Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Mon Vat Li

Sang Kien Kinh Nghiem Mon Vat Li

Ratings:
(0)
|Views: 730|Likes:
Published by thungancva

More info:

Published by: thungancva on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2010

pdf

text

original

 
 
PhÇn mét 
:
Më ®Çu
1
..Lý do chän ®Ò tµi
: Trong thùc tÕ d¹y häc vËt lý th× bµi tËp vËt lý ®îc hiÓulµ mét vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt nhênh÷ng suy luËn logic nh÷ng phÐp to¸n vµ thÝ nghiÖm dùatrªn c¬ së c¸c ®Þnh luËt c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý. HiÓu theonghÜa réng th× mçi vÊn ®Ò xuÊt hiÖn do nghiªn cøu tµi liÖugi¸o khoa còng chÝnh lµ mét bµi tËp ®èi víi häc sinh. Sù tduy mét c¸ch tÝch cùc lu«n lu«n lµ viÖc vËn dông kiÕn thøc®· häc ®Ó gi¶i bµi tËp.Trong qu¸ tr×nh d¹y häc m«n vËt lý, c¸c bµi tËp vËt lý cãtÇm quan träng ®Æc biÖt. HiÖn nay ®Ó viÖc thùc hiÖn tètch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi vµ d¹y häc theo ph¬ng ph¸p®æi míi cã hiÖu qu¶ th× viÖc híng dÉn häc sinh biÕt ph©nlo¹i, n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p vµ lµm tèt c¸c bµi tËp trong ch-¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖcthùc hiÖn thµnh c«ng c«ng t¸c d¹y häc theo ph¬ng ph¸p ®æimíi.ë ch¬ng I: “§iÖn häc”: lµ mét trong nh÷ng ch¬ng quanträng cña ch¬ng tr×nh vËt lý líp 9 nh»m gióp häc sinh n¾m®îc kiÕn thøc vÒ: §Þnh luËt «m; c¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn trë cñad©y dÉn; sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi tiÕt diÖnvµ vËt liÖu lµm d©y dÉn; biÕn trë- ®iÖn trë dïng trong kûthuËt; x¸c ®Þnh ®îc c«ng suÊt cña dßng ®iÖn, c«ng cñadßng ®iÖn, ®Þnh luËt Junlex¬; sö dông an toµn vµ tiÕt kiÖm®iÖn n¨ng; kü n¨ng thùc hµnh thÝ nghiÖm ®Ó rót ra kiÕnthøc míi, vËn dông c¸c ®Þnh luËt ®Ó gi¶i bµi tËp. V× vËy ®Ó1
 
gióp häc sinh n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc trong ch¬ng nµy vµvËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm tèt c¸c d¹ng bµi tËpvËt lý trong ch¬ng I, t«i ®· chän ®Ò tµi : “Ph©n lo¹i vµ híngdÉn häc sinh líp 9 lµm bµi tËp vËt lý trong ch¬ng I: “§iÖn häc” ®Ó lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.
2.NhiÖm vô cña ®Ò tµi
:§Ò tµi nªu vµ gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau :2.1 C¬ së lý luËn liªn quan ®Õn ®Ò tµi :2.2 C¬ së thùc tÕ vµ hiÖn tr¹ng cña viÖc gi¶ng d¹y vµ híngdÉn häc sinh lµm bµi tËp vËt lý ë trêng THCS ThiÖu Long.2.3 Ph©n lo¹i vµ híng dÉn häc sinh líp 9 lµm bµi tËp vËt lý ch-¬ng I : §iÖn häc.2.4 KÕt qu¶ ®¹t ®îc.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
:3.1 §èi tîng nghiªn cøu :Ph©n lo¹i vµ híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp vËt lý líp 9 ch-¬ng I: §iÖn häc.3.2 Ph¹m vi nghiªn cøu :Häc sinh líp 9A, 9B trêng THCS ThiÖu Long
4. Gi¶ thut khoa häc
: §Ó thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nhs¸ch gi¸o khoa míi m«n vËt lý líp 9 vµ d¹y - häc theo ph¬ngph¸p ®æi míi ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ®ßi hái gi¸o viªn ph¶inghiªn cøu, t×m tßi ®Ó ®Ò ra ®îc nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ngd¹y cã hiÖu qu¶ nh»m híng dÉn häc sinh biÕt ph©n lo¹i, n¾mv÷ng ph¬ng ph¸p vµ lµm tèt c¸c d¹ng bµi tËp trong ch¬ngtr×nh s¸ch gi¸o khoa.
5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
:2
 
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t«i ®· sö dông mét sè ph¬ngph¸p sau :
-
Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra gi¸o dôc.
-
Ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m
-
Ph¬ng ph¸p thèng kª, tæng hîp, so s¸nh.
-
Ph¬ng ph¸p m« t¶.
-
Ph¬ng ph¸p vËt lý.
6. Thêi gian nghiªn cøu
:§Ò tµi thùc hiÖn tõ th¸ng 9 m 2005 ®Õn th¸ng 3 m2006.
PhÇn hai 
: Néi dung1. C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu
:Ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ t bé phËn hîp thµnh cña qu¸tr×nh s ph¹m nh»m ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ cã tri thøc khoa häc,vÒ thÕ giíi quan vµ nh©n sinh quan, thãi quen vµ kü n¨ngthùc hµnh, vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ.Ph¬ng ph¸p d¹y häc cã mèi liªn hÖ biÖn chøng víi c¸c nh©ntè kh¸c cña qu¸ tr×nh d¹y häc. Nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häcph¶i thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a viÖc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªnvíi viÖc häc tËp cña häc sinh. §ång thêi gãp phÇn cã hiÖu qu¶vµo viÖc thùc hiÖn tèt c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh d¹y häc. X¸c®Þnh kÕ ho¹ch gi¸o dôc, gi¸o dìng, ph¸t triÓn bé m«n métc¸ch nhÞp nhµng, cô thÓ ho¸ nhiÖm vô d¹y häc trªn c¬ së®Æc ®iÓm cña häc sinh, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch d¹y häc chos¸t víi diÔn biÕn thùc tÕ, tæ chøc vµ híng dÉn häc sinh häctËp ë trªn líp còng nh ë nhµ phï hîp víi dù ®Þnh s ph¹m.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->