Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5491, 16.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5491, 16.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 298|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
SANEL JAHI]
Zenit padau grotluAtine
ENERGETIKA
Zbog stalnog pove}anja cijena
U „BH-Gasu“ ne mogu precizirati za koliko }e cijene biti pove}ane
Posljednje pove}anje cijena bilo u aprilu ove godine
 Halilhod`i}: U fini{u Evropske lige Dinamo u Zagrebu izgubio od PAOK-a Na grani~nom prijelazu izme|u Hrvatske i Slovenije primije}en je porast broja vozila iz BiH 
(Fotosi: M. @ivojevi} i I. [ebalj)
Dinamu izmakloprolje}e u Evropi
P
lin u BiH mogao bi pos-kupjeti ve} po~etkomidu}e godine, saznajemou kompaniji „BH-Gas“.Direktor bh. kompanije AlmirBe~arevi} kazao je za „Avaz“ da jenovo poskupljenje neminovno, jercijene ruskog plina stalno rastu.- Jo{ ne mo`emo preciziratikada }emo se odlu~iti za posku-pljenje i o kojem se procentu ra-di, jer to zavisi od kursa dolara,cijene nafte i daljnjeg pove}anjacijene ruskog plina - ka`e Be~a-revi}.
7. strana
1&018'
)1&+0'
5-72.,+2.+0
 58. str.
 Vlast:SDP uputio koalicionu ponudu
.#)7/& +,#0#561,+
0#24#8+6+8.#56
Sarajevo:Spektakularna akcija na Ba{~ar{iji
52'%+,#.%+5+2#'7*#25+.+&81,+%7.,7&+<$1)8'<#5#674-18+'/
FBiH:Penzioneri ogor~eni na vlast
24'&0#%46$7& '6#&1015+0+ '2'0<+,'
E k s
 
Fud ba lNa  l icu m jes ta
 Vahid Halilhod`i} nije uspio
6. str. 58. strana
Ekipa „Dnevnog avaza“ na granici Evropske unije
    5   9 .  s   t  r  a  n  a
 2. i 3. str.
   1   5 .  s   t  r  a  n  a
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 16. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5491
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sada je sve mnogo ljep{e
4. i 5. strana
Slika sa autobuske stanice u Sarajevu Kontrola na granici nije tako stroga
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,16. decembar/prosinac 2010.
2
KOALICIJE
Zlatko Lagumd`ija ponudio koaliciju SDA, NSRzB-u i HSP-u
^ovi}: SDP guraBiH u podjelu
To }e za posljedicu imati uspostavu vlasti po potpuno drugom modelu i na razinidr`ave, ka`e ^ovi}
Ovo je najdeblji glogov kolac za raspad BiH, tvrdi Vasi}
Nakon sjednice stra-na~kog predsjedni{tva u uto-rak, SDP BiH uputio je ju~erSDA, Narodnoj stranci Ra-dom za boljitak i HSP-u BiHplatformu o programskoj sa-radnji, preciznije poziv nakoalicioni sporazum.Ovo jekona~napotvrdapoku{ajausposta-ve novealijanseu BiH, o kojoj je „Dnevniavaz“ me|u prvima pisao.
