Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5492, 17.12.2010]

Dnevni avaz [broj 5492, 17.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 295|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
INTERVJU
 Valentin Incko, visoki predstavnik 
Mnoga od urgentnih pitanja rje{avaju se na dr`avnom nivou
Gra|ani su pod sankcijama zbog opstrukcija nekolicine
 Be~: Alma s mamom u bolnici neposredno pred operaciju
[okantna pri~a 16-godi{njakinje iz Gnojnice kod Lukavca
Alma dobila srce
B
iH nema vremena zagubljenje. Pozdravljamsvaki dogovor o formir-anju vlasti i sara|ivat}u s bilo kojom koalicijom, aline zaboravimo da se mnoga odurgentnih pitanja, kao {to su usta-vna reforma i povratak na putintegracija u EU i NATO, rje{ava-ju na dr`avnom nivou, upozorio jevisoki predstavnik Valentin In-cko u intervjuu za „Avaz“.Naglasio je da su gra|ani BiHgodinama pod sankcijama nespo-sobnih vlasti ove zemlje.
 5. str.
&4 #80#
8.#56,'
24+14+6'6
19. strana
Pravda:Entitetsko pravobranila{tvo u panici
5#4#,.+,'1&4564# '8+'1&/+.+,#4&7-/
Be~
Uspje{na operacija u Austriji
Djevoj~icu silovalo 17 ljudi!
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 17. 12. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5492
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 T i r a `  o v o g  b r o j a  v e } i  j e  o d 1 0 5 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!
E k s k  lu z i vno
Sejdinovi} sa k}erkom: @eli da se sli~no zlo drugima ne ponovi 
(Foto: H. ^ali})
@eljeznice FBiH
781&+5'24+07&0#724#8#"
   5 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .   7 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,17. decembar/prosinac 2010.
2
 Mun u Mostaru: Ozbiljan posao
Vlada SAD nema stav otome ko treba biti u koalici-ji koja }e ~initi vlast u BiH, alimi `elimo vidjeti da se formi-ra {to je mogu}e ja~a koalici-ja, izjavio je tokom ju~era{njeposjete Mostaru ameri~kiambasador u BiH PatrikMun (Patrick Moon).On nije `elio komentira-ti platformu koju je SDPuputio SDA, HSP-u iNSRzB-u, ali je, odgovara-ju}i na novinarska pitanja,kazao da „Sjedinjene Dr`avedaju ~vrstu podr{ku pravimaHrvata u BiH i da }e na to-me i dalje raditi sara|uju}i sasvim hrvatskim politi~kimliderima“.- @elimo vidjeti koalicijukoja u svom planu ima refo-rme, koje }e pomo}i zemlji daide naprijed ka evropskimintegracijama. Zemlja sesuo~ava sa zna~ajnim izazovi-ma, a politi~ki lideri morajuse sastati i pozabaviti ovim pi-tanjima na konsktruktivanna~in. Lideri moraju uraditiozbiljan posao i oni morajubiti spremni za dijalog i ko-mpromis - kazao je Mun.Ameri~ki ambasadorju~er se u Mostaru sastao sa~elnicima NSRzB-a Mlade-nom i Jerkom Ivankovi}emLijanovi}em i predsjedni-kom HSP-a Zvonkom Ju-ri{i}em, kao i s bo{nja~kimi hrvatskim studentima iu~enicima.
 A. Du.
Ambasador Mun posjetio Mostar
SAD `ele vidjeti {toja~u koaliciju u BiH
Lideri u BiH moraju biti spremni za dijalogi kompromis, poru~io Mun
Predsjedni{tvo i Glavnistan HSP-a BiH na dana{njojsjednici u Mostaru donijet }ekona~nu odluku o tome ho}eli prihvatiti SDP-ovu platfor-mu za formiranje koalicije.Na~elno, ona im je prihvatlji-va.Predsjednik HSP-a Zvo-nko Juri{i} kazao je za „Avaz“da je u taj dokument ugra|eno90 posto onoga {to se nalazi uplatformi njegove stranke.- Ako }e HSPbiti dio ne~ega{to }e popravitipoziciju Hrvatau BiH, gdje}emo do}ido nekihrje{enjau VladiFBiH,rije{iti pro-blem pre-glasavanja,za{to je tonekome pro-blem? Uvjer-en sam da ra-dimo ne{todobro za nar-od. Ako u sve-mu bude ne{to{to nije kako tre-ba, uvijek se mo`emo po-vu}i iz svega - kazao je Ju-ri{i}.Ne boji se najavljenihblokada i optu`bi iz dvaHDZ-a da je, zajedno s Lija-novi}ima, novi Sejdo Bajra-movi}. Tvrdi da je i ranije bi-lo poku{aja blokada te da se„zna kako su zavr{ili takvi“.Prema rije~ima dopre-dsjednika Narodne strankeRadom za boljitak Jerke Iva-nkovi}a Lijano-vi}a, SDP-ova pla-tforma mo`eodmah biti potpi-sana i za-po~eti nje-na imple-mentaci-ja. Na-javedvaHDZ-a o blo-kadamasmatraneprimjer-enim. Ne vi-di razlog zapaniku.- Bloka-da usposta-ve vlasti ne}ebiti mogu}a -kazao je Iva-nkovi} Lija-novi}.
