Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agos Hayeren Tiv 767

Agos Hayeren Tiv 767

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Aris Nalcı

More info:

Published by: Aris Nalcı on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
 AGOS11
S‹YAHMAV‹KIRMIZISARI
¨
ÅÉÅë 11 ÜâùÔâßÉâÒï´, äç˘çÒïÅ Ï·ı-ÒÅó âı ÔÅδ˚ÒâÅ© ùï´è` Í·´ç© å˚©ßç´Öó·ıôç´ ÎÔÅÛÅõ ßç©ßçù ˜Åߘ·ı≠Ô·Ì ßÅ-üÅÛÅõ ÖÔ´·ıâÛÅ´ ïÒâ´Û ï´˘´Å≠ÅÒìï´ßçÁ:úÅÒ•ÅÔâı ·ÎÔïùÅ´ÅùÅ´ ˘´´·ıëâ´çâÔ˘ ÂÅÒã·ıâÛÅı, ëç ·•ïÒè Ö·Òõ·ıÅõ ç ´·-ÒÅüÅÒÎ Í·´ç©ï â£É˚Ò` úç˚´Å© å˚´ç©ï ù·£-ßç: ™·©´ ˚Ò·ıÅ© óÒÅÔ·ı Ö·ÒõÅùÅó·ıëïı´-´âÒè ùè üÅ£·Òáçï´, ëç Åß·ıδÅÛâÅó ã·©-Öè ÔÅÒÉâÒ ùÒ˚´´âÒ·ı ùè ÂÅÔùÅ´çï´ âı·•ïÒï áÒáÅÂÅÔ•ÅÈ´ Åó Å©Î â£Åõ ç: ûâ-ÈÅÔâÎïóï ùÅ©Å´´âÒç´ ùè ©Å©Ô´çï´, ëçÍ·´ç© ÄηÒï ˘ÒïÎÔ·´âÅ© çÒ, ïÎù Åß·ıÎï-´è` äç˘çÒïÅ ßÅüßâÔÅùÅ´:àı ÎÅùÅ©´ ïÒ·£·ıëïı´è É·ó·Ò·Ìï´ ÔÅÒ-ÉâÒ çÒ:ÍÅηı´Ûï Ï·ıÒÅó è´ÔÅ´ï˘è õÅÖ·ı-ß·Ì üÅ© â£Åõ â´ âı ÔÅδÅßâÅù´âÒ Å-ÈÅÁ ïÒâ´Û É´ÅùÅÌÅ©Òï ÂÅ©ßÅ´´âÒ·ı´ÉâÒ·ıß·Ì ßÅüßâÔÅùÅ´ÅÛÅõ: îÎù Í·´ç©ïè´ÔÅ´ï˘è ≠·ıÒÁ 20 ÔÅÒï ÅÈÅÁ îÎëÅ´-·ıó âùÅõ çÒ ¶ÅÒÔï´ï ÓçÒï˘ Öïı£Å˘Å-£Å˘ç´: Í·´ç© ·ıÎÅ´Åõ çÒ ÍÅßÅëï·©ÍÅüÅùâÅ´ ÏÅÒìÅÒÅ´è: ‡ÒÂçÎ ˚Ö´ÅùÅ´ù˛Å≠ôÅÔçÒ áâ£ÅÒÅ´ç ßè ´âÒÎ, ïÎùäç˘çÒïÅ ùè É´ÅùçÒ ÍÅßÅëï·© ß˚ÔÅ-ùÅ© àÔïÖ·ıóç ëÅ£è âı ÅÎÂÅÒçã·Ì ·Î-ùâÒï„ çÒ: ‰ÅÔÅüÅÉÅÒ õÅ´˚ëÅÛÅõâÒù·ı âÒïÔÅÎÅÒá´âÒè ≠ÅÒ·ı´ÅùâÛï´ïÒâ´Û è´ùâÒ·ıëïı´è, ·Ò ÌâÒÅõ·ıâÛÅı ÎïÒ·©·ı ´ÂÅÔÅùÅáÒâÛ Åß·ıδ·ıëïı´:Ä©Î ÂÅÔ•ÅÈÅı äç˘çÒïÅ©ï è´ÔÅ´ï˘èÂÅ≠Ô˚´ÅÂçÎ áïßÅõ ç Í·´ç©ï õ´·£˘ï´,ÎÅùÅ©´, üÅÒδ۷ıï´ üÅ©Òè` ™ÅÔïÒ å˚©ßç´ßâÒìÅõ ç, ÂÅÔ•ÅÈÅÉÅ´âó·Ì, ëç „ï ©˚ìÅ-ÒïÒ ïÒ Å£ÁùÅ´ Åß·ıδ·ıëïı´è ßÅüßâÔÅ-ùÅ´ï ßè üâÔ, ÂÅ©ßÅ´ áÒÅõ ç ùÒ˚´Å˜·-ô·ıëïı´è ·ı ©Å©Ô´Åõ, ·Ò ßïÅ©´ âùâ£â-ÛÅùÅ´ ÂÎÅù·Ì ùÒ´Å© Åß·ıδÅÛ´âó ïÒá·ıÎÔÒè: êçÂçÔ Ï·ıÒÅó ÖâÒáÅÎÔÅ´ïùÅÒÖ ßè Å´áÅß´âÒè ´ÅôÅÂçÎ ˘ÒïÎÔ·-´çÅÛÅõ ·ı ÌâÒÅáÅÒ°Åõ çï´ ïÒâ´Û ´Åô-ùï´ ·ıôÔï´, ÎÅùÅ©´ ˜âÎÅÛ·ı äç˘çÒïÅï´„ ï´„ ÂÅÔ•ÅÈ´âÒ·Ì ßâÒìÅõ çÒ ùÒ˚´Å-˜·ô·ıëïı´è:Ä©Î üÅ´ÖÒ·ıÅ´ï´ âÒïÔÅÎÅÒá ã·©ÖèÖÅ£Ô´ÅÉÅÒ ù˛Åß·ıδŴũ ˘Å£Å˘ÅùÅ´ùÅÒÖÅáÒ·ıëâÅßÉ:ûÅßÅ°Å©´·ıëâÅ´ âı üÅßâÒÅ≠ô·ıëâÅ´•ÅßÉÅ© ßè ÖÔ´âó·ı ©·©Î·Ì ´·Ò Åß·ıδÅÛ-âÅó ã·©Öè âı Å£ÁùÅ´ â£ÉÅ©Òè ßçùÔ⣷ıâ-ÛÅ´ •Å≠ÅÒÅ´ï ßè ßçÁ, ãÒ·ıÛâÛï´ âùâ£â-ÛÅùÅ´ ÂÎÅùï ßÅÎï´ âı èÎÔ ÅßÉÅÎÔÅ´-âÅó â£É˚Ò ó·ıÎÅÉÅ´·ıëâÅ´, äç˘çÒïÅ üâÖ-´Å´˘·Ì ÅÒÔÅ©Å©Ô·ıâÛÅı å˚©ßç´ è´ÔÅ´ï- ˘ï âùâ£âÛÅùÅ´ ÂÎÅùï ©ÅßÅÈ Â´á·ıßï´áçß:ÆÄ©ìß ≠ÅÔ ùè ã£ÁÅßØ, èÎÅı â£ÉÅ©Òèúç˚´Å© å˚©ßç´, ·Ò ÅÈÅÁï´ üÅÒÛÅ˘´´·ıëâ-´ç´ âÔ˘ £Òù·ıâÛÅı ÉÅ´Ô:13 ÜâùÔâßÉâÒï´ ÍïıßÂïıóç˝ç´Ôï ßãùï-ëï´ ßçÁ Ôâ£ï ·ı´âÛÅı äç˘çÒïÅ Ï·ıÒÅóïëÅ£ßÅ´ ÅÒÅÒ·£·ıëïı´è: îÎù 14 ÜâùÔâß-ÉâÒï´, Í·´ç© å˚©ßç´ ©·ıãï„ ÅÒÅÒ·£·ı-ëâÅßÉ ©·ı£ÅÒù·ıâÛÅı ÍÅßÅëï·© Í·ıÒÉÑç·ÒÖ âùâ£âÛïç´:ÜìÉÅôÔ ÂÅÔÅüÅÒè üÅ© Ô·ı´âÒç ´âÒÎÌâÒÎÔï´ üÒÅüÒâÛ ˚ÔÅÒ Åß·ıδ·ıëïı´-´âÒ·ı ô´áïÒè:
¯Ä¢Ä¯ÄúÄ™ ûÄÍÄÄúÄúÄ™ ¨ÄÇÄêÄêàê
êîÙ 767
17
ÜàúÓàÇà2010
1
933 ë·ıï´ ìÅßÅ´Åùï úÒë·ıëâÅ´ ™ÅôÅÒÅÒ Ëç≠ïÔ úÅóïÂï ù·£ßç ÖÒï ÅÈ´·ıÅõ ÆÄ≠ÅùâÒÔï ‡ıôÔØèßï´„âı ˚ÒÎ Åßç´ ÅÈÅı˚Ô ùè ùÅÔÅÒ·ıï ê·ıÒ˘ï·© É·ó·Ò ´ÅôÅùÒëÅÒÅ´ âı âÒùÒ·ÒáÅùÅ´ ÌÅÒìÅÒÅ´´âÒç ´âÒÎ: ‡ıôÔè âÒùÅÒ ÅÔâ´ç ï ÌâÒ ïÒ Ûâ£ÅÂÅ≠Ô É·ÌÅ´áÅù·ıëâÅßÉ ˘´´ÅáÅÔ·ıëâÅ´ ´ïıë áÅÒ°Åõ ç:‡ıÎßÅ´ ˚Ò·ıÅ© ÎùïãÉï´ ´ßÅ´ ·ıôÔ ùÅÔÅÒâó·ı η̷ҷıëïı´è ùïÒÅÒù·ıÅõ ç ã˚ÒÅÌÅÒ ¸ÒÅ´˘·©ï ˝Å≠ÅùÅ´ï≠ôÅ´·ıëâÅ´ ÔÅÒï´âÒ·ı´ ÍÂÅ´ï·© ßçÁ: Ä©ìß ·ıÒï≠ ·„ ßçù âÒùÒï ÌÒÅ© ùÅÒâóï ç üÅ´áïÂïó Å©Î ÔâÎÅùïâÒáßÅ´ ÅÒÅÒ·£ÅùÅÒÖï ßè: ™Åô·Òá ÅßïÎ Ö·ıßÅÒ·ıÅõ úÒëÅùÅ´ ÖïÔÅì·£·Ìï è´ëÅÛ˘ï´ ÅÈÅÁÅÒù ´âÒùÅ©ÅÛ·ıÅõ çÒ ÆÄ≠ÅùâÒÔï ‡ıôÔØç´ üÒÅìÅÒâó·ı ßÅÎï´: Ä©Î ÅÈëïı ‰Óˆ ù·ıÎÅùÛ·ıëâÅ´ ÂÅÔÖÅßÅı·ÒÍèÒÒè ÍÅ˘è˘ âıÎ ò·ÒüÒáÅÒÅ´ç´ âó·©ë ·ı´âÛÅõ çÒ âı ·ı££Åõ çÒ üâÔâıâÅó üÅÒÛ·ıßè.- ÆàÎ ê·ıÒ˘ „âß,·ıÒâß´ ï´„·flı Ö·©·ıëïı´Î è´õÅ©âß ëÒ˘ÅùÅ´ Ö·©·ıëâÅ´Ø: êçâı ÌâÒ·©ï≠âÅó ÅÈÅÁÅÒùè ßâÒì·ıÅõ çÒÖïÔÅì·£·Ìï ˚ÒâÒ·ı´, ÉÅ©Û ãÅ©´ ÌâÒÅÛ´âó·ı ßÅÎï´ ©ÅßÅÈ ÂÅ©˘ÅÒè ùè ≠ÅÒ·ı´Åù·ıï:
ê¯àå™ åÊàå™
à
ëç ÅÈÅÁï´ üâÒëï´ „Å´áÒÅáÅÒ°Å´˘óÒÅÔ·ı ùÅ©Å´´âÒ·ı ÎôÅó Ôâ£âùÅ-Ôèı·ıëâÅ´ ÂÅÔ•ÅÈÅı, ©ÅÁ·Òá ˚Ò Åßç´ï´„ ÂÅÒã·ıâÛÅı: ûÅ© âÒïÔÅÎÅÒá ßèÎÂÅ´´Åõ çÒ ïÒ ˘·©Ò´ ·ı ˘âÈÅ©Òè: Äßç´üÅ© è´ÔÅ´ï˘ç ´âÒΠŘηÎÅ´˘, ãÅÒßÅ´˘·ı ÛÅηıß ÔïÒâÛ: 11 ÜâùÔâßÉâÒï´ Ö·Ò-õèıÅõ ·•ïÒè Å´üÅÎù´Åóï ë·ıâÛÅı ßâãßç≠ÅÔâÒ·ı´: Ä©·', âëç ôÅÈ´ Åß·ıδ·ıëïı´- ´âÒè ÆüÅÎù´ÅóïØ áÅÒ°Åõ â´, É´ÅùÅ´ ç ·ÒôÅÈ´ Åß·ıδ·ıëâÅ´ ÂÅÔ•ÅÈÅı Ö·Ò-õèıÅõ ·•ïÒè Å´üÅÎù´Åóï áÅÈ´Å©: ‡ı Å©ÎüÅ´ÖÒ·ıÅ´ï´ èóóÅ'© üÅ© üÅÎÅÒÅù·ıëâ´ç ´âÒÎ, èóóÅ'© É·ÌÅ´áÅù âÒùÒï É´Åù„·ı-ëâÅ´ üÅßÅÒ, ˚ÒÅùÅÒÖï âùÅı üâÔâıâÅóüÅÒÛ·ıßè. ÆûÅ©âÒè ´ßÅ´ η̷ҷıëïı´·ı´ïfl´Ø:ÄüÅ' üÅÒÛï´ çÅùÅ´ ≠â≠Ôè ÂçÔ˘ 瘴ÔÈâó üâÔâıâÅó üÅÒÛ·ıß·Ì.