Klju~na pitanja
Iz SDP-a je poja{njeno daje platforma upu}ena „poli-ti~kim partijama s kojima jedo sada postignut najve}istepen saglasnosti o klju~nimpoliti~kim i ekonomskimpitanjima“.- SDP o~ekuje da }ese na ovim principi-ma mo}i okupiti {irifront usmjeren kareformama i ubrza-nju evropskih inte-gracija - saop}eno jeiz te stranke.PredsjednikHDZ-a BiH Dra-gan ^ovi}kazao je ju~er za „Avaz“ dane mo`e razumjeti ovaj potezZlatka Lagumd`ije, jer „onnije razuman i racionalan“.- To je nerazumna politi-ka, koja ide u pravcu razgra-dnje BiH. Ja to uspore|ujems politikom od prije 20 godi-na u Jugoslaviji. Nadam se daposljedice ne}e biti iste. Ali,trebamo biti svjesni kojim seputem krenulo. Meneiznena|uje da dvijedecenije poslije to-ga netko misli damo`e istisnuti je-dan narod, voljujednog naroda, izizvr{ne vlasti. Vjer-ujem da to ne mo`euspjeti.Posljedicetoga bit }e blokada usposta-ve vlasti. Vlast u FBiH ne}ebiti formirana kako je netkoplanirao. To }e za posljedicuimati uspostavu vlasti popotpuno drugom modelu ina razini dr`ave. Posljedicemogu biti nesagledive. Na-dam se da to na umu imajuoni koji misle da se ovako gr-ubo mogu igrati sa BiH podpla{tom gra|anske BiH i je-dnakih prava - rekao je^ovi}.
Vanredni izbori
Generalni sekretar SN-SD-a Rajko Vasi} istakao jeda ovakav potez SDP-a pre-dstavlja „najdeblji glogovkolac za raspad BiH“. Tvrdida takvo ne{to ne bi radio ni-ko razuman.- SDP ili je zaista nepro-mi{ljena stranka ili namjernoradi na razbijanju BiH. Time}e se potvrditi ona teza da }ese BiH raspasti, ali ne zbog RSi ne po {avovima RS i FBiH,ve} zbog FBiH! ^ovi}a trebashvatiti ozbiljno -smatra Vasi}.Prema njemu, blokadauspostave vlasti mora dovestido vanrednih izbora i u tomebi najvi{e profitirali SNSD iHDZ BiH.
 F. VELE
Svi koji razumiju duhBiH, isti~e Dragan ^ovi},znaju da je SDP-ova koali-cija „srljanje u mrak i po-tpuno pogre{an smjer“.- Oni koji su izabraliovaj put, neka snose poslje-dice. Ne mogu se izbaciti izvlasti hrvatske stranke. Ra-zgovarao sam sa mnogimpredstavnicima me|unaro-dne zajednice i organizaci-ja. Svi su rekli da to nije pr-avi put. Osim ako Lagu-md`ija ima neke druge, ta-jne sugovornike, u pravcuru{enja BiH. Onda je nadobrom putu da se to desi. Ja to ne `elim i u~init }u sveda se to ne desi. Uklju~uju}ii blokade - navodi ^ovi} idodaje da }e jedini put bitivanredni izbori ako se vlastne uspostavi za pet mjeseci.
Ima li Lagumd`ijatajne sagovornike?
- Mi nismo udarniciza formiranje vlasti nanivou BiH. Mi smo pre-ma tome ravnodu{ni.Organi stranke odredit}e se prema tomeho}emo li uop{teulaziti u formi-ranje zaje-dni~kih insti-tucija, odno-sno Savjetaministara BiHna ovaj na~in,dakle bez legiti-mnih hrvatskihpredstavnika -isti~e Vasi}.
Institucijebez SNSD-a?
Potpredsjednik SDP-aBiH Damir Had`i} izjavioje za „Avaz“ da platformapotvr|uje uspjeh njegovestranke da ponudi progra-msku, a ne matemati~kukoaliciju.- Platformu ostavlja-mo otvorenom za svakupoliti~ku faktor u BiHkoji ima legitimitetgra|ana. Ostajemootvoreni za sve kojiprihvataju koaliciju naovim osnovama - ka`eHad`i}.
