Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kreativiti

kreativiti

Ratings:
(0)
|Views: 808|Likes:
Published by Yusri Bin Kosan

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Yusri Bin Kosan on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
1.
 
Kaedah pengujian ini dijalankan menggunakan instrumen pengukuran seperti banci, borang soal selidik dan statistik untukmengukur kreativiti secara saintifik.Pernyataan di atas merujuk kepada kaedah(A)
 
biografi(B)
 
psikometrik(C)
 
psikoanalitik(D)
 
historiometrik2.
 
Ujian kreatif Torrance meliputi empat aspek iaitu kefasihan, keanjalan, keaslian dan huraian.Keanjalan bermaksud kebolehan(A)
 
menyusun idea yang unik dan luar biasa.(B)
 
melihat sesuatu dari perspektif berlainan.(C)
 
menghasilkan idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.(D)
 
untuk memperbaiki idea dengan menambahkan butir-butir lanjut supaya lebih jelas.3.
 
Kenyataan di atas merujuk kepada kecerdasan(A)
 
interpersonal(B)
 
intrapersonal(C)
 
visual-ruang(D)
 
verbal-linguistik4.
 
Wirda seorang kanak-kanak yang suka melukis. Dia seringkali dia mendapat ilham secara tiba-tiba lantas membuat lakarandalam buku lakarannya atau membuat catatan tentang ideanya itu.Berdasarkan model proses kreativiti oleh Graham Wallas, pernyataan di atas sesuai pada peringkat (A)
 
intimasi(B)
 
iluminasi(C)
 
verifikasi(D)
 
pengeraman5.
 
Pengurusan imaginasi merupakan ciri kreativiti yang penting kerana ia(A)
 
merupakan aktiviti permainan mental yang diarahkan untuk memfokus dan menghasilkan sesuatu yang asli(B)
 
terjadi secara kebetulan di mana idea yang awal mungkin akan mengalami perubahan atau diganti sama sekali.(C)
 
merupakan idea baru yang dihasilkan secara unik oleh individu tanpa dipengaruhi oleh idea orang lain.(D)
 
biasanya memberi sumbangan dan pastinya idea ini dikekalkan berbanding idea yang kurang berguna6.
 
Mengapakah kanak-kanak suka kepada aktiviti seni seperti melukis, mendengar muzik dan menari?(A)
 
Faktor genetik ibu bapa yang diperturunkan kepada anak-anak.(B)
 
Kanak-kanak sering terdedah kepada rangsangan di persekitaran.(C)
 
Peranan ibu bapa yang suka anak anak terlibat dalam bidang tersebut.(D)
 
Kebanyakan kanak-kanak dilahirkan dengan kecenderungan dominan pada otak kanan.7. Mengikut Viktor Lowenfeld (1947), lukisan kanak-kanak di atas merujuk kepada peringkat(A) skematik(B) penaakulan(C) praskematik(D) awal realism8.
 
Pendekatan psikoanalitik Sigmund Freud adalah berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menganalisaataumembincangkan seni visual dalam aspek emosi yang diluahkan melalui seni,Berdasarkan pendekatan psikoanalitik, bagaimanakah seseorang guru dapat mengaplikasikan teori tersebut dalampengajarannya?(A)
 
Guru menggalakkan murid menghasilkan karya seni untukdipamerkan(B)
 
Guru menggalakkan murid melukis dan menceritakan kembali tentang karyanya. Kanak-kanak berupaya untuk menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama atau tokohsejarah.
 
(C)
 
Guru m
e
 ¡¡¢£¢¤¤¢  
murid m
e
mbimbing kawan
-
kawan dalam m
e
ngha
s
ilkan kar
y
a
se
ni
v
i
s
ual(D)
 
Guru m
e
n
ye
diakan akti
v
iti p
e
mb
e
la
 j
aran
y
ang
ses
uai d
e
ngan k
e
bol
e
han b
e
rfikir dan k
e
upa
y
aan fizikal murid.
9
.
 