- ƇflÒ üÅ©â-ÒèØ: àÒâı·©ë ßè, ·Ò Å´ÂÅÔÒÅÎÔïÛ ÖÔÅõç ßâã: ‡ÒÂçÎ üÅÎÅÒÅù·ıëïı´, üÅ©è ù˛è´-ùÅóâ´˘ ßïÅ©´ ßâÒ ´ßÅ´´âÒ·Ì, ïÎù ßâ´˘`ï´„ÂïÎïfl üÅıÅ˘ÅùÅ´ áïßÅÖïõ ßè ùè ´âÒ-ùÅ©ÅÛ´â´˘: ‡Ò˘Åfl´ ßïÅÔÅÒÒ â´˘: ÆûÅ©Ô£ÅßÅÒáè ùï´è ùè õâõçflØ: ÆûÅ© âÒïÔÅ-ÎÅÒáè ÅùÅ´Áï´ ˚£ ùè á´çflØ: ÆûÅ©âÒ·ı´ßçÁ ßïÅÎâÈÅùÅ´ ùÅfl©Ø: ÆûÅ©è Ö·£·ı-ëïı´ ù˛è´çflØ: ÆûÅ©âÒç´ „ô˚η£ï´ üÅ©ù˛èηıïflØ: ÆúÅÒâóïfl ç ·Ò ßçùè ëç' üÅ© âıëç ßÅüßâÔÅùÅ´ èóóÅ©Ø:¯Å´ï ≠ÅÔ´Å´ üÅÒÛ·ıß´âÒè, Å©´˘Å´ÂïÔï £ԷÒï´ ßâÒ ïıÒÅÛ·ıÛÅõ` ùÅ£ÅÂÅÒ-ıÅõ è´ùÅó·ıß´âÒè: ‚ÅÒÅ„ÅÒ ÎôÅóÅõ Âï-Ôï èóóÅ´˘, âëç ÌâÒ·©ï≠âÅó üÅÒÛ·ıß´âÒ·ı´ÂÅÔÅÎôÅ´â´˘ ÆÅ©·Ø ùÅß Æ·„Ø, ùÔÒ·ıù·ı üÅÎÔÅÔ üÅß·ã·ıß·Ì: ÜìÉÅôÔ ·•ïÒèÂÅÔ•ÅÈ â£Åı ·Ò ÂÅü ßè ßâÒ Öó·ıô´âÒèá·ıÒÎ ÉâÒâ´˘ ‰ÅÔÒïÅÒ˘ÅùÅ´ è´ÔÒ·ı-ëâÅ´ ´ßÅ´ âÒùÒ·ÒáÅùÅ´ üÅÒÛâÒç ·ıßÔÅõâ´˘ ≠Å'Ô Åıâóï ùÅÒâı·Ò, ≠Å'Ô Åıâóïùâ´ÎÅùÅ´ ßâÒ è´ùâÒÅ©ï´ ü·ÖâÒ·ı ÌÒÅ©:î´„ ·Ò ©˚á·ıÅõï´ ÎùïãÉè ©ï≠Åõ çï´˘,ïÉÒâı üÅıÅ˘ÅùÅ´·ıëïı´ É·ó·Ò·Ìï´ Å´-ÂÅÔÒÅÎÔïÛ â´˘ ´ßÅ´ âÒâı·©ë´âÒ·ı áï-ßÅÛ: îÉÒâı ëç ‰·óÎâÛï, ·Ò·≠ „Ř·Ì ˘Å£˘â- ´ï üÅ© Å´üÅÔ´âÒ ùÒ´Å´ ·ıÎ ë˚ë·ıâó·ÌèÎâó. ÆÄ©Î ï'´„ ÌÅ©ÒÅÖ·ıëïı´ ç, ßâÒ ß˚ÔÅ©ÎÂçΠη̷ҷ©ë „ùÅ©Ø: ‰Åü ßè ©ï≠â´˘üÅ©·Û üÅßÅÒâÅ ÅãÖÅ©ï´ áÅÒ°Åõ ÆÄ´·ı-≠ï ·ı ÍÅÒ·©ïØ ÂÅÔß·ıëïı´è: îÒÅı Åó, ·flÌÎÂÅ´´Åõ çÒ ÍÅÒ·©ï´: î´„·flı: ê·ıßÅ´âÅ´ïÒ Â·çßï´ ßçÁ ÆÅÔÅëØ ÉÅÈ·Ì ùè ÉÅÛÅÔ-Òç η̷ҷıëïı´è` èÎâó·Ì. ÆÄÔÅë ùÅ© ÎÅ-ùÅ©´, ßâÒ üï´ °·ÒâÒ·ıß, ïÖïáè ÖâÔï´ „ïÖÛï è´ùâÒ ïÖïáï´Ø: ÄüÅ' ÅÔÅëï ôÅô-Ô·ıß´ çÒ, ·Ò ¶·Îï´ ÔÅÒÅı ·•ÒÅÖ·Òõ·ı-ëâÅ´:ÇÅ´ïßÅÛ ·flÒ õ´·£˘è ù˛·ıÒÅôÅ´Å©ãÅıùï´ ˚ÔÅÒ Åß·ıδ·ıëïı´ ù´˘âó·ı ·Ò·-≠·ıßï´ áïßÅÛ: ÍÅùÅ©´ üÅßÅ≠ôÅÒüÅ©ï´üÅÎÔÅÔ·ıß ç, ëç ÎçÒè „ï ÎÅüßÅ´·ıïÒ ùÒ˚- ´ÅùÅ´ ùÅß ÅãÖÅ©ï´ ÂÅÔùÅ´âóï·ıëïı- ´·Ì: ¨ç˘Î˜ïÒâÅ´ Öó·ıô Ö·Òõ·Û ·£ÉâÒÖ·ı-ëïı´è` ÆË·ßç˚ âı íïıóïçëØ´ Åó ´·©´ ÂÅÔ-ß·ıëïı´è „çflÒ ßïëç: ‡ıÒâß´ ùè ß´Å© è´Ô-Ò·ıëïı´ ßè, ´ÅôÅÎïÒ·ıëïı´´âÒ·ı âı ãÅ-ıÅùï ßïÁâı: úÅ'ß ùè üÒÅìÅÒï´˘ ßâÒ ãÅı-ùç´, ùÅ'ß Åó ùè üÅßÅùâÒÂï´˘ Å©óÅ´áÅùÖţŘÅÒï´: ¶´ÅÛ ·Ò ´·©´ ÅãÖÅ©ï´ÂÅÔùÅ´âóï·ıëâÅ´ ßçÁ ïÎù, ôÔÒÅùÅ´·ı-ëâÅ´ ÉÅãßÅëïı Ö·Òõ˚´´âÒ ùÅ´: Äßâ´Å-ùÅÒâı·Ò´ ç áÅÎÅùÅÒÖÅ©ï´ ôÔÒÅùÅ´·ı-ëïı´è: ûÅÒ·ıÎÔè ù˛·ıãç ãÅıÅùè Åß·ıÎ- ´ÅÛ´âó üÅÒ·ıÎÔï üâÔ, ·ıÎâÅóè` ·ıÎâÅóïüâÔ, É´ÅùÅ´ÅÉÅÒ Ö·£ÅùÅ´´ Åó` Ö·£ÅùÅ- ´ï üâÔ:‡ıÒâß´, Å´ÖÅß ßè âıÎ ïßÅÎÔ ùè ÎÔÅ- ´Å© ƇflÒ üÅ©èØ üÅÒÛ·ıßè: ‡•ïÒè ßâÒ ˚ÒÅ-ùÅÒÖï´ ÉâÒÅı ´Åâı ùÒ˚´Å˜·ô üÅ©âÒ·ıüâÔ ÅÈâÒâηıâó·ı Å´üÒÅìâ≠Ô·ıëïı´è:î´„ ·Ò â£Åı` â£Åõ ç, ·ı üïßÅ ßâÒ •ïÔï´ÂÅÒÔ˘´ ç âÒùô˚ηıëâÅ´ ßïÁ·Û´âÒ ·Ò·´âóüÅ©·ı Å©´ Éâù·Ò´âÒ·ı´ üâÔ, ·Ò·´˘ ïÒâ´Ûô˚ÎÅùïÛ ÖÔ´âó·ı ùè áì·ıÅÒÅ´Å´ ´âÒùÅ©‰·óÎÅüÅ© üÅıÅ˘ÅùÅ´·ıëâÅ´ ßçÁ:
‡flÒ ûÅ©è
¶â´˘ ·ı ¶âÒ·´˘
ÇÄÑÄÓ åÍ܇ÙÑàÄ™
pakrates@agos.com.tr
ÆÄ≠ÅùâÒÔï ‡ıôÔØè
§ÅÒÅüÅÔ·ıëâÅ´ •ÅÒè
ÍÄÑîÍ úîÙà¢
Ï
Å´ï ÑâıÅ≠ ÖÅıÅÈÅùï üï´ üÅ©ùÅ-ùÅ´ Öïı£âÒç´` ƯçÒçëÅ≠Øï É´Åùï„ÍèÔÔè˘ ÍïıßçÒ ü˚Òßç´ ìÅÈÅ´ÖÅõ ü·-£âÒè ù˛·ıãç üÅ©âÒ·ı´ ÌâÒÅáÅÒ°´âó: Íïı-ßçÒ ù˛èÎç, ëç ÔÅÒÅõ˘Å≠ÒÁÅ´ï ˘ïıÒÔâ-Òè âı ë·ıÒ˘âÒè üÅ©âÒç´ ß´ÅÛÅõ ü·£âÒèÖÒÅıâó·Ì ÖÒÅ´ÛÅõ â´ ïÒâ´Û Å´·ı´´â-Ò·ı´: Ä´ ùè ≠ÅÒ·ı´Åùç üâÔâıâÅó ô˚΢â-Ò·Ì.- ÆûÅ©ÒÎ ©Å•Åô ù˛èÎçÒ, ëç Å©Î ü·£â-Ò·ı Îâ˜ÅùÅ´·ıëïı´è üÅ©âÒ·ı´ ùè ÂÅÔ-ùÅ´ï: û˚ÒÎ Å©Î ô˚΢âÒè ï´õï ÛÅı ·ıÅß˚ë ÂÅÔ•ÅÈâÛï´: 13 ÅÒÔÅÌÅÒ´·Ûü·£ÅÔÅÒÅõ˘è ù˛·ıãâß ÌâÒÅáÅÒ°´âóüÅ© ÉÅÒâùÅß´âÒ·ıÎØ:ÍèÔÔè˘ ÍïıßçÒ õ´Åõ ç 1957-ï´: Ä´Å≠ô·©ì ßÅδÅùÛ·ıëïı´ ÉâÒÅõ ç ˘ÒÔÅ-ùÅ´ ˘Å£Å˘ÅùÅ´ ≠ÅÒì·ıßï´: ûÅß·ã-ıÅõ ç, ëç ˘ïıÒÔâÒè ïÒâ´Û ãÒùÅ´˘´âÒ·ı´áçß ÂÅ©˘ÅÒâó·Ì üâÔãüâÔç ÖïÔÅùÛÅõâ´ ßÅÒáùÅ©ï´ ïÒÅı·ı´˘´âÒ·ı üÅÎùÅÛ·-£·ıëâÅ´: Ä´ ÎÅÂçÎ ù˛èÎç.-ÆÄ©Î ≠ÒÁÅùÅ©˘ï ßÅÒáïùè ïÒâ´Û üÅ©-ÒâÒç´ óÎÅõ´âÒ·Ì âı ïÒâ´˘ ãïÒâ´˘ ãÅÒ-ÖÅÛ´âó·Ì ÖÔÅ´ ßïÅÎï´ ÅÂÒâó·ı ïßÅÎ-Ôè: ûÅ©ÒÎ 97 ÔÅÒâùÅ´ï´ ßÅüÅÛÅı: àÎ≠ÅÔ Åãá·ıÅõ âß ïÒ ÂÅÔßÅõ´âÒç´: û˚Òßè ÂÅÔßÅõ´âÒè „â´ ß·ÈÛ·ıïÒ: ûÅ©ÒÎ ü·-£ÅÖ·Òõ çÒ ·ı ´Åâı ÅÒüâÎÔÅı·Ò: úè üÅ-ıÅÔÅß, ·Ò Å©Î ©ÅÔù·ıëïı´è ÅÈÅõ çÒ ¯ç-ÒçëÅ≠ï üÅ©âÒç´: ÇÅãßÅëïı áÒ·ıÅÖ´âÒÂÅÔßÅõ ç üÅ©âÒ·ı üâÔ ïÒâ´Û áÒÅÛ·ı-ëâÅ´ ÅÂÒ·ıß´âÒç´: àÎ Åó ù˛âÒÅãâß Å©Î-Ôâ£` ¯çÒçëÅ≠ Öïı£ï´ ßçÁ üÅ©âÒ·ı üâÔáÒÅÛ·ıëïı´ ÅÂÒïó: ûÅ©ÒÎ 1915 ë·ıï´ 15ÔÅÒâùÅ´ çÒ: Ä´` ïÒ ßÅ´ù·ıëâÅ´ ˚ÒâÒç´©·ı≠ ßè ùè ÂÅÔßçÒ: Ä´˚ëï â£Åõ ìÅßÅ-´Åù ßâõü˚ÒÎ °âÈ˘ç´ ùè ÉÈ´ç ·ı -ï´õï Å£-Áïù´âÒ·ı´ ÔÅÒ, Û·Òâ´ï üÅÛ ·ıÔâó ù˛·ı-ãâß- ù˛èÎç â£âÒ: ¶â´˘ Å£Áïù ù˛èÎâ´˘ûÅ© ùÅ´Å´Û: ¶âõüÅ©ÒÎ Å©á „˘Åı·Ò·ı-ëâÅ´ ÔÅÒï´âÒ·ı´ üÅ©ÒïùïÎ ùè ÔÅ´ï,üÅ©âÒ´ Åó ïÒâ´Û üÅÛè ùè ÉÅì´â´ â£âÒ:Óâ£ÅüÅ´·ıëâÅ´ ìÅßÅ´Åù ûÅ© ùÅ´Å´Û°âÈ˘âÒè ïÒâ´Û ·Ô˘âÒ·ı´ ÔÅùç´ ùÅÂâ-ó·Ì ¯çÒçëç≠ Öïı£ç´ ˘ï„ ßè üâÈ·ı´ ÉÅÒ-°·ı´˘ç ßè ÌÅÒ ´âÔâÒ â´: Ä©´ ÅÔâ´ïÒâ´Û üÅÛ Ô·ı·£ ùï´è ©ï≠âÛ·ıÛâÒ ç, -áâÈïß Ô·ıÅõ üÅÛÎ °âÒ ˜·Òï´ ßçÁ ç, âÎ Å©´ùï´´ âß, ï´„·flı ù˛è´ç˘ ÅÎïùÅ-: ÓÖçÔ ì·-£·Ì·ıÒáè ôÅ£Åóï˘è ùè áÅÈ´Å© ·ıÒï≠´â-Ò·ı´: ¯ïıÒÔâÒ` ·Ò·´˘ ÔÖçÔ çï´, üïßÅôâó˚˘ÛÅ´: àÎ üÅÒ·ıÎÔ ßçùè „âß, ÉÅ©ÛÎïÒ·Ì ÂÅÔÒÅÎÔ âß 13 ÅÒÔÅÌÅÒ ü·£ÎüÅ©âÒ·ı´ ´·ıïÒâó·ıØ:ÍïıßçÒ áâÈ ùè ÂÅÔßç ëç` ¯çÒçëÅ≠Öïı£è ùè ÖÔ´·ıï Ä£ëÅßÅÒï ù£ãïï üÅ´-áïÂÅùÅÛ Å˜ï´: Ñïı£ï´ ßçÁ ÂÅüÂÅ´-ıÅõ â´ âùâ£âÛï´ ·ı ÖâÒâãßÅ´ÅÔ·ı´è:ÏÅ´Å© ó•ï ãÉ˚ÎÅ≠ÒÁ·ıëâÅ´ ãÅÒÖÅÛ·ı-ßï´ ã·ıÖÅüâÈ, ü·£âÒ´ Åó ÅÒìç˘ ÎÔÅÛÅõâ´:
 
™·Ò ÂÅ≠Ô˚´´âÒ` ÆúÈÅ´Øï âıûÒÅ´á Óï´˘ï ·•ïÒï áÅÔÅı·Ò´âÒ·ı´
à
