Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ VBA
CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
5.1. Kiểu logic (boolean)
5.2. Kiểu số nguyên
5.3. Kiểu số thực
5.4. Kiểu mảng (array)
5.5. Kiểu chuỗi (String)
5.6. Kiểu thời gian (Date)
5.7. Kiểu Variant
5.8. Kiểu tự định nghĩa (user-defined type)
5.9. Kiểu lớp (Class)
6.1. Khai báo hằng số
6.2. Khai báo biến
6.3. Khai báo kiểu tự định nghĩa
6.4. Khai báo mảng tĩnh
6.5. Khai báo mảng động
6.6. Khai báo, tạo và làm việc với biến đối tượng
7.1. Các toán tử
7.2. Các hàm toán học
7.3. Các hàm chuyển đổi dữ liệu
7.4. Các hàm xử lý chuỗi
8.1. Cấu trúc điều kiện
8.2. Cấu trúc lựa chọn
8.3. Vòng lặp xác định
8.3.1. Vòng lặp theo biến đếm
8.3.2. Lặp trong một tập hợp
8.4. Vòng lặp không xác định
9.1. Hàm (Function)
9.2. Thủ tục (Sub)
9.3. Truyền tham số cho chương trình con
9.3.1. Truyền tham số theo tham chiếu
9.3.2. Truyền tham số theo tham trị
9.3.3. Tham số tuỳ chọn
9.3.4. Danh sách tham số với số lượng tham số tuỳ ý
9.3.5. Hàm có giá trị trả về là kiểu mảng
9.4. Biến trong chương trình con
9.5. Cách thức gọi chương trình con
9.6. Thoát khỏi chương trình con
11.1. Các vấn đề chung
11.1.1. Tạo UserForm và các thành phần điều khiển trong VBA IDE
11.1.2. Các thuộc tính của UserForm và các thành phần điều khiển
11.1.3. Các phương thức của UserForm và các thành phần điều khiển
11.1.4. Các sự kiện trên giao diện
11.1.5. Ví dụ
11.2. Làm việc với UserForm
11.3. Các điều khiển thông dụng
12.1. Hộp thông điệp (Message Box – MsgBox)
12.2. Hộp nhập dữ liệu (Input Box – InputBox)
12.3. Hộp thoại dựa trên điều khiển Common Dialog
13.1. Các hình thức truy cập tập tin
13.2. Xử lý dữ liệu trong tập tin với các hàm I/O:
13.2.1. Mở tập tin:
13.2.2. Đọc dữ liệu từ tập tin:
13.2.3. Ghi dữ liệu vào tập tin:
13.2.4. Đóng tập tin
13.3. Xử lý dữ liệu trong tập tin theo mô hình FSO (File System Object)
13.3.1. Tạo tập tin mới
13.3.2. Mở tập tin đã có để thao tác
14.1. Phân loại lỗi trong lập trình
14.2. Gỡ rối trong lập trình
14.2.1. Phát hiện lỗi lúc thực thi
14.2.2. Các phương pháp thực thi mã lệnh
14.2.3. Cửa sổ trợ giúp gỡ rối
14.3. Bẫy lỗi trong VBAIDE
14.3.1. Câu lệnh On Error
14.3.2. Đối tượng Err
14.3.3. Hàm Error
CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL
1.1. Khả năng của Excel
1.2. Giao diện của Excel
1.3. Khả năng mở rộng của Excel
2.1. Macro là gì?
2.2. Tạo Macro
2.2.1. Tạo Macro theo kịch bản
2.2.2. Tạo Macro sử dụng VBA
2.3. Quản lý Macro
2.4. Sử dụng Macro
2.4.1. Thực thi Macro bằng phím tắt
2.4.2. Thực thi Macro thông qua trình quản lý Macro
2.4.3. Thực thi Macro trực tiếp từ VBAIDE
Hình IV-5: Thực thi Macro trực tiếp từ VBAIDE
2.5. Hiệu chỉnh Macro
2.6. Vấn đề an toàn khi sử dụng Macro
3.1. Khái niệm về hàm trong Excel
3.2. Tạo hàm mới bằng VBA
3.2.1. Tại sao phải dùng hàm?
3.2.2. Cấu trúc hàm
3.2.3. Tạo hàm mới
3.3. Hàm trả về lỗi
4.1. Khái niệm về Add-In
4.2. Trình quản lý Add-In
4.3. Tạo Add-In
4.4. Phân phối và Cài đặt Add-In
5.1. Mô hình đối tượng trong Excel
5.2. Một số đối tượng cơ bản trong Excel
5.2.1. Đối tượng Application
5.2.2. Đối tượng Workbook
5.2.3. Đối tượng Window
5.2.4. Đối tượng Worksheet
5.2.5. Đối tượng Range
6.1. Tạo bộ xử lý sự kiện cho một sự kiện
6.2. Sự kiện trong Workbook
6.3. Sự kiện trong Worksheet
6.4. Sự kiện trong UserForm
6.5. Sự kiện không gắn với đối tượng