Had`i}: Otvorenismo za druge
 Lagumd`ija: Nova alijansa^ovi}:Te{ke posljediceVasi}: Radi li ovo namjerno
Odjeci dogovora na svim nivoima vlasti
Parlament BiH: Juri{i} kandidat
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH unastavku konstituiraju}e sjednice zakaza-ne za 22. decembar trebao bi izabrati pre-dsjedavaju}eg i dva dopredsjedavaju}aDoma za naredne ~etiri godine.Nezvani~no, skoro je sigurno da }e ka-ndidat SDP-a za ~lana Kolegija ovog domabiti Denis Be}irovi}. Sigurno je i da }eSNSD za rukovodstvo Predstavni~kog do-ma predlo`iti Milorada @ivkovi}a.Koplja se najvi{e lome zbog hrvatskog~lana Kolegija, za {ta su zainteresirana oba HDZ-a, ali i HSPi NSRzB. Sigurno je da }e SNSD prije podr`ati Niku Lozan~i}aiz HDZ-a BiH. S druge strane, njemu bi mogao parirati Zvo-nko Juri{i} iz HSP-a BiH, kojeg SDP favorizira.
S. R.
 Juri{i}: SDP-ov  favorit
Parlament FBiH: Zvizdi} na ~elu?
Nastavak konstituiraju}e sjednice Pre-dstavni~kog doma Federalnog parlamentajo{ nije zakazan, ali nakon {to je SDPju~er platformu o programskoj saradnjiuputio SDA, NSRzB-u i HSP-u, o~ekujese da }e se to desiti do kraja ovog mjeseca.Kako saznajemo, u SDA je „pao“ dogo-vor da ako mjesto predsjedavaju}eg Predsta-vni~kog doma FBiH pripadne toj stranci,a ona to o~ekuje, jer }e SDP, prema svemusude}i, uzeti mjesto federalnog premijera,onda }e ~elnik tog doma biti Denis Zvizdi}.Na taj na~in iznevjereno je ranije obe}anje da }e predsje-davaju}i Predstavni~kog doma ostati Safet Softi}, koji je natoj poziciji bio i u dosada{njem sazivu.
 M. K.
Softi}: Paodogovor 
KS: Za premijera se sprema Musi}
Iako jo{ niko zvani~no ne `eli pri~ati opodjeli fotelja u Vladi Kantona Sarajevo,za premijersku poziciju uveliko se pripr-ema kadar SDP-a Fikret Musi}.Kako „Avaz“ saznaje, 12 ministarskihpozicija u Vladi KS trebalo bi biti podije-ljeno pola-pola izme|u SDP-a i SDA. Svese glasnije govori da }e na ~elo Ministarstvakulture i sporta ponovo do}i Ivica [ari}, aSDA navodno `eli zadr`ati i tri ministra izodlaze}eg saziva, a to su Muhamed Koza-dra, ^edomir Luki} i Abid Jusi}. [to se ti~e SDP-a, izvje-sno je da bi za ministra obrazovanja i nauke trebao do}i sa-da{nji Mirko Pejanovi}. Jo{ se razmatra na ~elo kojeg mi-nistarstva bi mogao sjesti Mustafa Resi}.
 N. P.
 Musi}: KandidatSDP-a
SBK: Formiranje vlasti }e potrajati
Formiranje vlasti u SBK ide te{ko. Do sada su u Ka-ntonalnoj skup{tini tek formirani klubovi bo{nja~kog isrpskog naroda.- Mi u SDP-u imamo strana~ku platformu koju provo-dimo i koja predvi|a saradnju sa SDA, NSRzB-om, HSS-om i HSP-om. Ovdje su otvoreni razgovori sa svima, sve str-anke odr`ale su po jedan krug zvani~nih razgovora i tu ne-ma tajni - kazao nam je Senad Selimovi}, poslanik SDP-au Skup{tini SBK.
 K. K.
USK: Sutra potpisivanje koalicije
Iako su odnosi izme|u SDP-a i SDA u Krajini na na-jni`em nivou nakon oktobarskih izbora, Hamdija Lipo-va~a ispo{tovao je dogovor strana~kih centrala u Saraje-vu, pa }e sutra u 11 sati biti potpisan koalicioni spora-zum u USK izme|u SDP-a, SDA i NSRzB-a.Kao {to je poznato, SDP u budu}oj koaliciji ima osam,SDA sedam, a NSRzB dva poslanika, od ukupno 30.