 F. V.
Lijanovi}i i HSP odgovaraju ^ovi}u
Vlast se ne}e mo}i blokirati!
 Juri{i}: Popravljanje pozicije Ivankovi}: Nema razloga za paniku
SPORAZUMI
Konstruira se nova parlamentarna ve}ina
Tihi} prihvata koaliciju,SDP poziva i HDZ 1990
Oni koji misle praviti nove sejde bajramovi}e, prave amatersku gre{ku, tvrdi ^ovi}
Lagumd`ija tra`i mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara za SDP
Glavni odbor SDA nasvojoj ju~era{njoj sjednici uZenici razmatrao je platfor-mu o programskoj saradnji,koju mu je dan ranije uputioSDP BiH, te je „ocijenio daje ona u osnovi prihvatljiva,iako ima nekih primjedbikoje }e u daljnjim razgovo-rima ugraditi u kona~an te-kst“.
Pitanje rotacije
Sulejman Tihi} potvrdioje da }e narednih dana bitipotpisani protokol o osnoviza formiranje vlasti, {to zna~ida se i definitivno krenulo ukreiranje koalicije.Ponovio je da SDA ne}eu~estvovati u bilo kakvim ra-zgovorima ili parlamentar-nim ve}inama koje uklju~ujuSavez za bolju budu}nostBiH, optu`iv{i tu stranku dase „sve vi{e nedvosmislenosvrstava i podr`ava politikuHDZ-a BiH i SNSD-a s ci-ljem da preko njih u|e u vla-st“.U isto vrijeme, predsje-dnik SDP-a Zlatko Lagu-md`ija poru~io je da je pro-gramska platforma te strankeotvorena za sve politi~ke pa-rtije, ali, prije svega, za HDZ1990 i njegovog predsjedni-ka Bo`u Ljubi}a.- Ljubi} bi mogao biti pr-irodni ~inilac ovog doku-menta - kazao je Lagu-md`ija.Komentiraju}i nespora-zume sa HDZ-om BiH, La-gumd`ija je istakao da pita-nje predsjedavaju}eg Vije}aministara BiH nije samo pi-tanje rotacije. Upitao je„~emu izbori ako neko ko jedobio tri puta manje glasovaod nas mo`e pretendovati nato mjesto“, potcrtavaju}i data funkcija pripada SDP-u.
Nerazuman potez
Predsjednik HDZ-a BiHDragan ^ovi} u izjavi za„Avaz“ tvrdi da }e platformaSDP-a definitivno biti potpi-sana u prva tri dana narednesedmice. Uvjeren je da taj pr-ojekt ne mo`e uspjeti.- Mi smo Tihi}u kazali daje to porazna koalicija. Evi-dentno se SDA ne mo`eizvu}i iz dijela ranijih razgo-vora, ali to je njihova stvar.Ako oni naprave koaliciju, toje poruka ru{enja svih proce-sa u BiH. Oni koji ra-zgra|uju BiH, eliminiraju}iglasa~ku volju jednog naro-da, {alju jasnu poruku, bezobzira na to kakve izgovoreimali. Vlast se ne}e mo}inapraviti u dr`avi i FBiH.Oni koji misle praviti novesejde bajramovi}e, kao prije20 godina, prave amaterskupogre{ku, nerazuman i neo-dgovoran potez - kazao je^ovi}.Komentiraju}i SDP-ovpoziv HDZ-u 1990 u koali-ciju, ^ovi} je rekao da je ra-zgovarao s Ljubi}em i da odtoga nema ni{ta. Dvije stra-nke saglasne su da se „voljaHrvata mora uva`avati“ i daje sve drugo rasprodaja hrva-tskih interesa. Optu`io jeLijanovi}e da su samo ~ekaliponudu da zauzmu foteljekako bi ponovo mogli trgo-vati.
