Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
socjoterapia

socjoterapia

Ratings: (0)|Views: 215|Likes:
Published by kwiryta
1

SOCJOTERAPIA JAKO PROCES I METODA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

ISTOTA SOCJOTERAPII. Socjoterapia od niedawna znalazła miejsce w ofercie pomocy psychologicznej młodzieży. Do pojęć wchodzących w zakres pomocy psychologicznej można zaliczyć psychoterapię, trening interpersonalny, psychoedukację i socjoterapię. Socjoterapia to świadoma aktywność profesjonalna polegająca na operowaniu środkami psychologicznymi w celu udzielenia pomocy osobom cierpiącym lub poszukującym własnej drogi rozwoju społec
1

SOCJOTERAPIA JAKO PROCES I METODA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

ISTOTA SOCJOTERAPII. Socjoterapia od niedawna znalazła miejsce w ofercie pomocy psychologicznej młodzieży. Do pojęć wchodzących w zakres pomocy psychologicznej można zaliczyć psychoterapię, trening interpersonalny, psychoedukację i socjoterapię. Socjoterapia to świadoma aktywność profesjonalna polegająca na operowaniu środkami psychologicznymi w celu udzielenia pomocy osobom cierpiącym lub poszukującym własnej drogi rozwoju społec

More info:

Published by: kwiryta on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
1
 
SOCJOTERAPIA  JAKO  PROCES I METODA  PRACY Z  DZIE
Ć
MI I 
 
M
Ł
ODZIE
ŻĄ
     
ISTOTA SOCJOTERAPII.
  Socjoterapia    od   niedawna  znalaz
ł
a  miejsce  w   ofercie  pomocy  psychologicznejm
ł
odzie
ż
y.  Do  poj
ęć
wchodz
ą 
cych  w  zakres  pomocy  psychologicznej  mo
ż
na zaliczy
ć
 psychoterapi
ę
, trening interpersonalny, psychoedukacj
ę
i socjoterapi
ę
.Socjoterapia  to
ś
wiadoma   aktywno
ść
profesjonalna   polegaj
ą 
ca   na  operowaniu
ś
rodkami   psychologicznymi   w    celu    udzielenia   pomocy   osobom   cierpi
ą 
cym    lubposzukuj
ą 
cym   w
ł
asnej  drogi  rozwoju spo
ł
ecznego, osobistego lub zawodowego. Zaliczasi
ę
j
ą 
do  procesów  korekcyjnych  o  charakterze  leczniczym,  adresowanych  do dzieci im
ł
odzie
ż
y   z   zaburzeniami   zachowania,    zaburzeniami    emocjonalnymi   lub   innymi
ł
opotliwymi   zachowaniami.   Socjoterapia  ma   posta
ć
ustrukturalizowanych   spotka
ń
 grupowych,  które  s
ł
u
żą 
realizacji  celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.
Ź
ród
ł
ami zmian s
ą 
do
ś
wiadczenia korekcyjne i odreagowanie emocjonalne.Istota socjoterapii polega g
ł
ównie na realizacji celów terapeutycznych. Procesinterwencji   socjoterapeutycznej   mo
ż
e   by
ć
spowodowany   cierpieniem   psychicznymdziecka,  które  ma  k 
ł
opoty  lub  jego  zachowanie  powoduje  wysokie  straty  jaki ponosiotoczenie spo
ł
eczne.W terapii wychodzi  si
ę
z  za
ł
o
ż
enia,
ż
e  trudne zachowania dzieci i m
ł
odzie
ż
y maj
ą 
 swoje  t
ł
o  psychiczne.  Towarzysz
ą 
im  przykre  emocje  takie  jak  l
ę
k,   poczucie   winy,niepokoju,  gniew,  z
ł
o
ść
,  osamotnienie   oraz   okre
ś
lone,   najcz
ęś
ciej   negatywne   s
ą 
dypoznawcze  na  temat  w
ł
asnej  osoby.  S
ą 
one  wynikiem  doznawanych w przesz
ł
o
ś
ci lubaktualnie trudnych stanów emocjonalnych, stanów  deprywacji, braku satysfakcjonuj
ą 
cychkontaktów  z  najbli
ż
szymi.  Przykrym  do
ś
wiadczeniem   jest   równie
ż
brak   mo
ż
liwo
ś
ciwywi
ą 
zania si
ę
ze stawianych  obowi
ą 
zków i oczekiwa
ń
wykraczaj
ą 
cych poza mo
ż
liwo
ś
cidziecka. Dziecko mo
ż
e do
ś
wiadczy
ć
jednorazowego, ale bardzo intensywnego urazu, albo
ż
y
ć
w  spo
ł
eczno
ś
ci  gdzie  chronicznie   wyst
ę
puj
ą 
sytuacje   trudne.  Te  do
ś
wiadczeniadotycz
ą 
z regu
ł
y wa
ż
nych dziedzin
ż
ycia i zwykle zagra
ż
aj
ą 
poczuciu to
ż
samo
ś
ci dziecka,jego  bezpiecze
ń
stwa,
ż
ycia  lub  zdrowia.  Maj
ą 
one  istotny  wp
ł
yw na kszta
ł
towanie si
ę
 poczucia w
ł
asnej warto
ś
ci, godno
ś
ci i poczucia bezpiecze
ń
stwa. Dziecko ma wówczas l
ę
kiprzed niepowodzeniem, izoluje si
ę
, nie ufa ludziom, broni si
ę
przed  w
ł
asnymi doznaniamiemocjonalnymi  i  emocjami  innych.  Mo
ż
e  szuka
ć
samopotwierdzenia naruszaj
ą 
c prawainnych lub prezentuj
ą 
c wrogie zachowania wobec siebie i otoczenia. Prze
ż
ywana sytuacjatrudna   powoduje   uogólnienie   tego   do
ś
wiadczenia   w   postaci   s
ą 
dów   poznawczycho  rzeczywisto
ś
ci  i  powstanie  okre
ś
lonych  typów  zachowa
ń
,   czyli  takich,  które  maj
ą 
 je chroni
ć
przed innymi przykrymi do
ś
wiadczeniami. Zachowania te na ogó
ł
nie s
ą 
zgodne
 