 M. D.
TK: ^au{evi} premijer?
Odmah nakon {to je objelodanjena SDP-ova ponudabudu}im partnerima, u Tuzli je za naredni ponedjeljakzakazan nastavak konstituiraju}e sjednice Skup{tine TK.Ina~e, pregovara~ki timovi SDP-a i SDA jo{ ranije su do-govorili budu}i okvir vlasti u TK, prema kojem bi funkci-ja predsjednika Skup{tine TK trebala pripasti Bajazitu Ja{ar-evi}u iz SDA, a predsjednika Vlade TK SDP-ovom kndi-datu Seadu ^au{evi}u.
 A. H.
ZDK: SDP za Plevljaka, SDA Galija{evi}a
SDP i SDA u ZDK jo{ nisu postigli dogovor o raspo-djeli fotelja.- Na{ kandidat za premijera ZDK je Zeni~anin Fikret Ple-vljak - kazao nam je Mirsad Me{i}, predsjednik Kantona-lnog odbora SDP-a ZDK.U SDA ka`u kako o~ekuju da SDP ispo{tuje dogovor„centara dvije stranke“ da aktuelni premijer ZDK MiralemGalija{evi} bude mandatar nove vlade.
 A. D`.
BPK: Saradnja SDP-a i SDA o~ekivana
Odluka SDP-a o programskoj saradnji sa SDA, u BPKGora`de je o~ekivana, jer ministri iz ove dvije partije~ine i aktuelnu Kantonalnu vladu.Zbog procenta glasova osvojenih na posljednjim izbor-ima, o~ekuje se da novom Kantonalnom vladom dominiraSDP, a ranije je iz ove stranke saop}eno da }e za mandata-ra biti predlo`en Emir Fra{to, ljekar i delegat u Domu na-roda PFBiH.
 Al. B.
HNK: Platforma SDP-a nemogu}a
Vlast na nivou HNK jo{ nije blizu konstituiranja. Kakonam je potvr|eno u kantonalnim odborima SDP-a i SDA,ove i protekle sedmice odr`ano je tek nekoliko neforma-lnih sastanaka izme|u predstavnika pojedinih stranaka.Iz kantonalnih odbora SDP-a i SDA cijene da platformaSDP-a koja je upu}ena HSP-u, SDA i NSRzB-u zbog spe-cifi~ne konstelacije snaga u Kantonalnoj skup{tini ne}e pi-ti mnogo vode u HNK.
 A. Du.
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,16. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino
 avaz.ba)
Ukidanje viza ientitetska linija
Prvaci RS neumorno ponavljaju da }e obilje`itime|uentitetsku liniju, a istodobno sebi u zaslugetrpaju ukidanje viza bh. gra|anima
 Ju~er i danas, vi{e je nego sigurno, nemali broj gra|ana BiH ko-ji `ivi na prostoru RS otputovao je u zemlje zapadne Evrope. Bezikakvih pote{ko}a. One su nestale bestraga onoga trena kada je Br-isel odlu~io ukinuti nam vize.Te gra|ane BiH ama ba{ niko na zapadnoevropskim aerodromi-ma ili na grani~nim prijelazima nije upitao iz kojeg od dva bh.entiteta dolaze. Nisu ih to pitali zato {to policajci koji rade „tamogdje [engen po~inje“, mo`da pojma nemaju da na{a dr`ava imadvije velike i sijaset malih administrativnih jedinica. Nije im to nidu`nost. Ali, jeste im du`nost znati da su gra|anima BiH vize uki-nute. To i znaju. Jednako kao {to znaju srpski politi~ki predstavnici koliko jeva`no i koliko dobroga stanovnicima (i) RS donosi mogu}nost be-zviznog re`ima sa zemljama EU. Stanovnicima RS s paso{em, da-kako, dr`ave BiH u d`epu. S paso{em kojemu su se `estoko opiralisrpski politi~ki predstavnici.Vi{e mu se ne opiru. Ali, i dalje se opiru dr`avi BiH. Istina, samnogo manje `estine nego ranijih godina.Naime, kakvim god razlozima bili vo|eni, a sigurno je da ne-maju utemeljenja u zdravom razumu, prvaci