Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5490, 15.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5490, 15.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 290|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2011

pdf

text

original

 
BANJA LUKA
Ubio se ukadi punoj vode
ELMEDIN KIKANOVI]
Pauziranjesam te{koprihvatio
NOGOMET
FIFA i UEFApozvaneda presude
Esad Ba{agi}, predsjednik Kantonalnog odbora SDA, umije{an u razli~ite kriminalne talove
Iz SDP-aodgovaraju da je stranka Sulejmana Tihi}a „ogrezla u korupciji i kriminalu“
[ta }e odlu~iti Lagumd`ija
Nevjerovatno putovanje
Na 15. godi{njicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma
Geta: Veoma uzbu|en zbog prvog dolaska u BiH 
S
tranka demokratske akci-je uzvratila je udarac ~el-nicima SDP-a BiH. Pre-dstavnici te partije za-tra`ili su da SIPA ispita kako jeprethodnih godina gradona~e-lnik Biha}a Hamdija Lipova~aradio u tom gradu.Sam Lipova~a za „Avaz“ je od-govorio da je „SDA stjeci{te kri-minala, a to smo vidjeli i prije dvadana, kada su pohap{eni svi visokizvani~nici ovog dijela SDA“. Ume|uvremenu u SDP-umorajuodlu~iti s kime }e u vlast.
4. str.
KRAJINA
Tihi}evi kriminalci uzvra}aju udarac
Imenovanja:Ketrin E{ton donijela odluku
LAJ^AK DOBIOVA@NU POZICIJU
Sarajevo:Lopovi postali sve drskiji
TU@ITELJICI UKRADENAUTOMOBIL, SUDIJIPROVALJENO U STAN
 Va{ ing ton
   2   7 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .   1   5 .  s   t  r .   6   9 .  s   t  r .
Umro Ri~ard Holbruk 
5&#64# +&#5+2#+52+6#4#&.+218#'
 Mirovni sporazum za BiH smatra se Holbrukovim `ivotnim djelom
Ekskluzivno:Dejvid Geta uo~i koncerta
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 15. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5490
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Vrijeme:Meteorolozi ne najavljuju ve}e padavine
RAST TEMPERATURA MOGU]VE] SLJEDE]E SEDMICE
 2. i 3. strana7. strana
   6   5 .  s   t  r .
15. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,15. decembar/prosinac 2010.
2
VA[INGTON
Ambasador Ri~ard Holbruk umro u 69. godini
Dejton nad`iviosvog arhitektu
Pucanje aorte bilo kobno za ameri~kog diplomatu
Mirovni sporazumza BiH `ivotno djelo
Veze s Klintonovima
 Jedan od najpoznatijihameri~kih diplomata, amba-sador Ri~ard Holbruk (Ric-hard Holbrooke), umro je uponedjeljak nave~er u bo-lnici u Va{ingtonu, ta~no 15godina nakon potpisivanjaDejtonskog mirovnog spor-azuma, svog `ivotnog djela.
Nadimak Buldo`er
Holbruk je preminuo na-kon nekoliko poku{aja ljeka-rskog tima da sprije~i krva-renje zbog pucanja aorte.Vijest o smrti objavljenaje 14. decembra 2010. godi-ne, na dan kada se puni de-cenija i po od zvani~nog po-tpisivanja Dejtonskog spor-azuma u Parizu. Upravo seHolbruk smatra arhitektomdogovora kojim je zausta-vljen rat u Bosni i Hercego-vini i uspostavljena sada{njadr`avna struktura i Ustav.Taj diplomatski podu-hvat ameri~ke administraci-je, u kojem je Holbruk bioglavna poluga, ostao je njego-vo najzna~ajnije postignu}e,fakti~ki `ivotno djelo koje gaje nad`ivjelo, iako je u svojojkarijeri obavljao brojneva`ne diplomatske misije.Holbrukova posljednja fu-nkcija bila je specijalni izasla-nik ameri~kog predsjednikaBaraka Obame (Barack) zaPakistan i Afganistan. Sma-tran je za visprenog pregova-ra~a, a zbog specifi~nog i di-rektnog na~ina komunicira-nja te diplomatske taktikedobio je nadimak Buldo`er.U vrijeme pregovora u vo-jnoj bazi Wright-Pattersonkod Dejtona, u ameri~kogdr`avi Ohajo, Holbruk je biopomo}nik dr`avnog sekreta-ra SAD Vorena Kristofera(Warren Christopher) za Evr-opu. Obavljao je funkciju gla-vnog ameri~kog pregovara~au Dejtonu, o ~emu je kasnijeobjavio knjigu „Okon~ati rat“,koja je postala bestseler.
