Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
guc-elektronigi

guc-elektronigi

Ratings: (0)|Views: 1,149 |Likes:
Published by Cinar Inal
power electronic notes in turkish.
power electronic notes in turkish.

More info:

Published by: Cinar Inal on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

 
tufanuyaroglu@yahoo.co.uk- 1 -www.uyaroglu.org 
YARI
Đ
LETKEN DO
Ğ
RULTUCU ELEMANLAR
Yarı iletken do
ğ
rultucularda ana elemanlar olarak;
diyot, konvansiyonel tristör, triac, kapıdantıkanabilen tristör (GTO), bipolar güç transistörü, güç MOSFET’i
ve
yalıtılmı
 ş
kapılı bipolar transistör (IGBT)
 sayılabilir. Diyot haricindekiler ileri yönde potansiyele dayanabilir ve dolayısıyla kontrol edilebilirler.
D
Đ
YOT :
PNYapıAnotKatodSembol
 
Kaçak Akım~ mA
Đ
leri yönde (gerilim dü
ş
ümü)~ 0.6V - 0.7V
Đ
leri iletimTers Tıkama
IV
Karakteristik
 
N tipi ; negatif yüklüP tipi ; pozitif yüklüZener diyodu; Farkı, p-n ekleminin zener yıkılmasına olanak verecek
ş
ekilde çok dar tutulmu
ş
 olmasıdır. Gerilim referansı veya gerilim düzenleyici olarak kullanılırlar.
TR
Đ
STÖR :
PNYapıAnotKatodSembolPN
Kapı2000 V , 300 A için30 mm çap ; 0.7 mm kalınlık
Tutma akımı
Đ
leri yönde (gerilim dü
ş
ümü)~ 0.6V - 0.7VKilitleme akımı
IV
Karakteristik
Đ
leri kaçakakım
Đ
leri yöndedelinmeTersdelinmeGeri kaçakakım
 
 
tufanuyaroglu@yahoo.co.uk- 2 -www.uyaroglu.org 
Kapı akımı uygulanmadı
ğ
ı durum için tristör, iki yönde de iletime izin vermeyen üç tane seri ba
ğ
lı diyotgibidir. Ters yönde kutuplanma durumunda diyotla aynı davranı
ş
ı sergiler.
Đ
leri yönde kutuplamada yani anotpozitif iken, merkezdeki kontrol jonksiyonunun delinme gerilimi a
ş
ılmadıkça sadece kaçak akım akar. Delinmegerilimleri iki yön için de aynıdır. Ters kutuplama durumunda katod P-N jonksiyonu 10Vda delindi
ğ
inden tümvoltaj anottaki P-N jonksiyonunda görülür.
Đ
leri yönde kutuplamada gerilim olu
ş
ursa tristör, iki jonksiyonlu diyot gibi çalı
ş
ır ve diyotun iki katı gerilim
ş
ümü olur. Tristör’ün iletimde kalabilmesi için anotakımının kilitleme akımı (latching) seviyesini a
ş
ması vetutma akımı (holding) seviyesinin altına dü
ş
memesi gerekir.
 LOADFULLh L
 I  I  I 
<
1%2
 
Ş
ekilde görüldü
ğ
ü gibi ileri yönde kutuplanmı
ş
tristöre
I
g
kapı akımı uygulanırsa tristör iletime geçer.Anot akımı kilitleme akımı seviyesini geçer ve tutma akımının altına dü
ş
mezse tristör iletimde kalır ve bu andanitibaren de kapı akımı kaldırılabilir.Tristörü söndürmek için (kesim) anot akımı seviyesinin altına
ş
ürülmeli ve tristör kontrol jonksiyonunun tıkama durumunageçmesine kadar geçen bir sürede ileri yönde gerilimuygulanmamalıdır. Bu amaçla tristöre
ş
ekilde görüldü
ğ
ü gibiharici bir devre tarafından ters yönde akım geçmesi sa
ğ
lanır.Akımın süresi genelde 10 ila 100
µ
s arasındadır.Ters iletimlitristör:
 Bir silikon katmanında tristör ile, ters yönde ileten diyot kombinasyonu olu
 ş
turulan yarı iletken eleman
 