RS neumorno pona-vljaju da }e markirati, odnosno obilje`iti me|uentitetsku liniju ra-zgrani~enja.Iz OHR-a im poru~uju da nijedna strana ne mo`e poduzimatibilo kakve jednostrane aktivnosti, jer bi to predstavljalo ozbiljnokr{enje Dejtonskog sporazuma.E sad, kako sve logi~ki upakirati? Dejton je osigurao `ivotdr`avi BiH. A to zna~i da joj je osigurao imati i paso{ s kojim, da-nas, svaki njen gra|anin mo`e bez zapreka putovati diljem Europe.Srpski politi~ki predstavnici koji se, s pravom, busaju u prsa dasu i oni doprinijeli tomu da danas gra|ani BiH u`ivaju bezviznire`im, ipak rade protivno Dejtonu pokazuju}i nakanu markiratime|uentitetsku liniju. ^udno. Kao kada bi se posred stana digaozid koji }e onemogu}iti da se iz dnevnog boravka u|e u spava}u so-bu, ali se ho}e di~iti time da stan osigurava slobodan put u Evropu.Dakle, logi~ki je nemogu}e upakirati posljednje namjere prva-ka RS. Ili }e biti da je i pri~a o markiranju me|uentitetske linijetek jedan od repova umiru}e pro{losti srpske politike u BiH.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 152.906 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
B
 Pitanje: Ho}ete li u narednom periodu iskoristiti ukidanje viza gra|anima BiH kako biste otputovali u neku od zemalja Evropske unije?
A) DA 38%B) NE 50%C) Ne znam 12%
CA
Ve}ina gra|ana ne}e iskoristitipriliku da nakon ukidanjaviza otputuje u zemlje EU
 Nakon ju~era{njeg sastanka u Sarajevu: Hrvatski korpus nije adekvatno zastupljen
(Foto: I. [ebalj)
SBB - HDZ 1990
Strana~ki lideri i o ponudi SDP-a
Radon~i}: Imamo konkretne rezerveLjubi}: To nije politi~ki mudar potez
O~ekivali smo da }e SDP po{tovati volju gra|ana za promjenama, ka`e Radon~i}
Predsjednici Saveza za boljubudu}nost BiH i Hrvatske demo-kratske zajednice 1990 FahrudinRadon~i} i Bo`o Ljubi} usaglasilisu se na ju~era{njem sastanku stra-na~kih delegacija u Sarajevu da sevlast u BiH mora {to prije formira-ti, ali da se mora po{tivati izbornavolja gra|ana i sva tri naroda.
Puni legitimitet
Radon~i} je istakao da Srbe,Hrvate i Bo{njake moraju pre-dstavljati one politi~ke strankekoje su dobile najve}e povjerenjeme|u tim narodima i imaju puniizborni legitimitet. PredsjednikSBB BiH sa skepsom gleda naSDP-ovu odluku da „programskusaradnju“ ponudi SDA, NSRzB-ui HSP-u BiH.- Gospodin Lagumd`ija jeizborni pobjednik. A izbornompobjedniku nije lako. Pogotovoako ne bude do kraja po{tovaoizbornu volju hrvatskog naroda.Prema onome {to smo danas (sri-jeda, op. a.) vidjeli, mislimo da hr-vatski korpus nije adekvatno za-stupljen. U tom smislu ja o~eku-jem da na bazi demokratskog ka-paciteta u budu}im razgovorima ovlasti hrvatska komponenta budeadekvatno zastupljena - kazao jeRadon~i}.Na pitanje novinara da li jeo~ekivao da SDP BiH pozove nje-govu stranku u vlast, Radon~i} jepojasnio da su imali vrlo ozbiljnepoliti~ke razgovore sa SDP-om io~ekivali da }e ta stranka po{tova-ti izbornu volju gra|ana za pro-mjenama.- To {to je SDP ponudio koali-ciju SDA duboko po{tujemo.Imamo vrlo konkretne rezerve, ali`elimo im uspjeh. A o rezervama}emo kasnije - istakao je on.