2
z oczekiwaniami  doros
ł
ych  i  cz
ę
sto  szkodliwe  dla   samego   dziecka    (picie,palenie, narkotyzowanie si
ę
, zachowanie agresywne). Zaburzenia te ujawniaj
ą 
si
ę
jakozaburzenia w relacjach;
n
dziecko -  doro
ś
li
n
dziecko -  rówie
ś
nicy
n
dziecko -  zadanie
n
dziecko do samego siebie. Za zachowaniami tymi kryje si
ę
my
ś
lenie o
ś
wiecie i ludziach a tak 
ż
e sobie samym,
ż
e s
ą 
 
ź
li. 
Terapeutyczny charakter socjoterapii
polega  na  organizowaniu  takich  sytuacjispo
ł
ecznych podczas spotka
ń
grupowych które:
n
dostarcz
ą 
uczestnikom zaj
ęć
do
ś
wiadcze
ń
korekcyjnychprzeciwstawnych     doznanym    urazom  oraz  do
ś
wiadcze
ń
 kompensuj
ą 
cych do
ś
wiadczenia deprywacyjne, hamuj
ą 
ce rozwójemocjonalny i spo
ł
eczny
n
sprzyja
ć
b
ę
d
ą 
odreagowaniu napi
ęć
emocjonalnych i pos
ł
u
żą 
uczeniusi
ę
nowych umiej
ę
tno
ś
ci psychologicznychOdreagowanie napi
ęć
emocjonalnych jest podstawowym zadaniem zaj
ęć
 socjoterapeutycznych. Proces terapeutyczny nie polega jednak na ponownym prze
ż
yciutraumatycznych wydarze
ń
lecz na roz
ł
adowaniu napi
ęć
przez ró
ż
norodne formyaktywno
ś
ci, które powoduj
ą 
odblokowanie i ujawnienie emocji podczas zaj
ęć
grupowych.Polega to na dzieleniu si
ę
swoimi prze
ż
yciami w atmosferze akceptacji i zrozumienia orazumo
ż
liwieniu ekspresji uczu
ć
w formie
ś
miechu, krzyku, p
ł
aczu itp.. Wa
ż
ne jest tak 
ż
edostarczenie okazji do prze
ż
ywania emocji pozytywnych.Terapeutyczna rola zaj
ęć
socjoterapeutycznych polega tak 
ż
e na organizowaniudo
ś
wiadcze
ń
korekcyjnych. Gromadzenie nowych do
ś
wiadcze
ń
, odmiennych odpoprzednich, a szczególnie urazowych mo
ż
e likwidowa
ć
ich wp
ł
yw   na psychiczne ispo
ł
eczne funkcjonowanie cz
ł
owieka. Ich istota polega na odmiennym zachowaniu si
ę
 grupy, nie potwierdzaj
ą 
cym oczekiwa
ń
i wyobra
ż
e
ń
dziecka, wokó
ł
których b
ę
dzie mog
ł
oono przebudowa
ć
obraz samego siebie. Chodzi tu o sytuacje, w których m
ł
ody cz
ł
owiek b
ę
dzie móg
ł
lepiej pozna
ć
siebie, doceni
ć
swoje mocne strony, a nast
ę
pnie wykorzysta
ć
jew ró
ż
norodnych sytuacjach
ż
yciowych.Zaj
ę
cia socjoterapeutyczne stwarzaj
ą 
tak 
ż
e okazje do wypróbowania iwy
ć
wiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiej
ę
tno
ś
ci,szczególnie interpersonalnych takich jak; asertywno
ść
, podejmowanie decyzji, szukaniewsparcia i pomocy. Prócz celów terapeutycznych socjoterapia realizuje cele edukacyjneoraz rozwojowe.
Cele edukacyjne
mog
ą 
obejmowa
ć
poznawanie przez grup
ę
ż
norodnychzagadnie
ń
, które pozwol
ą 
dzieciom sprawniej funkcjonowa
ć
spo
ł
ecznie.
 