ÒÉ üÅ´ÒÅ©ï´ ùÅÒõï˘è üâÔÅ˘Ò˘Ò·ıëâÅßÉ ùè ÎÂÅÎçÒ ÆúÈÅ´Øï áÅÔÅÌÅÒ·ıëïı´è,ßïıÎ ù·£ßç ÜÅÔÅı·Ò´âÒ·ı âı ÜÅÔÅôÅã´âÒ·ı ÇÅÒ°ÒÅÖ·©´ ò·Òü·ıÒáè áÅÔÅùÅ´´ïÎÔç´ ˚ÒâÒ ßïÅ©´ ÅÈÅÁ ÂÅ≠Ô˚´ÅÔâ£âÒè ˜·ôâÛ Å©Î áÅÔÅı·Ò´âÒ·ı´: ò·Òü·ıÒáè ũηҷ≠·ıßè ÅÈÅı Å´áÅß´âÒ·ı ßïÅ°Å©´·ıëâÅßÉ âı ÄÒáÅÒ·ıëâÅ´ ™ÅôÅÒÅÒï ÉÅÛÅùÅ©·ı-ëâÅ´: ™·©´ÂçÎ ÂÅ≠Ô˚´ÅÔâ£ï ˜·˜·ô·ıëâÅ´ â´ëÅÒù·ıâÛÅı ûÒÅ´á Óï´˘ï ·•ïÒï áÅ-ÔÅÌÅÒ·ıëïı´è ïÒÅùÅ´ÅÛ´·£ 14-Òá à£âÈ´ÅáÅÔ ÄÔâÅ´ï ™ÅôÅÖÅüè: Í·©´ Ôâ£Å˜·-ô·ıëïı´·Ì ëŘ·ıÒ ß´ÅÛÅõ Åë·È´âÒ·ı´ ´·Ò Å´·ı´´âÒ ´≠Å´Åù·ıâÛÅ´: Ä©ìß ´·Ò áÅÔÅ-ı·Ò´âÒè üÅÒùÅáÒ·ıÅõ â´ ùÅÒ• ìÅßÅ´Åùï ßçÁ üÅÒïıÒÅı·Ò çÁâÒç ÉÅ£ùÅÛâÅó ë£ëÅ-õÒÅÒ´âÒè ·ıηıß´ÅÎïÒâó·ı:
¶ÅüÅÛÅı ûÅ©ÅÖçÔ ˆÒ·˝. ûâÒßÅ´ ú·óÛ
û
. ÍâÒ·ÌÉç ÏÒá. îÎÅôÅ´âÅ´ ÑâÒ-ßÅ´ïÅ©ç´ ßâãï üÅ£·ÒáâÛ üÅ´ÒÅõÅ-´˚ë üÅ©ÅÖçÔ ˆÒ·˝. Ó·˘ë. ûâÒßÅ´ ú·óÛïßÅüè, ·Ò Ôâ£ï ·ı´âÛÅı 9 ÜâùÔâßÉâÒ2010-ï´, õÅ´Ò üïıÅ´á·ıëâ´ç ÌâÒÁ, 64 ÔÅ-ÒâùÅ´ üÅÎÅùï´:®Å©Ô´ï ÅÎÔ·ıÅõÅÉÅ´, âùâ£âÛÅÖçÔ·ı üÅ©ÅÖçÔè 1982 ë·ıï´ ˆ·ÔÎáÅßï ßçÁüïß´Åõ, £âùÅÌÅÒÅõ ·ı üâÔÅã˚ÔÅõ çÒà·üÅ´´çÎ ñâ˜Îï·ıÎï ÅÒôïıè: Ä´ ÌâÒÅ´·-Ò·Öâó Ô·ıÅõ çÒ Å©´ Ô·ı´è, ·ıÒ ïÒ ùâÅ´˘ïÌâÒÁï´ ÔÅÒï´âÒ·ı´ ÅÂÒÅõ çÒ ñâ˜Îï·ıÎ:ˆÒ·˝. ú·óÛ ïÒ Å´·ıÒÅ´Åóï ÌÅÎÔÅù´·ı´âÛÅõ ç ´Åâı ÖâÒßÅ´ÅÛï è´ëâÒÛ·£´â-Ò·ı´ ·ı ßÔÅı·ÒÅùÅ´´âÒ·ı´ ûÅ©ÅÎÔÅ´-âÅ©Û ÄÈÅ˘âóÅùÅ´ àùâ£âÛı·© ÅÎÔ·ıÅõÅ-ÉÅ´·ıëâÅ´, ßâÒ ü·Öâı·Ò ß≠Åù·©ëï ÖÅ´°â-Ò·ı õÅ´˚ëÅÛßÅ´ Ö·Òõï´ ßçÁ: Ä´ ûÅ© ÖïÔ-´ÅùÅ´ ÄÒßâ´·ıüï ÓÒ·Îë-ÄÉÖÅÒâÅ´ïüâÔ ëÅÒÖßÅ´Åõ ç ÄÒâıâóâÅ´ ¯ÒïÎÔ·´ç-ÅùÅ´ ß≠Åù·©ëï ·ıηıß´ÅÎïÒ·ıëâÅ´ ÖóôÅ-ı·Ò Å£ÉïıÒ´âÒç´ ßï´` ƨÅÒÅù´·ÛØè: ÇÅÛïÅ´ùç, ÆÄ£çÔ` Úâ£ÅÎÂÅ´·ıëïı´ ßèØ ßÒÛÅ-´ÅùÅı·Ò ÌÅıâÒÅÖÒÅùÅ´ï üâ£ï´Åù åÒïô¸ÒïçÔóçÒï´ üâÔÅã˚Ô·ıëâÅ´ ´âÛ·ıùÅÂÅü·ÌÅõ ç:ˆÒ·˝. ú·óÛ ÅÒìÅ´ÅÛÅõ ç ÉÅãßÅëïıÂÅÒÖâı´âÒ·ı âı Ö´ÅüÅÔÅ´˘´âÒ·ı, ï ßÅÎ-´Åı·Òï Äßâ´Å©´ ûÅ©·Û úÅë·£ïù·Î·ıëâÅ´ÆÍ·ıÒÉ ÍÅüÅù-¶âÎÒ·ÂØ, ¶âõï ÓÅ´´ úï-óïùï·© úÅë·£ïù·Î·ıëâÅ´ ÆÍ. ¶âÎÒ·ÂØ,¶·Îù·ıÅ©ï Ë·ıÎÅÛ ‰ÅÔÒïÅÒ˘·ıëâÅ´Æî≠ôÅ´ ÜÅ´ïçóØï ≠˘Å´≠Å´´âÒ·ı, ´ÅâıàÒâıÅ´ï ‰âÔÅùÅ´ ûÅßÅóÎÅÒÅ´ï ‰ÅÔ-ı·© Ó·˘ë·Òï ÔïÔ£·Îï´:
ÍÅüÅù ÍÒÉÅãÅ´ ‰·óïÎ ùè ÌâÒÅáÅÈ´Å©
Ü
âùÔâßÉâÒï 10-ï´, Ñç·ÒÖâÅ´ û·Öâı·Ò §âßÅÒÅ´ï ßçÁ, üÅ´áïÎÅÂâÔ·ıëâÅßÉ™.Í.˙.Ó.Ó. ÑÅÒâÖï´ Ç. Äßâ´Å©´ ûÅ©·Û úÅë·£ïù·Îï, Ôâ£ï ·ı´âÛÅı •âßÅÒÅ´ï Ôâ-ηı„ Ó. ÍÅüÅù àÂïÎù·Â·Î ¶Å≠ÅóâÅ´ï üÒÅìâ≠Ôï ÛâÒâù·©ëè: Ä´ ùè ÌâÒÅáÅÈ´Å© îÎ-ëŴ·ıó` ïÒ ü·Öâı·Ò õÅÈÅ©·ıëïı´è ≠ÅÒ·ı´Åùâó·ı ê·ıÒ˘ï·© ûÅ©·Û ‰ÅÔÒïÅÒ˘ÅÒÅ´ï ßçÁ:Ä©Î ÅÈëïı ÍÅüÅù ÍÒÉÅãÅ´ç´ ÎÔÅÛÅ´˘ 14 ÜâùÔ. 2010 ë·ıÅùïÒ ´ÅßÅù ßè, ·ıÒ ï ßçÁÅ©ó·Û ùè ÖÒç.- Æ2005 ®·ıóïÎ 15-ç´ ï ÌâÒ ûÅ©ÅÎÔÅ´ ùè ÖÔ´·ıïß ™.Ä.‰. ¶âÎÒ·Â ‰ÅÔ-ÒïÅÒ˘ û˚Ò ÅÒÔ˚´·ıëâÅßÉ âı ™.Í.˙.Ó.Ó. ÑÅÒâÖï´ Ç. Äßâ´Å©´ ûÅ©·Û úÅë·£ïù·Îï üÅ-ıÅ´·ıëâÅßÉ âı Ô´˚Òï´·ıëâÅßÉ: Ä´ÛÅõ üï´Ö ÔÅÒï´âÒ·ı è´ëÅÛ˘ï´ ÂÅ≠Ô˚´ÅÌÅÒâÛïü·Öâı·Ò •âßÅÒÅ´´âÒ·ı ßçÁ ·ÒÂçÎ áÅÎÅô˚Î âı Ôâηı„: Ä©ìß ‰·óη© ‰ÅÔÒïÅÒ˘·ıëâÅ´âı üÅßÅ©´˘ï´ Å´ÛÅõ Å©Î •Ö´ÅìÅßÅ©ï´ ≠ÒÁÅ´ï´ ïß ì·£·Ì·ıÒáïÎ üâÔ èóóÅó·ı âı ü·Öâı·-ÒÅùÅ´ áÅηı´ ã˚ÒÅùÛâó·ı ÂÅÒÔÅı·Ò·ıëâ´ç´ ߣ·ıÅõ âı ´Åâı ùÅÒ˚Ôï ©Å©Ô´ï ãÖÅÛ·ıß-´âÒ·Ì ‰·óïÎ ÌâÒÅáÅÈ´Åó ·Ò·≠Åõ âß ·ÒÂçÎ Äë·È·©Î ßïÅÉÅ´ âÂïÎù·Â·Î` ÂÅ≠Ô˚´Å-ÌÅÒâó·ı: àëç ÓåÒè ùÅßâ´Å© 23 ÜâùÔâßÉâÒ 2010 ë·ıÅùÅ´ï´ ‰·óïÎ ÂïÔï ìÅßÅ´âßØ:
ÑâıÅ≠ï Öïı£ÅÛï ÍèÔÔè˘ ÍïıßçÒ ü˚Òßç´ ìÅÈÅ´ÖÅõ üÅ©·Û ü·£âÒè ù˛·ıãç üÅ©âÒ·ı´ ÌâÒÅáÅÒ°´âó
ò£•ï ôÅ©ë·Ì üÅÔ·ıÛ·ıß
 
 AGOS 12
S‹YAHMAV‹KIRMIZISARI
ÇÄÑÄÓ åÍ܇ÙÑ
 
àÄ™
¯
Å£Å˘ÅùÅ´ É´·©ë ·ı´âÛ·£ ·•ïÒ´âÒèÉÅãßÅáÅÒâÅ´ Å´ÛâÅó ·ı´ï´ Å©ÎâÒùÒç ´âÒÎ: Ä©á ·•ïÒ´âÒç´ ·ßÅ´˘ ´·©´ïÎùÅıÅ´á·ıëïı´ âı η̷ҷıëïı´ áÅÒ°Åõ â´:˙Òï´Åùï üÅßÅÒ, è´á·ı´·ıÅõ η̷ҷıëïı´çÒ, ·Ò ùÅ©ÎÒ·ıëâÅ´ ÖÅüè ˜·ôÅÒï´·£ ÖÅ-üÅìÅÈÅ´Öè ÎÂÅ´´ç ïÒ â£ÉÅ©Ò´âÒè: úÒ˚-´ÅÂâÔ´âÒ ©ÅÔ·ıù ë·©óÔ·ı·ıëïı´ ùè ≠´·Ò-üçï´ Å©á ·•ïÒ´âÒ·ı´ üÅßÅÒ:24 ÄÂÒïó 1915-ï´ °âÒÉÅùÅó·ıÅõ üÅ©ßÔÅı·ÒÅùÅ´·ıëïı´´ Åó Å´ô´Å© ÎÂÅ´-´èıâÛÅı: Ä©á ÎÂÅ´áè ßâù´ÅùçÔè â£Åıßïóï·´Åı·Ò üÅ©âÒ·ı ãÅ´Ö·ıÅõÅ©ï´ ù·Ô·ÒÅ-õï´: ûâÔãüâÔç ß˚Ôâ´Åó·Ì ßâÒ ìÅßÅ´Åù-´âÒ·ı´, ÎÂÅ´·ıëïı´´âÒ·ı É´·©ë´ Åó ˜·ô-ıâÛÅı: ê·ıÒ˘ï·© ûÅßÅ©´ÅÌÅÒ ú·ıÎÅùÛ·ı-ëâÅ´ 15 Å´áÅß´âÒè ÂâÔ·ıëâÅ´ ÖïÔÅù-Û·ıëâÅßÉ ÎÂÅ´´·ıâÛÅ´ ÓÒÅÂïã·´ï ßçÁ:ÏïÂÅÖïÒ ÍÅÂÅüÅÔÔï´ Äóï ÎÂÅ´´·ıâ-ÛÅı ‰·ıóùÅÒï·© ÎÅüßÅ´ï ß˚ÔÅùÅ©˘è:1960-ï ©â£Å˜·ô·ıëâ´ç âÔ˘ ùÅôţŴ üÅ´-ıâÛÅ´ âÒùÒï ÌÅÒ„ÅÂâÔ´ ·ı âÒù·ı ´Å-ôÅÒÅÒ´âÒ: Ä´ô´Å© ÎÂÅ´´·ıâÛÅ´ ´Åâı1968-ï ÎâÒ·ı´áï´ âÒïÔÅÎÅÒá Ö·Òõï„´â-Òç´ ≠ÅÔâÒ: ÍÂÅ´áï ßâ˘â´Å´ Å´è´áüÅÔÖ·ÒõâÛ ã·üâó·Ì ÉÅãßÅëïı ˘Å£Å˘ÅùÅ´Ö·Òõï„´âÒ, óÒÅÖÒ·£´âÒ, ÖÒ·£´âÒ, ßÔÅı·-ÒÅùÅ´´âÒ, ÉÅ´·ı·Ò´âÒ âı ÅÒ·ıâÎÔÅ-ÖçÔ´âÒ:ÏâÒÁÅÂçÎ Å©Î âÒùÒç ´âÒÎ ãÅÒÖÅÛÅõ ç´Åâı ÎÂÅ´·ıëâÅ´ ÔÅ´·£ Ö·Òõè´ëÅÛè:‡ßÅ´˘ ßÅδÅÖïÔÅÛÅõ â´ ïÒâ´Û üÅùÅ-ÈÅù·Òáï´ Öóô·ı´ Ö·Òõ ÎÅÒ˘âó·ı ÅÒ·ıâÎ-Ôï´ ßçÁ: êç ï´„ÂçflÎ ëïÒÅô áÅÒ°´âó ßç-ù·ı´: êç ï´„ÂçflÎ üÅÎÅÒÅù·ıëïı´è óÅÒâóè´ÔÒ·ıÅõ ëïÒÅôï´ áçß: êç ï´„ÂçflÎ ôÒÅ-ô·ıÎâó Å©´ ÂÅÔÒÅÎÔï ·•ÒÅÖ·Òõ´âÒè,·Ò·´˘ ÅÈÅ´Û ÌÅÒÅ´âó·ı ùâÅ´˘âÒ ùè ôóâ´`üÅß·ã·ıâó·Ì ëç ùè õÅÈÅ©â´ ÎÒÉÅãÅ´´ÂÅÔÅùï ùÅß ·ıôÔï:11 ÔÅÒï´âÒ ÅÈÅÁ, ÅüÅ É·ó·Òï´ Å„˘ï´ÅÈÅÁ ÉâßÅáÒ·ıÅõ ßÅÒáÅÎÂÅ´·ıëâÅ´˜·Ò° ßè ùÅÔÅÒ·ıâÛÅı ·ı âÒÖï„ ÄüßçԯũŠ©Å´ùÅÒõÅùï ï´ùÅı ÎÂÅ´·ıëâÅ´ÌÔÅ´Öï ÅÈÁâı: Ä´ Ôâδâó·Ì ïÒ áçß ÎÅÒ- ˘èıÅõ ôÅ£ï è´ëÅÛ˘è, ÅùÅßÅ© üâÈÅÛÅıâÒùÒç´: