Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tichphanve1bien

tichphanve1bien

Ratings: (0)|Views: 7,220|Likes:
Published by le

More info:

Published by: le on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
 1
PH
ƯƠ 
NG PHÁP
ðƯ 
A V
M
T BI
NTRONG CÁC BÀI TOÁN C
 
C TR
VÀ CH
 
NG MINH B
ð
T
B
ð
T và c
c tr
th
ư 
ng gây khó kh
ă
n cho không ít thí sinh trong các kì thi
ð
H – C
ð
. Trong bàivi
t này tôi xin gi
 
i thi
u v
 
i các b
n m
t k
 ĩ 
thu
t quen thu
c mà chúng ta th
ư 
ng g
p trong ch
ngminh BDT
ñ
ó là k
 ĩ 
thu
t “
 ðư 
 a v
 
m
 t bi
 
 n
Ví d
1.
Cho
50, 0 và4
x y x
> > + =
. Ch
ng minh :
4 154
x
+
(1)
L
 
i gi
i
: Ta có
54 5 44
x y y
+ =
=
 
4 1(1) 55 4
x
+
.Xét
( )
4 1 5, 0;5 4 4
 f x x
= +
( )( )( )
2 2
4 4' , ' 0 15 4
 f x f x
= + = =
 T
b
ng bi
n thiên ta
ñư 
c:
( ) ( )
50;4
min 1 5
 f x
= =
, t
 
ñ
ó suy ra
4 154
x
+
.
ð
ng th
c x
y ra khi
11,4
x
= =
.
Ví d
2.
Cho
, 3;2
x
th
a
3 3
2
x
+ =
. Tìm GTLN, GTNN c
a bi
u th
c
2 2
P x
= +
.
L
 
i gi
i.
 T
gi
thi
t ta suy ra
ñư 
c
33
2
x
=
thay vào P ta
ñư 
c
()
233 2 3 2 23 33
(2 ) (2 ) ( )
P y y t t f
= − + = + =
 Trong
ñ
ó ta
ñ
ã
ñ
t
3
t
=
. Vì
3 3 3
3;2 27;8 27 2 8 6 29
x x y
≤ ⇔
,do
3
27;8 6;8
y
 
 
.Xét hàm s
 
( )
 f
trên
6;8
=
, ta có:
3 3
2 2'( )3 3. 2
 f t
=
 
3 3
'( ) 0 2 1
 f t t t
= = =
.D
a vào b
ng bi
n thiên ta có
ñư 
c
3
min min ( ) (0) (2) 4
P f t f
= = = =
 
ð
t
ñư 
c khi
{ }
3
, 0, 2
x
.
3
max max ( ) ( 6) 4 36
P f t
= = = +
.
ð
t
ñư 
c khi
{ }
3
, 3;2
x
.
Nh
n xét:
 * Cách gi
i trên ch
 
ñ
òi h
i chúng ta k
 ĩ 
thu
t kh
o sát hàm s
. Cái khó c
a bài toán trên là
ñ
i
u ki
nh
n ch
c
a
, 3;2
x
! N
u
,
x
không b
ràng bu
c b
 
i
ñ
i
u ki
n này thì bài toán tr
 
nên
ñơ 
ngi
n và ta có th
gi
i bài toán trên theo cách chuy
n qua t
ng và tích c
a
,
x
.
 
6
 
0
 
1
 
2
 
8
 
'
 f 
 
|| + 0
||
+
 
 f 
 
Trang
hsmath.net
 
 2
ð
t
3332 32
23 283, 0 0 234 243
ba aba x y b xy a b
=
=
= + =
≤ ⇔ < ≤
 
Khi
ñ
ó:
3 22 2
2 4 42 ( )3 3 3
a P a b a f a
= = = + =
.Xét hàm s
 
( )
 f
v
 
i
(0;2]
a
=
có:
32 2
2 4 2 4'( )33 3
a  f a
= =
 
3
'( ) 0 2
 f a
= =
. L
p b
ng bi
n thiên ta có ngay
3 3
min ( 2) 4
P
= =
 
ð
t
ñư 
c khi
{ }
3
, 0, 2
x
.
0
lim ( )
 f a
+
= +∞
không có GTLN.* Khi g
p bài toán mà các bi
u th
c có trong bài toán là các bi
u th
c
ñ
i x
ng hai bi
n thì ta có th
 chuy
n v
bài toán c
a t
ng và tích hai bi
n
ñ
ó v
 
i l
ư
u ý
2
4
S
.
Ví d
3.
Cho
, ,
a b
là các s
th
c d
ươ 
ng th
a mãn:
3
ab a b
+ + =
. Ch
ng minh:
2 2
3 3 31 1 2
a b aba bb a a b
+ + + ++ + +
(1).
L
 
i gi
i.
 Nh
n th
y các bi
u th
c có trong bài toán là các bi
u th
c
ñ
i x
ng hai bi
n
,
a b
nên ta
ñ
t
3
t a b ab
= +
=
2 2 2 2
2(3 ) 2 6
a b t t t
+ = − = +
 
2 2 2
( ) 4 4(3 ) 4 12 0 2
a b ab t t t t
+
+ −
(do
0
>
)Khi
ñ
ó :
2 22 2
3( ) 3( ) 3(1) ( )( 1)( 1) 2
a b a b aba ba b a b
+ + ++ + + + +
 