Zaustaviti rat
Najve}i dio svoje karijereposljednjih dvadesetak go-dina Holbruk je bio vezan uzKlintonove. Poslije Dejtona,postao je specijalni izaslaniktada{njeg ameri~kog predsje-dnika Bila Klintona (Bill Cli-nton) za Balkan i glavni ope-rativac za region. Nakon odla-ska Bila Klintona, Holbruk sepridru`io kampanji HilariKlinton (Hillary Clinton) upoliti~kom anga`manu.Ona mu je uzvratila ime-novanjem na zahtjevnu iva`nu poziciju specijalnogizaslanika za region Paki-stana i Afganistana, koji sesmatra klju~nim vanjskopo-liti~kim pitanjem SAD. No,njegov skoro dvogodi{njianga`man u toj regiji nije po-lu~io zna~ajnije rezultate.Holbruk je posljednje da-ne proveo rade}i na novoj re-viziji politike Obamine admi-nistracije u ratu u Afganista-nu, ~ija se objava o~ekujesutra. Kako prenosi „Wash-ington Post“, Holbruk je ma-lo prije ulaska u operacionusalu svom hirurgu Pakista-ncu rekao da „rat u Afgani-stanu treba zaustaviti“.
T. LAZOVI]
 Holbruk s generalom Veslijem Klarkom na Sarajevskom aerodromu u septembru 1995.
(Foto: AP)
Ultimatum Milo{evi}u
Holbruk se bavio i pitanjem Kosova. Upravo on je, uprolje}e 1999. godine, Slobodanu Milo{evi}u u Beograddonio ultimatum tra`e}i da se mirno povu~e s Kosova.Nakon toga uslijedili su dvomjese~ni zra~ni udariNATO-a na Srbiju.Holbruk je kasnije isticao da mu nije bio problem pr-egovarati s „najgorim ratnim zlo~incima“. Tokom svoganga`mana u ovom regionu, Holbruk se nije libio u javno-sti nazivati stvari pravim imenom, ~esto spominju}ietni~ko ~i{}enje i genocid.
Sin jevrejskih doseljenika
Holbruk je ro|en u Njujorku 24. aprila 1941. Rodite-lji su mu bili potomci jevrejskih doseljenika iz isto~neEvrope, ali prema vlastitom priznanju, ateisti. Od mla-dosti se interesirao za javnu slu`bu, ali se oku{ao i kaobankar investitor, novinar i publicista.Ostvario je uspje{nu karijeru na Wall Streetu, radio ukorporaciji „Lehman Brothers“ te bio potpredsjednik„Credit Suissea“. Bio je i urednik u „Newsweeku“ i „For-eign Policyju“ te pisao za „Washington Post“. Tri puta se`enio, ima dva sina.Britanski BBC isti~e dase s Holbrukovim anga`ma-nom pristup me|unarodnezajednice prema BiH dra-mati~no promijenio. Nje-gov bliski prijatelj Piter Ga-lbrajt (Peter Galbraith), biv{iameri~ki ambasador u Hrva-tskoj, izjavio je za CNN dase Holbruk zainteresirao zaBiH jo{ 1992., nakon {to jes njim posjetio koncentraci-oni logor Manja~a.Galbrajt je rekao da jeHolbruk nakon te posjete iteksta koji je tada objavio„The New York Times“ zna-tno doprinio da se Va{ingtonnekoliko godina kasnijeodlu~i vojno i politi~kianga`irati u ratovima na pr-ostoru biv{e Jugoslavije.
Promijenio stav Va{ingtona
Rekli su o Holbruku
Hejg: Demonstriraonajbolje kvalitete
Ministar vanjskihposlova Velike Brita-nije Vilijam Hejg(William Hague) stugom je primiovijest o smrti Ri~ardaHolbruka, saop}enoje iz Ambasade VelikeBritanije u BiH.- Postizanje trajnogmira u BiH bio je ciljza ambasadora Holbr-uka. On je koncipirao i vodio dejton-ski mirovni proces 1995. Time je de-monstrirao najbolje kvalitete ame-ri~kog i me|unarodnog diplomatskogvodstva. Mi }emo predano ~uvati mirkoji je on osigurao - ka`e Hejg.