Celami takimi mog
ą 
by
ć
;
n
poznawanie mechanizmów uzale
ż
nie
ń
 
n
uczenie si
ę
rozpoznawania emocji
 
3
n
zapoznanie si
ę
z chorobami spo
ł
ecznymi
n
uczenie si
ę
technik pracy umys
ł
owej
n
uczenie si
ę
pe
ł
nienia okre
ś
lonych ról spo
ł
ecznych (dziecka w rodzinie,ucznia, kolegi)
n
uczenie si
ę
rozwi
ą 
zywania konfliktów mi
ę
dzy lud
ź
mi.
Cele rozwojowe
 
ś
ci
ś
le wi
ążą 
si
ę
z wiekiem uczestników zaj
ęć
gdy
ż
w ka
ż
dejfazie
ż
ycia dominuj
ą 
okre
ś
lone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotn
ą 
rol
ę
wprocesie rozwoju. I tak u dzieci w okresie wczesnoszkolnym dominuje potrzebaaktywno
ś
ci ruchowej, zabawy, zdobywanie wiedzy o
ś
wiecie, potrzeba twórczo
ś
ci,potrzeba wsparcia ze strony doros
ł
ych. U m
ł
odzie
ż
y dominuje za
ś
potrzeba wyra
ż
ania si
ę
 w ró
ż
nych formach zw
ł
aszcza literackich, marzeniach, wyobra
ż
eniach, potrzeba aprobatyspo
ł
ecznej, autonomii, intymno
ś
ci, niezale
ż
no
ś
ci, przynale
ż
no
ś
ci do grupy orazaktywno
ś
ci spo
ł
ecznej. Jest to czas kryzysów emocjonalnych, motywacyjnych, moralnych,czas odkrywania
ś
wiata i w
ł
asnego ja.Programy socjoterapeutyczne mog
ą 
by
ć
konstruowane w zale
ż
no
ś
ci od wieku ipreferencji uczestników wokó
ł
tematów;
n
rodzina
n
przyja
źń
 
n
mi
ł
o
ść
 
n
czas wolny
n
w
ł
asne aspiracje
n
ulubione zabawy itp.Rola  prowadzonego polega na stworzeniu takich sytuacji, które pomagaj
ą 
uczestnikomspotka
ń
u
ś
wiadomi
ć
sobie w
ł
asne trudno
ś
ci i ograniczenia oraz w
ł
asny potencja
ł
imo
ż
liwo
ś
ci zmiany.     
Struktura  zaj
ęć
sacjoterapeutycznych   
Zaj
ę
cia socjoterapeutyczne maj
ą 
charakter ustrukturalizowanych spotka
ń
grupowychna które sk 
ł
adaj
ą 
si
ę
odpowiednio dobrane gry, zabawy i
ć
wiczenia. Ka
ż
de ze spotka
ń
macel szczegó
ł
owy, który jest podporz
ą 
dkowany celowi g
ł
ównemu oraz propozycjeaktywno
ś
ci pozwalaj
ą 
ce osi
ą 
gn
ąć
za
ł
o
ż
ony cel. Cykl spotka
ń
tworzy dynamiczn
ą 
ca
ł
o
ść
,na który sk 
ł
adaj
ą 
si
ę
okre
ś
lone etapy pracy z grup
ą 
. 
Etap
 
pierwszy
to etap powstawania grupy. Ma on na celu poznanie si
ę
uczestnikówspotka
ń
, wspólne okre
ś
lenie celów, ustalenie norm grupowych, regu
ł
i rytua
ł
ów,budowanie atmosfery opartej na poczuciu bezpiecze
ń
stwa i wzajemnego zaufania. Musz
ą 
 to by
ć
propozycje nie zagra
ż
aj
ą 
ce i nie wymagaj
ą 
ce g
łę
bszego ujawniania siebie.Zadaniem tego etapu jest zadbanie o poczucie bezpiecze
ń
stwa, zbudowanie empatii. S
ł
u
ż
y

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->