Hrvatska odlu~nost
Ljubi} je ocijenio da Lagu-md`ijina vizija budu}e koalicije„nije politi~ki mudar potez“.- Odgovornost je na SDP-u zasve ono {to }e takvi potezi prou-zro~iti. Ovdje otvoreno, u ime 90posto izbornog hrvatskog legiti-miteta i 95 posto hrvatskih gra-|ana, mogu re}i da vlast u BiHne}e biti formirana bez ve}inskoghrvatskog izbornog legitimiteta.Volio bih da posljedica ne bude,ali }e za njih, ponavljam, odgovar-ati oni koji vuku ovakve jednostr-ane poteze. Ne bih im preporu~ioda testiraju hrvatsku odlu~nost uobrani politi~kog subjektiviteta inacionalnog dostojanstva - rekaoje Ljubi}, dodaju}i da u svemuima odgovornost i SDA, s kojomsu ranije razgovarali.
 F. VELE
- U politi~kom smislu, hrva-tski faktor ima na{u podr{ku daubudu}e ne dolazi do majoriza-cije, da Hrvati sami biraju svog~lana Predsjedni{tva BiH, da sene mogu izbaciti iz rotacije kadatreba biti imenovan njihov dr`-avni premijer. Legitimna hrva-tska volja ne mo`e se izbaciti izvlasti. Ali, ovo nije adresa gdje semo`e pri~ati o tre}em entitetu -odlu~no je poru~io Radon~i}.
SBB nije adresa gdje }e serazgovarati o tre}em entitetu!
Odgovaraju}i na pitanje „Av-aza“ kako komentira potez svogdoju~era{njeg prvog koalicio-nog partnera Zvonka Juri{i}a,koji se priklonio SDP-u, Ljubi}je kazao da HSP preuzima odgo-vornost za taj potez.- Ako se oni odlu~e za po-ku{aj da u|u u vlast koja zane-maruje ve}inski hrvatski izbor-ni legitimitet, oni su se na tajna~in isklju~ili iz koalicije. Pre-uzet }e personalnu i politi~kuodgovornost za to. No, vrataHSP-a za hrvatski blok i dalje suotvorena - poru~io je Ljubi}.
Otvorena vrata HSP-u
Na osnovu ranije objavljenihizvje{taja o izvr{enoj reviziji fina-nsiranja politi~kih partija za 2008.godinu, Centralna izborna komisi-ja (CIK) BiH ju~er je izrekla nov~a-ne kazne za 28 stranaka zbog kr{e-nja Zakona o finansiranju strana-ka.Sa po 7.000 KM ka`njeni suLDS i Socijalisti~ka partija (SP), asa 6.000 SDA. Po 5.000 KM morat}e platiti GDS i SBiH, a 4.500 Par-tija ujedinjenih penzionera, dok }e4.000 platiti Srpska radikalna stra-nka RS. PDP-u je izre~ena sankcijaod 3.000, a SDU-u 2.500 KM.HSS-NHI, Politi~ki pokret mla-dih - Stranka mladih BiH, SRS Voj-islav [e{elj, A-sda, Zavi~ajni socija-ldemokrati - Mile Mar~eta, platit }epo 2.000 KM kazne, a Ujedinjenahrvatska stranka prava BiH 1.500. Jo{ nekoliko stranaka ka`njenoje sa po 1.000 maraka.
 M. K.
Zbog nezakonitosti u finansiranju
Centrala SDA: Morat }e platiti 6.000 KM 
Nov~ano ka`njeno 28 stranaka

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
skola55 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->