 F. VELE
 Lagumd`ija, Tihi} i ^ovi}: SDP-u i SDA nije prihvatljiv HDZ BiH 
Povodom izjave Sule-jmana Tihi}a da Savez zabolju budu}nost BiH `elikompromitiraju}u vlast saSNSD-om i HDZ-om BiH,ta stranka ju~er je odgovo-rila kako „vlastoljubivi Ti-hi} zaboravlja ~injenicu daje on ve} punih osam godi-na, pa ~ak i danas, u koali-ciji upravo sa SNSD-om iHDZ-om u RS, Federacijii na nivou dr`ave“.- Ako SBB eventualnobude vodio razgovore odr`avnoj vlasti s Tihi}evimprudskim partnerima i akonas to uop}e bude zanima-lo, javnost }e biti blagovre-meno obavije{tena, i to odnas, a ne predsjednika SDA- saop}eno je iz SBB BiH.
SBB: SDA je osam godina ukoaliciji sa SNSD-om i HDZ-om
^ovi} nam je potvrdioda su mu iz odre|enih kr-ugova u posljednje vrijemebile poslane poruke da }ebiti kriminaliziran putempodobnih medija i, na kra-ju, uhap{en.- Da oni imaju i takvescenarije, meni je jasno imamjesec-dva. Slali su takve po-ruke. To me ne optere}uje,jer ljudi koji {alju takve po-ruke najve}i su kriminalci uovoj dr`avi. Oni ne mogu pr-aviti montirane politi~ke pr-ocese. Ne postoji snaga kojatakvo ne{to mo`e uraditi.Oni su u posljednjih desetgodina poku{ali kriminalizi-rati mnoge ljude iz HDZ-a,pa i mene, ali u tome nisuuspjeli - istakao je ^ovi}.
^ovi}: Slali su mi porukeda }e me uhapsiti
Predsjednik RS MiloradDodik rekao je ju~er da jenajava koalicije izme|uSDP-a BiH, SDA, NSRzB-a i HSP-a unutra{nja stvarFBiH i da RS nema ni{ta stim. On smatra da SDP imapravo na politi~ku igru ko-ju igra, ali da treba znati da,kada je rije~ o takvoj igri nanivou BiH, treba sjesti i todogovoriti u ParlamentuBiH.- [to se ti~e vlasti na ni-vou BiH, mi iz RS rekli smoda }emo podr`ati aute-nti~nog Hrvata koji dolazi izjednog od HDZ-a na mjestupredsjedavaju}eg Vije}a mi-nistara BiH i nismo spremnida kalkuli{emo na bilo ko-jem drugom nivou. Ako ne-ma tog dogovora i ako izosta-ne srpska strana, onda nemanikakvog imenovanja - rekaoje Dodik novinarima uIsto~nom Sarajevu.Poru~io je da lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija ne za-slu`uje podr{ku iz RS i daje ne}e dobiti, prenijela jeSrna.
Dodik o koaliciji SDP-a, SDA, NSRzB-a i HSP-a
Lagumd`ija ne}e dobiti podr{ku iz RS
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,17. decembar/prosinac 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
 avaz.ba)
Lezi hljebuda te jedem!
Privilegiju da neko ne radi, a da za to primapla}u, danas ne poznaje nijedan sistem uciviliziranom svijetu, osim ovoga u BiH
Savi Lon~aru, delegatu na listi SNSD-a od prije ~etiri godine, Ce-ntralna izborna komisija BiH prije nekoliko dana dodijelila je ma-ndat u starom sazivu Doma naroda Parlamenta BiH i tako na dr`avnibud`et stavila jo{ jednog sina partije koji }e narednu godinu prima-ti pla}u, a ne}e morati raditi.Konzumenti ove informacije, naravno, nemaju razloga da se se-kiraju: izbor Save Lon~ara u potpunosti je legalan i po zakonima BiH!To {to je Lon~ar s danom ovjere mandata odmah postao biv{i i {to}e Du{anku Majki}, ~iju je stolicu u Domu naroda trebao zauzeti,zamjenjivati samo na papiru, to vi{e nije va`no.Do formiranja novog Doma naroda, Lon~ar }e uredno primatipla}u, a nakon toga i on, kao i ostale mu kolege biv{eg saziva, oti}i}e na „bijeli hljeb“, odnosno godinu pla}enog odsustva za koji }e mudr`ava svakog mjeseca darivati po najmanje 4.000 KM. Lezi hljebuda te jedem, rekao bi narod!Privilegiju da neko ne radi, a da za to prima pla}u, osim dr`avau kojima monarsi kroje zakone, danas ne poznaje nijedan sistem uciviliziranom svijetu, osim ovoga u BiH.Cijeli bataljoni neradnika i nesposobnjakovi}a kojima su politi~kepartije i