Incko: Zasluge zacjelovitu BiH
Dejtonski spora-zum o~uvao je cjelo-vitost i tradicionalnegranice BiH, a za toje zasluge imaoRi~ard Holbruk, izja-vio je ju~er u Saraje-vu visoki predstavnikValentin Incko(Inzko) u povodusmrti veterana ame-ri~ke diplomatije i tvorca Dejto-nskog sporazuma.- Dejtonski sporazum zaustavio je rati donio je mir 15 godina, {to ne trebapotcjenjivati - kazao je Incko, koji jeHolbrukovu smrt nazvao „tragi~nomi preranom“, javila je Fena.
Dodik izraziosau~e{}e Munu
Predsjednik RSMilorad Dodik upu-tio je telegramsau~e{}a ambasadoruSAD u BiH PatrikuMunu (Patrick Mo-on) povodom smrtiRi~arda Holbruka,javila je Onasa.- Ostat }e upam}en ikao jedan od tvoracaDejtonskog sporazuma, koji je zausta-vio rat u BiH i postavio temelje njenogustavnog ure|enja - pi{e u telegramu.Ina~e, povodom Holbrukove smrtitelegram sau~e{}a Hilari Klintonuputio je i Bakir Izetbegovi}, ~lanPredsjedni{tva BiH.
Obama: Velikan diplomatije
Ameri~ki predsjednik Barak Oba-ma (Barack) nazvao je Ri~arda Holbr-uka (Richard Holbrooke) „velikanomameri~ke diplomatije“.- Mi{el (Michelle) i ja duboko smo ra-stu`eni odlaskom Ri~arda Holbruka,istinskog diva ameri~ke vanjske politi-ke koji je Ameriku u~inio ja~om, sigur-nijom i po{tovanijom - rekao je Obamau saop}enju Bijele ku}e, prenosi Fena.Holbruk je, prema Obaminim rije~ima,bio „jedinstvena figura, koja }e ostati zapam}ena poneumornoj diplomatiji, ljubavi prema zemlji i traganjuza mirom“.
Klinton: Izgubili smo dr`avnika
Amerika je sa smr}u Ri~arda Holbr-uka izgubila jednog od svojih najener-gi~nijih ~elnika i najposve}enijih javnihslu`benika, „pravog dr`avnika“, istaklaje ju~er ameri~ka dr`avna tajnica HilariKlinton (Hillary Clinton), prenosi Fe-na.- Ri~ard Holbruk bio je jedinstveni,pravi dr`avnik, {to njegov odlazak ~inijo{ bolnijim - kazala je Klinton u sa-op}enju Stejt departmenta, dodaju}ida je Holbruk „pomogao oblikovati ameri~ku povije-st, upravljati njenom opasnom sada{njo{}u i osiguratiameri~ku budu}nost“.
E{ton: Bio je {ampion mira
Visoka predstavnica EU za vanjskupolitiku i sigurnost Ketrin E{ton(Catherine Ashton) odala je po~astuspomeni na ameri~kog „{ampiona mi-ra i pomirenja“ - Ri~arda Holbruka.- Ambasador Holbruk bio je osobit~ovjek, pravi diplomata i {ampion mirai pomirenja, ne samo u Pakistanu iAfganistanu nego u cijelom svijetu,skoro pola stolje}a u slu`bi svoje ze-mlje i me|unarodne zajednice. Evropa}e se posebno sje}ati njegove historijske uloge uvra}anju mira na Balkan - navodi se u saop}enjuE{ton, prenijela je Fena.
Obama: Duboko rastu`en Hejg: Najbolji  kvaliteti  Incko: Prerana smrt Dodik: Veliki  gubitak  Klinton: Bolanodlazak  E{ton: Pravi diplomata
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,15. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
@
 avaz.ba)
Popu{tanjeom~e
Ukidanje viza mo`da jeste prilika za gra|ane damalo odahnu, ali vlasti zbog kojih sve kasni godinunemaju nijedan razlog za slavlje
Dr`avljani BiH od danas }e mo}i slobodno putovati u Evropskuuniju bez obaveze da u svom paso{u imaju muhur {alterskogslu`benika odgovaraju}e ambasade. Na izvjestan na~in, to je velikii historijski korak za cijelu dr`avu.Diskriminiraju}a `eljezna zavjesa koja je postavljena prije petna-estak godina na granici, bh. gra|ane dr`ala je daleko od Evrope, ko-joj geografski i kulturolo{ki, ustvari na svaki mogu}i na~in izuzevpoliti~ki, pripadaju. Ta zavjesa, me|utim, sada nije dignuta s na{e,bh. strane [engena.Nju je sru{ila