22
3 6 18 3 3 32 64 2
t t t t t
+ + + +
2
124
t
+ +
(1.1)Xét hàm s
:
2
12( )
 f t t
= + +
v
 
i
2
. Ta có :
2
12'( ) 2 1 0 2
 f t t
= + <
 
( ) (2) 4 2 (1.1)
 f t f
= ∀
 
ñ
úng
ñ
pcm.
ð
ng th
c x
y ra
1
a b
= =
.
Ví d
4.
Cho các s
th
c x, y thay
ñ
i và tho
mãn
+ +
2
( ) 4 2
x y x
. Tìm giá tr
nh
nh
t c
abi
u th
c :
= + + + +
4 4 2 2 2 2
3( ) 2( ) 1
A x y x y x y 
.
L
 
i gi
i.
 Ta có:
33 22
( ) 4 2( ) ( ) 2 0( ) 4 0
x y xx y x x y x
+ +
+ + +
+
1
x
+
.
()
4 4 2 2 2 2
3 2( ) 1
A x y x y x
= + + + +
 
2 2 2 2 2 2 2
3 ( ) 2( ) 1
x y x y x
= + + +
 
2 2 22 2 2 2 2
( )3 ( ) 2( ) 14
x x y x
+≥ + + +
2 2 2 2 2
9( ) 2( ) 14
x y x
= + − + +
 
Trang
hsmath.net
 
 3
ð
t
22 2
( ) 12 2
x t x
+= +
12
2
92 14
A t
+
.Xét hàm s
:
2
9 1( ) 2 1,4 2
 f t t t
= + ≥
9 1 1 9'( ) 2 0 ( ) ( )2 2 2 16
 f t t t f t
= >
=
 
916
A
.
ð
ng th
c x
y ra
12
x
= =
. V
y giá tr
nh
nh
t c
a
A
b
ng
916
.
Ví d
5.
Cho hai s
th
c
, 0
a b
. Ch
ng minh :
4 4 3 3
a b a b b
+ +
(1).
L
 
i gi
i :
 * N
u m
t trong hai s
 
,
a b
b
ng 0 thì (1) luôn
ñ
úng.* V
 
i
0
,
ñ
t
b ta 
=
. Khi
ñ
ó (1) tr
 
thành
4 4 4 3 4 3
(1 ) ( ) 1 0
a t a t t t t
+ + ⇔ − +
.Xét hàm s
 
4 3
( ) 1
 f t t t
= +
, có :
3 2 2
'( ) 4 3 1 ( 1)(4 1) '( ) 0 1
 f t t t t t t f t
= = + +
= =
.L
p b
ng bi
n thiên, t
 
ñ
ó suy ra
( ) (0) 0
 f t
=
 
ñ
pcm.
Nh
n xét :
* Bài toán trên ta ch
c
n bi
n
ñ
i tr
c ti
p là có
ñư 
c k
t qu
 * Cách gi
i trên
ñư 
c trình bày
ñ
l
ư
u ý v
 
i chung ta v
m
t tính ch
t
ñ
ó là tính ch
t c
a bi
u th
c
ñ
ng c
p hai bi
n.C
th
:Bi
u th
c
( , )
 f x y 
 
ñư 
c g
i là bi
u th
c
ñ
ng c
p b
c
n
u :
( , ) ( , )
 f mx my m f x
=
.Khi g
p bài toán ch
ng minh B
ð
T hai bi
n có d
ng :
( , )( , )
 f x y pg x
, trong
ñ
ó
( , )
 f x y 
( , )
g x
nh
ng bi
u th
c
ñ
ng c
p b
c
hai bi
n, ta có th
 
ñ
t
( 0)
x ty
=
. Khi
ñ
ó B
ð
T c
n ch
ngminh tr
 
thành :
( ,1)( ,1)
 f pg
 
ñ
ây là B
ð
T m
t bi
n.
ð
ch
ng minh B
ð
T này ta có th
s
d
ngph
ươ 
ng pháp kh
o sát hàm s
.* Khi g
p bi
u th
c
ñ
ng c
p ba bi
n
, ,
a b
ta có th
 
ñ
t
,
b xa c y
= =
và chuy
n v
bài toán haibi
n.
Ví d
6.
Cho hai s
th
c
,
x
thay
ñ
i và th
a mãn h
th
c
2 2
1
x
+ =
. Tìm GTLN, GTNN c
abi
u th
c
22
61 2 2
x xy xy
+=+ +
(
B – 2008
).
L
 
i gi
i
:Ta có:
2 22 2 2
6 61 2 2 2 3
x xy x xxy y x xy y 
+ += =+ + + +
 * N
u
0 1
y
=
=
.* N
u
0
thì
ñ
t :
( )
2 2 2 22 2 2 2 2
6 62 3 2 3
t y ty t x ty P f t y ty y t
+ +=
= = =+ + + +
 Ta có :
( )
()
( )
21 222
4 6 18 3' , ' 0 3,22 3
t  f t f t t t
+ += = = = + +
,
( )
lim1
→±∞
=
 f
 
Trang
hsmath.net

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->