Pada u
s
ia
2
4
tahun, p
e
rk
e
mbangan arti
s
tik kanak
-
kanak b
e
rada pada p
e
ringkat tidak b
e
r
s
ifat r
e
ali
s
tik. Pada p
e
ringkat ini,kanak
-
kanak t
e
lah
ce
nd
e
rung m
e
n
c
ont
e
ng(A)
 
m
e
ngha
s
ilkan
sy
mbol(
B
)
 
lor
e
kan gambar p
e
mandangan(C)
 
gari
s
an t
e
rkawal dan tidak t
e
rkawal(D)
 
m
e
luki
s
figura d
e
ngan
c
ara
y
ang b
e
tul
10
.
 
Enam
e
l
e
m
e
n a
s
a
s
dalam
se
ni
v
i
s
ual ialah(A)
 
gari
s
an, rupa, b
e
ntuk,
 j
alinan, ruang, dan tona(
B
)
 
rupa, b
e
ntuk, gari
s
an
 j
alinan, ruang, dan warna(C)
 
ruang, gari
s
an, b
e
ntuk, p
e
r
s
p
e
ktif,
 j
alinan dan rupa(D)
 
 j
alinan, rupa, b
e
ntuk, gari
s
an ruang, dan k
ese
imbangan
11
.
 
P
e
rn
y
ataan
y
ang manakah paling t
e
pat t
e
ntang Ka
e
dah Orff?(A)
 
P
e
mb
e
la
 j
aran dan p
e
mba
c
aan
s
kor muzik
sec
ara formal(
B
)
 
Ka
e
dah
y
ang m
e
nggabungkan tiga kon
se
p iaitu
s
olf 
ej
, r
e
ntak Ch
eve
dan Cur
ve
n(C)
 
P
e
rg
e
rakan badan m
e
nggunakan ruang
se
dia ada
se
rta m
e
ngikut r
e
ntak muzik(D)
 
Muzik haru
s
 
se
ntia
s
a diubah
s
upa
y
a kanak
-
kanak m
e
nd
e
ngar, m
e
ng
e
nali dan m
e
ngha
y
ati muzik
12
.
 
Solmization
ialah
s
i
s
t
e
m kod nada
y
ang m
e
nggunakan
s
uku kata
do-re-me-fa-so-la-ti-do
untuk
s
kala atau
s
kor muzik.Ka
e
dah p
e
mb
e
la
 j
aran muzik di ata
s
l
e
bih
s
inonim k
e
pada tokoh muzik
se
p
e
rti(A)
 
Carl Orff (
B
)
 
Zoltan Kodal
y
 (C)
 
Mi
c
ha
e
l Carm
e
n(D)
 
Emil
e
Jaqu
es
Dal
c
roz
e
 
13
.
 
K
e
mahiran muzikal b
e
rk
e
mbang m
e
ngikut tahap umur kanak
-
kanak.Pada umur dua tahun, kanak
-
kanak t
e
lah m
e
mpun
y
ai k
e
mahiran(A)
 
b
e
rtindak bala
s
t
e
rhadap bun
y
i dan
s
uku kata
s
uara manu
s
ia(
B
)
 
m
e
niru dan m
e
ngikut m
e
lodi
y
ang kompl
e
k
s
 
se
rta m
e
n
c
uba p
e
ralatan muzik(C)
 
m
e
ngawal
s
uara n
y
an
y
ian m
e
r
e
ka, m
e
nikmati lagu
-
lagu ringka
s
dan b
e
rg
e
rak m
e
ngikut r
e
ntak muzik(D)
 
m
e
n
y
an
y
ikan p
e
lbagai lagu, m
e
mb
e
zakan bun
y
i
y
ang b
e
rlainan dan m
e
ngaitkan d
e
ngan p
e
rg
e
rakan t
e
rt
e
ntu
14
.
y
 
Se
mua orang m
e
mpun
y
ai k
e
upa
y
aan m
e
mp
e
la
 j
ari dan m
e
nggunakan muzik d
e
ngan kr
e
atif 
y
 
H
ubungan rapat antara muzik dan baha
s
a
se
bagai alat b
e
rkomunika
s
i
y
 
P
e
ndidikan muzik haru
s
lah m
e
rangkumi a
s
p
e
k fizikal,
s
o
s
ial, m
e
ntal dan
e
mo
s
iApakah
y
ang dapat anda rumu
s
kan b
e
rda
s
arkan a
s
p
e
k k
ece
rda
s
an muzik dalam t
e
ori K
ece
rda
s
an Gardn
e
r?(A)
 