7.1. Điều khiển Excel
7.1.1. Thoát khỏi Excel
7.1.2. Khoá tương tác người dùng
7.1.3. Thao tác với cửa sổ
7.1.4. Khởi động Excel từ chương trình khác
7.2. Làm việc với Workbook
7.2.1. Tạo mới, mở, lưu và đóng workbook
7.3. Làm việc với Worksheet
7.3.1. Tạo mới, xoá và đổi tên worksheet
7.4. Làm việc với Range và Cells
7.4.1. Duyệt qua từng ô trong vùng dữ liệu
7.4.2. Duyệt qua từng ô trong vùng dữ liệu theo hàng và cột
7.4.3. Vùng có chứa dữ liệu – Thuộc tính UsedRange
7.5. Làm việc với biểu đồ
7.5.1. Tạo mới biểu đồ
7.5.2. Thêm một chuỗi số liệu vào biểu đồ đã có
7.6. Sử dụng các hàm có sẵn trong Excel
8.1. Điểu khiển nhúng trong Worksheet
8.1.1. Điều khiển Spin Button
8.1.2. Điều khiển ComboBox
8.1.3. Điều khiển Command Button
8.2. Các hộp thoại thông dụng
8.2.1. Hộp thoại InputBox của Excel – Hàm InputBox
8.2.2. Hộp thoại Open – Hàm GetOpenFilename
8.2.3. Hộp thoại Save As – Hàm GetSaveAsFilename
8.3.2. Hiển thị UserForm
8.3.3. Các điều khiển trên UserForm
8.4. Thao tác trên thanh trình đơn
8.4.1. Cấu trúc của hệ thống thanh trình đơn
8.4.2. Tạo trình đơn tuỳ biến
8.4.3. Xoá trình đơn tuỳ biến
8.4.4. Gán phím tắt cho Menu Item
CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD
1.1. Khả năng của AutoCAD
1.2. Giao diện của AutoCAD
1.3. Khả năng mở rộng của AutoCAD
2.1. Dự án VBA trong AutoCAD
2.2. Trình quản lý dự án VBA
2.2.1. Tạo mới, Mở và Lưu dự án VBA
2.2.2. Nhúng và tách dự án VBA
2.3. Quản lý dự án VBA từ dòng lệnh
3.1. Khái niệm Macro trong AutoCAD
3.2. Tạo mới và Hiệu chỉnh Macro
3.3. Thực thi Macro
3.4. Định nghĩa lệnh mới bằng AutoLISP
3.4.1. Tạo dự án mới
3.4.2. Tạo và thử nghiệm Macro HelloWorld
3.4.3. Tạo lệnh mới bằng AutoLISP
4.1. Mô hình đối tượng trong AutoCAD
4.2. Một số đối tượng chính trong AutoCAD
4.2.1. Đối tượng Application
4.2.2. Đối tượng Document
4.2.3. Tập đối tượng
4.2.4. Đối tượng phi hình học
4.2.5. Đối tượng hình học
5.1. Điều khiển AutoCAD
5.1.1. Tạo mới, Mở, Lưu và Đóng bản vẽ
5.1.2. Khởi động và thoát khỏi chương trình AutoCAD
5.1.3. Sử dụng các lệnh sẵn có của AutoCAD
5.1.4. Thu phóng màn hình bản vẽ (zoom)
5.1.5. Nhập dữ liệu người dùng từ dòng lệnh của AutoCAD
5.1.6. Thiết lập biến hệ thống
5.2. Tạo mới đối tượng hình học
5.2.1. Xác định nơi chứa đối tượng
5.2.2. Khai báo và tạo đối tượng hình học
5.2.3. Tạo đối tượng Point
5.2.4. Tạo đối tượng dạng đường thẳng
5.2.5. Tạo đối tượng dạng đường cong
5.3. Làm việc với đối tượng SelectionSet
5.3.1. Khai báo và khởi tạo đối tượng SelectionSet
5.3.3. Thao tác với các đối tượng trong SelectionSet
5.5.1. Tạo lớp mới
5.5.2. Truy xuất và thay đổi tên một lớp đã có
5.6.3. Thiết lập kiểu đường hiện hành
5.6.4. Xoá kiểu đường đã có
5.7.1. Kiểu đường kích thước – DimensionStyle
5.7.2. Tạo đường kích thước
5.8. Thao tác với dữ liệu mở rộng – XData
5.8.1. Gán dữ liệu mở rộng
6.1.2. Tạo trình đơn
6.1.3. Xoá thanh trình đơn
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh TDHTKCD - Tong Hop - Draft

Giao Trinh TDHTKCD - Tong Hop - Draft

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by phonganh215

More info:

Published by: phonganh215 on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 84 to 173 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 179 to 239 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 245 to 284 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->