Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Witkowski+Tomasz+-+Psychomanipulacje

Witkowski+Tomasz+-+Psychomanipulacje

Ratings: (0)|Views: 553|Likes:
Published by kwiryta

More info:

Published by: kwiryta on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2013

pdf

 
PSYCHO-MANIPULACJE
 
O autorze:
TOMASZ WITKOWSKI jest doktorem psychologii. Kieruje w³a-sn¹ firm¹ doradczo-szkoleniow¹. Pracowa³ jako adiunkt w In-stytucie Psychologii Uniwersytetu Wroc³awskiego, w 1997 rokuw Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Hildesheim w Niem-czech. W 1993 r. by³ stypendyst¹ programu TEMPUS na Uni-wersytecie w Bielefeld, równie¿ w Niemczech. Jako konsultantw zakresie psychologii sprzeda¿y i negocjacji, usprawnianiaprzep³ywu informacji, zarz¹dzania oraz doboru kadr wspó³pra-cowa³ z wieloma firmami konsultingowymi, handlowymi i pro-dukcyjnymi. Jest twórc¹ programów szkoleniowych i przepro-wadza treningi psychologiczne poœwiêcone negocjacjom, sprze-da¿y i zarz¹dzaniu. Opublikowa³ kilkadziesi¹t artyku³ów na-ukowych i popularnonaukowych dotycz¹cych m. in. problema-tyki motywacji, wyuczonej bezradnoœci, doboru personelu, psy-chologii sprzeda¿y. Jest redaktorem ksi¹¿ki
Nowoczesne meto-dy doboru personelu
oraz wspó³autorem
Psychologii konflik-tów,
wydanej w Bibliotece MODERATORA.
B I B L I O T E K A
moderatora
 
TOMASZ WITKOWSKI
PSYCHO-MANIPULACJE
JAK JE ROZPOZNAWAÆI JAK SOBIE Z NIMI RADZIÆ

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
DianaPogodna liked this
banarisali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->