S
atu daripada
se
mbilan k
ece
rda
s
an
y
ang ada pada manu
s
ia.(
B
)
 
K
e
p
e
kaan t
e
rhadap un
s
ur
-
un
s
ur
y
ang b
e
rkaitan d
e
ngan bun
y
i dan muzik.(C)
 
B
ol
e
h dip
e
la
 j
ari, dib
e
ntuk, ditingkatkan dan
se
ntia
s
a b
e
rubah
se
pan
 j
ang ha
y
at.(D) M
e
mbol
e
hkan indi
v
idu m
e
n
c
ipta, b
e
rkomunika
s
i dan m
e
mahami makna
y
ang diha
s
ilkan ol
e
h bun
y
i
15
.
S
o
s
iodrama m
e
ru
 j
uk k
e
pada akti
v
iti(A)
 
ce
rita
-ce
rita dong
e
ng dan k
e
pahlawanan.(
B
)
 
m
e
n
e
kankan
s
krip dan ak
s
i watak di
se
k
e
liling m
e
r
e
ka.(C)
 
y
ang tidak m
e
m
e
ntingkan prop dan p
e
r
se
kitaran
se
p
e
rti
s
itua
s
i
se
b
e
nar.(D)
 
kanak
-
kanak b
e
rmain
se
bagai ibu bapa, doktor, poli
s
, p
e
n
 j
ahat dan
se
bagain
y
a.
16
K
e
mahiran
y
ang p
e
rlu ada pada
sese
orang kanak
-
kanak untuk m
e
n
 j
alankan p
e
rmainan
s
o
s
io dramatik ialahI b
e
rlakonII b
e
rundingIII b
e
rbin
c
angI
V
b
e
r
s
oal
 j
awab
V
b
e
k
e
r
 j
a
s
ama(A) I, II dan III
s
aha
 j
a(
B
) I, III dan I
V
 
s
aha
 j
a(C) III, I
V
dan
V
 
s
aha
 j
a(D) I, II, III, dan
V
 
s
aha
 j
a
17
.
S
toking,
s
arung tangan,b
e
g k
e
rta
s
,
s
ampul
s
urat
B
ahan di ata
s
 
ses
uai
se
kali untuk m
e
ngha
s
ilkan bon
e
ka
 je
ni
s
 (A)
 
B
on
e
ka tali(
B
)
 
B
on
e
ka
 j
ari(C)
 
B
on
e
ka batang(D)
 
B
on
e
ka tangan
18
.
F
aktor
-
faktor
y
ang p
e
rlu diambil kira
se
ma
s
a m
e
nggunakan bon
e
ka dalam pro
ses
p
e
nga
 j
aran dan p
e
mb
e
la
 j
aran di k
e
la
s
 pra
se
kolah ialahI. m
e
libatkan kanak
-
kanak
sec
ara aktif 
 
II. m
e
ngambil kira k
e
bol
e
han kanak
-
kanakIII. m
e
n
ye
diakan bahan
-
bahan d
e
ngan l
e
ngkapI
V
. m
e
ngambilkira tahap k
e
mahiran baha
s
a kanak
-
kanak
V
. m
e
ngambilkira tahap k
ece
kapan kanak
-
kanak dari a
s
p
e
k fizikal(A)
 
I, II dan III
s
aha
 j
a(
B
)
 
I, III dan
V
 
s
aha
 j
a(C)
 
II, III dan I
V
 
s
aha
 j
a(D)
 
I, II, I
V
dan
V
 
s
aha
 j
a
19
.
S
a
s
t
e
ra awal kanak
-
kanak mampu m
e
mb
e
ri k
ese
ronokan, dapat m
e
rang
s
ang imagina
s
i, m
e
mbantu m
e
ng
e
nal dan m
e
mahamidiri
se
ndiri dan m
e
mupuk nilai
-
nilai murni k
e
pada indi
v
idu kanak
-
kanak.Apakah p
e
rkara
-
p
e
rkara
y
ang p
e
rlu dib
e
ri p
e
rhatian ol
e
h p
e
nuli
s
, p
e
n
e
rbit dan p
e
ng
e
dar buku dalam u
s
aha m
e
narik minatkanak
-
kanak m
e
mba
c
a?.I.
 