Tristör Kapı Ucu ve Gerektirdikleri :
Tristörün kapı-katot uçları karakteristi
ğ
i zayıf P-N jonksiyonununkine benzer. Üründen - ürünede
ğ
i
ş
mekle birlikte
ş
ekildeki karakterlerden birine uyan bir davranı
ş
sergiler.Tristörlere uygulanacak minimum akım vegerilim seviyesi jonksiyon sıcaklı
ğ
ının birfonksiyonudur.Kapı akım ve geriliminin min. ve max.de
ğ
erleri vardır.Bu de
ğ
erler ayrıca belli bir minimumseviyenin üstünde olmalıdır.Kapı akımının ve geriliminin çarpımı olangücün de bir maksimumu vardır.
Đ
leri iletimI
g
'ye ba
ğ
lı gerilimde
ğ
erleri
IV
TersTıkama
VII
g
Ters yönde akımTers kaçak akım
I
anot
30 C60 CV
G
Yüksek direnç sınırı Minimum tetiklemelimitleri
Kapı AkımıI
G
 Belirli bir tip tristörlere ait karakteristikler
I
G
V
G
 
tufanuyaroglu@yahoo.co.uk- 3 -www.uyaroglu.org 
Yandaki
ş
ekilde tristörün iletime geçmesi içintetikleme akımı ve geriliminin alması gerekli de
ğ
erlerigösteren bölge taranarak i
ş
aretlenmi
ş
tir. Uygun
ş
artlardaki tetikleme darbesi bir izolasyon trafosuaracılı
ğ
ıyla tristör kapısına uygulanır. Trafonun kapıtarafında kapı akımını sınırlamak için bir R
1
direncibulunur. Tristör sönümdeyken kapı geriliminisınırlamak için de R
2
direnci ba
ğ
lanmı
ş
tır.Devrenin Thevenin e
ş
de
ğ
eri de yukarıdadır. E
ş
de
ğ
er devredeki gerilim ve akım miktarını belirlemekamacıyla tristörün karakteristi
ğ
i ile Thevenin e
ş
de
ğ
erinin olu
ş
turdu
ğ
u yük hattının kesi
ş
im noktası belirlenir.V
G
ile I
G
arasındaki ili
ş
ki ; E ve R
G
’nin olu
ş
turdu
ğ
u yük hattı tarafından belirlenir. Tetikleme sinyaliuygulandı
ğ
ında kapı akımı karakteristik boyunca ilerleyerek P noktasına ula
ş
ır. Ancak P noktasına ula
ş
ılmadan(
tahminen A noktasında
) tristör iletime geçmi
ş
olur.
Đ
letimin kesin olabilmesi için tetikleme devresininelemanları öyle seçilmelidir ki çalı
ş
ma noktası olan P, maksimum güç sınırı ile A noktası arasında kalsın.Genellikle bu
ş
artları sa
ğ
layan E = 5 ila 10 V ; I
G
=0,5 ila 1 A arasındadır.
Tetikleme Devrelerinin Sa
ğ
laması Gerekli
Ş
artlar :
Bir tristörü iletime geçirmek için kapı akımının çok hızlı yükselme zamanına sahip olması gerekir. Bu ;anot akımının kilitleme seviyesine ula
ş
abilece
ğ
i uzunlukta hızlı yükselme zamanına sahip darbe üretebilentetikleme devreleriyle elde edilir. Darbe kullanılmasının nedeni kapıda daha az güç harcanmasına ve tetiklenmeanının daha iyi belirlenmesine imkan vermesindendir.
TetiklemeBölgesi
 Karakteristik üst sınır Max. Gerilim Max. Güç ( 
V
G
I
G
 ) Max. Kapı Akımı Karakteristik alt sınır Min. kapı gerilimi Min. kapı akımı
V
G
I
G
R
1
R
2
R
G
EV
G
I
G
EV
G
E/R
G
I
G
AP
 Maksimum güç sınırıTristör karakteristi
 ğ 
iYük Hattı Belirsiz Tetikleme Bölgesi

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Canberk Sözer liked this
Ufuk Dzl liked this
Ufuk Dzl liked this
Abd ALRahman liked this
Bala Murugan liked this
ayla23 liked this
Feyyaz Kurt liked this
Coşkun Ege liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->