ÍÅùÅ©´, ï´„ÂçÎ ·Ò °·ıùè ÂïÔï„ÅÂÒçÒ Á·ıÒç´ á·ıÒÎ, ¯Å©Å´ âıÎ ï´ùÅı´ßÅ´ ߣ°ÅıÅ´Áï ßçÁ ·ı ÎÒÔï ùÅë·ıÅõ·ÌßÅüÅÛÅı âÒïÔÅÎÅÒá üÅÎÅùï´:11 ÜâùÔâßÉâÒ ¨ÅÉÅë âÒâù·©, ßÅü·ıÅ´ÔÅδÅßâÅùï´ óÒßÅ´ ÅÈëïı ÄüßçÔ ¯Å©Å·Öâù·„·ıâÛÅı ñïıë˝ï ¯èÒÔÅÒ üÅßâÒÖÅÎ-ÒÅüï´ ßçÁ` üÅßÅùïÒ´âÒ·ı ü·õ ÉÅãß·ı-ëâÅ´ ´âÒùÅ©·ıëâÅßÉ: ‰ÅÔÒÅÎÔ·ıÅõ çÒ≠ÅÔ •·ô ©Å©ÔÅÖïÒ ßè: àÒÅì≠ÔÅùÅ´,ÂÅÒÅ©ï´, ÅÒÔÅÎÅ´ÅùÅ´ ·ı ´ùÅÒÅüÅ´-ßÅ´ âó·©ë´âÒè ÅßÉ·£Á 3,5 ìÅß ïÒÅÒ©ÅÁ·ÒáâÛï´` üÒÅüÒâó·Ì ´âÒùÅ´âÒ·ı´ è´á-Ìèã·ıßï ãÖÅÛ·ıßè: ˙Ò·ıÅ© üïıÒè´ùÅó´ çÒÄüßçÔ ¯Å©Å©ï Å©Òï´` úïıóëç´ ¯Å©Å ·Ò ùèáïßÅı·ÒçÒ ÂÅÔ·ı·© üïıÒâÒè, ·Ò·´Û ùÅÒ-Öï´ çï´ ¶≠Åù·©ëï ™ÅôÅÒÅÒ åÒë·ı£Ò·ıóúïı´Å©, ‰Óˆ ú·ıÎÅùÛ·ıëâÅ´ üÅßÅ´ÅôÅ-ÖÅü ÍçóÅüÅÔÔï´ ÓçßïÒëÅ≠, ù·ıÎÅùÛ·ı-ëâÅ´ ÉÅãßÅëïı ÂÅÔÖÅßÅı·Ò´âÒ, Óï©ÅÒ-Âç˘ïÒï ¯Å£Å˘ÅÂâÔ ˙ÎßÅ´ ‰Å©ÔçßïÒ,ûÒÅ´á Óï´˘ï Å©Òï´` ËÅ˘çó Óï´˘ âı ·ıÒï≠-´âÒ:®Å©ÔÅÖïÒè ÎùÎÅı Å´·ıÅ´ï ÉâßÅáÒï„ÍèÒÒè ÍïıÒç©ïÅ å˚´ÔçÒï ÎÒÅßïÔ ·£Á·©´ïô˚΢âÒ·Ì: Ä´ üÅ©âÒç´, ˘ÒÔâÒç´ âı ëÒ˘â-Òç´·Ì ÆÇÅÒï âùÅ˘Ø èÎÅı ·ı ÅıâóÛ·ıÛ. Ɔâã·£Á·ı´âÛï âÒù·ı Å´õÅ´˚ë âı ßçù õÅ´˚ë óâ-ã·ı´âÒ·Ì: ÄüßçÔ ¯Å©Å Åó ´·©´è è´âó ˜·Ò-°Åõ âı Å´üÅßÅÒ ëÒ˘âÒç´ âÒÖâÒ·ı ù·£˘ï´ßçù âÒÖ Åó ïÒ ßÅ©Òâ´ï óâã·ı·Ì âÒÖâó ·ıãÅõçÒØ: å˚´ÔçÒï ô˚΢âÒè ©Å•Åô è´áüÅÔ·ıâ-ÛÅ´ õŘ·£Á·©´´âÒ·Ì: ÜâÈ ÉÅÛßÅ´ ô˚Î- ˘ç´ ÄüßçÔ ¯Å©Å©ï üâÔ ü´„âÛ ûÒÅ´á Óï´- ˘ï Å´·ı´è ·ı è´áßï≠Ô ©ï≠·ıâÛÅı ßï´„âı ©Å©-ÔÅÖÒï ÅıÅÒÔï´: Äù´©Å©Ô çÒ ß≠Åù·ıÅõ©Å©ÔÅÖÒï´ ßçÁ üÅ©ùÅùÅ´ áÒ·≠ßè:ËÅ˘ âÒÅì≠Ô·ıëâÅ´ ˜Å©ó·ı´ ùÅÔÅ-Ò·£´âÒç´ ûÅ©˘˚ ‚ç˜˘ï´ ïÒ ´·ıÅÖÅõ áÅ≠-´Åß·ıÒï è´ùâÒÅùÛ·ıëâÅßÉ ≠ÅÔ ©ÅÁ·£´âÒùÅ©ÅÛ·ıÛ ÄüßçÔ ¯Å©Å©ï ÎïÒ·ıÅõ âÒ-ÖâÒç´ ßï´: ËÅ˘ âÒÅì≠Ô·ıëâÅ´ ßÅÒãç´´âÒÎ ßâõ ÅıÅ´á ·ı´âÛ·£ ƶ·£·óóÅÒØ ô·ıß-Éè âıÎ ÅÒáÅÒÅÛ·ıÛ ïÒ üÅßÉÅıè: òßÉ·Ìï´´âÒùÅ©ÅÛÅ´ ´Åâı 1980-ÅùÅ´ ë·ıÅùÅ´´â-Òç´ Å©Î ù·£ß Ö·Òõ·£ Æåãùï´ï´ úïı´óïı-£ïıØ, ƶ˚Ò Ïç å˚ëçÎïØ, Ä©óï´ ÄÎóèß, ÍçÔ-ÔÅÒ âı ¸·ıÅë ÍÅ˘Å ïÒâ´Û âÒÖâÒ·Ì ÂÅÔ-ıÅÉâÒ ßÅδÅùÛ·ıëïı´ ÉâÒï´ Å©Î ·Öâù·„-ßÅ´ âãÅùï ßïÁ·ÛÅÈ·ıßï´: ‰ÅÒ·£ ¶ïüÒÅ´ê·ÌßÅÎâÅ´ ïÒ ßÔÅ©£ÅÛ·ıß·Ì ´âÒùÅ©Å-Û·ıÛ ßâ´ÅÂÅÒ ßè, ·Ò ô·ÒüÒáÅ´≠Å-ùÅ´ ÂÅÔÖÅß´âÒ ùè ˜·ôÅ´ÛçÒ: ê·ÌßÅÎ-âÅ´ ÂÅÒï ÌâÒÁï´ ÉÅìï´è ùÅÔÅÒâÛ °âÈ-´ÅùÅ·ıÅõ áïÒ˘ï ßçÁ: ÄıÅÒÔï´, Å´ ˘Å-ùâÛ °âÈ´ÅùÅÂè ·ı ô·´ÅÒüßÅ´ ÂÅü·ı´ Åó•ÅÒÂïù˚Òç´ ´âÔâÛ ÅÈÅÁï´ ùÅÒÖï ÌÒÅ©´ÎÔÅõ ¶≠Åù·©ëï ™ÅôÅÒÅÒï´ ÅÈÁâı:™ÅôÅÒÅÒè ÌâÒÛ·ıÛ °âÈ´ÅùÅÂè ·ı ˜·-ôÅ´ÛâÛ ˘·Ìè ´ÎÔ·£ ÍèÒÒè ÍïıÒç©ïÅ å˚´-ÔçÒï´: Ä©Î ÌâÒÁï´´ Åó ˜·ôÅ´ÛâÛ ïÒ ˘·ÌèÖÔ´·ı·£ Óï©ÅÒÂç˘ïÒï ¯Å£Å˘ÅÂâÔ ˙Î-ßÅ´ ‰Å©ÔçßïÒï´: ‰Å©ÔçßïÒ è´áÌãâÛÅıÅ©Î ´·ıçÒï´` ÛÅõ °Å©´·Ì èÎâó·Ì. Æï´„·flıÅ©Î °âÈ´ÅùÅÂè ÌâÒÁ ï ÌâÒÁ·© ßâãï ùè Ìï-•ÅùïØ: Ä´≠·ı≠Ô Å©Î áÒ·ıÅÖï´ ÅùÅ´ÅÔâÎâ£Å´ ßïÅ©´ ÅÈÅÁï´ ùÅÒÖï ÌÒÅ© ÖÔ´·ı·£-´âÒè:‡ÒÂçÎ ßïÁ·ÛÅÈ·ıßï ÖÒÅùÅ´ üÅÔ·ıÅõ,Å´·ıÅ´ï áâÒÅÎÅ´´âÒ` ¶çüßçÔ ÄÎóÅ´-ë·ı£, ¯çÒçß Äóè≠è˘ âı ¯ç´Å´ é≠è˘ ÅÒÔÅ-ÎÅ´·ıëïı´´âÒ èÒï´ ÉÅ´ÅÎÔâ£õ´âÒ Äü-ßçÔ ÄÒï˝ç´ âı ÄëïóóÅ îóüÅ´ç´: ™âÒùÅ-´âÒç´ ≠ÅÔâÒ·ı´ üÅßÅÒ ©Å©Ô´·ıëïı´ çÒ üâ-ÈÅÔâÎïóï ©Å©Ô´ï üÅ£·ÒáÅÌÅÒ ‰Å´·ıúïıÌç´ï âÒÖè: Ä´ ˘´˘·©≠ ÌÅÒÂâÔ·ıëâÅßÉ·ı ïÒ ´·ıÅÖÅõ ùïëÅÈï è´ùâÒÅùÛ·ıëâÅßÉüïÅÛ·ıß ÂÅÔ•ÅÈâÛ É·ó·Òï´: ûÅßÅÔÅ-ÒÅõ üïÅÛ·ıßï ÂÅÔ•ÅÈ áÅÒ°Åı ´Åâı ÍÅ-©Åë ™·ÌÅ âÒÖ„Åô·ıßÉï âó·©ëè: ò·ıßÉè¶âóï˘•Å´ äÅßÅ´ï ßÅùÅ´ï´ ´âÒ˘âı âÒÖâÛ´Åô ®·ÌüÅ´´çÎ ‰ÅÔÅóâÅ´ï ß≠Åù·ıß·Ì`ÆÍÅÒâÒï û·Ìï´ ¶âÈ´âßØ ·ı ÅÂÅ` ÄÒÅÓï´˘•âÅ´ï üÅßÉÅıÅı·Ò ©˚Òï´·ıßï´` Äü-ßçÔ ¯Å©Å©ï ùÅÔÅÒ·ıß·Ì, ·ÒÂçÎ ÆÄ£óÅ-Ôè˘„ÅØ õÅ´˚ë âÒÖè üÅ©âÒç´ ÉÅÈâÒ·Ì:úÅãßÅùâÒ·ıÅõ Å©Î ßïÁ·ÛÅÈ·ıßï´ ùÅ-Òâı·Ò Ö·ÒõâÒç´ ßçù´ Åó îıßïë ¯èÌÅ´„ïÉâßÅáÒÅõ ÆêÈ·ıÛïùÎ ùÅÈ„âÛÅı ëâóâÒ·ı´ØÅ´·ı´ ÌÅıâÒÅÖÒÅùÅ´ ìÅÂÅıç´´ çÒ: ûÅ´-áïÎÅÔâÎï´ üÅßÅÒ ÉÅãßÅëïı Å´Åù´ùÅó-´âÒ ùÅ©ï´ ìÅÂÅıç´ï´ ßçÁ: úâ´ÎÅÖÒ·ıëïı´ßè´ çÒ ·Ò ùè ÂÅÔß·ıçÒ, ·ı ßâ´˘ ÎùÎâó·Ì¶ÅóÅëï·© ßÅ´ù·ıëâÅ´ ÔÅÒï´âÒç´, ÅùÅ-´ÅÔâÎ èóóÅó·Ì ÍÅßÅëï·© üÅßâÎÔ ˜·£·Û-´âÒ·ı´ ßçÁ Å´ÛÅõ âÒïÔÅÎÅÒá·ıëâÅ´, ùèõÅ´˚ëÅ´Å©ï´˘ Å©´ ßÅÒá·ı´ üâÔ, ·Ò ïÒ Öï-ÔÅùÛ·ıëïı´·Ì, Å©á ÖïÔÅùÛ·ıëïı´è ˜·-ôÅ´Ûâó·ı ·•·Ì, Ö·©ÅÛ·ıÛÅõ ãÖÅÛÅùÅ´ÉÅÒ°Ò ·ÒÅù·Ì áâÈ ùè ≠ÅÒ·ı´Åùç ´·Ò Îâ-Ò·ı´á´âÒ ·Öâı·Òâó·ı: ¯èÌÅ´„ ÌÅÒÂâÔ˚-Òç´ áÒÅõ çÒ ÄüßçÔ ¯Å©Å©ï ïÒ âÒùÒï´´ùÅÔßÅßÉ ÔÅõÅõ ÎçÒ´ ·ı üÅıÅÔÅÒß·ı-ëïı´è: íÅÂÅıç´ï Å©á áÒ·ıÅÖè áïÔâó·ÌÅ'ó Åıâóï è´áÌã·ıß ùè ãÖÅ©ï´˘ Å©Î ÅÒìç- ˘Åı·Ò ÅÒ·ıâÎÔÅÖçÔè ïÉÒâı üÅ©Òâ´ÅáÅı´âÒùÅ©ÅÛ´·£ ùÅãßÅùâÒÂâÅó ë≠´Åß·ı-ëâÅ´ áçß:®˚á·ıÅõï ÎùïãÉï´ ©ï≠Åõ çï´˘ ßÅÒáÅÎ-ÂÅ´·ıëâÅ´ üÅδ·£ ùÅãßÅùâÒ·ıÅõõÒÅÖÒï ïÒÅÖ·ÒõßÅ´ ùÅ´·´´âÒè: ÄÒáÅ-Òâı, ˝ïóßï ßçÁ âÒÉ ù˛âÒâıÅÒ ÆûïıÒÒï©çëØ˚ÒÅëâÒëï ÅÂÅÔâ£âùÅÔ·ıÅùÅ´ ≠È´áÅ-óïÛ ÖÒÖÈ·ıëïı´´âÒè, ÅßÉ·£Á áÅüóï•è ùèÉ·£·˘çÒ Æà·~ıüØ Ö·„âó·Ì: ÏâÒÁÅÂçÎ îıßïë¯èÌÅ´„` ·Ò ´ÅôÅÂçÎ Åó ÂÅÔÒÅÎÔÅõ çÒ´ßÅ´ÅÔï ÌÅıâÒÅÖÒÅùÅ´ ˝ïóßâÒ, Å©ÎÅ´ÖÅß Åó ÅÒáÅÒÅÛ·ıÛ ïÒ üâ£ï´Åù·ı-ëïı´è:ÇÅÛï îıßïë ¯èÌÅ´„ï ÌÅıâÒÅÖÒÅùÅ-´ç´, ßâÒë è´á ßâÒë ÂÅÎÔÅÈï ÌÒÅ© Û·óÅ-Ûï´ ˜·£·Ûè ùÅÔÅÒ·ıÅõ üÅÒÛÅãÒ·©Û´âÒ,·Ò·´˘ Û·©Û ù·ı ÔÅ©ï´ üÅÎÅÒÅù·ıëâÅ´©ï≠·£·ıëâÅ´ ßçÁ °âıÅı·Ò·ıÅõ ÄüßçÔ ¯Å-©Å©ï ÔïÂÅÒè: Ä©ÎÔ⣠·ı≠ÅÖÒÅı çÒ ëç´·©´ïÎù 10-12 ÔÅÒâùÅ´ ÂÅÔÅ´ï´âÒ ù˛âÒ-Öçï´ ¯Å©Å©ï âÒÖâÒè âı üÅß·ã·ıÅõ çï´, ëçÅ´ïÒÅı·ıëâÅ´ ã·ü ßè´ ç Å´:™ùÅÒÅüÅ´ßÅ´ ©ÅÔ·ıù ÉÅìï´·Ì ßè·Öâù·„·ıâÛÅı ´Åâı ÉÅ´ÅÎÔâ£õ à·ıηı˝ûÅ©Åó˚£ó·ı´: Ä´ ÉÅÛï ·ÒÂçÎ Å´âÒ°ÅÖ, ïÒÅãÖÅùÅ´ÅùÅ´ ùÅÂç´, ¯Å©Å©ï âÒÖÅõÉÅãßÅëïı âÒÖâÒ·ı ÉÅÈâÒ·ı´ Åó üâ£ï´Åù´ç: Ä´·´˘ âÒù·ı˘·Ì, âı úïıóëç´ï Åó ßÅδÅù-Û·ıëâÅßÉ âÒâ˘·Ì è´ùâÒ´âÒ çï´ ÉÅÈï´ É·ı´ïßÅÎÔ·Ì: é´ùâÒ´âÒ` ·Ò·´Û ÉÅìï´ ï´ùÅ´Å©Î âÒùÒï áÅÈ´·ıëïı´´âÒè, ïÎù ïÒâ´˘ÂÅÒÖâıâÛï´ üÅıÅÔ˘è, ©·©Îè ·ı ÂÅ©˘ÅÒâ-ó·ı, áïßÅáÒâó·ı, ßÅ˘ÅÈâó·ı ùÅߢ´ ·ı ù·Ò·-Ìè:àÒÉ ñâßÅ´ ÍÅßï âó·©ë·Ì ßïÁ·ÛÅÈ·ıßèùè üÅδçÒ ïÒ ÅıÅÒÔï´, ÅÒÔÅÎÅ´Åõ≠´·ÒüÅùÅó·ıëâÅ´ ô˚Î˘ç´ âÔ˘, ÅßÉ·£ÁáÅüóï•è ùè ã˚ÒÅùÛçÒ úïıóëç´ ¯Å©Å©ï ÔÅ-ÒÅõ ÅÒáÅÒ·ıëâÅ´ ÂÅ©˘ÅÒï´ ·ı ùè ÛÅıÅù-ÛçÒ Å´·Ò ßâõ ù·Ò·ıÎÔï´: î´„·'ı „ç, Äüßçԯũũï ßÅüè ù·Ò·ıÎÔ ç ÅßÉ·£Á ì·£·Ì·ıÒ-áï ßè üÅßÅÒ: úÅß Åó Åıâóï •ï≠áè` ì·£·-Ì·ıÒá´âÒ·ı üÅßÅÒ:
 
Ï
âÒÁâÒÎ, ·ı≠ÅáÒ·ıëïı´ èÒï. üÅÒδï˘- ´âÒ·ı´, ©·ı£ÅÒùÅı·Ò·ıëïı´´âÒ·ı´,üÅëëÅ ù´·ı´˘´âÒ·ı´ ÅÈÁï ˜Å©ó·ı´·ı-ëïı´´âÒè „ß´ÅÛï´: Ä´Å´ù, Â˚ó ˘ÅüÅ´Å-óè, Â˚ó áÂïÒóï, âÒÖ„Åô·ıßÉó·ı, ÌÅÒáÅ-ÂâÔóï âÅô·ë âÂïÎù·Â·Îó·ı ÅÒÅÒ·£·ı-ëïı´´âÒ ˜ç˘ ÔâÎÅõ „·ı´ï´˘ ÅÒëèô: ûï- ´ç´ Åßç´ ßÅÒá ùç≠ Å£çù õâı·Ì ßè ùè ©ÅÒ-ßÅÒÛ´çÒ, ô˚óÅ© ô˚óÅ© Åó ÌÅã „çÒ Å´Û´âÒÅÎ ÎÅóëÅ´Åëç´:¶ÅüâÒ·ı´ èÎâóï˘ „·ı´ïß, Å´·Ò ÎèÒÅ´-ßèÒÅ´ Âçóóï „˛èóóÅÒ, Åßç´ ßÅÒá·ı ùó·ôèù·ı ÖÅ© âı üÅßâÎÔ Åó èóóÅ© ´ç õâı·Ì ßèùè ùÅÒÖÅáÒ·ıï: úçÒ„ï ˜ÅÒÅ „·ı´â´ÅΠ´ç ßâÈâóá Âïóçß Èçãïó ù˛èóóÅ©` Å´ Åó ·ı-Òï≠fi é´ÔÅ´ï˘çá ßçùè ù·Òηı´Û·ı´âΠ´ç. ÛÅıïflá ßï óÅÎ, ôÅÒ•âóï˘ ˜ÅÒÅ©ïáßïfi ûçóç âÒùÅÒÅÔâı üïıÅ´Ô·ıëïı´ ßè´Åó ô´áÒ·© ÅÈÅÒùÅ© ç£Åõ ç ´ç, ˜çÒ·ı≠Å- ´·ıëâÅ´ Î˚´ ˘çÒëç´ ù˛èóóÅ©:ûÅÒδï˘ï ÂçÎ, ù´·ı´˘ï ÂçÎ ÂÅ´âÒèèÎâÎ ´ç. ßÅÒá·ıÎ ùâÅ´˘ï´ ßçÁ ßçù Å´-ÖÅß èóóÅóï˘, ˘ç˝óï ÂÅ´âÒ â´: Äßç´ßÅÒá ù˛·ıãç ˘ïß, ˜ÅÈÅı·Ò èóóÅ©, Å´ß·-ÈÅ´Åóï èóóÅ©: Ä´Å´ù ˘ïß, Åη´Û ÎÅóëÅ- ´Åëï´ ÂÅùÎïóè ç´ ÅÈÅÁ ç˘˚´˚ßïï ùÅÂâ-Ûï, Åߊ·ıÔ ßè ÂÒÂÔâÛï ´ç ÔâÎÅ© ˘ïßô´áïÒè ·ıÒï≠ ç ç£âÒ:å˝ç´Ôïß, ßç©çÒ üÅßÅ©´˘ïÎ ßâõÅßÅÎ- ´·ıëïı´è ·ı££Åùï ‰ÅÔÒïÅÒ˘ÅÒÅ´ï´ëÅÌèÒ ùè á´ç ç£âÒ: å˚©óç âÅfi ÅÎ ÔâÎÅùÂÅ´âÒç´ çùÅõ ≠Åüè ïfl´„ ù˛èóóÅ© ù·Ò, ·flıÒù˛âÒëÅ© ù·Ò Âçóóï „ç: ûÅ≠ïı-ßÅ≠ïı Ô·ı·£„ùÅ©: í·£·Ì·ıÒáè ÌÎÔÅü·ıëïı´è ù·Ò-ηı´Û·ıÛ ßç© ßè: îıÎÔçóï˘ ÅßïδâÒç ïÌâÒ üÅßÅ©´˘ èóóÅó·Ì, Å£çù ßè õÅ´è ÉÅÒ°-ÒÅÛ·ıÛÅõ ç, ÅßÅ Å´ùÅ• ùÅô·£ „ï ùÅ©:Ä´Åfl´ù ç ßïfi ·ıÒâß´ ßâ´˘ Åó õâÒï´≠Åüè ùè ÂÅùÎâÛ·ı´â´˘ èÎï´ ãÅüïÒ:ûçóÂçë ˘ïß ÅÎ Å´ÛÅõ-ÔÅÒ°Åõç´ ôÅ-ÂÅÒ Âïóçß „·ı´âÛ·£´âÒ Åó ùÅ´, ÅßÅßâ´õ ßÅÎè ÅÎ ÖïÔÅùÛ·ıëâÅ´ üÅÎâÒ ç:Ä´ ÅÎÔï•Å´ ˘ïß ©·ı£ÅÒùÅı·Ò·ıëïı´´â-Ò·ı´ ç£Åõ ´·ıïÒÅÔ·ı·ıëïı´´âÒè Âïóçß.ÎèÒ˝ ‰ÅÔÒïÅÒ˘ÅÒÅ´è ÉÅ© „ÅÈ´ç Ôç-©ïß, îëïßÅë ‰ïıÒ·©ï´ è´âó·ı Ô⣠õÅÈ- ˘·Ì ÔÅ´âó ÂÅ≠óÅ©âÒ â´:‰ÅÛçïÂÅÛ, è´áüÅ´·ıÒ ëÅÌèÒ ßè ùÅ©âÅ´ï âÅ: î´õï Å´Å´ù ù·ı ÖÅ© ù·Ò ˘ïßÓïÖÒÅ´ úïıóßçãùïóïÎ ÅÔ ≠˘Å´≠Å´è ßâÒ-ìâó´ Åó ÅÎ è´áüÅ´·ıÒ ëÅÌèÒï´ ßÅÎ ùèùÅãßç ù·Ò: ûçóÂçë ˘ïß ÔÅüÅ üÅÒë·ıâ-óï˘ ≠ÅÔ ÂÅ´ ùÅ©, ÅßÅ ç£Åõè ÂãÔïùÂÅ´ „ç: ¨ïÔÅùè çÎ ÅÎ·Ò ÈçÎ-ßç´ üÅßÅ©´˘Å©ï´ ÖïÔÅùÛ·ıëïı´ù˛èÎâß:
ûÅßÅ©´˘Å©ï´ÖïÔÅùÛ·ıëïı´
17 ÜàúÓà¶Çà 2010
Äú˙Í
2
äÖÅó, ·Ò ï ã·ıÒ „âÎ ÅÂÒ·ıß 
¶Ô˘âÒ - ßÔ·Ò·ıß´âÒ
ö‡Ïî™Ä ñ‡¯¶Äúå˙äàÄ™1. ¶ï ÉÅ´ÅÎÔâ£õï ÖïÒ˘´ çÒ ó·©Î ÔâÎâó:¶ÅÒáïù ùÅÒá·ıß çï´, ëâÒë·ıß, ·ÒâıçëÅÒß ßïÔ˘ „çï´ ÖÔ´·ıß: Äßç´ ßÅÒá·ıÖóô·Ì Å´Û´·£ •£•ïß·ıëïı´´âÒ çï´, ÎÅ-ùÅ©´ ˘Å£Å˘ÅÌÅÒ·ıëïı´ïÛ ßï ÉÅ´ Âï-Ôï ÅÎçï´, ï ÌâÒÁ·© ô˚ηıß çï´ ≠ÅÔ ©Å-Á·£Åõ ÖÒ˘ï °âıÅı·ÒßÅ´ ßÅÎï´fi2. ‚âß üÅıÅÔ·ıß Öâ£âÛù·ıëâÅ´ ßÒÛ·©ë´â-Òï´, ·Ò·ÌüâÔâı ùÅÒâóï ç Åıâóï ôâóÅÛïóï´âó, ùÅÒâóï ç Åıâóï üßÅ©ï„ óï´âó, Åıâ-óï üâÔÅ˘Ò˘ïÒ, ÎÅùÅ©´ ßï ßÅÒáè ßïıÎßÅÒá·ıÛ Åıâóï Öâ£âÛïù „ï ùÅÒ·£ óï´âó:3. ¶Å©Òè ·ı´çÒ âÒù·ı á·ıÎÔÒ. ßçùè ôâóÅÛïçÒ, ßïıÎè` ÅÂÅ≠´·Òü: ¶Å©Òè Å´ÖïÔÅù-ÛÅÉÅÒ Åßç´ ï´„ ÔÒÅßÅáÒ·ıß çÒ âÒùÒ·Ò-áï´: òâóÅÛï´ ÌüÅÔı·ıß çÒ, „çÒ ùÅÒ·£üÅ≠Ô·ıâó ´ßÅ´ Å´ÅÒáÅÒ·ıëâÅ´ üâÔ:î´„ÂçflÎ ùÅÒ·£ çÒ üÅÎùÅ´Åó, ·Ò ôâó˘èÅÒáç´ üÅÒÎÔ·ıëïı´ ç, âı ßÅ©Òè Åßç´ï´„ ©ÅÔùÅÛ´·ıß çÒ Å©´ ãÅıÅùï´, ·Ìã·ıÒù çÒ Å©á üÅÒÎÔ·ıëïı´ïÛ:4. ûÅ© ù´·Á ©ÅÔù·ıëïı´´âÒïÛ ç. Åßç´ ï´„ï´˘´·ıÒ·©´ Å´âó âı óÅıÅÖ·©´ ùâÒ·Ì:ûÅ© ùï´´ ïÒ ·£Á ùâÅ´˘·ıß ˘´´·ıëïı´ çÔÅóïÎ. ÖâÒÅãÅ´Û ùÅÔÅÒâó·ı ïÒ áâÒèè´ÔÅ´ï˘·ıß` Åß·ıδ·ı, ãÅıÅù´âÒï,õ´·£´âÒï üÅ´áçÂ:5. ¶ï óÒÅÖÒ·£ çÒ ßÅüÅÛâó. ßÅüÅãáï ßçÁ ´≠ı·ıß çÒ, ·Ò ´Å Å©Îï´„-Å©´ï´„ ßï·ı-ëïı´´âÒï Å´áÅß çÒ â£âó, ßï·ıëïı´´âÒïßï ßâõ ÛÅ´ù çÒ Ô·ıÅõ: úÅÒõâÎ, üâ´Û ßÅ-üÅãáï üÅßÅÒ çÒ Å´áÅßÅùÛâó Å©á ßï·ı-ëïı´´âÒï´: àÒÉ ßÅÒá·ı ßÅÎï´ Å©óâıη„ï´„ ùÅ© ´≠âó·ı, ÅÂÅ ´ßÅ´ ÛÅ´ù â´ßçÁÉâÒ·ıß:6. ˆ·˘Ò ßÅÒáïù âÒÅã·ıß â´ ßâõ ßÅÒá áÅÈ- ´Åó ùÅß ùÛ·ıâó ßâõ ßÅÒá·ı´ ·Òâıç ßïùâÒ·Ì, ïÎù ßâõ ßÅÒáïù âÒÅã·ıß â´ Öçëßï ÉÅ´ï ßÅÎï´` ïÒâ´Û üÅıÅÎÅÒ, ïÒâ´ÛüÅßÅÒìç˘ ßçùï´ üÅ´áïÂâó:7. Äηıß â´˘, Å´°´ÅÎÂÅ´·ıëïı´è ßâ£˘ç, ïÎù Å´°´Åõ´·ıëïflı´è. úâÎÅÒâÅ- ´·Ì õ´´áÅÉâÒâóè, âÒÉ õ´âó·ı ˚Òè ·„ ëçÄÎÔ·ıÅõ ç ´≠Å´Åù·ıß, Å©ó Éìï≠ùè, áÅ çóç ßâ£˘:8. ¶ÅÒáù·ıëâÅ´è ßï ô·Òü·ıÒá ù·ı ÔÅß.