volja dr`ava Evropske unije, ponajvi{e briselskeadministracije, da ukloni barijeru i omogu}i gra|anima BiH da ba-rem nakratko osjete beneficije i privilegije pribli`avanja i `ivota uUniji. Brisel se nada da bi to moglo podsta}i gra|ane da po`ele sna`ni-je gurnuti i svoje politi~are prema Evropi ili ih, na koncu, potpunopromijeniti.Stoga, ukidanje viza jeste prilika za gra|ane i narode ove zemljeda malo odahnu, olabave om~u oko svog vrata, proslave i po`ele jo{sli~nih koraka. No, oni koji su tu om~u stezali godinama, izbjega-vali uvo|enje biometrijskih paso{a, blokirali zakone i posezali za ucje-nama i trgovinama, odga|aju}i tako taj korak ka EU unedogled, ne-maju nijedan razlog za slavlje.A upravo to su radile vlasti i aktuelno Vije}e ministara BiH, ko-je sada, umjesto da se skloni i {utke krije svoje sramotno ka{njenjei nesposobnost pokazanu u dvije godine procesa ukidanja viza, sve`eli predstaviti kao vlastito postignu}e i uspjeh.Naprotiv, ukidanje viza godinu nakon Srbije i Crne Gore, sko-ro ~etiri godine od prve informacije da EU `eli u~initi takav korak,spomenik je neuspjeha i proma{ene politike aktuelnih vlasti.Ukidanje viza je izuzetak koji potvr|uje pravilo - da su ove vla-sti BiH dovele na za~elje kolone koja ide prema EU, prekr{ile spo-razume s Briselom, na svaki mogu}i na~in pokazuju}i da dr`ave ni-je i da ne}e zadugo biti spremna za priklju~enje evropskom bloku.Zbog takvih politi~ara i ministara, gra|ani BiH }e jo{ dugo, vi{ei od jednog desetlje}a, u Evropu i}i samo kao turisti kako bi gleda-li `ivot i standard koji su im ukrale njihove nesposobne i korumpi-rane vlasti.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
REAKCIJE
Kakvu je ulogu Ri~ard Holbruk imao u BiH
Kom{i}: Legalizirao je RS idogovor Tu|man - Milo{evi}
S Holbrukom mora oti}i i Dejtonski sporazum, smatra Filipovi}
 Filipovi}: Nacionalni zadatak[a}irbegovi}: Ostat }e problemiKom{i}: Te{ko pomirenje
Bosanskohercegova~ki savreme-nici, ina~e u~esnici historijskih do-ga|aja na ovim prostorima, na uloguveterana ameri~ke diplomatije u BiHRi~arda Holbruka (Richard Holbr-ooke) gledaju vi{ezna~no.
Izetbegovi}eva uloga
Dok jedni isti~u njegovu ulogu uostvarenju mira u na{oj zemlji, dru-gi zaklju~uju da je za taj mir pla}enaogromna cijena, da je Holbruk kumo-vao legaliziranju Republike Srpske itako u ki~mu na{e zemlje ubrizgaoinjekciju trajne nestabilnosti.Akademik Muhamed Filipovi}smatra da je Holbrukova uloga u BiHgrozna!- On je dejtonski mir gradio nasporazumu izme|u Franje Tu|manai Slobodana Milo{evi}a, u kojem jemaksimalno zadovoljio ambicije i je-dnoga i drugoga. Milo{evi}evu ambi-ciju da preko Drine instalira jo{ jednuSrbiju, a da Tu|manu pomogne da ri-je{i za njega nerje{ivo pitanje istjer-ivanja Srba iz Hrvatske. Tako su i je-dan i drugi rije{ili dio svog naciona-lnog zadatka. Sve je to rije{eno nara~un BiH. U tome je svoju uloguimao neotporni, rahmetli Alija Ize-tbegovi}. Skoro 20 godina ovaj nar-od `ivi u paklu, a ne u dr`avi - kazaoje Filipovi} za „Avaz“.Dodao je da s Holbrukom „naonu stranu `ivota“ treba oti}i i Dejto-nski sporazum te da BiH moraju bi-ti vra}ena njena prava i da na tomemoraju insistirati, prije svega, probo-sanski politi~ari.Isto tako, ratni ministar vanjskihposlova Republike BiH i na{ amba-sador pri UN-u Muhamed [a}irbe-govi} ka`e da je Holbruk mogaomnogo vi{e uraditi za BiH, ali da se„i sam izgubio zbog svojih prevelikihambicija i `urbe prema ve}im poli-ti~kim pozicijama“.
