________________________  _____ 
 
10.1 D
N NH
P
 
Phép bi
ế
n
đổ
i Laplace, m
t công c
toán h
c giúp gi
i các ph
ươ 
ng trình vi phân,
đượ 
cs
d
ng
đầ
u tiên b
ở 
i Oliver Heaviside (1850-1925), m
t
s
ư
ng
ườ 
i Anh,
để
gi
i các m
ch
đ
i
n.So v
ớ 
i ph
ươ 
ng pháp c
 
đ
i
n, phép bi
ế
n
đổ
i Laplace có nh
ng thu
n l
ợ 
i sau:* L
ờ 
i gi
i
đầ
y
đủ
, g
m
đ
áp
ng t
nhiên và
đ
áp
ng ép, trong m
t phép toán.* Không ph
i b
n tâm xác
đị
nh các h
ng s
tích phân. Do các
đ
i
u ki
n
đầ
u
đ
ã
đượ 
c
đư
a vào ph
ươ 
ng trình bi
ế
n
đổ
i, là ph
ươ 
ng trình
đạ
i s
, nên trong l
ờ 
i gi
i
đầ
y
đủ
 
đ
ã ch
a các h
ng s
.V
ph
ươ 
ng pháp, phép bi
ế
n
đổ
i Laplace t
ươ 
ng t
v
ớ 
i m
t phép bi
ế
n
đổ
i
t quenthu
c: phép tính logarit(H 10.1) cho ta so sánh s
ơ 
 
đồ
c
a phép tính logarit và phép bi
ế
n
đổ
i LaplaceL
y logarit Nhân chia tr 
c ti
ế
 p C
ng các s
 L
y logarit ng
ượ 
cCác con s
 
ế
t qu
các phép tính
 
logarit c
a cács
 T
ng logaritc
a các s
 
Pt vi tích phân
 
 
Pt sauBi
ế
n
đổ
i
 
M
CH
 
 
 _______________________________________ 
 __Ch
ươ 
ng 10
Phép bi
ế
n
đổ
iLaplace -
2 ___________________________________________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 p
 
LÝ THUY
T
Bi
ế
n
đổ
i LaplacePhép gi
i c
 
đ
i
n
Đ
đầ
u Phép tính
đạ
i s
 
Đ
đầ
uBi
ế
n
đổ
i Laplace ng
ượ 
clãnh v
c th
ờ 
i gian Lãnh v
c t
n s
 (H 10.1)
Để
làm các phép tính nhân, chia, l
ũ
y th
a . . . c
a các con s
b
ng phép tính logarit tath
c hi
n các b
ướ 
c:1. L
y logarit các con s
 2. Làm các phép toán c
ng, tr 
trên logarit c
a các con s
 3. L
y logarit ng
ượ 
c
để
có k 
ế
t qu
cu
i cùng.Tho
t nhìn, vi
c làm có v
nh
ư
ph
c t
 p h
ơ 
n nh
ư
ng th
c t
ế
, v
ớ 
i nh
ng bài toán cónhi
u s
mã, ta s
ti
ế
t ki
m
đượ 
c r 
t nhi
u th
ờ 
i gian vì có th
s
d
ng các b
ng l
 p s
n (b
nglogarit) khi bi
ế
n
đổ
i. Hãy th
tính 1,4356
0,123789
mà không dùng logarit.Trong bài toán gi
i ph
ươ 
ng trình vi tích phân dùng phép bi
ế
n
đổ
i Laplace ta c
ũ
ng th
chi
n các b
ướ 
c t
ươ 
ng t
:1. Tính các bi
ế
n
đổ
i Laplace c
a các s
h
ng trong ph
ươ 
ng trình. Các
đ
i
u ki
n
đầ
u
đượ 
c
đư
avào2. Th
c hi
n các phép toán
đạ
i s
.3. L
y bi
ế
n
đổ
i Laplace ng
ượ 
c
để
có k 
ế
t qu
cu
i cùng.Gi
ng nh
ư
phép tính logarit,
ở 
các b
ướ 
c 1 và 3 nh
ờ 
s
d
ng các b
ng l
 p s
n chúng tacó th
gi
i quy
ế
t các bài toán khá ph
c t
 p m
t cách d
dàng và nhanh chóng.
10.2 PHÉP BI
N
ĐỔ
I LAPLACE
10.2.1 Phép bi
ế
n
đổ
i Laplace
 