ßÅÒáïù, ßï' ßÅÎÎÅ©ÅÛç˘:9. ñÅı ßÅÒáè ´Å „ç, ·Ì ÌÅÔ·ıëïı´ „ïÅ´·ıß ùÅß óÅı·ıëïı´ ç Å´·ıß, ·ı´â´Å-ó·Ì áÒÅ üÅßÅÒ ÂÅ©ßÅ´´âÒ, Å©ó ´Å, ·ÌóÅı·ıëïı´ ç Å´·ıß üÅùÅÈÅù Å©á ÂÅ©-ßÅ´´âÒï:10. àùç'˘ ÖÒâ´˘ ßï üç˘âÅë, ·ÒÔ⣠ﴄ ·Òßï âÒùÒï É´Åùï„´âÒ ´·ıçÒ´âÒ, ùÅ≠ÅÈ˘- ´âÒ â´ ÔÅóïÎ ßï Å´°´Åı·Ò·ıëâÅ´è,·ÒÂçÎãï ÌâÒÁï´Î ÎÔÅ´°´ï âÒùÒï ´Å-ôÅÖÅüï ÂÅ≠Ô˚´è, âı` ÎÔÅ´Åó·Ì ´ÒÅüÅßÅ°Å©´·ıëïı´è, ÉÅıÅÒÅÒ·ıÅõ ·ıüÅ´ÖÎÔÅÛÅõ Å´Û´·ıß â´ ïÒâ´Û ÅÈ˚Ò-âÅ© Ö·ÒõâÒï´:11. ÓâÎâfló ç˘ ï´˘´ÅùâÒ ßÅÒáùÅ´Û - áÅßÅÒáÅùâÒï ÌâÒÁ´ ç. âÒÉ ´Å ·ıÔ·ıß-ßÅÒ-ηıß ç ßâÒ°Åı·Ò´âÒï´ ùÅß ßâÒ°Åı·Ò´â-ÒïÛ ·Ò·≠´âÒï´ ©ÅÁ·£·ıß ç á·ıÒÎ ÂÒõ´âó ´ÒÅ •ïÒÅ´´âÒïÛ, ßÅÒáÅùâÒè Îùηıß çï´˘´ïÒâ´ ·ıÔâó, ˘Å´ãï ´Å ßïÅ©´ ·ıÔâóÖïÔï, ·ıÔâófi12. àÒÁÅ´ù·ıëâÅ´ ÉÅ´Å°âıè. Å) ãÖÅó, ·ÒÅÂÒ·ıß âÎ, É) ãÖÅó, ·Ò ï ã·ıÒ „âÎ ÅÂ-Ò·ıß:
ÄüßçÔ ¯Å©
 
Å Å´ÖÅß ßè âıÎÅ´ßÅüÅÛÅı
‰ÅÔÅÈÅ˘Å£´âÒ·ı Û·©ÛèÍÅ©Åë ™·ÌÅ âÒÖ„Åô·ıßÉè âó·©ëï è´ëÅÛ˘ï´
 
 AGOS 13
S‹YAHMAV‹KIRMIZISARI
¶Äûî å˙ä¯Ä™
¨
ÅóÅùïÎ ëç©ï ÂÅÒùè õÅ´ÒÅÛÅõ çÒ Ôâ-£ÅÛ·£ Å´°Òâıç´: û·£è ëÒÁÅõ, Ûâô·-ÔÅõ çÒ: ÍÅüâÛÅ© áçÂï Åù˚Îï´ ˜·Îè,ëç©ï ÔâÒâı´âÒ·ı´ ÉÈ´·ıâó·Ì ·Ô˘Î ˘Å≠âó·ıÅÔâ´ óïÅÉâÒÅ´ üÅ©ü·©âÛï: ‡ıÒâß´ Å©Î- ˘Å´ áïıÒï´ çÒ: ™ÅôÅÂçÎ ·Ò üÅ©ü·©Åõ âß,âÒÉâ˘ Å©Î˘Å´ Ôâ£è „çÒ ÖÔÅõ ÉâÒ´ïÎ ßçÁ:Ä©Î ô·Òü·ıÒáè ã·ıÅÒ•ÅÛ·ıÛ ãïÎ: ˆ·ı≠âÒèÎùÒëÅõ çï´ °âÈ˘âÒÎ ·ı üïßÅ Å´·´Û ÛÅı´ïÎù „çï ãÖÅÒ: úÈ´ÅùïÎ ÌâÒÁï´ ÂÅÒù´Åó ë·£·ıÛï ÆÌÅÒâùçóØï´ ˘·Ì: ÏÅÒâùçóù˛Å´-ıÅ´çï´˘ ëç©ï ÉâÒ˘è õÅôßÅ´ ÌÅ©ÒïÁâÛ´âó·ı üÅßÅÒ ùÅÈ·ıÛ·ıÅõ ·ı ˜·˘Ò ≠ÅÒ-ìÅù·Ì ßè ÉÅ´·£ ´Åô´ÅùÅ´ •·ÂÅ´·ı£ï´:¨ÅÒìÅùè ÂÅ≠ÔÂÅ´âó·ı üÅßÅÒ ˜·˘ÒïùôÒ•ïë ßè ·ı´çÒ ÌÅÒâùçóè: ÇâÈÛ´âó·ı ˚Ö-´·ıëâÅ´ üÅßÅÒ ß˚ÔÎ ß´ÅÛÅõ ÌÒÅÛïÉÅ´·ı·Òï´ üâÔ ôÒ•ïë ßÔÅ´˘: ÏÒÅÎÔÅ-´ç´ âùÅõ ßïıÎ âÒ⢠ÉÅ´·ı·Ò´âÒè ÂÅÒùâÒèïÁâÛ´âó·Ì` ÌÅ•ÅÈâó·ı üÅßÅÒ ÌÅÒâùçóï´Å´áïï õÅ©Òè ÖÅÛÅõ çï´: îÎù â£ÉÅ©ÒÎ Ûâ-Òâù·ıÅ´ ·ıÔâóï˘ ÉÅ´âÒ ßè ÅÈ´âó·ı üÅßÅÒ≠·ıùÅ© ÖÅÛÅõ çÒ: ÏÅÒâùçóï´ ÅÈÁâı áïãÅõßâÒ ÂÅÒùâÒ·ı´ ´Å©âó·Ì üÂÅÒÔ·ıëâÅßÉìÂÔâÛÅ©: ÏâÛ ü·Öï ë·´ ßè ëç© üÅıÅ˘Åõçï´˘: ™ÂÅÔÅùÅáÒÅõ çï´˘ 10 ˚Ò·ıÅ´ ßçÁÉ·ó·Ò ÉâÒ˘è üÅıÅ˘âó: ûÅ≠·ı·ıÅõ ÅÒ°Å-ù·ıÒáï ˚ÒâÒ·ı´ É·ó·Ò´ Åó ëç©ï´ ÌÅÔ´âóÂïÔï „·ıãçï´˘: àÒÉ ßâÒ ÉâÈÛ·ıÛÅõ ëç©ïÂÅÒùâÒè Ô⣠üÅδçï´ ·ı ÂÅÒ·ıçï´`´âÒ˘âıï´´âÒè ˘ÅÒ·Ì âÒâ˘ Å´ÖÅß ùè ãÅÒ-´çï´ ÌÅÒâùçóï âÒùÅëï´: Ä©ÎÂçÎ·Ì ùèüÅÎù´Å©ï´˘ ëç ÉâÈè ïÁâÛ·ıÛÅõ â´ ·ı ÌÅ-Òâùçóè âÔ ùè ˘Å≠çï´˘:ÏÅÒâùçóï´ °Å©´è ÎÂÅÎÅõ ßïÁ·ÛïÎ Îï-ùÅÒçë ßè ÌÅÈâÛï, üÅÔ ßè´ Åó ÌÒÅÛï ÉÅ´-ı·Ò êç´ù·©ï´ âÒùÅÒâÛï: ÏÒÅÛï ÉÅ´·ı·Ò-´âÒè âÒù·ı Å´·ı´´âÒ ù˛·ı´â´Å©ï´. ÏÒÅÎ-ÔÅ´ï ßçÁ ˘ÒïÎÔ·´âÅ© Å´·ı´´âÒè, ê·ıÒ- ˘ïÅ Å≠ôÅÔâó·ı ÖÅó·ı ìÅßÅ´Åù ßÅüßâ-ÔÅùÅ´ Å´·ı´´âÒè ù˛˚ÖÔÅÖ·Òõçï´: ÇÅ©ÛâÎ ùè ©ÅßÅÈçï ãïÒâ´˘ ˘ÒïÎÔ·´âÅ© Å´·ı´-´âÒ·Ì ùÅ´„âó·ı:– êç'´ù˚, ÎïùÅÒÅfl:– ¶çÒÎï ˜ÅëÒ·´, -èÎÅı õôÅô·Ôè ÅÈ-´âó·ı ÂÅü·ı´: Ä©á ÉÅÈè ô´áÅÛ·ıÛ ãïÎ:– ‡'„ ˜ÅëÒ·´, è´ùâ'Ò, è´ùâ'Ò,- èÎï:êç´ù˚´ ùè ãÅÒßÅ´ÅÒ ïß ˜ÅëÒ·´ èóóÅ-ó·ı áçß áìùÅß·ıëâÅ´Î: î ÌâÒÁ·© ·flÌ „çÒ ·ı-ãçÒ ˜ÅëÒ·´ èóóÅó: ™Åâı ùè ãÅÒßÅ´ÅÒáÒÅßÅÔÅ´ ÂÅ≠Ô˚´âÅ©ï ßè âı ·ıηıÛï„ïßè ïÒâ´Û üâÔ ßïÅÎï´ ëç©ï ÉâÒ˘ üÅıÅ˘âó·ıÖ·Òõï´ ßçÁ Å≠ôÅÔâó·ı´: êçâı ïÒÅı·ı´˘ Åó·ı´çÒ: ÓÅÒï´âÒ ç ·Ò ëç©è ßâ´˘ „çï´˘ üÅıÅ- ˘âÒ. ßïÁ´·Òáï ù·ı ÔÅ©ï´˘: ÇÅ©Û üÅ©ÒÎ Å©ÎÔÅÒï ßïÁ´·Òá „çÒ ùÒÛâÒ ÖÔ´âó: äÅ´ÖÅ-üÅÒâÛ ·ı èÎÅı.- ÆàÎ ÅÎ ÉÅ´ÅÎ ≠ÅÔ ´Å£â-ÛÅ©: ñâÈ´ ï ÌâÒ ù˛âÒëÅß, âÅÒï•ï-ßÅÒï•ïÖâÔ´·ıó „ùÅÒÛï: î´„·ı ç´·£ç˘ ´Å Å©ç˘, „Å-©ç ˘Å£âÛç˘Ø (àÎ ÅÎ Ö·Òõç´ ≠ÅÔ ´â£·ıâ-ÛÅ©, âÅ©óÅ ù˛âÒëÅß, ïÁ´·Òá-ßïÁ´·Òá Åó„ÖÔÅ©: î´„ èÒç˘ èÒç˘ ëç©è üÅıÅ˘âÛç˘),èÎÅı ·ı âÅ©óÅ Ö´ÅÛ: ûÅ©ÒÎ ïÒÅı·ı´˘ ·ı´çÒ°Å´°ÒÅ´Åó·ı: ¶âÒ ÅÒÔâÒè ëç' üâÈ·ı çï´,ëç' Å´ô´Åß: Äßç´ ÔÅÒï ·ıÒï≠ ßïÁ´·Òá´âÒùè ÖÔ´çÒ: ¶çùè ù˛âÒëÅÒ, ßïıÎè ù·ı ÖÅÒ:Äßç´ âù·£ ßïÁ´·Òá Åó âùÅı-„âùÅı âÒëÅó·ıüÅ≠ïı´âÒè è´âó ùè ÎùÎçÒ: Ä©á ÂÅÔ•ÅÈÅıÅó ÅÒÔâÒè Å´ô´Åß çï´, ëç©ï ÅÒßÅÔ´â-Òç´ ü·£âÒè ÎÅüÅõ, ÂÅÔâÒè ÅıÒ·ıÅõ çï´:¯Åóâó´ Å´ÖÅß áì·ıÅÒ çÒ Å©Î ÛïÛ óÅ´Áâ-Ò·ı´ ÌÒÅ©. ·ıÒ ß´ÅÛ` ÉâÒ˘ üÅıÅ˘âó: ÏÅ©Òïô·ÔâÒè, ˜·ı≠âÒ´ ·ı ÔÅÔÅÎù´âÒè ÂÅ-ÔÅõ çï´ ÅÒÔâÒ·ı´ „·ÒÎ ù·£ßè:êç´ù˚´ ïÒ ´·Ò ηÒÌÅõ ëÒ˘âÒç´·Ì ·ıùÅÒ• ´ÅôÅáÅηıëïı´·Ì ÂÅÔßâÛ, ëç ´Å-ôÅÂçÎ ïÒâ´˘ Åó ëç© ÛÅ´Åõ â´: ò·ÒüÒáÅ-©ï´ ¶ï·ıëâÅ´ ˜ó·ıã·ıßç´ âÔ˘ Ö·ÒõÅÒÅ´-´âÒè Îâ˜ÅùÅ´ÅÛÅõ âı ÅÒÔÅÎÅüßÅ´ç´´âÒÅõ·ıßï áïßÅõ â´ ·ı ÌâÒÁÅÛÅõ ç ëç©ïÅÒÔÅáÒ·ıëïı´è: ûÅ©ü·©âÛ Å©Î˚Ò·ıÅ´´â-Ò·ı´, ÅÂÅ ùâÛÅı, ùâÛÅı ·ı ´Åôùï´´âÒ·ı´Åó üÅ©ü·©âÛ:àÎ Åó áÒÅßÅÔÅ´ ÂÅ≠Ô˚´âÅ´âÒ·ı´ âıùÒëÅùÅ´ ß≠Åù´âÒ·ı´ ÉÅ´·ı·Ò üÅßÅÒ·ıâ-ó·ı´ ßÅÎï´ ÉÅ´âÒ ßè èÎï, ÉÅ©Û âÒÉ·Ò Å´á-ÒÅáÅÒ°Å© ëç èÎÅõ´âÒÎ ïßÅÎÔ ßè „·ı´çï´êç´ù·©ï´ üÅßÅÒ, ìÂÔâÛÅ© ·ı óÈâÛï:ÏÅÒâùçóï ÂÅÒÅ´è Æ„ï©·~ı, „ï©·~ı, „ï©·~ıØëÒëÈÅó·Ì Ö·ÈÅÛ âÒâ˘ Å´ÖÅß: ÇÅ´·ı·Ò-´âÒè ÌâÒÁÅÂçÎ üÅÎÅõ çï´ üÅıÅ˘ßÅ´ÌÅ©Òè: ûï´Ö Å´ÖÅßç´ ÅßÉ·£Á ÉâÈè ïÁâ-Û·ıÛï´˘ ´âÒ˘âı. ÅıÅÒÔÅõ çï´˘ Å©Î˚Ò·ıÅ´Å≠ôÅÔÅ´˘è: êç´ù·©ï´ üâÔ Ûâô·Ô ÅÒÅ-üâÔç´ áçÂï ´âÒ˘âı` ÔÅ´ •ÅßÉÅ´ ÉÈ´â-Ûï´˘: ÏÅãâÛï´˘, ï´ùÅ´˘, âóÅ´˘, ùÒùï´ÌÅãâÛï´˘: §ÅßÉÅ´ ùÒ•ÅÔâó·ı üÅßÅÒ˜·ôÅ´Åù áÅÒ°·ıÅõ˘´âÒç´ ˚ÖÔ·ıâó·ıùÅÒ• ãÅÈïÌÅ©Ò´âÒç´ ÎÅüâó·Ì Ô·ı´ üÅ-ÎÅ´˘: ûÅùÅÈÅù ·Ò ß·ßóÅëç ÌâÒÅÒù·ı´âÒüÅÖÅõ çï´˘, „·Ò ÉÅ´ „çÒ ß´ÅÛÅõ ßâÒÌÒÅ´ âı ôô·ıß áÅÒ°Åõ ßâÒ üÅÖ·ıÎÔ´âÒèÛâôï ëÅëô·ıÅõ çï´:àÒÉ·Ò Ô·ı´ üÅÎÅ´˘, ÉÅ´·ı·Ò´âÒè ëç©èõÅôÅõ ·ı Ô·ı´ âùÅõ çï´ ÅÒáç´: ‡Ô˘âÒ·ıÎÛÅıè ãÖÅÛï ó·ÖÅ´˘ï üâÒëï ÎÂÅÎÅõÅÔâ´Î: ‡Ô˘ï ÌÒÅ© ùâ´Åó·ı ùÅÒ·£·ıëïı´„·ı´çï: ÇÅù âóÅ© ·ı Å´°Òâıï Á·ıÒ·Ì óâÛ·ıÅõ˜·Îï´ ßçÁ, Ûâô·Ô ü·£ï´ ÌÒÅ© ÂÅÈùâÛÅ©:†âÈ˘âÒÎ Öóô·ıÎ ÔÅù áÒï, Å„˘âÒÎ ·ı ÉâÒÅ´ÎÉÅÛï âı ÉÅùè õÅõù·£ ·ÒëÅÔ·ı´ùï ÔâÒâı-´âÒç´ ÌÒÅÎ ô·ıì·£ Å´°Òâıè áïÔâó·Ì ˜·Îïßè ©ÅÔÅùè èóóÅó·ı üÅ´ÖÎÔ·ıëïı´è ÌÅ©âóâ-Ûï: ÏâÒÁÅÂçÎ Åıâóï ô·Òè „çï ùÒ´ÅÒï©´Åó:Ä©Î Ö·Òõï´ Åßâ´ÅüÅ•âóï ù·£ßè è´ëÒï- ˘ï Îâ£Å´´âÒ´ çï´: àÒâù·©âÅ´ ÏÒÅÎÔÅ-´ç´ âùÅõ ÅìÅ´ Ì·Ô˘Å´ ùè ôßçï´˘ âıêç´ù·©ï ù´·Á ÂÅÔÒÅÎÔÅõ üÅß⣠ÌÒÅ-ÛÅùÅ´ •Å≠âÒè ù˛·ıÔçï´˘: ûÅß≠ç´âÒç´,ÌÒÅÛâÒç´, ëÒ˘âÒç´ âÒÖâÒ ù˛âÒÖçï´˘ ·ı ùèÂÅÒçï´˘: ÇÅ©Û Å©á âÒâù·© â£É˚ÒÎ ÔÒÅ-ßÅáÒ·ıëïı´è óÅı „çÒ: ¶çù-âÒù·ı ˜·Ò°âÛïüÅÒÛ´âó, ÉÅ©Û „ÂÅÔÅÎôÅ´âÛ: àÒÉ Å´ù·-£ï´ ßÔ´âó ùè ÂÅÔÒÅÎÔ·ıçï´˘, ß˚ÔÎ âùÅıâı ÂÅÔßâÛ ÄÈ·£ÁÅÂÅüÅùÅ´ ™ÅôÅÒÅ-Ò·ıëâÅ´ ù·£ßç ÂÅÔÒÅÎÔ·ıâó·Ì ≠·ıùÅ©ï´Åßç´ ù·£ß ˜ÅùÛ·ıÅõ ·ÒßÅãá´âÒ·ı ßÅÎï´,·Ò·´˘ Û·©Û ù·ı ÔÅ©ï´ ÔïãâÒ·ı áçß ÂÅ≠Ô-ÂÅ´·ıâó·ı ßïÁ·Û´âÒè: û˚˜Å©ï ßçÁ Åó Ôï-ãâÒç´ ÌÅÒÅù·ıâó·Ì ÉÅÒ°Ò ÁâÒß·ıëâÅßÉüïıÅ´áÅÛ·£´âÒ â£âÒ â´: ÓÅÒÅõ˘Å≠ÒÁÅ-´è Å£çÔï Ö˚Ôï üÈ„Åù·ıâÒ ç: ¨≠·ıù´âÒ·ıüÅßÅ°Å©´ ÉÅãßÅëïı ÌÅÒÅù·ıÅõ´âÒ ùÅ´â£âÒ üïıÅ´áÅ´·Ûï´ ßçÁ: ¶ÅÒáïù ·ÒßÅãá-´âÒ·ı ßïÁ·ÛÅı ùè ãÖ·ı≠ÅÛ·ıï´ â£âÒ ïÒâ´ÛßÅÒßï´´âÒ·ı´ ùÂÅõ Ôïãè ãïÒâ´˘ „üÅ´â-ó·ı üÅßÅÒ: ò·Òü·ıÒá ùè ÔÒ·ıï â£âÒ, ·Ò´ßÅ´ ÂÅÒÅÖÅ©ï ïÎù·©´ áïß·ıï Éìï≠ùï:¶âÒ ÔÅÒÅõ Å©Î˘Å´ „ÅÒ„ÅÒÅ´˘ï´ÌÒÅ© ßçù Åó Ôïãï ÌÅôè ÅıâóÛÅõ çÒ: ÄÈÅ-ı˚Ô·ı´ âÒÉ ÅÒë´ÛÅ© ãÅÒë·ıÛï„ï °Å©´·Ì,Å´áÒÅáÅÒ°Å© ·Ò ÅÁ °âÈ˘Î Å´·ı≠-Å´·ı≠ùè ˘âÒç °Åô ·ıÎÎ: ™Å©âÛÅ© ·ıÎïÎ ·ı ÔâÎÅ©˜·˘Òïù ßïÁÅÔè, ·Ò Öó·ıôè ßÎïÎ ßçÁ ëÅ-£Åõ çÒ: ¨·ıÒÁÉ·ó·Òè ÅÒïı´Åõ çÒ: Ñó·ıôè´âÒδ çÒ, ÉÅ©Û ßÅÒßï´è „çÒ Â·ù·ıÅõ ÔÅ-ùÅıï´: Ä´ßïÁÅÂçÎ â£É˚ÒÎ ó·ıÒ Ô·ıï: ‡Ò·-≠âÛï´˘ Éìï≠ùï âÒëÅó: ¶çù ù·£ßç, ·ıÒÅôçï, ëç ëç©ï ÂïÔï „âÒëÅß, ïÎù ßïıÎ ù·£ßç`â£É˚ÒÎ ÂÅÔßÅõ´âÒç´ ßÔÅü·Ö: ¯Åóâó·Ì¶Å˘ÒïâÅó (¯çßÅó˜Å≠Å Öïı£Å˘Å£Å˘ï´üï´ Å´·ı´è) ïÁÅ©: û˚˜Å©ï ßï´ïÂïıδâÒ·ıùÅ©Å´è âÒÉ üÅÎÅ©, ï´˘´Å≠ÅÒì ßè ßâù´â-ó·ı ÌÒÅ© çÒ: Ä´ßïÁÅÂçÎ ÉÅÒ°ÒÅÛÅ© ·ı û˚-˜Å©ï ß·ıÔ˘ï´ ÂâÔÅùÅ´ üïıÅ´áÅ´·Ûï´ÅÈÁâı ïÁÅ©: àÒÉ â£âó·ıëïı´è ÂÅÔßâÛï, ï´õïïÎù·©´ ©ÅÔ·ıù ÉÅìï´ ßè ÔÅÒï´: Çìï≠ùè©ÅÔ·ıù ´ïıë ßè ÎÒÎùâÛ Ôïãï´ Å´ßïÁÅÂçΠ˘·Ìç´ ·ı Å©ÎÂïÎ·Ì ßïÁÅÔï´ Öó·ıôè á·ıÒÎâùÅı: ®âÔ·©, ÅÒïı´ ÅÈï´ ·ı ˘´´·ıëâÅ´£ÒùâÛï´: ÄÒáïı´˘è âÒâù·©âÅ´ ÂÅÔÒÅÎÔÂïÔï èóóÅÒ ·ı âëç ÂçÔ˘ Ôâδ·ıçÒ ùÒùï´ÅÒïı´ ÂïÔï ÅÈ´çï´: Ä©ÎÂïÎ·Ì ÎÔï·ıâ-ÛÅ© ìÅßâÒ·Ì û˚˜Å ß´Åó: ûïıÅ´áÅ´·ÛïÉÅÛÅÈïù ·ı ÅÒÔÅùÅÒÖ ô´Åß˘ç´ ßÔÅü·-Ö·ıÅõ çï: Ä©á ßÔÅü·Ö·ıëïı´·Ì ßï´„âı ùçÎ-˚Ò ˜·£·Û´âÒè ≠ÒÁâÛÅ©: ¯Å´ï ßè ÌÅ£âßïÉÅÒâùÅß´âÒ·ı üÅ´áïÂâÛÅ©: ®âÔ·©, û˚-˜Å©ï ´≠Å´Åı·Ò ßÅÔ´Å˘Å≠ï ÌÅÒÂâÔ ûè-ãèÒ ˘âÈïï´ ÖÅÛï •Å≠âó·ı üÅßÅÒ: àÒâù·-©âÅ´ ˘´´·ıëïı´´âÒ·ı ÅÒáïı´˘´âÒè ÎÔÅ-ÛÅ©: ¶Å˘·ıÒ çï´: ÍÅùÅ©´ ô·Òü·ıÒá Ô·ıï´·Ò âÒ⢠˚Ò âÔ˘ ˘´´·ıëïı´´âÒè ùÒù´·ıï´:ûÅ´ÖÎÔÅÛÅ© ·ı Öïı£ï´ •ÅßÉÅ´ ÉÈ´âÛï:àÒÉ Öïı£ï üÒÅÂÅÒÅùè üÅÎÅ© üÅßÅÒâÅÅıÅÒÔâó·ı ß˚Ô çÒ ëç© õÅôâó·ı Ö·Òõè: êç-©è õÅô·£è ïÒ óÅë´ ·ı Ô·ÂÒÅùè ùè üÅıÅ- ˘çÒ âı ùè ÂÅÔÒÅÎÔ·ıçÒ Ô·ı´ ÌâÒÅáÅÈ-´Åó: ÄÈ·ıÅùï Å˜ï´ ßâõùÅù ˘ÅÒï ßè ÌÒÅ©´ÎÔÅõ ô·ıßÉ ßè ùï´âÒ ùè ãÒ·ıÛçï´: îÒâ´ÛßçÁç´ ßçùè áçÂï ï´õï °Å©´âÛ.– ÆÓÅ Å©ç üÅóÅ, ïfl´„ Å£Åı ˘âãï ÅÎÅüÅóÅ, üïıÅ´áâÛÅfl©: Ó·ôë·Ò ˘ç´ÅÛ ÅÎÅõòâóïóèØ: (Üç' âù·ıÒ ü⣠ßè, ïfl´„ â£Åı ˘âãï,èÎç' ü⣠ßè: ûïıÅ´áÅÛÅflÒ: ûÅóïóè èÎÅı ·ÒÉìï≠ùï ÖÅÛâÒ âÎ):ˆ·ß˜·ı≠ ù·„·ıÅõ ùï´´ çÒ: Ñïı£è Æû˚-˜ÅÒó˚Ø ù˛èÎçï´ ˆ·ß˜·ı≠ï´: Ä´ÖÅß ßè Éâ-ÒÅ´è „ï©´ÅÎ: ÄßÉ·£Á Öïı£ï´ ßçÁ ùè ôÅ©-ÔÅÈÅùç:– Æ‚Å, „Å üïıÅ´á „ïß: ¯ç´ç ´ç ÂâùÛÅõçÒ ·ı Å´·ı üÅßÅ Öâ´ÅÛï Ô·ôë·Ò´ïÌÅØ(‡„, ·„ üïıÅ´á „âß: ¯ç´ç ùÂÅõ çÒ Å´·ÒüÅßÅÒ ÖÅÛï Éìï≠ùï):– ÆÓÅ' ˚Òáï Å´·ı üÅßÅ Ô·ôë·Ò ù˛âÒëâ-ıï áflÅ: ¶çù çßßç´ ˚Ò ˘Å´ï üÅÔïù ˘Å≠ï˘ù·ı ÌÅÒÌâ´·ıÎØ: (Üç' ·ÒáïÎ, Å´·Ò üÅßÅÒÉìï≠ùï ù˛âÒë·ıïfl: ¶â´˘ Åßç´ ˚Ò ˘Å´ï üÅ-Ôè ùè ˘Å≠â´˘ ßâÒ ÌÒÅ©ç´):¶ïıÎ ùï´âÒ´ Åó ˆ·ß˜·ı≠ï ô˚΢âÒè ùèüÅÎÔÅÔçï´ ·ı ïß ÌÅôù·Ô èóóÅóÎ ù˛èÎçï´:îÒÅı Åó õïõÅ£âóï üÅùÅηıëïı´ ßè´ çÒ ïßßÔÅü·Ö·ıëïı´´âÒÎ ·ı Å´·´Û üÅ´ÖÎÔ·ı-ëïı´è: ÏÅÔ´ Å©´ çÒ, ·Ò ßïÁÅÌÅ©Òè É·ó·Ò·-Ìï´ ïÒâ´Û ï ´ÂÅÎÔ çÒ âı ·ıÒ ·Ò ç âÎ Åó Âï-Ôï üÅıÅÔÅ©ï õïõÅ£âóï áïÒ˘ï ßÅÔ´·ıâ-ó·ıÎ: îfl´„ÂçÎ Å©Î˘Å´ Å´˜·©ë ùÒ´Å©ï´ èó-óÅó: Ç·ó·Òï´ Ô·ı´è üâÈÅÔâÎïó ùÅÒ: Äßç´âÒâù·© Ôïãï ó·ıÒâÒè ùè óÎçï´: ÄÒáÅÒÅ´Å-ó·ı ©·©Î·Ì ≠·ıùÅ©ï ·ÒßÅãá´âÒè, üïıÅ´áÅ-´·Ûï ÅÒÔÅùÅÒÖ ßïÁ·ÛÅÈ·ıß´âÒè ÂÅÔßâó˜·Ò°âÛï: ÇÅ©Û ˆ·ß˜·ı≠ ùïÎÅÔ ë·£·ıÛô˚΢Î.– ÆÓÅ ïÔÅ ˘ç´ç „ç ˚Òáï, ßç Ôïã ´Å,Ôïã ç: ÄÔ ßÅÒá·ı üïıÅ´áâÛ´âó „ïØ: (Üç'ÅÔïùÅ ˘ç´ç „ç ·ÒáïÎ, ßâÒ Ôïã´ ç, Ôï'ãè:ÄÔïùÅ ßÅÒá·ı´ „ï üïıÅ´áÅÛ´âÒ):
* Ưç´çØ- (ëÒ˘âÒç´), ·„ôÅÒï, ≠·ı´ïâıó´. ß·Òëï´ ÌÒÅ© ˜Åù„·£ ˜·˘Ò ßÅùÅÉ·©õ ßïÁÅÔ, (üÅ©âÒç´·Ì, ï´„ÂçÎ ´Åâı üÅß≠ç´â-Òç´·Ì` ÆÔïãØ:
17 ÜàúÓà¶Çà 2010
Äú˙Í
3
Ä´ÅüïÔ ÜÅ≠Ôâ´Ûï Å©Ûè
Ï