Nema opravdanja
- Konsekvence njegovog posla uBiH su `alosne za mnoge, pogotovo uSrebrenici. U tom smislu mi ne treba-mo ni{ta progutati. Istina, Dejtonskisporazum okon~ao je rat. To je velikastvar u smislu spa{avanja `ivota ismanjenja patnji. Ali, cijena koju smoplatili nije trebala biti tolika visoka. Bo-jim se da }e problemi koji su do{li na-kon Dejtona ostati mnogo du`e iza Ho-lbruka - isti~e [a}irbegovi}.Dr. Ivo Kom{i}, dekan Filozo-fskog fakulteta u Sarajevu i ratni ~lanPredsjedni{tva BiH, smatra da se Ho-lbrukova li~nost ne mo`e jedno-zna~no gledati. Oni koji smatraju daje u BiH najva`nije bilo posti}i mir,isti~e Kom{i}, odredit }e mu poziti-vnu ulogu. Pogotovo jer je mir bilote{ko posti}i i pomiriti brojne kompr-omise.
 F. VELE
Ratni predsjednik Sku-p{tine RBiH Miro Lazovi}smatra da je Holbruk ipakodigrao pozitivnu ulogu unovijoj historiji BiH, jerje jedan od kreatora Dejto-nskog sporazuma, koji jezaustavio rat u BiH, strada-nje naroda i ru{enje dr`ave.- To je 1995. godine bioprioritet za dr`avu i za na{enarode. On je odigrao ulogu robu-snog medijatora. On je snagom ar-gumenata, ali i stanovitimpritiscima otklanjao pre-preke koje su se pojavljiva-le na putu stvaranja mira.Me|utim, 15 godina posli-je mogu se vidjeti sve slabo-sti Dejtonskog sporazuma,koje je i Holbruk priznao,uklju~uju}i i ime Republi-ka Srpska. Iako mu je u De-jtonu re~eno da se sa RS nemo`e napraviti efikasna dr`ava -kazao je Lazovi}.
Lazovi}: Priznao je sve slabosti
 Lazovi}: Snaga argumenata
Pedi E{daun za „Dnevni avaz“ Donald Hejs za „Avaz“
Biv{i visoki predstavnik u BiH lordPedi E{daun (Paddy Ashdown) izjavioje ju~er ekskluzivno za „Avaz“ da je ame-ri~ki diplomata Ri~ard Holbruk(Richard Holbrooke) „jedan od na-jzna~ajnijih diplomata na{eg vremena“.- Holbruk je bio veliki ~ovjek, ali ne bezpogre{ke kao diplomata. Mir u BiH je nje-govo najve}e naslije|e - ka`e E{daun, ko-ji je godinama sara|ivao s Holbrukom.Na mnogim podru~jima, uklju~uju}iBiH i Afganistan, Holbruk je ipak,navodi Ešdaun, bio „diplomata za jednopolarni svijet“.- Ri~ard je bio idealan diplomata za vrijeme u kojemsu se SAD pojavljivale u svakom dijelu svijeta. Njegovesposobnosti mo`da se nisu pokazale odgovaraju}im za da-na{nji multipolarni svijet - navodi E{daun.
Biv{i prvi zamjenik visokog pre-dstavnika u BiH, ameri~ki diploma-ta Donad Hejs (Hays), izjavio je ju~erza „Avaz“, povodom smrti Ri~ardaHolbruka (Richard Holbrooke), da jenjegov odlazak neizmjeran gubitak zaSAD i vanjsku politiku te zemlje.- Bio je briljantan, imao je dobreveze, izvanredan pregovara~ i imao jevje{tinu pronala`enja rje{enja. Una{em establi{mentu za vanjsku poli-tiku nema nikoga ko objedinjava ovetalente. Nikad se nije prestao brinuti o BiH i promo-virati njene interese svojim kanalima u Va{ingtonu -kazao je Hejs, koji je svojevremeno blisko sara|ivaos Holbrukom.
 Hejs: Bio je briljantan E{daun: Veliki ~ovjek 
Nije se prestao brinuti o BiHHolbruk nije bio bez gre{ke
- Ako gledamo iz dana{nje pe-rspektive, 15 godina nakon Dejto-na, on je odgovoran i za one stva-ri koji su u{le u Dejtonski spor-azum, a koje danas blokirajuBiH. Insistirao je na legalizacijiRS, a svojim diplomatskim vje{ti-nama za to je uspio dobiti sagla-snost od Alije Izetbegovi}a i pr-ije nego {to su po~eli pregovori uDejtonu. To je za nas jako va`no,jer kada smo mi na pregovorimapoku{ali problematizirati RS, onto nije dozvolio. Smatrao je to za-vr{enim. Insistirao je na RS, ali tone opravdava na{e koji su u~estvo-vali u tome - smatra Kom{i}.
Blokada BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->