Hàm f(t) xác
đị
nh v
ớ 
i m
i t>0. Bi
ế
n
đổ
i Laplace c
a f(t),
đượ 
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a
∫ 
==
0st
dtf(t).eF(s)[f(t)]
(10.1)s có th
là s
th
c hay s
ph
c. Trong m
ch
đ
i
n s=
σ
+j
ω
 Toán t
 
 L
thay cho c
m t
'bi
ế
n
đổ
i Laplace c
a"
Đ
i
u ki
n
đủ
 
để
f(t) có th
bi
ế
n
đổ
i
đượ 
c là
<
∫ 
δ
0t
dt.ef(t)
(10.2)
δ
là s
th
c, d
ươ 
ng.
Đ
i
u ki
n này h
u nh
ư
 
đượ 
c th
a
đố
i v
ớ 
i nh
ng hàm f(t) g
 p trong m
ch
đ
i
n. Vì e
-
δ
t
 là hàm m
ũ
gi
m khi t t
ă
ng nên khi nhân v
ớ 
i
|
f(t)
|
ta c
ũ
ng
đượ 
c k 
ế
t qu
t
ươ 
ng t
.
M
CH
 
 
 _______________________________________ 
 __Ch
ươ 
ng 10
Phép bi
ế
n
đổ
iLaplace -
3 ___________________________________________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 p
 
LÝ THUY
T
Thí d
, v
ớ 
i hàm f(t)=t
n
, dùng qui t
c Hospital, ng
ườ 
i ta ch
ng minh
đượ 
c
00,et lim
tnt
>δ=
δ
V
ớ 
i n=1, ta có
01dtt.e
0t
>δδ=
∫ 
δ
,
2
 V
ớ 
i giá tr 
khác c
a n, tích phân trên c
ũ
ng xác
đị
nh v
ớ 
i
δ
 
0Có nh
ng hàm d
ng không th
a
đ
i
u ki
n (10.2) nh
ư
ng trong th
c t
ế
v
ớ 
i nh
ngkích thích có d
ng nh
ư
trên thì th
ườ 
ng
đạ
t tr 
b
o hòa sau m
t kho
ng th
ờ 
i gian nào
đ
ó.
n
at
e
Thí d
 
v
(t)=
>
00at
tt,K tt0,e
2
v
(t) trong
đ
i
u ki
n này th
a (10.2)Ta nói toán t
 
 L
bi
ế
n
đổ
i hàm f(t) trong lãnh v
c th
ờ 
i gian sang hàm F(s) trong lãnhv
c t
n s
ph
c. Hai hàm f(t) và F(s) làm thành m
t c
 p bi
ế
n
đổ
i
Thí d
10.1
Tìm bi
ế
n
đổ
i Laplace c
a hàm n
c
đơ 
n v
 u(t) =
 
<
0t,0 0t,1
 
s1es1dte[u(t)]
st0st
===
∫ 
0
L
  N
ế
u f(t)=Vu(t)
 
sV[Vu(t)]
=
L
 
Thí d
10.2
Tìm bi
ế
n
đổ
i Laplace c
a f(t) = e
-at
, a là h
ng s
 
∫ ∫ 
+
==
0s)t0statat-
dtedtee][e
a(
 
as1eas1
s)t
+=+=
+
0
a(
 
ế
t qu
c
a 2 thí d
trên cho m
t b
ng nh
g
m 2 c
 p bi
ế
n
đổ
if(t) F(s)u(t)e
-at
s1
 
as1
+
 B
ng cách tính bi
ế
n
đổ
i c
a m
t s
hàm quen thu
c, ta s
xây d
ng
đượ 
c m
t b
ngdùng
để
tra sau này.
10.2.2 Phép bi
ế
n
đổ
i Laplace ng
ượ 
c
Phép bi
ế
n
đổ
i Laplace ng
ượ 
c
đượ 
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a
M
CH
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->