Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Text Messaging [Pananaliksik]

Text Messaging [Pananaliksik]

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 18,911 |Likes:
Published by Jovis Malasan

More info:

Published by: Jovis Malasan on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
DDDAAAHHHOOONNNNNNGGGPPPAAAGGGPPPAAAPPPAAATTTIIIBBBAAAYYY 
Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino IV,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito napinamagatang ³
Ang pagsusulat at pakikipag-komunikasyon ng mga
 Jejemon
sa pamamagitan ng modernong teknolohiya
´.
Inihanda atiniharap ang pananaliksik na ito sa aming guro sa asignaturang Filipino na siBb
.
Jessilyn Ranges ng dalawang mananaliksik na nagmula sa seksyon na IV± St
.
Titus ng Flos Carmeli Institution of Quezon City, SY 2010-2011
.
 Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, atinihanda ng mananaliksik na nasa ika-apat na antas sa mataas na paaralan
.
 Tinanggap bilang proyekto sa Filipino IV bilang isa sa mga pangangailangansa nabanggit na asignatura ni Bb
.
Jessilyn B
.
Ranges: _____________________
 
Gng
.
Ma
.
Brenilda Medina
(Punong-Guro)
 _____________________________
Bb
.
Jessilyn Ranges
(Guro sa Filipino)
 
PPPAAASSSAAASSSAAALLLAAAMMMAAATTT 
L
ubos naming pinasasalamatan ang mga sumusunod dahil sa nabigay nilangtulong at suporta upang maging matagumpay ang pananaliksik na ito:- Una na rito ang Diyos, sa kanyang pag-gabay sa amin habangginagawa ang pananaliksik na ito- Ikalawa ay ang aming butihing guro na si Bb
.
Jessilyn Ranges, sapagtulong at sa pagbibigay ng mga ideyang makakatulong sa amingpananaliksik
.
 - Ikatlo ay ang mga naging respondente, na sumagot nang buong pusoat naglaan ng oras para sa aming mga katanungan
.
 - Sa aking pamilya at mga kaibigan, na naniwala at tumulong na rin sapagbibigay ng ideya upang mabuo ang pananaliksik na pinaghirapan namin
.
 - At ang huli ay sa mga awtor at mga taong nakuhanan ko ng mga datosna sa kanila ko lamang nakalap
.
 
 
TTTAAALLLAAAAAANNNNNNGGGNNNIIILLLAAALLLAAAMMMAAANNN 
P
ASASA
L
AMAT
 KABANATA
 
1
 
 ³A
NG
S
U
L
IRANIN O
S
A
L
IGAN
N
ITO
´ 
 
A
.
 
I
NTRODUKSYON
 B
.
 
L
AYUNIN NG
P
AG
-
AARA
L
 C
.
 
K
AHA
L
AGAHAN NG
P
AG
-
AARA
L
 D
.
 
S
AK
L
AW AT
L
IMITASYON
 E
.
 
P
AG
L
A
L
AHAD NG
S
U
L
IRANIN
 KABANATA
 
2
 
 ³M
GA
K
AUGNAY NA
P
AG
-
AARA
L
O
L
ITERATURA
´ 
 KABANATA
 
3
 
 ³D
ISENYO NG
P
ANANA
L
IKSIK
´ 
 A
.
 
D
ISENYO NG
P
ANANA
L
IKSIK
 B
.
 
M
GA
R
ESPONDENT
 C
.
 
I
NSTRUMENTONG
P
AMPANANA
L
IKSIK
 D
.
 
T
RITMENT NG
D
ATOS
 KABANATA
 
4
 
 ³P
RESENTASYON AT
I
NTERPRETASYON NG MGA
D
ATOS
´ 
 KABANATA
 
5
 
 ³K
ONK
L
USYON AT
R
EKOMENDASYON
´ 
 A
.
 
K
ONK
L
USYON
 B
.
 
R
EKOMENDASYON
 B
IB
L
IOGRAPIYA
 P
ATUNGKO
L
SA
A
WTOR
 

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
mellizaJazmine added this note
galing
mellizaJazmine liked this
Jambanda liked this
Briane Gallego liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Catherine Montesa added this note
TENKS,,,,
Jessame Igar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->