Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong1_Nhung Khai Niem Co Ban

Chuong1_Nhung Khai Niem Co Ban

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Duc Ngoan

More info:

Published by: Duc Ngoan on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2010

pdf

text

original

 
 _______________________________________________Ch
ươ 
ng 1
 Nh
ng khái ni
m c
ơ 
  b
n
- 1
CH
ƯƠ 
NG INH
Ữ 
NG KHÁI NI
M C
Ơ 
B
N
 
D
NG SÓNG C
A TÍN HI
U
Hàm m
ũ
 
Hàm n
c
đơ 
n v
 
Hàm d
c
Hàm xung l
c
Hàm sin
Hàm tu
n hoàn
 
 
PH
N T
Ử 
M
CH
Đ
I
N
Ph
n t
th
 
độ
ng
Ph
n t
tác
độ
ng
 
 
M
CH
Đ
I
N
M
ch tuy
ế
n tính
M
ch b
t bi
ế
n theo th
ờ 
i gian
M
ch thu
n ngh
ch
M
ch t
 p trung
 
 
M
CH T
ƯƠ 
NG
ĐƯƠ 
NG
Cu
n dây
T
 
đ
i
n
Ngu
n
độ
c l
 p
 
 ________________________________________________________________ 
Lý thuy
ế
t m
ch là m
t trong nh
ng môn h
c c
ơ 
s
ở 
c
a chuyên ngành
Đ
i
n t
-Vi
nthông-T
 
độ
ng hóa.Không gi
ng nh
ư
 
Lý thuy
ế
t tr
ườ 
ng
- là môn h
c nghiên c
u các ph
n t
m
ch
đ
i
nnh
ư
t
 
đ
i
n, cu
n dây. . .
để
gi
i thích s
v
n chuy
n bên trong c
a chúng -
Lý thuy
ế
t m
ch
 ch
quan tâm
đế
n hi
u qu
khi các ph
n t
này n
i l
i v
ớ 
i nhau
để
t
o thành m
ch
đ
i
n (h
 th
ng).Ch
ươ 
ng này nh
c l
i m
t s
khái ni
m c
ơ 
b
n c
a môn h
c.
1.1 D
NG SÓNG C
A TÍN HI
U
Tín hi
u là s
bi
ế
n
đổ
i c
a m
t hay nhi
u thông s
c
a m
t quá trình v
t lý nào
đ
ótheo qui lu
t c
a tin t
c.Trong ph
m vi h
 p c
a m
ch
đ
i
n, tín hi
u là hi
u th
ế
ho
c dòng
đ
i
n. Tín hi
u có th
 có tr 
không
đổ
i, ví d
hi
u th
ế
c
a m
t pin, accu; có th
có tr 
s
thay
đổ
i theo th
ờ 
i gian, víd
dòng
đ
i
n
đặ
c tr 
ư
ng cho âm thanh, hình
nh. . . .Tín hi
u cho vào m
t m
ch
đượ 
c g
i là
tín hi
u vào
hay
kích thích
và tín hi
u nh
n
đượ 
c
ở 
ngã ra c
a m
ch là
tín hi
u ra
hay
đ
áp
ứ 
ng
. Ng
ườ 
i ta dùng các hàm theo th
ờ 
i gian
để
mô t
tín hi
u và
đườ 
ng bi
u di
n c
a chúngtrên h
tr 
c biên
độ
- th
ờ 
i gian
đượ 
c g
i là d
ng sóng.D
ướ 
i
đ
ây là m
t s
hàm và d
ng sóng c
a m
t s
tín hi
u ph
bi
ế
n. ___________________________________________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 p
 
THUY
T M
CH
 
 
 _______________________________________________Ch
ươ 
ng 1
 Nh
ng khái ni
m c
ơ 
  b
n
- 2
1.1.1 Hàm m
ũ
(Exponential function)
t
)(
σ
=
Ket
K ,
σ
là các h
ng s
th
c.(H 1.1) là d
ng sóng c
a hàm m
ũ
v
ớ 
i các tr 
 
σ
khác nhau
(H 1.1)
 
1.1.2 Hàm n
c
đơ 
n v
 
(Unit Step function)
 