gra|anska naivnost omogu}ili ~etverogodi{nje u`ivanje uskup{tinskim klupama, nakon {to im prestanu mandati, ve} godi-nama nastavljaju primati pla}e iz dr`avnog bud`eta, a da za novackoji prime ni{ta ne rade i nikome ne odgovaraju. U nekim slu~aje-vima i do godinu.Ovakav na~in kra|e dr`avnog novca zakonom su legalizirali upr-avo sinovi partije koji godinama i ne rade ni{ta drugo nego u imepoliti~kih opcija kojima pripadaju smi{ljaju kako prevariti dr`avu.Rije~ je o onima koji su u politiku u{li s ulice, bez ikakvog pro-fesionalnog legitimiteta, potvr|enog znanja i izgra|enih karijera (omoralnom legitimitetu da ne govorimo). Takvi se, jednostavno, na-kon {to im isteknu mandati, nemaju gdje vratiti, jer osim politi~kihsmutnji i pritiskanja tastera za i protiv, ne znaju ni{ta drugo raditi.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
^lanovi Glavnog odbora SDA na sjednici u Zenici: Podr{ka koaliciji sa SDP-om
(Foto: A. D`onli})
ZENICA
Iza kulisa zasjedanja Glavnog odbora stranke
^
engi}: SDA do`ivjelanajte`i izborni poraz
U pro{lom mandatu SDA imala najvi{e glasova, ali je upravo Tihi} rekao da[piri} treba biti mandatar, kazao ^engi}
Zatra`en vanredni kongres stranke
Iza kulisa ju~era{nje sjedniceGlavnog odbora SDA u Zenicide{avale su se rasprave koje po-tpuno odudaraju od samohvalisa-ve pri~e koju su novinarima pre-nijeli Sulejman Tihi} i Halid Ge-njac.Tako je ~lan GO SDA Hasan^engi} za govornicom kazao da je„SDA do`ivjela najte`i poraz usvojih dvadeset godina postoja-nja“.
Druga pratilja
- Imamo dva poslanika manje uDr`avnom, pet u Federalnom pa-rlamentu, jednog u RS, prvi putsmo izgubili poziciju potpredsje-dnika RS. U najboljem slu~aju, bit}emo prva ili druga pratilja u BiH,Federaciji i kantonima, a u RS,SDA kao faktor vlasti vi{e ne po-stoji - upozorio je ^engi}. Jo{ decidiraniji bio je u kome-ntiranju odluke Sulejmana Tihi}ai njegovih najbli`ih saradnika da sene pregovara sa Savezom za boljubudu}nost BiH.- Jedini od ve}ih stranaka smoiracionalno nastupili u vezi s pre-govorima sa SBB BiH te time po-liti~ki eutanazirali stranku, spu-stiv{i joj unaprijed cijenu. S drugestrane, u pro{lom mandatu imalismo najvi{e glasova, ali je upravoTihi} kazao da [piri} treba biti ma-ndatar, da poka`emo da je BiH i sr-pska. Ako smo principijelni, tosada trebamo u~initi s Hrvatima -rekao je ^engi}.On je predlo`io da se po~ne spripremama za vanredni kongresstranke za ljeto te da, bez obzira nanarodnu da riba smrdi od glave, a~isti se od repa, treba biti svjestanda je upravo vrh stranke najvi{eodgovoran za politi~ki debakl SDA.
Brka i ateisti
Me|u ve}im „ispadima“ na sje-dnici GO bilje`imo i izjavu OsmanaBrke, koji je Politi~koj akademiji mla-dih SDA zamjerio {to je „za preda-va~e izabrala ve}i broj ateista i onihkoji imaju druk~ije stavove od SDA“.U Predsjedni{tvo SDA ju~-era{njom odlukom u{ao je BakirIzetbegovi}. On je, izmjenama Sta-tuta, u vrh stranke u{ao kao„bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tvaBiH iz SDA“. Ina~e, Izetbegovi}ju~er nije prisustvovao sjedniciGO SDA.
 A. D@ONLI]
Konkretne smjene tra`io je i~lan GO Mirsad Sipovi}, koji jeukazao na to da je u SarajevuSDA dobila manje glasova odSDP-a, pa i novoformiranog SBBBiH. On je pisano zatra`io od GOi Predsjedni{tva da razrije{e Ka-ntonalni odbor SDA Sarajevo i sveop}inske odbore te uvedu povje-reni{tva zbog poraza na izborima.Odgovoreno mu je da }e „un-utarstrana~ke ocjene izbora bitiprovedene nakon uspostave vla-sti“.
Sipovi} tra`io smjene u Sarajevu
 Izetbegovi}eva stolica prazna^engi}: Kritizirao vrh stranke

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->