âÒÁâÒÎ àÒâıÅ´ï ßçÁ ßâõ ≠·ı˘·Ì Ô˚´·ıâÛÅı üÅ© ßâõÅ´·ı´ÖÒ·£ òÅ„ïù ÜÅ≠Ôâ´Ûï õ´´áâÅ´ üÅÒïıÒÅßâÅùï ©·ÉâóâÅ´è,·Ò·ı´ ßÅδÅùÛâó·ı üÅßÅÒ ™ïı à·Ò˘ç´ ìÅßÅ´Åõ çÒ Å´·Ò á·ıÎÔ-Òè` Ä´ÅüïÔè ïÒ Åß·ıδ·©´ âı áÎÔÒï´ üâÔ:òÅ„ïù ÜÅ≠Ôâ´Û õ´Åõ ç ÍÅδũ ÜÅ≠ÔÅáçß Öïı£ï ßçÁ ·ı ïÒÖÒÅùÅ´ õÅõùÅ´·ı´è ÌâÒÛ·ıÛÅõ ïÒ õ´´áÅÌÅ©Òç´: Ä´ÛÅõ çáì·ıÅÒ •Å´ÅÂÅÒü` ÍÅδũ óâÈ´âÒç´ ßï´„âı ÖÅ£ëï ηÌÅüÅÒ ÔÅ-ÈÅÂÅ´˘´âÒ·Ì óâÛ·ı´ •ÅßÉÅ´âÒè, Å©´Ôâ£ç´ ßï´„âı ÄÒâıâóâÅ´ûÅ©ÅÎÔÅ´ï ·ÒÉÅ´·ÛÅ©ï´ üÅ´ÖÒ·ıÅ´´âÒ, Äóâ˘ÎÅ´áÒÅ·óï` ´âÒ-ùÅ©ïÎ úïıßÒïï ÄßâÒïùâÅ´ ·ÒÉÅ´·Ûç´ ßï´„âı ‰âÔÅùÅ´ üÅßÅóÎÅ-ÒÅ´, ·ıηıÛ„ÅùÅ´ õÅÈÅ©·ıëâ´ç´ ßï´„âı áÅÎÅô˚ÎÅùÅ´ ÅßÂï·´:êŘÅÈâó·Ì ·ÒÉÅ´·Ûç ·ÒÉÅ´·Û, òÅ„ïù ÜÅ≠Ôâ´Û ÌâÒÁÅÂçÎùÅ´Ö ù˛ÅÈ´ç úïıßÒïï ÄßâÒïùâÅ´ ·ÒÉÅ´·Û´âÒç´ ßçù·ı´ ßçÁ, ·ıÒ ´âÒùÅ©ïÎ ùè Ö·Òõç ÆêÈ„·ı´âÅ´ Ó·ı´Øè:ÄüÅ ëç ï´„ ÉâÒÅõ çÒ ßâõÅ´·ı´ ÖÒ·£ï á·ıÎÔÒè` Ä´ÅüïÔ ßÅ´-ùÅÔÅ´ üÅßÅÒ, ·ıÒ Î·Ìï ·ı ßÅü·ıÅ´ •ïÒÅ´´âÒç´ ˜Òù·ıâÒ çÒ ïÒüÅ©Òè, Ö·©ÅÔâıâÒ, ùÅ©ÅÛâÒ ·ı ßâõÅ´·ı´ ÖÒ·£ çÒ áÅÒ°âÒ: Ä´„Ř©·ıãï„, ÁâÒß ·ı Å´ßïÁÅùÅ´ ßë´·ó·ÒÔ ÎÔâ£õ·ıâÛÅı ßÅ´ùÅÔÅ´ßçÁ, âÒÉ Ä´ÅüïÔè ÎùÎÅı ÂÅÔßâó üâÔÅ˘Ò˘ÒÅùÅ´ Å´Û·ıáÅÒ°´âÒïÒ Å´·ıÅ´ï üÅ©Òïùï´ ùâÅ´˘ç´: Ä´ Å©´˘Å´ ÎïÒÅõ ç úïıßÒï´, ·Òï´è ÔÅÒâùÅ´ Ä´ÅüïÔï´ ÉâÒÅõ ç Å©Î ˘Å£Å˘è âı ≠ÒÁÅÖÅ©Åõ ÖÅ-ıÅÈÅùÅ´ ´â£ ˜·£·Û´âÒ´ ·ı âùâ£âÛï´âÒè, õÅ´˚ëÅÛ·ıÛÅõ ÌÅÎÔÅ-ùÅ≠ÅÔ ßÅÒá·Û üâÔ:¶Å´ùÅÔÅ´ ÎÅ´âÒè ÉÅıÅùÅ´ï´ õÅ´˚ë çï´ ßâõÅ´·ı´ ÖÒ·£ïÖ·ÒõâÒ·ı´, ÅÈÅ´°´Åùï ·Öâı·Ò·ıëâÅßÉ ùÅÒáÅÛÅõ çï´ Æò·áâáÅ- ´èØ, ÆËÅ´„ÂÅÒ´âÒ·ı ùÅ´„èØ âı Å©ó Ö·ÒõâÒ, ·ıÒ üâ£ï´Åùè Å©´- ˘Å´ Öâ£âÛïù ùè ´ùÅÒÅÖÒç „ÅÒ˘Å≠, ÂÅÒãÅßïÔ, ÉÅ©Û Ô·ù·ı´ ≠ï- ´ÅùÅ´´âÒè, ·Ò·´˘ ôţţÅÎçÒ ïÒâ´Û ÅÒÔ ·ı ùÅóï´, ü·£ï´ ·ı Á·ı-Òï´ ÖÅß·ıÅõ ÈÅ´„ÂÅÒ´âÒ â£Åõ â´, ÎÅùÅ©´, áÅìÅ´ üÅ´ÖÅßÅ´˘- ´âÒ·ı ÉâÒ·ıß·Ì áÅÒ°Åõ â´ üÅ©á·ıù´âÒ, ÎÔï·ıÅõ â£Åõ â´ ãç´˘ïáïßâó` ÂÅ≠ÔÂÅ´âó·ı üÅßÅÒ ïÒâ´Û ßÅÒáùÅ©ï´ ïÒÅı·ı´˘´âÒ´ ·ıÅÒìÅ´ÅÂÅÔ·ı·ıëïı´è:Ä´ÅüïÔ ÜÅ≠Ôâ´Ûï´ ù˛·ı£âùÛçÒ àÒâıÅ´ï ƶÅÒÅë·ıùØ âÒÖï ·ıÂÅÒï üÅß·©ëè: ÏâÒÁï´ïÎ è´ÔÒ·ıëïı´è ÂÅÔÅüÅùÅ´ „çÒ, ˘Å´ãïÅ©Î üÅß·©ëï ÖÒâëç É·ó·Ò Å´áÅß´âÒ·ı´ ÅÒßÅÔ´âÒè ùè ÔÅ´çÒ áç-Âï ÄÒâıßÔâÅ´ ûÅ©ÅÎÔÅ´, ÍÅηı´, ¶ÅÒÅë·ıù: ÍÅηı´Ûïï´ É´·-Ò·≠ ôÒ·ôÔ·ıëâÅßÉ, ùè ÂÅÒçï´ ·ı ù˛âÒÖçï´ ßÅÒÅë·ıùÛï´âÒè,Å´·´Û ßïÅÛÅı êÈ„·ı´âÅ´ ÔÅ´ ÂÅÒÅ©ï´ üÅß·©ëè âı üÅ´áï-·ıßè ÌâÒÅõ·ıâÛÅı Ô˚´ÅôßÉ·ıëâÅ´: ÇâßÅüÅÒëÅùè ùè ë´áÅÒÅãÖÅÖÒÅùÅ´ ÂÅÒâÒ·ı üÅÒ·ıÅõ´âÒç´, ùè õŘÅüÅÒçï´ É·ó·Òè,©·ıã·ıÅõ çï´ É·ó·Òè, ïÎù Ä´ÅüïÔ ÜÅ≠Ôâ´Ûè` ©ÅÔùÅÂçÎ: Ä´üÅãïı ùÒÛÅı ÅÒÛ·ı´˘´âÒ·ı´ ßçÁç´ ©Å©Ô´âó ïÒ ≠´·ÒüÅùÅó·ıëïı´è`ïÒâ´ ÂÅÒÖâı·ıÅõ Å©Î Å´ùÒù´âóï ÂÅüâÒ·ı´ üÅßÅÒ:
The Terchoonian Home Orphanage
¶â£Òïï ú·ó·óïù 
û·Òëï Å£ÅÛ·ıÅõ ˜Å˜·ıù ßïÎè ôÅ≠-ıÅõ ÖâÔ´Åô´°·Òï üâÔ óÅı ßè ≠Å£·ıâó:ÏÒÅ´ ÅıâóÛ´âó õâõ·ıÅõ è´ù·©ã, „Åßï„,Å´Å´·ıô, üÅßâß, üÅıùïë, Å£, £Â⣠âıóÅı ßè ôÅÈ´âó: ‰ÅÔÒÅÎÔâó Ö´áïù´âÒ,ëÅëÅôâó ÅóïıÒï ßçÁ âı ÔÅÂùâó ïı£·Ì:¶ÅÔ·ıÛâó ÌÒÅ´ ïı£ óâÛ·ıÅõ âı ÅãÅÔ- ˘â£·Ì ãÅÒáÅÒ·ıÅõ: ÄÈÅ´°ï´ ßÅÔ·ıÛâóóâß·´:
úçÎ ˘ù. ü·Òëï ßïÎï´` 3-4 üÅÔ ÖâÔ-´Åô´°·Ò, 1 üÅıùïë, ùçÎ ÖÅıÅë è´ù·©ãïßïÁ·ıù, 2 •Å≠ï áÖÅó „Åßï„, ùçÎ ÖÅıÅë ÅóïıÒ, ùçÎ ÖÅıÅë üÅóÅõ ïı£, ß´ÅÛÅõè` èÎÔ •Å≠Åùï:
***
¶ïÁ·ıÒ·ıß (ÄÒÛÅôï)
Ä£ÅÛÅõ ü·Òëï ßïÎè ïı£·Ì ëâëâıÅùïÔÅÂùâó âı ÂÅ£âÛ´âó, ÌÒÅ´ ÛÅ´âó Å£,£Â⣠âı ÅãÅÔ˘â£: ûÅıùïëè üÅÒâó âıôÅÈ´âó Å©á ô•·£Åùï´: îı£ ˘Î·ıÅõ ÔÅ-ÂÅùï´ ßçÁ óâÛ´âó ô•·£Åùè, üÅÒëâó,ÌÒÅ´ óâÛ´âó üÅóÅõ ïı£, 20 ÌÅ©ÒùâÅ´ á´âó˜·ıÈï ßçÁ:¶ïÁ·ıÒ·ıßè ßÅÔ·ıÛâó ´·©´ ÔÅÂÅù·Ì,ÌÒÅ´ ÛÅ´âó ëÅÒß ùÔÒÔÅõ ùÅ´Å„ï:ÄÈÅ´°ï´ ßÅÔ·ıÛâó ëë·ı´âÒ (ãÅ´ÅãÅ´):
úçÎ ˘ù. ü·Òëï ßïÎï´` 1 üÅıùïë, 100 ù.üÅóÅõ ïı£, 100 ù. ëë·ı, ß´ÅÛÅõè` èÎÔ •Å- ≠Åùï:
***
ÆÄÒßó·ÌØ (Ñâ£ÅÒ˘·ı´ï˘ï)
à˜·ıÅõ ü·Òëï ßïδ ·ı ☷ıÅõ ÖâÔ-´Åô´°·Òè âÒù·ı Å´ÖÅß ßÎÅ£ÅÛ·ÌÅ£Åó, ÅıâóÛ´âó ηôÒÅõ, Å£, £Ââ£,ëÅÒß ùÅ´Å„ï âı óÅı ßè ôÅÈ´âó: Ä©á ô•·-£Åùè üÅıÅÎÅÒ ≠âÒÔ·Ì á´âó ïı£ ˘Î·ıÅõÔÅÂÅùï´ ßçÁ, âÒâÎè üÅÒëâó, üÅıùïë ˘Îâó, ÌÒÅ´ ÛÅ´âó ÂÅ˘ÎïßÅë, üÅóÅõ ïı£âı 20-25 ÌÅ©ÒùâÅ´ ˜·ıÈï ßçÁ á´âó:ÄÒßó·Ìè ßÅÔ·ıÛâó ùÔ·Ò´âÒ·Ì, ÌÒÅ´ÎâÒ·ıÛ áÒ·ıÅõ:
úçÎ ˘ù. ßïÎï´` 4 üÅÔ ÖâÔ´Åô´°·Ò,1 ηıÒ•ï ÖÅıÅë üÅóÅõ ïı£, 2 Öó·ıô ηô,1 üÅıùïë, ùçÎ ÖÅıÅë ÎâÒ·ıÛ, ùçÎ ÖÅıÅë ÂÅ˘ÎïßÅë, ß´ÅÛÅõè` èÎÔ •Å≠Åùï:
***
ñ·óïùï ôïıÎ·Ì ù·ó·óïù 
û·Òëï âÒù·ı Å´ÖÅß Å£ÅÛ·ıÅõ ßïÎï´ÌÒÅ© ÅıâóÛ´âó Å£, ßÅ´Ò ÁÅÒá·ıÅõ ηô,üÅıùïë, óÅı ßè ôÅÈ´âó âı ·„-ßâõ Ö´áïù´âÒÂÅÔÒÅÎÔâó: äÅ´·´˘ ëÅëÅôâó ÅóïıÒï´ßçÁ âı ïı£·Ì ÔÅÂùâó:ÄóïıÒè É·Ìâó ßï´„âı ÔÅÒ„´ÅÖ·©´ áÅÈ-´Åóè, ˘ï„ ßè ÅÒÖÅ´Åù·Ì ÉÅ´Åó, óÅı ßèôÅÈ´âó, ÅıâóÛ´âó ηôÒÅõ, ó·óïùï ÉïıÒç,≠Å˘ÅÒ, ùÅÒßïÒ Â£Ââ£, Öï´ïï ˘ÅÛÅô âı°Öâó ·Ò 2 Å´ÖÅß âÈÅ©: ÓÅÂù·ıÅõ Ö´áïù-´âÒ·ı´ ÌÒÅ© óâÛ´âó ó·óùï ÉïıÒç` ÂÅÔÒÅÎ-Ô·ıÅõ ôïıÎè âı ßÅÒßÅ´á ùÒÅùï ÌÒÅ©â˜âó 3-5 ÌÅ©ÒùâÅ´:¶ÅÔ·ıÛâó` ÌÒÅ´ ëÅÒß ùÅ´Å„ï ÛÅ´â-ó·Ì:
úçÎ ˘ù. ü·Òëï ßïÎï´` 1 Öó·ıô ηô,1 ηıÒ•ï ÖÅıÅë üÅóÅõ ïı£, 1 üÅıùïë,3 •Å≠ï áÖÅó ó·óïùï ÉïıÒç, 1 •Å≠ï áÖÅóÅóïıÒ, 1 •Å≠ï áÖÅó Öï´ïï ˘ÅÛÅô, ß´Å-ÛÅõè` èÎÔ •Å≠Åùï:
 
ÄÒâıâóâÅ´
 
ÄÒâıâóâÅ´ô·üÅ´·Û
 
ô·üÅ´·Û
ÆÓïflã, ëç Æ˘ç´çØ
*

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->