<=
at,0 at,1 a)-u(t
 
Đ
ây là tín hi
u có giá tr 
thay
đổ
i
độ
t ng
t t
0 lên 1
ở 
th
ờ 
i
đ
i
m t = a.(H 1.2) là m
t s
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p khác nhau c
a hàm n
c
đơ 
n v
 
(a) (b) (c)
(H 1.2)
 
Hàm n
c u(t-a) nhân v
ớ 
i h
s
K cho Ku(t-a), có giá tri b
ng K khi t
a.
1.1.3 Hàm d
c
(Ramp function)
Cho tín hi
u n
c
đơ 
n v
qua m
ch tích phân ta
đượ 
c
ở 
ngã ra tín hi
u d
c
đơ 
n v
.
∫ 
=
t
u(x)dxr(t)
  N
ế
u ta xét t
i th
ờ 
i
đ
i
m t=0 và m
ch không tích tr 
n
ă
ng l
ượ 
ng tr 
ướ 
c
đ
ó thì:
u(0)u(x)dxr(t)
+=
∫ 
t0
v
ớ 
i u(0) = 0
∫ 
=
0
u(x)dx
D
a vào k 
ế
t qu
trên ta có
đị
nh ngh
 ĩ 
a c
a hàm d
c
đơ 
n v
nh
ư
sau:
<=
at,0 at ,t a)-r(t
 (H 1.3) là d
ng sóng c
a r(t) và r(t-a) ___________________________________________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 p
 
THUY
T M
CH
 
 
 _______________________________________________Ch
ươ 
ng 1
 Nh
ng khái ni
m c
ơ 
  b
n
- 3
(a) (H 1.3) (b)
Hàm d
c r(t-a) nhân v
ớ 
i h
s
K cho hàm Kr(t-a), d
ng sóng là
đườ 
ng th
ng có
độ
d
cK và g
 p tr 
c t
ở 
a.
1.1.4 Hàm xung l
ự 
c
(Impulse function)
Cho tín hi
u n
c
đơ 
n v
qua m
ch vi phân ta
đượ 
c tín hi
u ra là m
t xung l
c
đơ 
n v
 
dtdu(t)t
=δ
)( (
δ
(t) còn
đượ 
c g
i là hàm Delta Dirac)Ta th
y
δ
(t) không ph
i là m
t hàm s
theo ngh
 ĩ 
a ch
t ch
toán h
c
đạ
o hàm c
ahàm n
c có tr 
= 0
ở 
t
0 và không xác
đị
nh
ở 
t = 0. Nh
ư
ng
đ
ây là m
t hàm quan tr 
ng tronglý thuy
ế
t m
ch và ta có th
hình dung m
t xung l
c
đơ 
n v
hình thành nh
ư
sau:Xét hàm f 
1
(t) có d
ng nh
ư
(H 1.4a):
{ }
>δ=
δ
,
δ
,)( 1)(
1
t10,ttt
 
(a) (b) (c) (d)(H 1.4)
Hàm f 
0
(t) xác
đị
nh b
ở 
i:
dt(t)df (t)
10
=
 
0
(t) chính là
độ
d
c c
a f 
1
(t) và
δ
1
=
khi (0
t
≤δ
) và = 0 khi t >
δ
(H 1.4b).V
ớ 
i các tr 
khác nhau c
a
δ
ta có các tr 
khác nhau c
a f 
0
(t) nh
ư
ng ph
n di
n tích gi
ớ 
ih
n gi
a f 
0
(t) và tr 
c hoành luôn luôn =1 (H 1.4c).Khi
δ→
0, f 
1
(t)
u(t) và f 
0
(t)
 
δ
(t).V
y xung l
c
đơ 
n v
 
đượ 
c xem nh
ư
tín hi
u có b
cao c
c l
ớ 
n và b
ng c
c nh
di
n tích b
ng
đơ 
n v
(H 1.4d).T
ng quát, xung l
c
đơ 
n v
t
i t=a,
δ
(t-a) xác
đị
nh b
ở 
i:
<=δ
∫ 
at,0 at,1 (t)dt
t
 Các hàm n
c, d
c, xung l
c
đượ 
c g
i chung là
hàm b
t th
ườ 
ng
. ___________________________________________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 p
 
THUY
T M
CH
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->