Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adventni Strazar 08/2010

Adventni Strazar 08/2010

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: Adventni Strazar Casopis on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2011

pdf

text

original

 
 Broj 8, Godina I, August 2010
 NA USKOM PUTU
 
2
Re~ uredni{tva
Dragi ~itaoci,U jednoj od vizija sestre Vajt, u kojojopisuje put Adventnog naroda u Sveti grad,koju objavljujemo u ovom broju podnaslovom “Jedan zna~ajan san”, nalazimomno{tvo detalja koji treba da zaokupe na{u pa`nju. Vizija obiluje va`nim poukama idetaljima, tako da sama sestra Vajt ka`e da}e svaka pojedinost koju je videla `ivoiskrsavati pred njenim o~ima sve dok jeslu`i pam}enje. Jedan od tih upe~atljivihmomenata je i taj {to su oni, koji nisu naviklina li{avanja i tegobe, zaostajali i nisu se vi{enalazili u dru{tvu onih koji su nastavljali putem koji se neprestano su`avao.Kako ostati na stazi? Kako zadr`ati na{astopala na uskom putu koji se su`ava do temere da se njime, pri kraju, mo`e hodatisamo postrance? Kako izdr`ati? „Pogledajteu mene i spa{}ete se svi krajevi zemaljski”,ka`e Gospod (Isaija 45:23). „PosmatrajteGa razapetog na taj krst za vreme stra{nihsati Njegove samrtne borbe, dok an|eli pokrivaju svoja lica da ne bi videli ovaju`asan prizor, i dok sunce sakriva svojusvetlost. Mislite na to, a zatim se pitajte: Dali je put preuzak? – Ne, sigurno ne!” (1T,240)Putem kojim smo pozvani da idemo pro{lisu sveti ljudi pre nas, i pred nama se nalaziutabana staza. Iskustva hri{}anskih mu~e-nika u pro{lim vekovima predstavljaju namveliku pomo} u razumevanju onoga {to nasuskoro ~eka. Njihova vernost i odlu~nostupu}uju poziv boja`ljivima na hraborst, anjihova spremnost na trpljenje i stradanjeukazuju na Bo`ju silu koja se u ljudskimslabostima „pokazuje sasvim”, osposob-ljavaju}i patnika da izdr`i do krajnjihgranica, sve dok on gleda na Hrista.To je put koji se nalazi pred nama, bra}o isestre. Ho}emo li biti spremni da seodreknemo ugodnosti na{eg sada{njeg`ivota, komfora i luksuza kojim savremenina~in `ivota uljuljkava ceo svet u dreme`,dok najve}a kriza na planeti zemlji samo {tonije udarila njene stanovnike? Ho}e li na{esada{nje navike za lagodnim `ivotomspre~iti neke od nas da stoje verni Bogu u zlidan? Nadahnuti spisima Duha proro{tvanam govore da ho}e. Stoga je na{a du`nostda se zapitamo, Da nisam ja, Gospode? Danisam ja onaj koji }e te se odre}i kada vi{ene bude lako biti Adventista, u vreme kada}e nas na{a vernost Bogu stajati svega, ikada na nas padne sva mr`nja ovoga sveta,kada progonstvo, li{avanje, i `ivot u osku-dici bude bio jedini put na kojem mo`emo biti verni Bogu?Razmi{ljajmo o tome kako provodimo na{eslobodno vreme. Da li u~imo tekstove izBiblije napamet, da li ponavljamo stareistine na na{im jutarnjim i ve~ernjim bogoslu`enjima, i odr`avamo li ih uop{te?Udru`ujemo li rad za bli`nje sa na{im nasto- janjima da ugodimo Bogu?„Prodrmajte se iz svoje duhovne obamrlosti.Zala`ite se svim silama za svoje li~nospasenje i za spasavanje drugih. Nije vremeza parole: ’Mir je i nema se ~ega bojati.’Ovu poruku ne treba prenositi nekimslatkore~ivim jezikom. Istina se moraiznositi u svoj njenoj ozbiljnosti. Neophodnisu ljudi aktivnog duha - ljudi koji }e na~i{}enju Crkve i opominjanju sveta raditi sahri{}anskom usrdno{}u i neumornomenergijom....Neophodne su nam hrabrost heroja i veramu~enika.” 5T 187Sa `eljom da vas Bog blagoslovi,Uredni{tvo
 Adventnog stra`ara 
 
3
Sadr`aj
Tema broja
:Kako ostati na pravom putu?...........................................................4
Svedo~anstvo Isusovo
:Prva vizija sestre Vajt (odlomak).....................................................9Jedan zna~ajan san.........................................................................10Jedan naro~iti apel..........................................................................12
RubrikeIstorijski feljton
:D`o{ua Hajms................................................................................15
Roditeljstvo
:Poslu{nost (1).................................................................................17
Zlatne karike istine
:Priroda i karakter ~oveka Isusa Hrista (1)......................................19
 Na{ email:
adventnistrazar 
@
yahoo.com
Svi brojevi se mogu na}i na adresi:
http://www.scribd.com/AdventniStrazar ili na na{oj facebook stranici. ^asopis „Adventni Stra`ar” ure|uju i izdaju Adventisti sedmog dana. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->