Ka
e
dah p
e
ma
s
aran
y
ang b
e
rk
es
anII.
 
B
uku
y
ang dit
e
rbitkan m
es
ti b
e
rkualiti.III.
 
B
an
y
ak bahan ba
c
aan ban
y
ak di pa
s
aran.I
V
.
 
B
ahan
-
bahan ba
c
aan mudah dip
e
rol
e
hi di pa
s
aran
V
.
 
Ses
uai d
e
ngan k
e
g
e
maran, minat dan p
e
ringkat p
e
mikiran kanak
-
kanak.(A)
 
I, II dan III
s
aha
 j
a(
B
)
 
II, III dan I
V
 
s
aha
 j
a(C)
 
I, II, I
V
dan
V
 
s
aha
 j
a(D) I, III, I
V
dan
V
 
s
aha
 j
a
20
. Dalam m
e
ran
c
ang p
e
nga
 j
aran
y
ang b
e
rk
es
an, guru p
e
rlu m
e
mikirkan b
e
b
e
rapa langkah
y
ang
ses
uai untuk m
e
n
ye
diakan bahandan p
e
ralatan.Apakah krit
e
ria
y
ang p
e
rlu diambil kira ol
e
h guru
se
ma
s
a m
e
milih bahan dan p
e
ralatan?I.
 
M
e
milih ta
 j
uk
y
ang
ses
uaiII.
 
M
e
milih bahan
y
ang m
e
narikIII.
 
M
e
milih bahan
y
ang b
e
rkualitiI
V
.
 
M
e
n
e
ntukan tahap k
es
ukaran
V
. M
e
minimakan p
e
nggunaan bahan(A)
 
I, II, dan III
s
aha
 j
a(
B
)
 
I, II dan I
V
 
s
aha
 j
a(C)
 
I, II, I
V
dan
V
 
s
aha
 j
a(D) I, III, I
V
dan
V
 
s
aha
 j
a
Jawab semua soalan.
1
. E.Paul Torran
ce
m
e
mb
e
ri takrifan bahawa kr
e
ati
v
iti adalah
s
atu pro
ses
p
e
n
ye
l
es
aian ma
s
alah, m
e
mbuat dan m
e
ngu
 j
i hipot
es
i
s
 
se
rta m
e
mbuat g
e
n
e
rali
s
a
s
i t
e
rhadap dapatan ka
 j
ian.(a) J
e
la
s
kan
tiga
a
s
p
e
k dalam pro
ses
kr
e
ati
v
iti m
e
ngikut E. Paul Torran
ce
.(i) ___________________________________________________(ii) ___________________________________________________(iii) ___________________________________________________
(6 markah
 (b) N
y
atakan
empat
akti
v
iti p
e
mb
e
la
 j
aran
y
ang b
e
r
ses
uaian d
e
ngan fung
s
i otak kanan.(i) ___________________________________________________(ii) ___________________________________________________(iii) ___________________________________________________(i
v
) ___________________________________________________
(4 markah)
 
2
. P
e
ndidikan
Se
ni
V
i
s
ual m
e
rupakan
s
uatu bidang
y
ang
s
angat m
e
narik bagi kanak
-
kanak. Guru bol
e
h m
e
ran
c
ang p
e
lbagai akti
v
itihand
s-
on
y
ang bol
e
h m
e
ningkatkan kr
e
ati
v
iti dan k
ese
ronokan kanak
-
kanak untuk b
e
la
 j
ar.(a)
H
uraikan
tiga
ob
 je
ktif P
e
ndidikan
Se
ni
V
i
s
ual bagi kanak
-
kanak pra
se
kolah.(i) __________________________________________________(ii) __________________________________________________(iii) __________________________________________________
6 markah
 (b) N
y
atakan
empat
bahan
y
ang
ses
uai untuk p
e
nga
 j
aran
se
ni
v
i
s
ual

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Colo Claudius Sunggip liked this
Jong Kuifiu liked this
Foo Peng liked this
Jun Yi Seow liked this
Jun Yi Seow liked this
manbonyo liked this
Azriey_14 liked this
Nur Hafizah Ismail liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->