Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Цоцев Камен - Cocev Kamen, more than just a rock!

Цоцев Камен - Cocev Kamen, more than just a rock!

Ratings: (0)|Views: 2,977|Likes:
Published by Vasilka Dimitrovska

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Vasilka Dimitrovska on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
30
1-2/ 
2010
 Василка
 
 Димитровска
Цоцев
 
Камен
,
 
31
Л
окалитетот
 
Цоцев
 
Камен
 
кај
 
мештаните
 
познат
 
и
 
како
 
Пештера
,
е
 
ло
-
циран
 
во
 
срцето
 
на
 
Кратовско
-
Злетовската
 
област
,
на
25
км
 
од
 
Кратово
 
во
 
месноста
 
Шопско
 
Рударе
.
Самата
 
карпа
 
ги
 
има
 
следните
 
географски
 
координати
:N. 42
o
.05’. 024’’
и
E. 021
o
. 59’
и
 227’’,
а
 
се
 
наоѓа
 
на
 
надморска
 
ви
-
сина
 
од
481
м
.
Неговата
 
вредност
 
 ја
 
открил
 
уште
 
во
1971
година
 
Душко
 
Алексовски
,
професор
 
по
 
француски
 
 јазик
 
и
 
основач
 
на
 
Центарот
 
за
 
карпеста
 
уметност
 
во
 
Кратово
.
Неговите
 
изјави
 
дека
 
Цоцев
 
Камен
 
е
 
единствен
 
лока
-
литет
 
во
 
светот
 
кој
 
на
 
едно
 
место
 
обединува
 
светилиште
,
жртвеник
 
и
 
опсерваторија
 
ќе
 
предизвикаат
 
контроверзии
 
во
 
македонската
 
археологија
,
кои
 
и
 
денеска
 
се
 
предмет
 
на
 
дебата
.
Цоцев
 
Камен
 
нема
 
историјат
 
на
 
истражување
 
во
 
поглед
 
на
 
ар
-
хеолошки
 
ископувања
.
Во
 
архео
-
лошката
 
литература
 
овој
 
локали
-
тет
 
се
 
сретнува
 
под
 
името
 
Трон
-
Пешта
,
како
 
населба
 
од
 
неолитско
 
и
 
доцноантичко
 
време
.
Во
 
седум
-
десеттите
 
години
 
кога
 
е
 
вршено
 
рекогносцирање
 
на
 
теренот
,
било
 
забележано
 
дека
 
на
1,5
км
 
север
-
но
 
од
 
маалото
 
Цоцевци
 
се
 
издига
 
висока
 
карпа
 
што
 
доминира
 
над
 
околниот
 
терен
.
На
 
западната
 
страна
,
под
 
карпата
 
се
 
протега
 
тераса
 
со
 
димензии
 
од
70
х
60
м
,
на
 
која
 
има
 
фрагменти
 
од
 
неолит
-
ски
 
керамички
 
садови
 
со
 
фина
 
и
 
груба
 
фактура
,
со
 
сива
 
и
 
црвени
-
кава
 
боја
.
Наоди
 
се
 
среќаваат
 
и
 
во
 
подножјето
 
на
 
терасата
,
особено
 
во
 
нивите
,
каде
 
што
 
се
 
наоѓало
 
подградието
.
Биле
 
откопани
 
не
-
колку
 
питоси
 
и
 
римски
 
монети
1
.
нешто
 
повеКе
од
 
само
 
обична
 
карпа
!
1 Археолошка карта на Република Македонија(1996), Tом 2, Македонска Академија наНауките и Уметностите, Скопје, 189.
.
 
32
1-2/ 
2010
Опис на локалитетот и околината
Цоцев
 
Камен
 
има
 
основа
 
формирана
 
на
 
карпа
 
од
 
вулканско
 
потекло
,
а
 
обединува
 
два
 
типа
 
на
 
лока
-
литети
,
пештера
 
и
 
полупештера
/
поткарпа
.
Изложен
 
е
 
на
 
ветер
,
на
 
сонце
 
и
 
на
 
атмосферски
 
влијанија
.
Најверојатно
 
тоа
 
е
 
причината
 
поради
 
која
 
во
 
измина
-
тиве
 
епохи
 
не
 
се
 
живеело
 
во
 
него
,
туку
 
околу
 
него
,
додека
 
веројатно
 
самата
 
локација
 
се
 
употребувала
 
повремено
 
во
 
праисторијата
,
а
 
постои
 
веројатност
 
тоа
 
да
 
се
 
случувало
 
и
 
во
 
подоцнежните
 
периоди
.
Во
 
одредени
 
делови
 
од
 
карпата
(
процепи
 
или
 
места
 
об
-
раснати
 
со
 
вегетација
)
се
 
уште
 
може
 
да
 
се
 
пронајдат
 
керамички
 
фрагменти
 
со
 
најразлична
 
старост
.
Тие
 
би
 
упатиле
 
на
 
светлиште
 
или
 
место
 
со
 
култна
 
наме
 
на
,
како
 
што
 
милуваат
 
да
 
интерпретираат
 
археоло
 
зи
 
те
,
во
 
недостиг
 
на
 
некое
 
друго
 
објаснување
.
Но
 
за
 
такви
 
тврдења
 
потребни
 
се
 
дополнителни
 
проучувања
 
и
 
се
-
како
 
паралели
 
од
 
етнологијата
 
и
 
етнографијата
.
Пристапот
 
кон
 
Цоцев
 
Камен
 
е
 
овозможен
 
од
 
не
-
колку
 
правци
,
но
 
најдостапен
 
е
 
преку
 
денешниот
 
ас
-
фалтен
 
пат
 
што
 
води
 
за
 
Коњух
,
вдолж
 
кој
 
од
 
левата
 
страна
 
се
 
забележува
 
карпа
 
која
 
по
 
својата
 
структу
-
ра
 
и
 
облик
 
се
 
издвојува
 
од
 
околината
.
За
 
да
 
се
 
стигне
 
до
 
карпата
 
треба
 
да
 
се
 
поминат
 
околните
 
ораници
,
како
 
и
 
исушеното
 
речно
 
корито
 
на
 
реката
 
Врлеј
.
Од
 
тука
,
преку
 
нивите
 
со
 
житарици
,
до
 
Цоцев
 
Камен
 
се
 
простира
 
првата
 
речна
 
тераса
(
со
 
квартерна
 
старост
)
на
 
која
 
се
 
сретнуваат
 
фрагменти
 
од
 
праисторијата
,
римскиот
 
и
 
средновековниот
 
период
.
Од
 
она
 
место
 
каде
 
завршува
 
култивираната
 
површина
,
па
 
с
è
до
 
самата
 
карпа
,
теренот
 
е
 
покриен
 
со
 
ниска
 
грмушеста
 
вегетација
 
од
 
слаб
 
интензитет
,
без
 
видливи
 
антропо
-
гени
 
нарушувања
.
Структурата
 
од
 
вулканска
 
карпа
 
овозможила
 
нејзино
 
делкање
 
и
 
дотерување
 
во
 
форма
 
на
 
скалила
 (
честопати
 
многу
 
стрмни
),
кои
 
ги
 
има
 
на
 
сите
 
страни
 
низ
 
Цоцев
 
Камен
.
Преку
 
нив
 
се
 
стигнува
 
до
 
повеќе
 
рамни
 
платоа
.
На
 
оние
 
површини
 
коишто
 
имаат
 
Големата пештера на Цоцев Камен

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->